Skip to main content
ລາຍການກວດກາ
04

ການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP)

ការពិពណ៌នា

ຜູ້ສະໜອງທຶນຄວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົານໍາໃຊ້ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ເພື່ອກະກຽມແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ທີ່ກົງໄປກົງມາ ແລະ ຄອບຄຸມສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການ. ຄວນປັບແຜນການໃຫ້ເໝາະສົມກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ໂດຍທີ່ໂຄງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ, ທີ່ປຶກສາ ESIA ຄວນກຳນົດເງື່ອນໄຂສຳລັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; ສະເໜີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ; ກຳນົດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການດຳເນີນການຕິດຕາມສຳລັບມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທີ່ເໝາະສົມ; ພົວພັນ ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຮັບຊາບເຖິງການອັບເດດ ແລະ ຂໍ້ມູນໃໝ່ໆໃນລັກສະນະທີ່ກວມລວມ, ອ່ອນໄຫວໃນເລື່ອງເພດ ແລະ ແທດເໝາະກັບວັດທະນະທຳ; ແລະ ສະແດງຂໍ້ສະເໜີຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຂໍ້ສະຫຼຸບໃນ ESMP — ທັງເປັນເອກະສານດ່ຽວ ຫຼື ເອກະສານຄັດຕິດລາຍງານ ESIA. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບເວີຊັນຮ່າງ ແລະ ສຸດທ້າຍຂອງ ESMP, ນັກພັດທະນາຄວນແບ່ງປັນແຜນການກັບຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ພ້ອມທັງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ, ເຊິ່ງລວມເຖິງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ອົງການປະຊາສັງຄົມ (CSO)/ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO), ສື່ ແລະ ນັກວິໄຈ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ເພື່ອພິຈາລະນາ, ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດ. ນັກພັດທະນາຄວນປະກອບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຕິດຕາມເປັນສະເພາະໃນການອອກແບບໂຄງການໂດຍລວມ, ງົບປະມານ ແລະ ຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພ້ອມທັງຂໍ້ຕົກລົງກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ.

ຫຼັງຈາກທີ່ໂຄງການໄດ້ເຂົ້າສູ່ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຄວນດູແລຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ດຳເນີນການໂດຍພະນັກງານຂອງນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ. ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຄວນຮ່ວມມືກັບຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມລາຍອື່ນໆທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຕິດຕາມຕາມບົດບັນຍັດ, ກອບເວລາ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ESMP. ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການກວດເບິ່ງວຽກຂອງພວກເຂົາ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຄວນຮັບປະກັນວ່າໄດ້ຈັດກຽມກອງທຶນທີ່ຈຳເປັນແລ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ມັນຈຳເປັນຫຼາຍໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງລົບ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍຍັງຄວນຍົກລະດັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSO/NGO ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມລາຍອື່ນໆໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ESMP ເຮັດໃຫ້ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍສາມາດຫຼົບຫຼີກ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຊົດເຊີຍ ຫຼື ຊົດເຊີຍສຳລັບຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງແຕ່ລະໂຄງການ. ໂດຍມີການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍຄວນສະເໜີສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ທຽບເທົ່າ ຫຼື ດີຂຶ້ນຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ໃຫ້ການຈ້າງງານທີ່ສາມາດໄວ້ໃຈໄດ້ ຫຼື ໂອກາດານຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຢູ່ລອດໄດ້; ປົກປ້ອງສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງຜູ້ເຮັດວຽກ ແລະ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ; ສົ່ງເສີມການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທຳທາງທຳມະຊາດ ແລະ ກາຍະພາບ; ແລະ ນໍາໃຊ້ຫຼັກປະຕິບັດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກະກຽມ ESMP, ທີ່ປຶກສາ ESIA ຄວນຮຽກຮ້ອງຄຳຕິຊົມຈາກຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຫຼັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຕັ້ງໃຈພະຍາຍາມພົບປະກັບກຸ່ມຄົນ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ບອບບາງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ. ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍັງສາມາດຮ່ວມມືກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSO/NGO ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ/ນັກວິໄຈໃນການປະສານງານຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຈັດແຈງສຳລັບກິດຈະກຳການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຕິດຕາມທີ່ສະເພາະພາຍໃນ ESMP. ປະສິດທິພາບຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳການຫຼຸດຜ່ອນຄວນຖືກເປີດເຜີຍຜ່ານການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານໂຄງການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ໂດຍມີ ESMP ທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບໂຄງການທີ່ພວກເຂົານໍາສະເໜີ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາສາມາດຮັບປະກັນວ່າໂຄງການຂອງພວກເຂົາມີເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງທີ່ຈຳເປັນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເງິນທຶນເພື່ອສ້າງຜົນກະທົບທາງບວກສຸດທິຕໍ່ປະຊາຊົນ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?

ສຳລັບໂຄງການຢູ່ຕ່າງປະເທດ: 

ລັດຖະບານຈີນຄວນ:1

 • ໃຫ້ການບໍລິການຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບໂຄງການຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
 • ຈັດສ້າງ ແລະ ຮັກສາແພລັດຟອມການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທາງສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອຍົກລະດັບການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 • ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືໃນສະພາວະສຸກເສີນທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ.
 • ເສີມສ້າງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
  • ພັດທະນາຫຼັກຈະລິຍະທຳສຳລັບການປະຕິບັດງານທາງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດໂດຍນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ.2
 • ໃຫ້ການຊີ້ນໍາຕໍ່ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໃນການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.

 

ຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນ:

 • ຈັດຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ສັກກະຍາພາບໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESRM).3
  • ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະບໍ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນການປະຕິບັດງານທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ.4
  • Export-Import Bank of China (China Exim Bank) ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ກຳນົດປະຈຳປີສຳລັບ ESRM, ເຊິ່ງລວມເຖິງການພິຈາລະນາເຖິງການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມເມື່ອກຳລັງຈັດສັນເງິນທຶນ.5
  • ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ (Hong Kong) (BOCHK)ປະກອບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບພູມິອາກາດເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນເພື່ອລະບຸ, ວັດແທກ, ຕິດຕາມ, ລາຍງານ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບພູມິອາກາດ.6
 • ທົບທວນ ແລະ ຍົກລະດັບການປະຕິບັດງານຂອງນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ, ພ້ອມທັງການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການໃນການປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດ, ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຜະລິດທີ່ສະອາດ, ຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ.7
  • ກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາເສີມສ້າງ ESRM. ປະກອບມີຂໍ້ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນສັນຍາສຳລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນ.8
  • ຮັບປະກັນວ່ານັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.9
  • ສຳລັບນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໃນໝວດໝູ່ B, ກຳນົດໃຫ້ມີທີມງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນເພື່ອດູແລຕິດຕາມການພັດທະນາມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໂດຍສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.10

 

ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຄວນ:

 • ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບທີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງເຂັ້ມງວດຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການ.11
  • ປັບໃຊ້ຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີສຸດລະຫວ່າງປະເທດຖ້າບໍ່ມີກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ມີຢ່າງບໍ່ພຽງພໍ.12
 • ຈັດຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດສຳລັບການຕິດຕາມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.13
  • ປະກອບປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ການປົກຄອງ (ESG) ເຂົ້າໃສ່ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ.14
  • ປັບໃຊ້ລະບົບຂອງຈີນເຂົ້າໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.15
  • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາ.16
 • ພັດທະນາແຜນການ ESRM ທີ່ຄອບຄຸມ, ໂດຍມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ອົງການທີ່ມີອຳນາດ, ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ.17
  • ໍນໍາໃຊ້ຜົນ ESIA ເພື່ອສ້າງມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສຳລັບຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພ້ອມທັງສິດທິມະນຸດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.18
  • ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.19
  • ໃຫ້ບູລິມະສິດກັບການຫຼີກເວັ້ນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ. ຖ້າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ໃຫ້ຊົດເຊີຍ ຫຼື ຊົດໃຊ້ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ໂດຍສະເໜີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.20
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ESRM ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານ.21

 

ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຄວນ:

 • ພັດທະນາແຜນການເພື່ອໂຕ້ຕອບອຸປະຕິເຫດ ຫຼື ສະພາວະສຸກເສີນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ.22
 • ຍື່ນລາຍງານການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄະນະກຳມາທິການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບໍລິຫານຊັບສິນທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ ຂອງ State Council (SASAC) ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການທົບທວນຜູ້ລົງທຶນສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກລະບຸຊື່ໄວ້ໃນລາຍຊື່ຕິດລົບໝວດໝູ່ທີ່ຕ້ອງມີການດູແລຕິດຕາມເປັນພິເສດ.23
  • ເຮັດວຽກກັບ SASAC ເພື່ອສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນການລົງທຶນສຳລັບການຕິດຕາມ, ການວິເຄາະ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
 • ພິຈາລະນາຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບນິເວດ, ມົນລະພິດ, ການລົງໂທດ, ການຟ້ອງຮ້ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການກວດສອບວິເຄາະສະຖານະກ່ອນທີ່ຈະຄວບກິດຈະການພາຍນອກ ແລະ ການຊື້ບໍລິສັດອື່ນ.24
 • ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານໃຫ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບວຽກງານການປົກປ້ອງລະບົບນິເວດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.25
  • ເສີມສ້າງດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ, ສຳມະນາ, ການສ້າງສັກກະຍາພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອປົກປ້ອງລະບົບນິເວດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.26
 • ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມລາຍອື່ນໆຫຼີກເວັ້ນ/ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງອ້ອມຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງ.27
 • ໃຫ້ການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ່ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເພື່ອຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕາມ ESMP.28
 • ສະເໜີໂອກາດການຈ້າງງານທີ່ສາມາດໄວ້ໃຈໄດ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ປົກປ້ອງສິດທິຂອງພວກເຂົາໃນຖານະຜູ້ເຮັດວຽກ.29
 • ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.30
  • ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນລັກສະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ.31
  • ຫຼີກເວັ້ນຈາກການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສັງຄົມໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຟື້ນຟູສະພາບແວດລ້ອມຖ້າເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ.32
  • ຮ່ວມມືກັບປະເທດເຈົ້າພາບໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນຂອງແຂງ ແລະ ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ຊົນນະບົດ.33
  • ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື ແລະ ຂະບວນການທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອປ້ອງກັນມົນລະພິດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.34
  • ປັບໃຊ້ວິທີການສີຂຽວ, ກາກບອນຕໍ່າ ແລະ ຍືນຍົງເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດງານ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາສຳນັກງານຂອງໂຄງການ, ພາກສະໜາມ, ສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ.35
  • ຄຸ້ມກັນລະບົບນິເວດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ — ເຊິ່ງລວມເຖິງພຶດ ແລະ ສັດສະເພາະທີ່ມີຄ່າ, ຫາຍາກ, ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຫຼື ໃກ້ສູນພັນ — ພ້ອມທັງຖິ່ນທີ່ຢູ່ຂອງພວກມັນ, ພື້ນທີ່ປົກປ້ອງອື່ນໆທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ — ໂດຍມີຢູ່ແຕກຕ່າງກັນນັບຕັ້ງແຕ່ບັນຍາກາດຈົນເຖິງນໍ້າ, ທະເລ, ທີ່ດິນ, ແຮ່ທາດ, ປ່າໄມ້, ສັດປ່າ, ທຳມະຊາດ ແລະ ຊາກມະນຸດ, ແຫຼ່ງສະຫງວນທຳມະຊາດ, ສະຖານທີ່ທາງປະຫວັດສາດ, ຈຸດຊົມວິວ ແລະ ພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ.36

ສຳລັບໂຄງການຢູ່ພາຍໃນປະເທດຈີນ: 

ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຄວນ:

 • ເຮັດວຽກກັບທີ່ປຶກສາການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA) ເພື່ອປະກອບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນໃນລາຍງານ EIA ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນສຳລັບການວາງແຜນ.37
 • ເຮັດວຽກກັບທີ່ປຶກສາ EIA ເພື່ອປະກອບຂໍ້ມູນເຕັກນິກ ແລະ ເສດຖະກິດກ່ຽວກັບມາດຕະການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ພ້ອມທັງການສະເໜີເພື່ອຕິດຕາມ, ເຂົ້າໃສ່ລາຍງານ EIA ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.38

 

ໂດຍມີການສະໜັບສະໜູນຈາກນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ESIA ຄວນ:

 • ອາໄສ ESIA ທາງເຕັກນິກເພື່ອລະບຸຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ຄາດການຈາກແຕ່ລະໂຄງການ.
  • ກຳນົດເງື່ອນໄຂສຳລັບນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜົນກະທົບທາງລົບເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິພາບໄດ້ທັນເວລາ.
 • ສະເໜີມາດຕະການ ແລະ ການດຳເນີນການເພື່ອບັນລຸຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຕາມລະດັບຊັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນ.
  • ກຳຈັດ, ປ້ອງກັນ ຫຼື ຫຼີກເວັ້ນຈາກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບ.
  • ຖ້າບໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້, ຫຼຸດຂະໜາດ ຫຼື ຫຼຸດລະດັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບໃຫ້ຢູໃນລະດັບທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ຄົງເຫຼືອ.
  • ຖ້າຍັງມີຜົນກະທົບຄົງເຫຼືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ລະບຸທາງເລືອກທາງເຕັກນິກ ແລະ/ຫຼື ການເງິນເພື່ອຊົດເຊີຍ ຫຼື ຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບພວກເຂົາ.
  • ພິຈາລະນາຫາວິທີການເພື່ອຍົກລະດັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການຢ່າງຫ້າວຫັນ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
  • ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການກຳຈັດ ຫຼື ການຫຼີກເວັ້ນຈາກຜົນກະທົບທາງລົບ.
  • ຖ້າເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ພະຍາຍາມຊົດໃຊ້ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ. ໃຫ້ມາດຕະການຊົດເຊີຍທີ່ມີລັກສະນະດຽວກັນ ແລະ ມີຂະໜາດເທົ່າກັນກັບຜົນກະທົບຄົງເຫຼືອຂອງໂຄງການ. ປັບໃຊ້ຫຼັກການຜູ້ສ້າງມົນລະພິດເປັນຜູ້ຈ່າຍ.
  • ພິຈາລະນາເຖິງຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບຄົງເຫຼືອຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວ, ພ້ອມທັງຂອບເຂດທີ່ພິຈາລະນາວ່າຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວສົມເຫດສົມຜົນໃນບໍລິບົດຂອງແຕ່ລະໂຄງການ.
  • ຖ້າມີການຕັດສິນວ່າບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເຕັກນິກ ຫຼື ການເງິນໃນການຊົດເຊີຍ ຫຼື ການຊົດໃຊ້ສຳລັບຜົນກະທົບຄົງເຫຼືອ, ອະທິບາຍເຫດຜົນສຳລັບການຕັດສິນໃຈນີ້, ເຊິ່ງລວມເຖິງທາງເລືອກທີ່ຢູ່ໃນການພິຈາລະນາ, ໃນ ESIA ແລະ ESMP.
 • ອະທິບາຍ — ດ້ວຍລາຍລະອຽດເຕັກນິກ — ແຕ່ລະມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ຄວນດຳເນີນການໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງລວມເຖິງ:
  • ຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ໂຄງການໄດ້ແກ້ໄຂ.
  • ຜົນກະທົບທີ່ໂຄງການສ້າງຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ໂດຍສົມທົບກັບແຜນການໂຄງການທີ່ມີຢູ່.
  • ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ເຊັ່ນ: ສະພາບການທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ).
  • ການດຳເນີນການ, ການອອກແບບ, ອຸປະກອນ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 • ກະກຽມແຜນທີ່, ການວາດພາບ, ຕາຕະລາງ, ແຜນຜັງ, ໃບປິວ ແລະ/ຫຼື ເອກະສານເຕັກນິກສະບັບໃໝ່ ຫຼື ສະບັບປັບປຸງທີ່ອະທິບາຍແຕ່ລະມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ. ຮວບຮວມຂໍ້ມູນທີ່ທັນສະໄໝກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້, ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສະເຫນີ, ໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ກອບເວລາ, ຄວາມກັງວົນເບື້ອງຕົ້ນ, ຂະບວນການສຳລັບການພັດທະນາ ESMP, ແຜນການສຳລັບການລະບຸ ແລະ ການປຶກສາຫາລືຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ແລະ ທີ່ດິນທີ່ຕ້ອງການ.
  • ຈັດໃຫ້ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເໝາະສົມລາຍອື່ນໆເພື່ອຊ່ວຍໃນການອະທິບາຍຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
  • ເຮັດວຽກກັບລ່າມແປພາສາເພື່ອແປເນື້ອຫາທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ເປັນພາສາ ແລະ ສຳນຽງໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕາມຄວາມຕ້ອງການເພື່ອສື່ສານທາງວາຈາ ແລະ ພາບເບິ່ງເຫັນ.
  • ສົ່ງຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບການອອກແບບຂອງໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີ ແລະ ສະຖານະຂອງ ESMP ໃຫ້ກັບນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ, ພ້ອມທັງການອອກແບບລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບຍ່ອຍພາຍໃນປະເທດຂອງລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.
 • ຈັດຊຸດການປະຊຸມ (ເຊິ່ງລວມເຖິງການສຳພາດ, ການສຳມະນາ, ກອງປະຊຸມ ແລະ/ຫຼື ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມສຳຄັນ) ແລະ ດຳເນີນການສຳຫຼວດເພີ່ມເຕີມຕາມທີ່ຈຳເປັນເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSO/NGO ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກລາຍອື່ນໆຕາມແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ. ເບິ່ງການປະກອບສ່ວນ ແລະ ການປຶກສາຫາລືຂອງຜູ້ຖືກຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປຶກສາຫາລືທີ່ມີຄວາມໝາຍ.
  • ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຮັບຊາບກ່ຽວກັບການປະຊຸມກ່ອນລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍອາທິດ ໂດຍສົ່ງຈົດໝາຍທາງການ, ເວົ້າທາງວິທະຍຸຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ປະກາດຂ່າວໃນກະດານໂຄສະນາຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ແບ່ງປັນຂໍ້ຄວາມຢູ່ຫໍຂ່າວປະຈຳບ້ານ/ເຂດເມືອງ/ເມືອງ/ແຂວງ.
  • ຈັດແຈງການປະຊຸມແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບແມ່ຍິງ, ຄົນພື້ນເມືອງ, ຄົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມຄົນອື່ນໆທີ່ບອບບາງ.
  • ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນເຕັກນິກ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ສະເພາະພຽງການອອກແບບໂຄງການ, ກອບເວລາ, ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ແລະ ESIA. ເບິ່ງການເປີດເຜີຍ ESIA ແລະ ESMP ສະບັບຮ່າງ ແລະ ສະບັບສຸດທ້າຍ ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນນີ້ຕໍ່ສາທາລະນະສຳລັບຄຳຕິຊົມຂອງຜູ້ຖືກຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ.
  • ຈັດໃຫ້ມີສຳເນົາສະບັບແຂງກ່ຽວກັບເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການສະບັບໃໝ່ ຫຼື ສະບັບປັບປຸງເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເກັບໄວ້.
 • ປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSO/NGO, ສື່ ແລະ ນັກວິໄຈ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການອອກແບບໂຄງການ, ທາງເລືອກໂຄງການ, ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ນໍາສະເໜີ ແລະ ກິດຈະກຳການຕິດຕາມ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆໃນເອກະສານສະບັບຮ່າງ. ບັນທຶກຄຳຮ້ອງຂໍ, ຄຳຕິຊົມ, ຄວາມກັງວົນ ແລະ ການສອບຖາມຂອງພວກເຂົາ, ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າໃນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພື່ອພິຈາລະນາພາຍໃນ, ປະກອບເຂົ້າໃສ່ ESMP ໂດຍກົງ ແລະ ນໍາສະເໜີໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມໃນອະນາຄົດສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການ.
  • ຮັກສາລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃສ່ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ. ຂໍອະນຸຍາດຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ອນທີ່ຈະຖ່າຍພາບ.
  • ຕິດຕາມກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສະເພາະເມື່ອຈຳເປັນ.
 • ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSO/NGO, ສື່ ແລະ ນັກວິໄຈ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານມີເວລາທີ່ພຽງພໍເພື່ອສົນທະນາກັນສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ຄຳຕິຊົມກ່ອນທີ່ຈະສຳເລັດຮ່າງ ESMP.
 • ລະບຸຈຸດປະສົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມຢ່າງເໝາະສົມສຳລັບມາດຕະການ ແລະ ການດຳເນີນການຫຼຸດຜ່ອນ.
  • ກຳນົດຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຄົນໃດທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການປະຕິບັດ, ການດູແລຕິດຕາມ, ການບັງຄັບໃຊ້, ການສະໜອງທຶນ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຕິດຕາມ, ພ້ອມທັງການໂຕ້ຕອບເຫດການກະທັນຫັນ/ສະພາວະສຸກເສີນ ແລະ ການພັດທະນາການດຳເນີນການແກ້ໄຂ.
   • ນໍາໃຊ້ ESIA ເພື່ອກຳນົດການສະແດງຕົວຕົນ, ບົດບາດ ແລະ ສັກກະຍາພາບຂອງພະນັກງານຂອງນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ, ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກະຊວງທີ່ຢູ່ພາຍໃນລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSO/NGO, ນັກວິໄຈ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມພາກສ່ວນທີສາມທີ່ເປັນອິດສະຫຼະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອົງປະກອບຂອງໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຂອງພວກເຂົາ.
   • ຮັບຜິດຊອບສຳລັບປະສົບການ ແລະ ສັກກະຍາພາບຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທີ່ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMP ໂດຍກົງຈະມີຄຸນສົມບັດຢ່າງພຽງພໍ, ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈຳເປັນເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຂອງພວກເຂົາ.
   • ນໍາສະເໜີ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ການຂະຫຍາຍກົນໄກ, ກົມ ຫຼື ພາກສ່ວນ, ພ້ອມທັງການຝຶກອົບຮົມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທີ່ສະເພາະໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ມີປະສົບການ.
  • ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດສຳລັບການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໂຄງການເພື່ອກວດຫາຜົນກະທົບໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ກະຕູ້ນການດຳເນີນການແກ້ໄຂຜ່ານແຜນການປະຕິບັດງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESAP).
   • ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດສະເພາະສຳລັບແຕ່ລະກິດຈະກຳການຕິດຕາມ, ເຊິ່ງລວມເຖິງວິທີການ, ພາຣາມີເຕີ, ສະຖານທີ່, ຄວາມຖີ່ ແລະ ການກວດຈັບຂໍ້ຈຳກັດຂອງການວັດແທກ.
  • ພັດທະນາຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳລັບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຕິດຕາມໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການ.
   • ຮ້ອງຂໍເງິນທຶນຈາກຜູ້ສະໜອງທຶນເພື່ອຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ESMP.
  • ລະບຸຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜຶ່ງຄັ້ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊໍ້າໆທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMP. ກຳນົດຊັບພະຍາກອນທຶນຢ່າງພຽງພໍສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້.
 • ກະກຽມ ESMP ທີ່ຄອບຄຸມ:
  • ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ນໍາສະເໜີສຳລັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
  • ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ, ເຊິ່ງລວມເຖິງການຕິດຕາມຂອງພາກສ່ວນທີສາມ ແລະ ໄລຍະເພື່ອລາຍງານການຕິດຕາມ.
  • ຂັ້ນຕອນໂຕ້ຕອບສຸກເສີນ.
  • ມາດຕະການສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (H&S) ສຳລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
  • ການຈັດແຈງທາງສະຖາບັນ ຫຼື ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ການຈັດໃຫ້ມີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແບບໂປ່ງໃສ ແລະ ເຊີງເລິກ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ການປຶກສາຫາລືຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຢ່າງກວມລວມ ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
  • ການຈັດໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ.
  • ການພັດທະນາສັກກະຍາພາບ ແລະ ມາດຕະການຝຶກອົບຮົມ.
  • ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອໂຕ້ຕອບການປ່ຽນແປງໃນສະຖານະການ ຫຼື ເຫດການທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນ, ການປ່ຽນແປງຂອງລະບຽບການ ແລະ ຜົນການຕິດຕາມ.
  • ຂະບວນການສຳລັບການປັບປ່ຽນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃນໂຄງການ ຫຼື ສະຖານະການຂອງພວກເຂົາ.
  • ການປັບໃຊ້ຂັ້ນຕອນຄົ້ນພົບມໍລະດົກໂດຍບັງເອີສຳລັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ອະນຸມັດລ່ວງໜ້າ ແລະ ການອະນຸລັກວັດຖຸທີ່ສາມາດຄົ້ນພົບໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
  • ຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຊິ່ງລວມເຖິງກອບເວລາ, ການກຳນົດໄລຍະ, ການປະສານງານ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊໍ້າໆສຳລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMP ແຕ່ລະຄັ້ງ (ການຫຼຸດຜ່ອນ, ການຕິດຕາມ, ການສ້າງສັກກະຍາພາບ, ການເອົາທີ່ດິນ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ່, ການຊົດເຊີຍ ແລະ ມາດຕະການພິເສດສຳລັບຄົນພື້ນເມືອງ).
  • ຕົວບົ່ງຊີ້ປະສິດທິພາບ (ຊຸດຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ເພື່ອໃຫ້ມີການຕິດຕາມຢ່າງເປັນປົກກະຕິນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ທົບທວນໂດຍຜູ້ສະໜອງທຶນ), ໂດຍມີການຈຳແນກຕາມເພດ ແລະ ຊຸມຊົນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
  • ສຳເນົາຂອງແຜນການເອົາທີ່ດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ່ (LARP), ແຜນການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ (LRP) ແລະ/ຫຼື ແຜນການສຳລັບຄົນພື້ນເມືອງ (IPP).

 

ນັກພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ຄວນ:

 • ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບທີ່ປຶກສາ ESIA ແລະ ລ່າມແປພາສາທີ່ຖືກຈ້າງໃນລະຫວ່າງການກຳນົດຂອບເຂດໂຄງການ.
  • ທີ່ປຶກສາ ESIA ຄວນເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ມີປະສົບການໂດຍບໍ່ມີຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດ.
  • ລ່າມແປພາສາຄວນມີຄວາມຊຳນານໃນສຳນຽງ ແລະ ພາສາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງລວມເຖິງພາສາຂອງຄົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງ.
 • ທົບທວນແຜນທີ່ໃໝ່, ພາບວາດ, ຕາຕະລາງ, ແຜນຜັງ, ໃບປິວ, ESIA ແລະ ESMP ສະບັບຮ່າງ ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ເອກະສານເຕັກນິກອື່ນໆທີ່ກະກຽມໂດຍທີ່ປຶກສາ ESIA.
  • ສົ່ງເນື້ອຫາເຫຼົ່ານີ້ເປັນສະບັບຮ່າງ ແລະ ສະບັບປັບປຸງໄປໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ຜູ້ມີອຳນາດສຳລັບ ESIA ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດ.
  • ແບ່ງປັນເນື້ອຫາເຫຼົ່ານີ້ເປັນສະບັບຮ່າງ ແລະ ສະບັບປັບປຸງກັບຜູ້ຮັບເໝົາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ) ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາອ້າງອີງ.
 • ຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະຖານທີ່, ເນື້ອຫາທີ່ຕີພິມ, ການເດີນທາງສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການດູແລສຸຂະພາບເດັກ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມສົດຊື່ນສຳລັບການປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະໂຄງການ.
 • ປະກອບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຕິດຕາມແຍກສະເພາະຈາກ ESMP ເຂົ້າໃສ່ການອອກແບບ, ງົບປະມານ ແລະ ຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ.
 • ປະກອບບົດບັນຍັດ, ກອບເວລາ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ການຕິດຕາມ ESMP ເຂົ້າໃສ່ສັນຍາກັບຜູ້ຮັບເໝົາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ).
  • ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ).
  • ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຮັບເໝົາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ) ເປັນວິສາຫະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງກົດໝາຍ ແລະ ສາມາດໄວ້ໃຈໄດ້ພ້ອມທັງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈະປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງໂຄງການຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ.
  • ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ) ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ESMP ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງເໝາະສົມພາຍໃນສັນຍາ ແລະ ເອກະສານການຍື່ນປະມູນອື່ນໆ.
  • ຕິດຕາມກິດຈະກຳຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ) ສຳລັບຄວາມສອດຄ່ອງຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ.
  • ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ, ທັງທາງກົງ ຫຼື ຜ່ານຜູ້ຮັບເໝົາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ), ເພື່ອນໍາສະເໜີມາດຕະການ ແລະ ການດຳເນີນການທີ່ສະເພາະຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ESMP ແລະ ສະໜັບສະໜູນປະສິດທິພາບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
 • ສື່ສານຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼັກພາຍໃນ ESMP ແກ່ພະນັກງານ.
 • ດູແລຕິດຕາມ ແລະ ຮັກສາໂຄງສ້າງອົງການໂດຍລວມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການ.
  • ຮັບປະກັນວ່າມີພະນັກງານທີ່ຈຳເປັນ, ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ກອງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆໃຫ້ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMP ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມຕາຕະລາງທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ.

 

ຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນ:

 • ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດ ESMP ເພື່ອຕິດຕາມຜົນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນຂໍ້ຕົກລົງໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບໂຄງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍໄດ້ຕິດຕາມ:
  • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການຕາມ ESMP.
  • ດຳເນີນກິດຈະກຳທີ່ເສີມສ້າງສັກກະຍາພາບຂອງພວກເຂົາເອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMP, ໂດຍສະເພາະເມື່ອບໍລິສັດຂາດສັກກະຍາພາບທີ່ພຽງພໍ.
  • ກະກຽມລາຍງານການຕິດຕາມເປັນໄລຍະ.
 • ສະໜັບສະໜູນການກະກຽມ ESMP.
 • ດຳເນີນການກວດສອບວິເຄາະສະຖານະສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການທັງໝົດ.
  • ທົບທວນຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍນັກພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
  • ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໄດ້ສຳເລັດການກວດສອບວິເຄາະສະຖານະແລ້ວ.
  • ກຳນົດວ່ານັກພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ຈຳເປັນຕ້ອງຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານພາກສ່ວນທີສາມທີ່ເປັນອິດສະຫຼະເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກະກຽມ ESMP ຫຼື ບໍ່.

 

ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍຄວນ:

 • ບໍ່ປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ສັງຄົມ, ຈົນກວ່າແຜນການຂອງໂຄງການຈະປະກອບມີບົດບັນຍັດໃນ ESMP ແລະ ເງື່ອນໄຂການອະນຸມັດຈາກຜູ້ມີອຳນາດສຳລັບ ESIA.
 • ຈັດໃຫ້ມີການຊົດເຊີຍທີ່ພຽງພໍ່, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ່ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເພື່ອຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕາມ ESMP, LARP, LRP ແລະ IPP.
  • ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ມີສິດທິເຂົ້າເຖິງຢ່າງເທົ່າທຽມ ຫຼື ດີກວ່າສຳລັບນໍ້າສະອາດ, ເຮືອນ, ການດູແລສຸຂະພາບເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ຫຼື ສຸກສາລາ, ຖະໜົນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ, ທີ່ດິນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຜະລິດ, ປ່າໄມ້, ບ່ອນຕຶກປາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອື່ນໆ.
 • ໃຫ້ໂອກາດການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສາມາດໄວ້ໃຈໄດ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
  • ປົກປ້ອງສິດທິຂອງພວກເຂົາໃນຖານະຜູ້ເຮັດວຽກ.
 • ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳທາງກາຍະພາບ.
  • ຫຼີກເວັ້ນຈາກການທຳລາຍ ຫຼື ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້.
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂປຣແກຣມພິເສດເພື່ອຍົກລະດັບການອະນຸລັກໃນໂຄງການທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນທີ່ປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
 • ຫຼີກເວັ້ນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການໃນຖິ່ນທີ່ຢູ່ສຳຄັນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຜົນກະທົບທາງລົບຈະບໍ່ກີດກັນຄວາມສາມາດຂອງຖິ່ນທີ່ຢູ່ແຕ່ລະແຫ່ງໃນການເຮັດໜ້າທີ່, ໂຄງການຈະບໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊະນິດໃກ້ສູນພັນ (ວິກິດ) ຫຼື ໄດ້ພັດທະນາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນສຳລັບຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງໜ້ອຍກວ່າ.
 • ຫຼີກເວັ້ນຈາກການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການປ່ຽນທີ່ດິນ ແລະ ການຊຸດໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນໂຄງການທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຖິ່ນທີ່ຢູ່ທຳມະຊາດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ບໍ່ມີທາງເລືອກໃຫ້, ຜົນປະໂຫຍດໂດຍລວມມີຫຼາຍກວ່າຕົ້ນທຶນທາງສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍ ຫຼື ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບເຫຼົ່ານີ້.
 • ປັບໃຊ້ວິທີການປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນຕໍ່ການນໍາໃຊ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບທົດແທນ.
 • ນໍາໃຊ້ຂະບວນການຜະລິດທີ່ສະອາດຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງຫຼັກປະຕິບັດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ກັບພະລັງງານ ແຕ່ຍັງປ້ອງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ຄວບຄຸມມົນລະພິດຈາກການປ່ອຍມົນລະພິດສູ່ແກ໊ສເຮືອນກະຈົກ (GHG), ການສ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການປ່ອຍວັດຖຸທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.39
ທ່ານຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້?
 • ຄົ້ນຫາໃນເວັບໄຊຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແນວທາງຂອງພວກເຂົາເອງສຳລັບ ESMP ຫຼື ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
  • ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດສະເພາະເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານຕໍ່ສາທາລະນະ. ເບິ່ງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມເພື່ອລະບຸວິທີການຕິດຕໍ່ບາງຢ່າງທີ່ມີໃຫ້.
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍໂດຍກົງ, ໃຫ້ພົວພັນກັບຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
  • ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໂດຍກົງ, ໃຫ້ພົວພັນກັບຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ ຫຼື CSO/NGO ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
 • ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຂອງໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMP.
  • ໃຫ້ທາງເລືອກກ່ຽວກັບວິທີການຫຼີກເວັ້ນ ຫຼື ທົດແທນຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ໃຫ້ຄຳແນະນໍາທີ່ກຳນົດວິທີການທີ່ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍຄວນປົກປ້ອງຕົ້ນໄມ້/ທະເລສາບ/ກະແສນໍ້າ/ທີ່ດິນ/ເຮືອນ/ໂຄງສ້າງ/ຊັບສິນ/ການບໍລິການສະເພາະທີ່ອາດສຳຄັນຕໍ່ວັດທະນະທຳ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ/ຫຼື ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງທ່ານ. ສຳລັບໂຄງການທີ່ມີຜົນກະທົບຂ້ອນຂ້າງເລັກນ້ອຍ, ພິຈາລະນາມາດຕະການທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຈາລາຈອນ ຫຼື ຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດ, ນໍ້າ ຫຼື ສຽງຈາກການກໍ່ສ້າງ.
  • ຮ້ອງຂໍສິດທິເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນໃໝ່ ຫຼື ປັບປຸງ, ເຊັ່ນ: ນໍ້າສະອາດ, ໄຟຟ້າທີ່ປາສະຈາກກາກບອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຈາກພັດທະນາ ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບເພື່ອຊົດເຊີຍສຳລັບຜົນກະທົບທາງລົບ.
  • ຖາມກ່ຽວກັບການປະຊຸມໃນອະນາຄົດ, ພ້ອມທັງການປະຊຸມແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບແມ່ຍິງ, ຄົນພື້ນເມືອງ, ຄົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມຄົນອື່ນໆທີ່ບອບບາງ.
  • ຂໍໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໃຊ້ຄືນຄ່າເດີນທາງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຮ່ວມ.
  • ເກັບຮັກສາປະຫວັດການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານທັງໃນເຈ້ຍ ຫຼື ໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
  • ຂໍໃຫ້ທີ່ປຶກສາ ESIA ມອບສຳເນົາສະບັບແຂງ ແລະ/ຫຼື ດິຈິຕໍຂອງສະບັບຮ່າງ ແລະ ສະບັບປັບປຸງຂອງແຜນທີ່, ພາບວາດ, ຕາຕະລາງ, ແຜນຜັງ, ໃບປິວ, ການສຶກສາຂອບເຂດ, ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ, ລາຍງານ ESIA, ESMP ແລະ ເອກະສານເຕັກນິກອື່ນໆເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ທົບທວນເນື້ອຫາເຫຼົ່ານີ້.
  • ສົນທະນາກ່ຽວກັບທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນກັບສະມາຊິກຄົນອື່ນໆໃນຊຸມຊົນ, CSO/NGO ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເໝາະສົມທັງໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງຈາກການປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ.
  • ໃຫ້ຄຳຕິຊົມໂດຍກົງ ຫຼື ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຕໍ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ຜູ້ມີອຳນາດສຳລັບ ESIA.
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບການປະຊຸມ ESMP ຂອງໂຄງການ, ຄົ້ນຫາໃນເວັບໄຊຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ຈະຈັດການປະຊຸມໃນອະນາຄົດ, ພ້ອມທັງບຸກຄົນທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາ ESIA ແລະ ວິທີການຕິດຕໍ່ກັບພວກເຂົາ.
  • ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດສະເພາະເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານຕໍ່ສາທາລະນະ.
  • ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໂດຍກົງ, ໃຫ້ພົວພັນກັບຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ ຫຼື CSO/NGO ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
 • ຖ້າໄດ້ມີການຈັດການປະຊຸມ ESMP ຂອງໂຄງການແລ້ວ, ຄົ້ນຫາໃນເວັບໄຊຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບສຳລັບສຳເນົາດິຈິຕໍຂອງສະບັບຮ່າງ ແລະ ສະບັບສຸດທ້າຍຂອງແຜນທີ່, ພາບວາດ, ຕາຕະລາງ, ແຜນຜັງ, ໃບປິວ, ການສຶກສາຂອບເຂດ, ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ, ລາຍງານ ESIA, ESMP ແລະ ເອກະສານເຕັກນິກອື່ນໆ, ພ້ອມທັງຄຳຄິດເຫັນສາທາລະນະ, ທີ່ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.
  • ຈົ່ງເວລາສຳລັບການສົນທະນາກ່ຽວກັບເນື້ອຫາກັບສະມາຊິກຊຸມຊົນຄົນອື່ນໆ ແລະ CSO/NGO ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເໝາະສົມ.
  • ໃຫ້ຄຳຕິຊົມໂດຍກົງ ຫຼື ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຕໍ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.
  • ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ, ຂໍສຳເນົາສະບັບແຂງ ແລະ/ຫຼື ດິຈິຕໍສຳລັບເນື້ອຫາທີ່ມີການແປພາສາແລ້ວຈາກຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.
 • ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMP ຫຼື ຫຼັງຈາກໄດ້ກະກຽມລາຍງານສະບັບຮ່າງ, ທົບທວນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບກັບນະໂຍບາຍ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ແນວທາງຂອງລັດຖະບານ, ສະເພາະອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພາຍໃນສຳລັບ ESMP ແລະ ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນໆເພື່ອຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
  • ທົບທວນການປະຕິບັດຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນໃນເລື່ອງ “ຕົວບົ່ງຊີ້ປະສິດທິພາບຫຼັກ (KPI) ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິນເຊື່ອສີຂຽວ” ແລະ “ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງອຸດສາຫະກຳການທະນາຄານໃນວິສາຫະກິດທີ່ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເສີມສ້າງການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ” ຂອງ China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), “ຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິນເຊື່ອສີຂຽວ” ແລະ “ແນວທາງສິນເຊື່ອສີຂຽວ”, ພ້ອມທັງ “ແນວທາງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດຕໍ່ສັງຄົມ” ຂອງ China Banking Association’s (CBA). ສົ່ງຄວາມກັງວົນ ຫຼື ຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນໃນເລື່ອງ KPI ຫຼື ແນວທາງອື່ນໆຕໍ່ CBIRC ຫຼື CBA.
  • ທົບທວນ “ຄູ່ມືຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາລະຫວ່າງປະເທດຂອງຈີນ”, “ແນວທາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາລະຫວ່າງປະເທດຂອງຈີນ” ແລະ “ຄູ່ມືການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາລະຫວ່າງປະເທດຂອງຈີນ” ຂອງChina International Contractors Association (CHINCA). ສົ່ງຄວາມກັງວົນ/ຄຳຮ້ອງທຸກຕໍ່ CHINCA ກ່ຽວກັບນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ບໍ່ດຳເນີນ EIA, ການກວດສອບວິເຄາະສະຖານະ ແລະ ຂະບວນການອື່ນໆຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງໃນລະຫວ່າງໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ.
  • ລາຍງານສະຖານະການກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເຫດການໃຫຍ່ໆ, ເຊັ່ນ: ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລະບົບນິເວດ ຫຼື ການເສີມສ້າງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕໍ່Ministry of Commerce (MOFCOM) ແລະ Ministry of Ecology and Environment (MEE) ຂອງປະເທດຈີນໃຫ້ທັນເວລາ.
  • ກວດເບິ່ງວ່າໂຄງການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາຍຊື່ຕິດລົບຂອງ SASAC ທີ່ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ ສຳລັບໂຄງການການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດວິສາຫະກິດສ່ວນກາງທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ (CSOE) ຫຼື ບໍ່. ສຳລັບໂຄງການເຫຼົ່ານີ້, CSOE ຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງລາຍງານການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ SASAC ໄດ້ທົບທວນ.
  • ສົ່ງການສອບຖາມ/ຄວາມກັງວົນ/ຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ, ຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແນວທາງອື່ນໆຕໍ່ຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ.
What Would It Accomplish or Prevent?
ຊັບພະຍາກອນ
 • Asian Development Bank (ADB), “Safeguard Requirements 1: Environment,” in ADB Safeguard Policy Statement, p. 41-43, 2009, View the PDF
 • International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Developing and Monitoring an Environmental and Social Management Plan (ESMP)," Guidance Note & Template, Environmental & Social Management System (ESMS), January 2019, View the PDF.
 • United Nations Development Programme (UNDP), “Social and Environmental Assessment and Management: Annex 4: Indicative Outline of an Environmental and Social Management Plan (ESMP),” in Guidance Note: UNDP Social and Environmental Standards, p. 48-49, 2020, View the PDF.
 • World Bank, “Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts,” in Environmental and Social Framework, p. 26-27, 2017, View the PDF.
 • World Bank, “Environmental and Social Commitment Plan (ESCP), 2018, View the PDF.
 • International Finance Corporation (IFC), “Good Practice Note: Managing Contractors’ Environmental and Social Performance,” 2017, View the Website.
 • International Institute for Sustainable Development (IISD), “Step 3: Impact Assessment and Mitigation,” in The 7 Steps to an EIAView the Website.
 • The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, “Impact Mitigation,” in EIA Training Resource Manual for South Eastern EuropeView the PDF.
 • United Nations Environment Programme (UNEP), “Topic 7: Mitigation and Impact Management,” in Environmental Impact Assessment Training Resource Manual, Second Edition, 2002, View the PDF.

1 Ministry of Environmental Protection (MEP) (now Ministry of Ecology and Environment (MEE)) et al., "Guidance on Promoting Green Belt and Road," April 2017; MEP, “The Belt and Road Ecological and Environmental Cooperation Plan,” May 2017.

2 National Development and Reform Commission (NDRC) et al., “Opinions on Jointly Promoting Green Development of the Belt and Road,” 2022.

3 China Banking Regulatory Commission (CBRC) (now China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC)), "Key Performance Indicators of Green Credit Implementation," 2014; CBRC and China Insurance Regulatory Commission (CIRC), "Guidelines on Regulating the Banking Industry in Serving Enterprises’ Overseas Development and Strengthening Risk Control," January 2017; China Datang Corporation (CDT), “Regulation on Environmental Protection,” 2017; CBIRC and CIRC, "General Office of the China Banking Regulatory Commission Opinions on Green Credit Implementation," 2013.

4 CBRC, "Key Performance Indicators.”

5 The Export-Import Bank of China (China Exim Bank), “White Paper on Green Finance,” 2019; China Exim Bank, “Guidelines for Environmental and Social Impact Assessment for Project Loans of the China Export and Import Bank,” 2007.

6 Bank of China Hong Kong (BOCHK), “Sustainability Policy,” 2021.

7 CBIRC, "Opinions on Green Credit.”

8 People's Bank of China (PBOC) et al., “Guidelines for Establishing the Green Financial System,” August 2016; Ministry of Finance (MOF) et al., “Guiding Principles on Financing the Development of BRI,” May 2017; CBRC, "Key Performance Indicators.”

9 BOCHK, “Sustainability Policy;” China International Contractors Association (CHINCA), “Hierarchical Framework Standard (Industry Standard) for Foreign Contracted Engineering Enterprises (Trial),” April 2018; CBRC, "Key Performance Indicators."

10 CBRC, "Key Performance Indicators."

11 Sinohydro, “Occupational Health, Safety and Environmental Policy Statement,” 2013; CDT, “Regulation on Environmental;” State Forestry and Grassland Administration (SFGA) and Ministry of Commerce (MOFCOM), “Guide on Sustainable Overseas Forest Management and Utilization by Chinese Enterprises,” 2009; MEE, “Regulations on the Approval Procedures for Environmental Impact Assessment Reports (forms) of Construction Projects,” November 2020.

12 China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), “Guidelines for Social Responsibility in Outbound Mining Investments,” 2017; MOFCOM and MEE, "New Guidelines for Green Development in Overseas Investment and Cooperation," July 2021.

13 State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC), “Measures for the Supervision and Administration of Overseas Investment by Central Enterprises,” January 2017; CBRC and CIRC, "Notice of the China Banking Regulatory Commission on Issuing the Green Credit Guidelines," February 2012; CDT, “Regulation on Environmental;” CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

14 Green Finance Committee (GFC) of China Society for Finance and Banking et al., “Environmental Risk Management Initiative for China’s Overseas Investment,” September 2017; Green Finance Initiative and GFC, “Green Investment Principles (GIP) for the Belt and Road,” 2018.

15 CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

16 Responsible Cobalt Initiative (RCI) and Responsible Minerals Initiative (RMI), "Cobalt Refiner Supply Chain Due Diligence Standard (version 2.0)," 2021.

17 The following policy refers to risk management or prevention: MEP et al., "Promoting Green Belt;" MOFCOM, “Administrative Measures on Outbound Investment,” September 2014. The following policies mention the preparation and implementation of risk management plans: Green Finance Initiative and GFC, “Green Investment Principles;” CCCMC et al., “Guidance for Sustainable Natural Rubber,” 2017; CCCMC, “Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains,” 2015; China Three Gorges Corporation (CTG), “Sustainable Development Policy,” 2017; Sinohydro, “Environmental Protection Policy Statement,” 2017.

18 The following laws and policies focus on mitigation measures for adverse environmental impacts: China Banking Association (CBA), “Corporate Social Responsibility Guidelines,” January 2009; CHINCA, “Draft Revisions to Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors,” July 2021; Standing Committee of the National People's Congress, “Environmental Impact Assessment Law of the People's Republic of China,” October 2002; Standing Committee of the National People's Congress, “Amendment to the Environmental Impact Assessment Law of the People's Republic of China,” July 2016; Standing Committee of the National People's Congress, “Environmental Protection Law of the People's Republic of China,” December 1989; State Council, “Regulation on Environmental Impact Assessment of Planning,” August 2009. The following guidelines focus on mitigation measures for adverse social impacts: CCCMC et al., “Sustainable Natural Rubber;” CCCMC, “Chinese Due Diligence.”

19 CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

20 CHINCA, “Draft Revisions;” China-ASEAN Investment Cooperation Fund (CAF), “Social Responsibility and Environmental Protection Guidelines for Investments in the ASEAN Region,” 2014; CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure for Chinese International Contractors (SIG),” June 2017; CHINCA, “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021; CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

21 CCCMC et al., “Sustainable Natural Rubber;” MOFCOM and MEE, "New Guidelines;” MOFCOM and MEP, “Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation,” February 2013; GFC et al., “Environmental Risk Management;” CBRC, "Key Performance Indicators;” CDT, “Regulation on Environmental;” Sinohydro, “Occupational Health;” RCI and RMI, "Cobalt Refiner Supply.”

22 MOFCOM and MEE, “Guidelines for Ecological Environmental Protection in Foreign Investment Cooperation and Construction Projects,” January 2022; MOFCOM and MEE, “Guidelines for Environmental;” CHINCA, “Community Engagement Handbook;” CDT, “Regulation on Environmental;” CCCMC, “Outbound Mining Investments;” Standing Committee, “Environmental Protection Law.”

23 SASAC, “Supervision and Administration.”

24 MOFCOM and MEE, “Ecological Environmental Protection;” MOFCOM and MEE, “Guidelines for Environmental.”

25 MOFCOM and MEE, “Ecological Environmental Protection.”

26 Ibid; MOF et al., “Guiding Principles;” NDRC and National Energy Administration (NEA), “Vision and Actions on Energy Cooperation in Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road,” 2017; CBA, “Corporate Social Responsibility;” CDT, “Regulation on Project Safety, Health and Environment,” 2009.

27 CCCMC et al., “Sustainable Natural Rubber.”

28 CHINCA, “Draft Revisions;” CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure;” CCCMC et al., “Sustainable Natural Rubber;” CAF, “Investments in the ASEAN Region;” RCI and RMI, "Cobalt Refiner Supply."

29 CHINCA, “Draft Revisions;” CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure;” NDRC et al., “Code of Conduct for the Operation of Overseas Investments by Private Enterprises,” December 2017; CCCMC et al., “Sustainable Natural Rubber;” CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

30 The following policies broadly reference environmental protection: NDRC and NEA, “Vision and Actions;” SASAC, "Guidelines to the State-owned Enterprises Directly Under the Central Government on Fulfilling Corporate Social Responsibilities," December 2007; NDRC, “Measures for the Administration of Overseas Investment of Enterprises,” December 2017; State Council, “Regulations on the Administration of Foreign Contracted Projects,” July 2017; MOFCOM et al., “Guideline for Promoting High-quality Development of Overseas Contracted Projects,” August 2019; MOF, “Guiding Principles;” State Development and Investment Corporation (SDIC), “Green Finance Framework,” April 2019; CHINCA, “Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors,” September 2012; CAF, “Investments in the ASEAN Region;” NDRC et al., “Jointly Promoting Green Development.”

31 The following policies and guidelines reference resource management as part of environmental protection: MOFCOM et al., “Circular to Regulate the Overseas Investment and Cooperation of Chinese Companies,” June 2008; State Council, “Nine Principles on Encouraging and Standardizing Outward Investment,” October 2006; State Council, “Guiding Opinion of the State Council on Encouraging and Standardizing Enterprises' Cooperation in Outbound Investment,” April 2007. The following policies and guidelines focus on the management, use, and development of natural resources: Sinohydro, “Occupational Health, Safety;” CCCMC, “Outbound Mining Investments;” MOFCOM et al., “Circular to Regulate;” CHINCA, “Draft Revisions;” SASAC, "Fulfilling Corporate Social Responsibilities."

32 CHINCA, “Community Engagement Handbook;” CDT, “Regulation on Project.”

33 CCCMC, “Outbound Mining Investments;” Standing Committee, “Environmental Protection Law.”

34 MOFCOM and MEE, “Guidelines for Environmental;” SASAC, "Fulfilling Corporate Social Responsibilities;" Standing Committee, “Environmental Protection Law.”

35 MEP, “Belt and Road Ecological;” CDT, “Regulation on Project.”

36 The following laws and policies specify environmental conservation, protection of biodiversity, and protected areas: CTG, “Sustainable Development Policy;” Sinohydro, “Environmental Protection Policy;” SFGA and MOFCOM, “Sustainable Overseas Forest Management;” CCCMC, “Outbound Mining Investments;” SFGA, “Guidelines for Sustainable Silviculture for Chinese Companies Overseas,” 2007; Standing Committee, “Environmental Protection Law.”

37 State Council, “Regulation on Environmental.”

38 Standing Committee, “Environmental Impact Assessment.”

39 International Best Practice is based on Asian Development Bank (ADB), "Safeguard Policy Statement," 2009; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021; World Bank, "Environmental and Social Framework," 2018; Mekong Partnership for the Environment, "Guidelines on Public Participation in Environmental Impact Assessment in the Mekong Region," First Edition, 2017.