Skip to main content
ລາຍການກວດກາ
08

ການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດຳເນີນງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESAP)

Description

ຜູ້ສະໜອງທຶນຄວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໂຕ້ຕອບອຸປະຕິເຫດ, ເຫດການ, ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ການປ່ຽນແປງທີ່ສະເໜີຕໍ່ໂຄງການໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການ. ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຄວນແຈ້ງການໃຫ້ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກ, ເຊິ່ງລວມເຖິງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ອົງການປະຊາສັງຄົມ (CSO)/ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO), ສື່, ນັກວິໄຈ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ຮັບຊາບເຖິງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການທີ່ກ່າວເຖິງກ່ອນໜ້ານີ້, ພ້ອມທັງເສັ້ນເວລາສຳລັບການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການປະຕິບັດງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESAP).[1] ໂດຍຂຶ້ນກັບສະຖານະການຂອງແຕ່ລະໂຄງການ BRI, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍັງອາດຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານຈີນໃນທັນທີ. ເພື່ອກຳນົດການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຄວນມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອປະເມີນສະຖານະການ; ປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSO/NGO ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກລາຍອື່ນໆໃນລັກສະນະທີ່ກວມລວມ, ມີຄວາມອ່ອນໄຫວໃນເລື່ອງເພດ ແລະ ແທດເໝາະກັບວັດທະນະທຳ; ແລະ ພັດທະນາ ESAP ທີ່ກວມລວມໄດ້ທັນເວລາ. ນັກພັດທະນາຄວນເຮັດວຽກກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມລາຍອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເພື່ອປະຕິບັດແຜນການເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ESAP ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດກວດຜົນກະທົບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ປະຊາຊົນ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດເກີດຂຶ້ນຊໍ້າຖ້າບໍ່ມີການຮັບມືກັບອຸປະຕິເຫດ, ເຫດການ, ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ການປ່ຽນແປງທີ່ສະເໜີຕໍ່ໂຄງການຢ່າງເໝາະສົມ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ານີ້ຄວນເກັບກຳຂໍ້ມູນການສັງເກດ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຈາກຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກ, ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຄວາມໃສ່ໃຈເປັນພິເສດຕໍ່ມຸມມອງຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ບອບບາງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ. ແຜນການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກຳນົດມາດຕະການທີ່ສະເພາະເພື່ອຫຼີກເວັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຊົດໃຊ້ ຫຼື ຊົດເຊີຍສຳລັບຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ, ພ້ອມກັບການຈັດກຽມທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງພວກເຂົາ. ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ESAP ຄວນຖືກສົ່ງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ແບ່ງປັນໂດຍກົງກັບຜູ້ຮັບເໝົາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ), ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ CSO/NGO ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກລາຍອື່ນໆ, ສຳລັບການທົບທວນ. ຜ່ານ ESAP, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໃດໜຶ່ງ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຊໍ້າ ແຕ່ຍັງສາມາດສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກສາທາລະນະ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

 

[1]ລາຍການກວດການີ້ນໍາໃຊ້ຄຳສັບ ESAP ເພື່ອແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການ. ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຖືກເອີ້ນວ່າແຜນການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂອີກດ້ວຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບອາດກຳນົດ ຫຼື ເລືອກໃຫ້ອຸປະຕິເຫດ, ເຫດການ, ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ການປ່ຽນແປງອື່ນໆໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນສະບັບປັບປຸງຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA), ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ຫຼື ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນລະຫວ່າງໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ.

ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?

ສຳລັບໂຄງການຢູ່ຕ່າງປະເທດ:

ຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນ:

 • ຈັດຕັ້ງກົນໄກເຕືອນສະພາວະສຸກເສີນ ແລະ ແຜນການສຳລັບເຫດການບໍ່ຄາດຄິດໃນລະຫວ່າງໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ.2
 • ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊື່ສຽງ ແລະ ຕອບໂຕ້ເຫດການໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສາທາລະນະ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການ.3
 • ເຮັດວຽກກັບນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການລະເມີດທີ່ເປີດເຜີຍຜ່ານການກວດກາ.4
 • ລະງັບ ຫຼື ຖອນທຶນຖ້າມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ອັນຕະລາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.5

 

ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຄວນ:

 • ສ້າງຕັ້ງກົນໄກການໄກ່ເກ່ຍເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບຊຸມຊົນ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ.6

 

ນັກພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ຄວນ:

 • ຈັດຕັ້ງແຜນການສຳລັບສະພາວະສຸກເສີນ ແລະ ກົນໄກໂຕ້ຕອບ.7
 • ຈັດສ້າງລະບົບເພື່ອລາຍງານເຫດການທາງສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, Ministry of Ecology and Environment (MEE) ຂອງປະເທດຈີນ, ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາເອງຢູ່ປະເທດຈີນ.8
  • ລາຍງານສະພາວະສຸກເສີນທາງສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ຜູ້ສະໜອງທຶນຈີນ, ສະຖານທູດ ແລະ ສະຖານກົງສູນ ແລະ ກົມປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໃຫ້ທັນເວລາ.9
 • ຈັດຕັ້ງກົມກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານທີ່ອຸທິດຕົນ.10
  • ສົ່ງເສີມໃຫ້ບໍລິສັດສາຂາ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄືອຈັດຕັ້ງກົມກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ພວກເຂົາຂອງພວກເຂົາເອງ.
  • ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບເພື່ອປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງໂດຍມີມາດຕະຖານລະຫວ່າງປະເທດ.
  • ລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃນທ້ອງຖິ່ນ.
 • ສົ່ງລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຫຼັກທີ່ກຳລັງຜະເຊີນກັບໂຄງການ, ພ້ອມທັງຄວາມສອດຄ່ອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃນທ້ອງຖິ່ນ.11
 • ລາຍງານເຫດການ, ສະຖານະການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການໃຫ້ທັນເວລາ.12 
  • ລາຍງານເຫດການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຕໍ່Ministry of Commerce (MOFCOM) ຂອງຈີນ:13
   • ບັນຫາຫຼັກກັບຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ.
   • ການໂຈມຕີຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.
   • ອາຊະຍາກຳຕໍ່ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
   • ລາຍງານສື່ລະຫວ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການສືບສວນທີ່ຕໍ່ຕ້ານການທຸດຈະລິດເຊິ່ງດຳເນີນການໂດຍສະຖາບັນຕ່າງປະເທດ.
   • ສະພາວະສຸກເສີນທາງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການລົງໂທດສຳລັບການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ລະບົບນິເວດ.
   • ເຫດການທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບ.
   • ໄພພິບັດທຳມະຊາດ.
   • ສົງຄາມ..
 • ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.14
 • ນໍາໃຊ້ການປະເມີນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເພື່ອສ້າງແຜນການໂຕ້ຕອບສະພາວະສຸກເສີນ ຫຼື ແຜນການປັບປຸງ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນ ESAP.15
  • ນໍາສະເໜີອຸປະຕິເຫດ ຫຼື ສະພາວະສຸກເສີນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ທັນເວລາ.16
  • ແກ້ໄຂອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (H&S).17
  • ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ບໍລິສັດ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.18
 • ໂຕ້ຕອບສະພາວະສຸກເສີນຕາມການຊີ້ນໍາຂອງສະຖານທູດຈີນ ແລະ ສະຖານກົງສູນ, ພ້ອມທັງລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.19
  • ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນ, ວັດຖຸ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃນກໍລະນີທີ່ມີໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນ.20
  • ປະສານງານ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫຍ່ໃນຄວາມປອດໄພຂອງການກໍ່ສ້າງວິສະວະກຳ, ອາຊີວະອະນາໄມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ.21
  • ຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມຖ້າເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ.22
 • ນໍາໃຊ້ຫຼາກວິທີການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ເຊິ່ງລວມເຖິງການໄກ່ເກ່ຍ, ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.23
 • ປັບໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂສຳລັບການປັບປຸງໃນອະນາຄົດ.24
  • ປະຕິບັດມາດຕະການເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນສຳລັບການປັບປຸງໃນ H&S.25
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອປ້ອງກັນສະພາວະສຸກເສີນ, ພ້ອມທັງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.26
  • ເອົາໃຈໃສ່ກັບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງການເພື່ອປ້ອງກັນເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.27

 

ບໍລິສັດປະກັນໄພຄວນ:28

 • ກະຕຸ້ນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ, ແກ້ໄຂການອ້າງສິດ ແລະ ຊົດເຊີຍສຳລັບເຫຍື່ອຈາກມົນລະພິດໃຫ້ໄວ.

 

ລັດຖະບານຈີນຄວນ:

 • ຈັດຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບສຳລັບການທົບທວນຄວາມສ່ຽງໃນຄວາມສອດຄ່ອງຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ.29
  • ຈັດຕັ້ງບັນຊີດຳສຳລັບການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
  • ປ້ອງກັນ ແລະ ລົງໂທດສຳລັບການບໍ່ປະຕິບັດຮ່ວມກັນ.
 • ສະເໜີແຜນການໂຕ້ຕອບ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງທາງການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ຄຸ້ມກັນສິດທິຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດຈີນທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.30
 • ເສີມສ້າງການຮ່ວມມືຕໍ່ສະພາວະສຸກເສີນທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ແລະ ຍົກລະດັບສັກກະຍາພາບການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບໂຄງການ.31

 

MOFCOM ແລະ ກົມການຄ້ານທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດຈີນຄວນ:

 • ຈັດຕັ້ງກົນໄກການປະເມີນຄວາມສ່ຽງສຳລັບໂຄງການ.32
  • ເຜີຍແຜ່ຜົນ.
  • ຊີ້ນໍານັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ.
 • ຈັດຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກຂອງພວກເຂົາສຳລັບການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ, ການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການໂຕ້ຕອບສຳລັບສະພາວະສຸກເສີນ.33

 

ກົມປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຈີນ ຄວນ:

 • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາວະສຸກເສີນຄັ້ງໃຫຍ່ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.34
 • ເປີດເຜີຍແຜນການໂຕ້ຕອບສຸກເສີນ ແລະ ການພະຍາກອນຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ລາຍຊື່ຂອງນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ປ່ອຍສານມົນລະພິດເກີນມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ຮັບຜິດຊອບສຳລັບອຸປະຕິເຫດໃນການປ່ອຍມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຄັ້ງຮຸນແຮງ ແລະ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ບໍ່.35
 • ບັນທຶກ ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ສາທາລະນະຮັບຊາບກ່ຽວກັບການກະທຳຜິດກົດໝາຍຂອງນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ, ພ້ອມທັງການລົງໂທດ, ໃນ “ລະບົບເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອຂອງວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດຈີນ” ຖ້າບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກາສຳລັບການບັນທຶກ ແລະ ການລາຍງານຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ.36

 

ລັດຖະບານຈີນ, ພ້ອມທັງສະຖານທູດຈີນ ແລະ ສະຖານກົງສູນໃນປະເທດເຈົ້າພາບຄວນ:37

 • ຮັກສາການບັນທຶກເຫດການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
  • ອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ສຸຂະພາບ.
  • ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຂົ່ມຂູ່ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະໃນທ້ອງຖິ່ນ.
  • ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາບໍ່ຄວນດຳເນີນມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນທ້ອງຖິ່ນ.
  • ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນການບໍ່ໃຫ້ກຽດຂອງໂຄງການ, ນັກພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາສຳລັບຫຼັກປະຕິບັດ, ປະເພນີ, ສາສະໜາ ແລະ ວິຖີຊີວິດໃນທ້ອງຖິ່ນ.
  • ຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຮງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ.
  • ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລະບຸກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃນທ້ອງຖິ່ນ.38

 

China International Contractors Association (CHINCA) ຄວນ:38

 • ຕຳໜິນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາສຳລັບເຫດການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
  • ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການ ແລະ ການບໍ່ໃຫ້ກຽດຂອງນັກພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາສຳລັບປະເພນີ, ຄວາມເຊື່ອສາສະໜາ ແລະ ລັກສະນະການດຳລົງຊີວິດໃນທ້ອງຖິ່ນ.
  • ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນທ້ອງຖິ່ນ.
  • ການລະເມີດສັນຍາແຮງງານ ຫຼື ກົດໝາຍແຮງງານ.
 • ນໍາໃຊ້ລະບຽບການອຸດສາຫະກຳເພື່ອຕັດສິນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ, ສັນຍານຂອງການຂາດຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ພຶດຕິກຳທຸລະກິດທີ່ບໍ່ດີໂດຍນັກພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ.38

ສຳລັບໂຄງການຢູ່ພາຍໃນປະເທດຈີນ:

ລັດຖະບານຈີນ ຄວນ:

 • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນການສຳລັບສະພາວະສຸກເສີນ, ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຕ້ານສຳລັບເຫດການສາທາລະນະທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ.39
 • ບັງຄັບໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.40

 

ລັດຖະບານຍ່ອຍພາຍໃນປະເທດຈີນຄວນ:41

 • ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA) ໃນທັນທີຫຼັງຈາກສະພາວະສຸກເສີນ ແລະ ເປີດເຜີຍຜົນຕໍ່ສາທາລະນະໃຫ້ທັນເວລາ.

 

ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຄວນ:42

 • ສົ່ງເອກະສານ EIA ສະບັບປັບປຸງເພື່ອຂໍການອະນຸມັດ ຖ້າເກີດມີການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ຕໍ່ຂະໜາດຂອງແຕ່ລະໂຄງການ, ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຫຼັງຈາກທີ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ.
 • ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການລົບກວນລະບົບນິເວດ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍໃດໜຶ່ງ.43

ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ, ຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນ:

 • ຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕອນພາຍໃນສຳລັບການຕິດຕາມ ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກ, ດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນເພື່ອແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ, ເຫດການ, ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ການປ່ຽນແປງທີ່ນໍາສະເໜີຕໍ່ໂຄງການໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການ.
 • ປະກອບມີຂໍ້ກຳນົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສຳລັບນັກພັດທະນາ ແລະ (ຜູ້ຮັບເໝົາ) ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງໂຄງການ:
  • ດຳເນີນ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ຫຼັງຈາກທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ, ເຫດການ ຫຼື ຜົນກະທົບທາງລົບອື່ນໆທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກທີ່ມີການນໍາສະເໜີການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ຕໍ່ໂຄງການໂດຍນັກພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ).
  • ແຈ້ງການ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກລາຍອື່ນໆຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເປັນປົກກະຕິ.
  • ສະເໜີການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນ, ກອບເວລາສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການລາຍງານໃນ ESAP.
  • ສົ່ງ ESAP ສຳລັບການທົບທວນ ແລະ ການອະນຸມັດຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ.
  • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນຕາມ ESAP.

 

ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການ, ນັກພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ຄວນ:

 • ໂຕ້ຕອບອຸປະຕິເຫດ, ເຫດການ ແລະ ການປ່ຽນແປງອື່ນໆຕໍ່ທຳມະຊາດ, ຂອບເຂດ, ການອອກແບບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການຕາມແຜນການໂຕ້ຕອບສະພາວະສຸກເສີນ.
  • ແຈ້ງການໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSO/NGO ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກລາຍອື່ນໆກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດ, ເຫດການ, ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ຕໍ່ໂຄງການ, ພ້ອມທັງເສັ້ນເວລາສຳລັບການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESAP.
  • ຈ້າງນັກວິໄຈ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານອິດສະຫຼະເພື່ອດຳເນີນ ESIA.
  • ຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບ ການເອົາທີ່ດິນ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ່ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່.
 • ບໍ່ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕໍ່ຈົນກວ່າຈະສ້າງ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ອະນຸມັດ ESAP.

 

ໂດຍມີການສະໜັບສະໜູນຈາກນັກພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ), ນັກວິໄຈ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຄວນ:

 • ກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນການປະເມີນແບບຄອບຄຸມເພື່ອກວດສອບຄວາມມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບໃໝ່ ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສຳລັບອຸປະຕິເຫດ, ເຫດການ, ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ຕໍ່ໂຄງການແຕ່ລະລາຍການ.
  • ລະບຸການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນ.
   • ຫຼີກເວັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດທີ່ຊຸມຊົນຈະສຳຜັດກັບພະຍາດທີ່ເກີດຈາກນໍ້າ, ຢູ່ໃນນໍ້າ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບນໍ້າ ແລະ ມີເກີດຈາກພາຫະສື່ກາງ; ພະຍາດທີ່ຕິດແປດ ແລະ ບໍ່ຕິດແປດ; ແລະ ວັດຖຸ ແລະ ສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ.
   • ນໍາສະເໜີມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຂອງສະພາວະສຸກເສີນທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນຈາກອັນຕະລາຍທຳມະຊາດ ຫຼື ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ, ເຊັ່ນ: ການລະເບີດ, ໄຟໄໝ້, ການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ການຕົກເຮ່ຍ.
  • ແຈ້ງການໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSO/NGO ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກລາຍອື່ນໆຮັບຊາບເຖິງຂໍ້ມູນຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາ.
  • ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ.
   • ຈັດແຈງໂຄງການລິເລີ່ມ/ກິດຈະກຳ/ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
   • ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຈັດສັນເງິນທຶນເພື່ອການພັດທະນາຊຸມຊົນເພື່ອຄອບຄຸມບັນຫາທີ່ເປັນຄວາມກັງວົນສູງສຸດຕໍ່ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
 • ກະກຽມ ESAP ດ້ວຍຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
  • ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຈາກການຕິດຕາມໂຄງການ.
  • ຜົນຈາກ ESIA ໃໝ່.
  • ຄວາມຮູ້, ຫຼັກປະຕິບັດ ແລະ ປະສົບການທີ່ຮຽນຮູ້ຜ່ານການປຶກສາຫາລືຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ.
  • ການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນທີ່ນໍາສະເໜີ, ເຊິ່ງລວມເຖິງມາດຕະການເພື່ອເສີມສ້າງຂັ້ນຕອນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ສັກກະຍາພາບຂອງນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາສຳລັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
  • ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການດຳເນີນການທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນ.
  • ມາດຕະການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ, ເຊິ່ງລວມເຖິງຕົວບົ່ງຊີ້ປະສິດທິພາບ, ເພື່ອຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນ.
  • ກອບເວລາສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນ.
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄາດຄະເນ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນທີ່ປະກອບເປັນປັດໄຈໃນງົບປະມານຂອງໂຄງການ.
  • ການຈັດແຈງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງສະຖາບັນ ຫຼື ອົງການສຳລັບພະນັກງານນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ, ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກະຊວງທີ່ຢູ່ພາຍໃນລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSO/NGO, ນັກວິໄຈ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມພາກສ່ວນທີສາມທີ່ເປັນອິດສະຫຼະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນ.
  • ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນຕາມຂໍ້ກຳນົດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
 • ອັບເດດລາຍງານ ESIA ແລະ ESMP ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງຕໍ່ໂຄງການ.
 • ແບ່ງປັນ ESAP ສະບັບສຸດທ້າຍກັບນັກພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ).

 

ນັກພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ຄວນ:

 • ສົ່ງສະບັບສຸດທ້າຍຂອງ ESAP ເປັນພາສາຈີນ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ສຳນຽງ ແລະ ພາສາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງລວມເຖິງພາສາຂອງຄົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໄດ້ທົບທວນ ແລະ ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ.
 • ແບ່ງປັນສະບັບສຸດທ້າຍຂອງ ESAP ເປັນພາສາຈີນ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ສຳນຽງ ແລະ ພາສາໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍກົງກັບຜູ້ຮັບເໝົາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ), ພ້ອມທັງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSO/NGO ແລະ ຜູ້ຖືກຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກລາຍອື່ນໆ.
 • ເປີດເຜີຍສະບັບສຸດທ້າຍຂອງ ESAP ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບັນຊີສື່ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງຢູ່ໃນຫໍຂ່າວປະຈຳບ້ານ/ເຂດເມືອງ/ນະຄອນ/ເມືອງ/ແຂວງໃຫ້ທັນເວລາ.

 

ຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນ:

 • ປະຕິບັດ ການກວດສອບວິເຄາະສະຖານະສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງອຸປະຕິເຫດ, ເຫດການ, ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ/ຫຼື ການປ່ຽນແປງຕໍ່ໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີໂດຍານັກພັດທະນ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ.
  • ດຳເນີນການປະເມີນເພີ່ມເຕີມເພື່ອທົບທວນການຈັດໝວດໝູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະໂຄງການ.
 • ປຶກສາຫາລືກັບນັກພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ກ່ຽວກັບການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອແກ້ໄຂການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງໂຄງການພາຍໃນກອບເວລາທີ່ເໝາະສົມ.
 • ອະນຸມັດ, ຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ ຫຼື ປະຕິເສດ ESAP.
  • ຖ້າ ESAP ມີຊ່ອງວ່າງ ຫຼື ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນຂໍ້ມູນ, ຮ້ອງຂໍໃຫ້ນັກພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ດຳນີນການປະເມີນເພີ່ມເຕີມ, ຂະຫຍາຍ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ແລະ/ຫຼື ຄິດຫາການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ.
  • ຕັດສິນວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕາມ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດການລາຍງານເພີ່ມເຕີມໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ, ພ້ອມທັງຂອບເຂດການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນ, ຫຼື ບໍ່.
 • ນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນພາຍໃນເພື່ອກຳນົດມາດຕະການຂອງພວກເຂົາເອງເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESAP.

 

ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ຜູ້ມີອຳນາດສຳລັບ ESIA ຄວນ:

 • ເຜີຍແຜ່ສະບັບສຸດທ້າຍຂອງ ESAP ໃນຊ່ອງທາງສື່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
 • ຕິດປະກາດການອັບເດດກ່ຽວກັບ ESAP ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບັນຊີສື່ສັງຄົມເປັນພາສາຈີນ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ສຳນຽງ ແລະ ພາສາທ້ອງຖິ່ນ.
 • ເພີ່ມ ESAP ໃສ່ຖານຂໍ້ມູນ ESIA, ESMP ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆທີ່ມີໃຫ້ຕໍ່ສາທາລະນະຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາ. ຮັກສາການບັນທຶກເນື້ອຫາເຫຼົ່ານີ້ໃນຫໍຂ່າວປະຈຳບ້ານ/ເຂດເມືອງ/ນະຄອນ/ເມືອງ/ແຂວງ ແລະ ສຳນັກງານຂອງຜູ້ມີອຳນາດສຳລັບ ESIA.
  • ເປີດເຜີຍເນື້ອຫາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນພາສາ ແລະ ສຳນຽງໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາ, ຢູ່ຫໍຂ່າວປະຈຳບ້ານ/ເຂດເມືອງ/ນະຄອນ/ເມືອງ/ແຂວງ ແລະ ໃນສຳນັກງານຂອງຜູ້ມີອຳນາດສຳລັບ ESIA ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້:
   • ແຜນທີ່, ພາບວາດ, ຕາຕະລາງ, ແຜນຜັງ, ໃບປິວ ແລະ/ຫຼື ເອກະສານເຕັກນິກສະບັບປັບປຸງ.
   • ESIA ແລະ ESMP ສະບັບປັບປຸງຖ້າມີ.
  • ເກັບຮັກສາສຳເນົາດິຈິຕໍຂອງເນື້ອຫາເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາ, ພ້ອມທັງສຳເນົາສະບັບແຂງຢູ່ຫໍຂ່າວປະຈຳບ້ານ/ເຂດເມືອງ/ນະຄອນ/ເມືອງ/ແຂວງ ແລະ ສຳນັກງານຂອງຜູ້ມີອຳນາດສຳລັບ ESIA, ຕະຫຼອດໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການ.

 

ນັກພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ຄວນ:

 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນຕາມການຈັດແຈງ ແລະ ກອບເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ESAP.
  • ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມລາຍອື່ນໆໃນການໂຕ້ຕອບສະພາວະສຸກເສີນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 • ເຮັດວຽກກັບໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ພ້ອມທັງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSO/NGO, ນັກວິໄຈ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມພາກສ່ວນທີສາມທີ່ເປັນອິດສະຫຼະເພື່ອ:
  • ບັນທຶກການດຳເນີນການທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນໄລຍະ. ນໍາໃຊ້ຕົວບົ່ງຊີ້ປະສິດທິພາບເພື່ອຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງການດຳເນີນການເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານໂຄງການ.
  • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດຳເນີນການ ແລະ ຜົນຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາໃຫ້ທັນເວລາ.

 

ຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນ:

 • ນໍາໃຊ້ການແກ້ໄຂຕາມສັນຍາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງໂຄງການເພື່ອຈັດຕັ້ງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງໂຄງການ, ຖ້ານັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາບໍ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດ, ເຫດການ, ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ອື່ນໆຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງໂຄງການ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າໃນ ESAP.
  • ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮ່ວມມື ກັບນັກພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ເພື່ອຮັບປະກັນການທີ່ໂຄງຄວາມສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
  • ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSO/NGO ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກລາຍອື່ນໆກ່ຽວກັບວິທີການແກ້ໄຂສະຖານະການ.
  • ນໍາໃຊ້ວິທີການທາງກົດໝາຍ, ເຊິ່ງລວມເຖິງການລະງັບ, ການຍົກເລີຍ ຫຼື ການປັບເລັ່ງການຄົບອາຍຸໃນການສະໜອງທຶນສຳລັບໂຄງການ.44
ທ່ານຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້?
 • ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ, ຄົ້ນຫາໃນເວັບໄຊຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ,​ ຂັ້ນຕອນ ແລະ/ຫຼື ກົນໄກສຳລັບການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ, ການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການໂຕ້ຕອບສຸກເສີນຂອງພວກເຂົາ.
 • ທັນທີທີໄດ້ນໍາສະເໜີອຸປະຕິເຫດ, ເຫດການ ຫຼື ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ຕໍ່ໂຄງການ, ຄົ້ນຫາໃນເວັບໄຊຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະເມີນຄັ້ງໃໝ່, ການປຶກສາຫາລືເພີ່ມເຕີມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ, ການກະກຽມ ESAP, ການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ກອບເວລາສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມໃນອະນາຄົດ.
 • ຖ້າບໍ່ສາມາດພົບເຫັນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທີ່ກ່າວເຖິງກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດສະເພາະເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານຕໍ່ສາທາລະນະ. ເບິ່ງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມເພື່ອລະບຸວິທີການຕິດຕໍ່ບາງຢ່າງທີ່ມີໃຫ້.
  • ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໂດຍກົງ, ໃຫ້ພົວພັນກັບຜູ້ສະໜອງທຶນເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
  • ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ສະໜອງທຶນໂດຍກົງ, ໃຫ້ພົວພັນກັບຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ ຫຼື CSO/NGO ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
 • ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງງານຂອງໂຄງການ, ທົບທວນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍກັບນະໂຍບາຍ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ແນວທາງຂອງລັດຖະບານ, ສະເພາະອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພາຍໃນສຳລັບການໂຕ້ຕອບອຸປະຕິເຫດ, ເຫດການ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ພ້ອມທັງການນໍາສະເໜີການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ຕໍ່ໂຄງການ.
  • ທົບທວນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນໃນເລື່ອງ “ຕົວບົ່ງຊີ້ປະສິດທິພາບຫຼັກ (KPI) ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິນເຊື່ອສີຂຽວ” ແລະ “ຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິນເຊື່ອສີຂຽວ” ຂອງChina Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC). ສົ່ງ ຄວາມກັງວົນ ຫຼື ຄຳຮ້ອງທຸກ ກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນໃນເລື່ອງ KPI ຕໍ່ CBIRC.
  • ທົບທວນ “ມາດຕະການບໍລິຫານສຳລັບແຟ້ມສິນເຊື່ອຂອງວິສາຫະກິດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມຜູ້ຮັບເໝົາລະຫວ່າງປະເທດແຫ່ງປະເທດຈີນ”, “ມາດຕະການລົງໂທດສຳລັບການລະເມີດໂດຍວິສາຫະກິດວິສະວະກຳຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ເປັນຕ່າງປະເທດ (ການທົດລອງ)”, “ແນວທາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາລະຫວ່າງປະເທດຂອງຈີນ” ແລະ “ຄູ່ມືການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາລະຫວ່າງປະເທດຂອງຈີນ” ຂອງສະມາຄົມຜູ້ຮັບເໝົາລະຫວ່າງປະເທດແຫ່ງປະເທດຈີນ (CHINCA). ສົ່ງຄວາມກັງວົນ/ຄຳຮ້ອງທຸກຕໍ່ CHINCA ກ່ຽວກັບນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ລົ້ມເຫຼວໃນການຈັດການກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະ ແລະ ການລະເມີດສັນຍາແຮງງານ ຫຼື ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ອຸປະຕິເຫດປະເພດອື່ນໆ, ເຫດການ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນຊໍ້າ.
 • ສຳລັບນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ເປັນວິສາຫະກິດສ່ວນກາງທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ (CSOE), ທົບທວນການທີ່ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງຄະນະກຳມາທິການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບໍລິຫານຊັບສິນທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ ຂອງ State Council (SASAC) ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນ, ວັດຖຸ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃນກໍລະນີທີ່ເກີດໄພພິບັດ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນ.45
 • ລາຍງານສະຖານະການກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເຫດການໃຫຍ່ໆ, ເຊັ່ນ: ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຄຸ້ມຄອງສະພາວະສຸກເສີນທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ/ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຕໍ່Ministry of Commerce (MOFCOM) ແລະ Ministry of Ecology and Environment (MEE) ຂອງປະເທດຈີນໃຫ້ທັນເວລາ.
 • ກວດເບິ່ງວ່ານັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາຍຊື່ບໍລິສັດສາທາລະນະຂອງ MEE ແລະ ກົມປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດຈີນທີ່ປ່ອຍສານມົນລະພິດເກີນມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ຮັບຜິດຊອບສຳລັບອຸປະຕິເຫດໃນການປ່ອຍມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຄັ້ງຮຸນແຮງ ແລະ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ບໍ່.
 • ກວດສອບວ່ານັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາມີການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ/ຫຼື ການລົງໂທດທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນ “ລະບົບເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອຂອງວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດຈີນ”.
 • ສົ່ງການສອບຖາມ/ຄວາມກັງວົນ/ຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ, ຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແນວທາງອື່ນໆຕໍ່ຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ.
What Would It Accomplish or Prevent?
ຊັບພະຍາກອນ
 • Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB), “Environmental and Social Action Plan,” View the PDF.
 • United States Agency for International Development (USAID), “Corrective Action Plan (CAP),” Version 2, March 2018, View the Website.

1 This checklist uses the term ESAP to recommend the implementation of appropriate corrective and preventive actions during the project implementation and project operations phases. These documents may also be called corrective action plans. However, Financiers, Developers, Contractors, and/or the Host Country Government may require or prefer that any accident, incident, unanticipated adverse impact, or other change be addressed in updated versions of the environmental and social impact assessment (ESIA), environmental and social management plan (ESMP), or other related documentation approved during the pre-project planning phase.

2 Ministry of Commerce (MOFCOM), “Administrative Measures on Outbound Investment,” September 2014.

3 China Banking Regulatory Commission (CBRC) and China Insurance Regulatory Commission (CIRC) (now China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC)), “Notification of the China Banking Regulatory Commission in the Issuance of the Guidance on Commercial Banks’ Management of Reputational Risk,” August 2009.

4 CBRC and CIRC, “General Office of the China Banking Regulatory Commission Opinions on Green Credit Implementation,” 2013.

5 Export-Import Bank of China (China Exim Bank), “White Paper on Green Finance and Social Responsibility,” 2019.

6 Green Finance Initiative & Green Finance Committee (GFC), “Green Investment Principles (GIP) for the Belt and Road,” 2018.

7 China Chamber of Commerce Metals, Minerals and Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), “Guidelines for Social Responsibility in Outbound Mining Investments,” 2017.

8 MOFCOM and Ministry of Environmental Protection (MEP) (now Ministry of Ecology and Environment (MEE)), “Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation,” February 2013.

9 MOFCOM and MEE, “Guidelines for Ecological Environmental Protection in Foreign Investment Cooperation and Construction Projects,” January 2022.

10 Power Construction Corporation of China (PowerChina), “Announcement on Further Strengthening Compliance Operation,” September 2017.

11 MOFCOM et al., “Interim Measures for the Reporting of Outbound Investments Subject to Record-filing or Approval,” January 2018.

12 China International Water and Electric Corporation (CWE), “Integrity Compliance Declaration,” 2019; Sinohydro, “Statement of Ethical Principles,” 2014.

13 MOFCOM, “Notice on Strengthening the Reporting of Foreign Contracted Projects,” June 2021.

14 CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

15 The following policy covers improvement plans that correspond to environmental and social impact assessments (ESIAs) during project implementation and operations: China International Contractors Association (CHINCA), “Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors,” September 2012. The following policy refers to the use of environmental and social impact assessments (ESIAs) for emergencies: SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021. The following policy focuses on environmental emergencies: MOFCOM and MEE, “Foreign Investment Cooperation.” The following policy covers emergencies in general: State Council, “Regulations on the Administration of Foreign Contracted Projects,” July 2017.

16 China Datang Corporation (CDT), “Regulation on Environmental Protection,” 2017.

17 Sinohydro, “Occupational Health, Safety and Environmental Policy Statement,” 2013.

18 SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook.”

19 MOFCOM, “Administrative Measures on Outbound Investment.”

20 State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC), “Guidelines to the State-owned Enterprises Directly Under the Central Government on Fulfilling Corporate Social Responsibilities,” December 2007.

21 CDT, “Regulation on Project Safety, Health and Environment,” 2009.

22 Ibid.

23 GFC et al., “Environmental Risk Management Initiative for China’s Overseas Investment,” September 2017.

24 CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

25 Sinohydro, “Occupational Health.”

26 The following policy focuses on preventing emergencies: CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure for Chinese International Contractors (SIG),” June 2017. The following policies focus on preventing damage: Sinohydro, “Statement of Ethical Principles;” CHINCA, “Penalty Measures for Violations by Foreign Contracted Engineering Enterprises (Trial),” April 2018.

27 CHINCA, “Penalty Measures for Violations.”

28 People's Bank of China (PBOC) et al., “Guidelines for Establishing the Green Financial System,” August 2016.

29 General Office of the State Council et al., “Guidelines on Further Guiding and Regulating Overseas Investments,” August 2017.

30 Ibid.

31 MEP et al., “Guidance on Promoting Green Belt and Road,” April 2017.

32 State Council, “Foreign Contracted Projects.”

33 Ibid.

34 MEP, “Notice on Further Strengthening the Disclosure of Environmental Protection Information,” October 2012.

35 State Environmental Protection Administration of China (SEPA) (now MEE), “Measures on Open Environmental Information,” February 2007.

36 MOFCOM et al., “Interim Measures.”

37 MOFCOM et al., “Provisional Measures for Recording Bad Credit in the Fields of Outbound Investment and Cooperation and Foreign Trade,” July 2013.

38 CHINCA, “Administrative Measures for the Credit File of Member Enterprises of the China International Contractors Association,” 2018.

39 State Council, “Regulations on Open Government Information of the People's Republic of China,” January 2007.

40 Standing Committee of the National People’s Congress, “Revision of Environmental Protection Law of the People's Republic of China,” April 2014.

41 Ibid.

42 Standing Committee of the National People's Congress, “Environmental Impact Assessment Law of the People's Republic of China,” October 2002; MEE, “Regulations on the Approval Procedures for Environmental Impact Assessment Reports (forms) of Construction Projects,” November 2020.

43 Standing Committee, “Revision of Environmental Protection Law.”

44 International Best Practice is based on Asian Development Bank (ADB), "Safeguard Policy Statement," 2009; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021; World Bank, "Environmental and Social Framework," 2018; Mekong Partnership for the Environment, "Guidelines on Public Participation in Environmental Impact Assessment in the Mekong Region," First Edition, 2017.

45 SASAC, “Fulfilling Corporate Social Responsibilities.”