Skip to main content
ລາຍການກວດກາ
05

ການສະໜອງການຊົດເຊີຍຢ່າງພຽງພໍ, ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເພື່ອຟື້ນຟູການດຳລົງຊີວິດ

ការពិពណ៌នា

ບັນດາຂັ້ນຕອນຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໃນການຄຸ້ມຄອງວິທີການເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາ ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ໃນການໃຫ້ ຄ່າຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍ ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຟື້ນຟູ ວິຖີຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຫຼາຍປະເທດເຈົ້າພາບຂອງ BRI, ບັນດາອົງການຂອງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳນໍາພາຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້, ຊຶ່ງສາມາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (CSOs)/ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs), ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ ໄປໃນລັກສະນະທີ່ມີ ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງເພດ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມທາງວັດທະນະທຳ; ການກະກຽມ ແຜນການຂໍເວນຄືນທີ່ດີນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ (LARP), ແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ (RP) ຫຼື ແຜນການຟື້ນຟູວິຖີຊີວິດ (LRP); ການອອກ​ເອກະສານ​ອະທິບາຍ​ເຖິງຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃນການໃຫ້​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ, ການ​ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູວິຖີຊີວິດ; ແລະ ນຳຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຂອງ ໂຄງການ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ແນວໃດກໍຕາມ, ທັງປະລິມານການສະໜອງທຶນທີ່ໃຫ້ໂດຍ ຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕິດພັນກັບການສະໜອງທຶນນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງບັນດາໂຄງການ BRI. ຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຈັດສັນເງິນທຶນຢ່າງພຽງພໍໃຫ້ແກ່ການຊົດເຊີຍແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າຕະຫຼອດຂະບວນການຍົກຍ້າຍ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງໂອກາດທີ່ມີຜົນດີສໍາລັບການຈ້າງງານ ຫຼື ການເຮັດທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຍັງຄົງຮັບຜິດຊອບໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ຕອບຄຳຊັກຖາມ/ຂໍ້ກັງວົນ/ຄຳຮ້ອງທຸກ ຜ່ານ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກໃນລະດັບໂຄງການ; ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂະບວນການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່. ບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ອະນຸຍາດໃຫ້ ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຄວນເຂົ້າຮ່ວມ ການປຶກສາຫາລື ເລື້ອຍໆກັບບັນດາຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທີ່ສຳຄັນ ແລະ ສະເໜີຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຕື່ມຕໍ່ບັນຫາ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພາຍໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ສະເພາະແຕ່, ບັນດາໂຄງການ ພັດທະນາທັກສະ ສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ ການສະໜອງສິນເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບນ້ຳ ແລະ ລະບົບສຸຂະອະນາໄມໃໝ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. 

 

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະໜູນ — ບັນດາອົງ​ການຂອງ ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​ພາບ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ​, ຜູ້​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ​ ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ ສາມາດຮັບ​ປະ​ກັນໄດ້​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບໃນການ​ຊົດ​ເຊີຍ​, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​​ຊີ​ວິດການເປັນຢູ່​. ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ສາມາດຊ່ວຍປັບໂຄງການຕ່າງໆໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນິຕິກຳຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຂອງ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະເຊີນໜ້າກັບ ຜົນກະທົບດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຜົນກະທົນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບອື່ນໆ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ.   

 
ບັນດາຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ສົ່ງ LARP/RP/LRP ສະບັບສົມບູນແບບທີ່ໄດ້ກຳໜົດຂະໜາດຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຂອງແຕ່ລະໂຄງການ. ບໍ່ວ່າຈະມີ LARP/RP/LRP ຄັດຕິດກັບບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ຫຼື ເປັນເອກະສານທີ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກກໍຕາມ, ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ຄວນໃຫ້ສຳເນົາຂອງແຜນການນີ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໃນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ, ເພື່ອພິຈາລະນາ, ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດຮັບຮອງ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ, ຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາຄວນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ພ້ອມທັງຮ່ວມກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​ໂຍງບັນດາ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ ແລະ ​ຄໍາ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສະ​ເພາະ​ທີ່ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ໃນ LARP/RP/LRP ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງຂອງ​ໂຄງ​ການ, ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP), ການອອກແບບໂຄງການໂດຍລວມ, ງົບປະມານ ແລະ ຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?

ສຳລັບໂຄງການຢູ່ຕ່າງປະເທດ: 

ລັດຖະບານຈີນ ຄວນ: 

 • ຈັດຝຶກ​ອົບຮົມໃຫ້​ຄົນທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໂດຍ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ ໃຫ້​ແກ່​ພວກເຂົາ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ເທດຕົນ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ.1
  • ສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ.2
 • ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ການຮ່ວມມືໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະຫວັດດີການຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນໃນບັນດາປະເທດເຈົ້າພາບ.3

 

ບັນດາຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນ: 

 • ​ເຄົາລົບ​ສິດ​ຂອງ​ຄົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕໍ່​ທີ່​ດິນ ​ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ການ​ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ​ຢ່າງ​ເໝາະ​ສົມ.4
 • ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໄປສູ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນປະເທດເຈົ້າພາບ.5
  • ສະເໜີໃຫ້ການສຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແກ່ຊຸມຊົນ. 
  • ຊ່ວຍຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ອາວຸໂສ ແລະ ກຸ່ມ ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ.6
 • ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໂດຍຜ່ານການບໍລິຈາກເພື່ອການກຸສົນ, ກິດຈະກໍາອາສາສະໝັກ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ.7
  • ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກິດຈະກຳ​ອາສາ​ສະໝັກ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ.8

 

ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູຸ້ຮັບເໝົາ ຄວນ: 

 • ຕົກລົງເຫັນດີກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍທີ່ເປັນທໍາ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ/ຫຼື ທາງເລືອກການຍົກຍ້າຍທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງການບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍໄດ້.9
  • ໃຫ້ການຊົດເຊີຍການສູນເສຍຊັບສິນດ້ວຍ ມູນຄ່າປ່ຽນແທນ.10
 • ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະເຖິງການຕັດສິນໃຈ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ, ລວມທັງສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່.11
 • ຊ່ວຍລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນໃນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ.12
  • ຮັບປະກັນ​ໃຫ້ ​ກິດຈະກຳການ​ຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ດ້ວຍ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ການ​ປຶກສາ​ຫາລື​ ແລະ​ ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ເໝາະ​ສົມ​ຈາກປະຊາຊົນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ.13
  • ປົກປ້ອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຈາກຜົນກະທົບທາງລົບ.14
  • ສຳລັບ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ໃຫ້ເຄົາລັບສິດທິເສລີພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການຍິນຍອມເຫັນດີແບບອິດສະຫຼະ, ລ່ວງໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບການແຈ້ງ (FPIC) ແລະ ຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິດໃນຄອບຄອງທີ່ດິນ, ເຂດນ້ຳແດນດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງພວກເຂົາ.15
 • ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງແຕ່ລະໂຄງການຕໍ່ກັບຄວາມຈຳເປັນ, ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາລົງຊີວິດ, ວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.16
  • ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະຍາວ ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ.17
  • ຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນສະຫວັດດີການໃນທ້ອງຖິ່ນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ.18
  • ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສັງຄົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.19
  • ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ, ແມ່ຍິງ, ຄົນພິການ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມບອບບາງອື່ນໆ.20 ຊ່ວຍຄົນເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງກັບຊຸມຊົນ.21
 • ເບິ່ງແຍງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.22
  • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດຳເນີນງານທາງດ້ານສັງຄົມ ຫຼື ແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນ ລວມທັງໂອກາດໃນການຈ້າງງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເສດຖະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນ.23
  • ຍົກລະດັບ ຫຼື ຟື້ນຟູ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດຂອງ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ.24
  • ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນບັນດາປະເທດເຈົ້າພາບ.25
   • ໃຫ້ໂອກາດໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ.26
  • ໃຫ້ໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ໂອກາດທາງທຸລະກິດແກ່ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.27
   • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຫຼື ໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆ ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້.28
   • ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ແລະ​ ສະ​ໜັບ​ສະໜູນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ບັນດາໂຄງ​ການ​ຊຸມ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕ່າງໆ.29
  • ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານອາສາສະໝັກອອກມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.30

ສຳລັບໂຄງການຢູ່ພາຍໃນປະເທດຈີນ: 

ບັນດາລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ຄວນ: 

 • ພິຈາລະນາຈຸດປະສົງໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທີ່ດິນ ເພື່ອກໍານົດຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ເໝາະສົມກ່ອນທີ່ຈະມີການເວນຄືນທີ່ດິນ.31
 • ລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການຊົດເຊີຍ, ວິທີການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການປະກັນສັງຄົມ.32

ລັດຖະບານຈີນ ຄວນ:33

 • ຊຸກຍູ້​​ລະບົບ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ທີ່​ດິນ​ທຳການຜະລິດ​​ທີ່ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ເປັນໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ.
 • ແນະນຳບັນດາບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ໃຫ້ເລັ່ງການຊົດເຊີຍແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກອຸປະຕິເຫດທາງ ມົນລະພິດ ຫຼື ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ໄລຍະດຳເນີນງານຕ່າງໆ.34 

ຖ້າການເວນຄືນທີ່ດິນ, ການຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ຜົນກະທົບທາງລົບອື່ນໆ ຍັງສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້, ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ອົງການຂອງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາ) ຄວນ: 

 • ສ້າງ​ຂີດຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງປະຊາຊົນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ​ແລະ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ທີ່​ມີ​ຄວາມບອບບາງ, ​ເພື່ອ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຊົດ​ເຊີຍ, ການຈັດສັນ​ຍົກຍ້າຍ ​ແລະ ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ທີ່​ສຳຄັນ.  

 

ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ຄວນ:  

 • ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ການຊົດເຊີຍ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຂົ້າໃສ່ງົບປະມານທັງໝົດຂອງໂຄງການ.  
  • ກໍານົດເງິນທຶນສໍາລັບສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດຄິດເຂົ້າໃນງົບປະມານຂອງໂຄງການ. 
 • ຮ້ອງຂໍເງິນທຶນຈາກຜູ້ສະໜອງທຶນທາງເລືອກ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ສະໜອງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຈະຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍພຽງແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ບໍ່ເຫັນດີທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ກໍຕາມ.  

 

 

ບັນດາຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນ: 

 • ໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແກ່ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ຂະບວນການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ ຕໍ່ໄປນີ້: 
  • ຈ້າງ ບັນດານັກວິໄຈ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພື່ອຈັດການຝຶກອົບຮົມແກ່ ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບ. 
  • ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ ຫຼື ນະໂຍບາຍໃຫມ່ທີ່ສະເໜີໂດຍຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບ
 • ຮັບຜິດຊອບບາງສ່ວນ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງງົບປະມານລວມຂອງໂຄງການ. 

 

ບັນດາຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝາ ຄວນ: 

 • ສັນຍາວ່າ ຈະບໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ພັດທະນາ, ກໍ່ສ້າງ ຫຼື ດຳເນີນໂຄງການໃດໜຶ່ງທີ່ຍົກຍ້າຍຄົນພື້ນເມືອງ, ຈອກຈາກແຜນ LARP/RP/LRP: 
  • ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງກັບຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້. 
  • ຮັບຮູ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມປະເພນີ ແລະ/ຫຼື ສິດສ່ວນລວມຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
  • ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນພູມລຳເນົາເປັນທາງເລືອກທີ່ມີໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
 • ກຳນົດ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ພາຍ​ໃນ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ວ່າ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ບໍ່​ແມ່ນ​ທາງ​ດ້ານ​ກາຍຍະພາບ ​ແລະ ​ເສດຖະກິດ​ເພື່ອ​ຍົກຍ້າຍ​ປະຊາຊົນປະຊາຊົນທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈົນ​ກວ່າ​ບັນດາ​ມາດຖານ​ດັ່ງ​ນີ້​ຈະ​ບັນລຸຜົນ:  
  • ESMPແລະ LARP/RP/LRP ໄດ້ສະຫຼຸບເປັນສະບັບສຸດທ້າຍໂດຍ ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ອະນຸມັດໂດຍ ຜູ້ສະໜອງທຶນ
  • ການຊົດເຊີຍ ຄ່າທົດແທນທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຈ່າຍໃຫແຕ່ລະ ບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ ແລະ/ຫຼື ຊຸມຊົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ. 
  • ສິດທິອື່ນໆໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຕາມ LARP/RP/LRP. 
  • ໂຄງການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຢ່າງເຕັມທີ່ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕາມ LARP/RP/LRP.  

 

ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ຄວນ: 

 • ຖ້າ​ເປັນໄປໄດ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດ​ເຈົ້າພາບ​ ທັງ​ລະດັບ​ຊາດ ​ແລະ ​ເຂດທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ, ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ຍ່ອຍ ​ແລະ ຫົວໜ່ວຍ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ອື່ນໆ​ ​ເພື່ອ​ກະກຽມ​ການ​ຄິດ​ໄລ່ ​ແລະ ສົ່ງ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບໄວ​ເທົ່າ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ການ​ຍົກຍ້າຍ​ຜູ້​ທີ່​ມີຜົນກະທົບທາງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ​ແລະ ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ມີຜົນກະທົບທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດໂດຍກົງ​. ການມີສ່ວນພົວພັນນີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບການສືບຕໍ່ສໍາລັບໂຄງການທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເວນຄືນທີ່ດິນ ຫຼື ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ.  
  • ສ້າງຕັ້ງວິທີການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບທຸກໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເພື່ອຮັບປະກັນຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ນອກຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນຂອງ ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ
  • ລະບຸຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໃນດ້ານໜຶ່ງ ແລະ ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ
   • ຖ້າຄວາມສາມາດຂອງໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບມີຈຳກັດ, ຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນລັກສະນະທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທຶນ
  • ຖ້າຂັ້ນຕອນ, ມາດຕະຖານ ຫຼື ຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ເງື່ອນໄຂດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກະກຽມການດຳເນີນການເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງ. 
   • ກຳນົດການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ຊ່ຽວຊານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມຂະບວນການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບ
   • ຊັດຊ້ອນການປະຕິບັດໃຫ້ກັບຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ແລະ ຊ່ວຍຊານທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໄປໃນຕາຕະລາງການປະຕິບັດພາຍໃນ ESMP ແລະ LARP/RP/LRP. 
 • ຖ້າກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາມີບົດບາດຫຼາຍກວ່າໃນຂະບວນການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ: 

  • ສ້າງມາດຕະຖານພາຍໃນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຄິດໄລ່ ແລະ ມອບຄ່າຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່, ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ. 

  • ຈ້າງ ແລະ ຝຶກ ອົບຮົມ ບຸກຄະລາກອນຈໍານວນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຕິດຕາມ, ສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ກວດກາການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ, ຕາມທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບອະນຸຍາດ. 

  • ຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ມີປະສົບການ — ເປັນລາຍບຸກຄົນ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄະນະກຳມະການຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ — ເພື່ອຕິດຕາມ, ສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ດຳເນີນການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ.  

   • ຮ້ອງຂໍການອະນຸມັດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ານີ້ຈາກຜູ້ສະໜອງທຶນ

   • ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ານີ້ເປັນອິດສະຫຼະຈາກບັນດາຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ສະເໜີໂຄງການລາຍອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະໂຄງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຂຶ້ນ. 

   • ຖ້າກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບຕ້ອງການໃຫ້ອົງການແຫ່ງຊາດ ຫຼື ອະນຸຊົນຈາກລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບ ນຳພາຂະບວນການເວນຄືນທີ່ດິນ, ຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ມີປະສົບການເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ກວດສອບ ການປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ກຳນົດພາຍໃນ. 

     

 

ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ອົງການລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ຄວນ: 

 • ເຕືອນປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຜູ້ທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນ ເຂດໂຄງການ ພາຍຫຼັງ ວັນຕັດສິດ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຕໍ່ຊັບສິນ, ຕໃນຄະນະດຽວກັນວັນທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບສິດນີ້ ໄດ້ມີການກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຊາບລ່ວງໜ້າ. 
 • ຊຸກຍູ້​ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຖິງ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ, ການ​ຍົກຍ້າຍ ແລະ ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່. 
  • ປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກ່ຽວກັບສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສິ່ງເຂົາເຈົ້າຄວນໄດ້ຮັບ, ຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີຢູ່ ແລະ ທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການຊົດເຊີຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່. 
  • ຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສາມາດເຂົ້າເຖິງກົນໄກການຮ້ອງທຸກໃນລະດັບໂຄງການເພື່ອຮ້ອງທຸກຄວາມກັງວົນ/ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ຫຼື ການອຸທອນອື່ນໆຢ່າງທັນການ.  
  • ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ດ້ອຍ​ໂອກາດ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ, ຜູ້​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ດິນ, ຜູ້​ເຖົ້າ, ​ແມ່ຍິງ, ຊາວ​ໜຸ່ມ, ຄົນ​ພິການ, ຊາວ​ເຜົ່າ​ມົ້ງ, ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ​ແລະ ຜູ້​ບໍ່​ມີ ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ ຕາມ​ກົດໝາຍ. 
 • ສ້າງມາດຕະການຊົດເຊີຍ. 
  • ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີໃນທົ່ວຊຸມຊົນຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
  • ໃນເວລາທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນຜົນກະທົບທາງກາຍຍະພາບ, ສະເຫນີທາງເລືອກຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຊົດເຊີຍແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສໍາລັບການສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງ, ວ່າພວກເຂົາມີສິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍທີ່ຈະຄອບຄອງ ແລະ/ຫຼື ນໍາໃຊ້ ຫຼື ວ່າພວກເຂົາມີການອ້າງສິດທີ່ຈະຄອບຄອງ ແລະ/ຫຼື ນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ: 
   • ທີ່ດິນທົດແທນຢ່າງຫນ້ອຍມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມູນຄ່າເທົ່າທຽມກັນ, ມີຄວາມປອດໄພຂອງການຄອບຄອງ ແລະ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ດີກວ່າ. ອີກທາງເລືອກ, ຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ເປັນເງິນໃນມູນຄ່າທົດແທນທີ່ດິນ.  
   • ທີ່ຢູ່ອາໄສທົດແທນ, ການຄອບຄອງ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆທີ່ສູນເສຍໄປ, ຢ່າງຫນ້ອຍ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມູນຄ່າເທົ່າທຽມກັນ. ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງຄື, ການຊົດເຊີຍດ້ວຍເງິນໃຫ້ຄົບຕາມມຸນຄ່າຂອງຊັບສິນຂອງບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ ແລະ/ຫຼື ຊັບສີນສ່ວນລວມທີ່ບໍ່ສາມາດຮຽກຄືນໄດ້ ແລະ ການຊົດເຊີຍຊັບສີນທີ່ອາດເສຍຫາຍ.  
   • ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມໂດຍຜ່ານການສະຫນອງການບໍລິການເສີມ ຫຼື ລາຍຮັບ. 
  • ສະເໜີທາງເລືອກຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຊົດເຊີຍແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຂາດສິດທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການອ້າງສິດທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຕໍ່ກັບທີ່ດິນທີ່ເຂົາເຈົ້າຄອບຄອງ ແລະ/ຫຼື ໃຊ້ແຕ່ຖືກກະທົບທີ່ພັກອາໄສຈາກການຍົກຍ້າຍຈາກກິດຈະກໍາໂຄງການ: 
   • ມີທີ່ຢູ່ອາໄສທົດແທນທີ່ພຽງພໍກັບຄວາມປອດໄພໃນການຄອບຄອງ. ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງຄື, ເງິນຊົດເຊີຍເພື່ອຊື້ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີຄວາມທຽບເທົ່າ. 
   • ເງິນຊົດເຊີຍການສູນເສຍທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການປັບປຸງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ດິນໂດຍຄ່າທົດແທນຄົບຖ້ວນ. 
   • ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຍົກຍ້າຍ​ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ ​ແລະ ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ ບ່ອນ​ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.  
  • ໃນເວລາທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ, ສະເຫນີທາງເລືອກຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຊົດເຊີຍແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສໍາລັບການສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງ, ວ່າພວກເຂົາມີສິດຕາມກົດຫມາຍທີ່ຈະຄອບຄອງ ແລະ/ຫຼື ນໍາໃຊ້ ຫຼື ວ່າພວກເຂົາມີການອ້າງສິດທີ່ຈະຄອບຄອງ ແລະ/ຫຼື ນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ: 
   • ການທົດແທນຊັບສີນ, ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມູນຄ່າເທົ່າທຽມກັນ, ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະກໍາໃຫມ່ ແລະ ການຊົດເຊີຍດ້ວຍເງິນເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນຜ່ານ. ອີກທາງເລືອກ, ການຊົດເຊີຍດ້ວຍເງິນສໍາລັບຜູ້ຂາຍ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂະຫນາດນ້ອຍ, ຮ້ານອາຫານ, ການບໍລິການທ້ອງຖິ່ນ, ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ຄຸ້ມຄອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
    • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊອກຫາສະຖານທີ່ທາງເລືອກທີເໝາະສົມ. 
    • ການສູນເສຍລາຍໄດ້ສຸດທ້ໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນຜ່ານ. 
    • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຍ້າຍສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃຫມ່. 
    • ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ອື່ນໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ຄ້າ​ຂາຍໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ໃຫມ່​.  
   • ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຄົນງານເພື່ອຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍຄ່າຈ້າງຊົ່ວຄາວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບໂອກາດການຈ້າງງານໃໝ່ທີ່ເໝາະສົມກັບທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າ.  
  • ສະເໜີທາງເລືອກຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຊົດເຊີຍແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຂາດສິດທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ການອ້າງສິດທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຕໍ່ກັບທີ່ດິນທີ່ເຂົາເຈົ້າຄອບຄອງ ແລະ/ຫຼື ໃຊ້ແຕ່ຖືກຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດຈາກການຍົກຍ້າຍຈາກກິດຈະກໍາໂຄງການ: 
   • ເງິນຊົດເຊີຍການສູນເສຍຜົນລະປູກ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານ, ການປັບປຸງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ດິນໃນມູນຄ່າທົດແທນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 
   • ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃຫມ່.   
  • ກຳນົດຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆສຳລັບຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍອີງໃສ່ສະຖາບັນ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງເຂົາເຈົ້າ.  
 • ກະກຽມ LARP/RP/LRP ຕາມອັດຕາສ່ວນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ເພື່ອປະກອບເອກະສານທີ່ກະກຽມໂດຍອົງການລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
  • ສົນທະນາກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ/ຫຼື ດ້ານເສດຖະກິດ. 
   • ຮັບຮູ້ຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ.  
  • ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ກຸ່ມສັງຄົມອື່ນໆທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່. 
   • ກໍານົດສິດສໍາລັບສາມປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຜູ້ຍົກຍ້າຍ. 
   • ລວມທັງຂໍ້ກຳນົດການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ. 
  • ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນ, ມາດຕະຖານ, ການກໍານົດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະເມີນຄ່າຊົດເຊີຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປະຕິບັດການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ/ຫຼື ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່.  
  • ລວມເອົາບັນທຶກການປຶກສາຫາລື ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ແກ້ໄຂຜ່ານກົນໄກການຮ້ອງທຸກລະດັບໂຄງການ.  
  • ກຳນົດການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການມູນຄ່າທີ່ດິນ ເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມຂະບວນການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບ

 

ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ຄວນ: 

 • ເປີດເຜີຍສະບັບຮ່າງຂອງ LARP/RP/LRP ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການເປັນພາສາຈີນ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ແລະ ບັນຊີ ສື່ມວນຊົນ ສັງຄົມອອນລາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທີ່ບ້ານ/ເມືອງ/ແຂວງ ແລະ ທົ່ວຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຂອງໂຄງການ.  
  • ເປີດເຜີຍແຜນ LARP/RP/LRP ສະບັບສົມບຸນໃນລັກສະນະດຽວກັນ.  
 • ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໄດ້ເຂົ້າ​ຮ່ວມໃນຂະບວນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ, ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ​ ​ຟື້ນ​ຟູ​ຊີ​ວິດການເປັນຢູ່. 
  • ເຄົາລົບຄວາມມັກທາງເພດທີ່ຕ່າງກັນສຳລັບຄ່າຊົດເຊີຍເຊັ່ນ: ທົດແທນທີ່ດິນ, ທາງເລືອກໃນການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (ເຊັ່ນ: ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລ ແລະ ສັດນ້ຳ, ໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຊັບພະຍາກອນນ້ຳຈືດ, ພືດຢາ, ພື້ນທີ່ລ່າສັດ ແລະ ພື້ນທີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ການປູກພືດ), ເງິນສົດ ແລະ ທາງເລືອກອື່ນໆ. 

 

 

ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ຄວນ: 

 • ສົ່ງແຜນ LARP/RP/LRP ໃຫ້ ຜູ້ສະໜອງທຶນ ເພື່ອທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດ. ມັນ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ສານໂດດດ່ຽວ​, ເປັນ​ເອ​ກະ​ສານ​ຄັດ​ຕິດ​ກັບ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ESIA​ ຫຼື​ ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ່​ຮັບ​ຮູ້​ຂອງ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​.  
  • ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການປະຕິບັດໃນແຜນ LARP/RP/LRP ເໝາະສົມກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ແຜນການດໍາເນີນງານໂດຍລວມ.  
  • ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕາມການສົ່ງຈ່າຍຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນແຜນ ESMP, ຕາຕະລາງການປະຕິບັດ ແລະ ງົບປະມານຂອງໂຄງການ.  

 

ບັນດາຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນ: 

 • ທົບທວນຄືນ LARP/RP/LRP ສະບັບສຸດທ້າຍ.  
  • ສົມທຽບແຜນງານທີ່ສະເໜີໂດຍຜູ້ພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ. 
  • ປະຕິເສດ, ຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ ຫຼື ອະນຸມັດ LARP/RP/LRP.  

 

ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ຄວນ: 

 • ສຳລັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍໃນນາມຂອງການຈັດຫາທີ່ດິນ ແລະ/ຫຼື ການຈຳກັດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ໃຫ້ສົ່ງຈົດໝາຍທາງການເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ແຕ່ລະຄົວເຮືອນຮັບຮູ້ການມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ. 
  • ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບເງື່ອນ​ໄຂ​​ໃນ​ບັນດາ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ ​ແລະ ບັນຊີ​ສື່​ສັງຄົມ​ອອນລາຍຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ຢູ່​ບ້ານ/ເມືອງ/​​ແຂວງ, ​ແລະ ທົ່ວພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບອິດທີ່ພົນຂອງໂຄງການ. 
 • ຮ່ວມມືກັບ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ/ຫຼື ຕິດຕາມພະນັກງານ, ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມອື່ນໆທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ LARP/RP/LRP. 

 

ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ຄວນ: 

 • ສະເໜີໃຫ້ມີຫຼາຍທາງເລືອກໃນການຊົດເຊີຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອາດຈະເລືອກ. 
  • ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຂົ້າໃຈທຸກທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
  • ​ເຄົາລົບ​ຄວາມ​ມັກ​ຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່.  
   • ຮັບປະກັນໃຫ້ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຢ່າງພຽງພໍຕໍ່ການສູນເສຍທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆ ລວມທັງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່.  
 • ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ປະຊາຊົນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ຊົດ​ເຊີຍ, ການ​ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ​ແລະ ຟື້ນ​ຟູ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່.  
 • ເອກະສານ — ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ/ຫຼື ຮູບແບບດິຈິຕອລ ແລະ ພາສາທ້ອງຖິ່ນ — ທຸກໆທຸລະກໍາທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຊົດເຊີຍທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ, ການໂອນສິດໃນທີ່ດິນທົດແທນ, ຄວາມປອດໄພຂອງການຄອບຄອງ ແລະ ການຊື້ທີ່ດິນໃນລະຫວ່າງການຈ່າຍເງິນກ່ອນໂຄງການ. 
  • ອອກການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍເປັນຊື່ຄູ່ສົມລົດ ຫຼື ຫົວຫນ້າຄອບຄົວຄົນດຽວ (ບໍ່ວ່າເພດໃດກໍ່ຕາມ). 
  • ຖ້າມີບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງເງິນຄ່າຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບສະເພາະໃດຫນຶ່ງ ຫຼື ຄົວເຮືອນຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງແຕ່ບໍ່ສະເພາະ: 
   • ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາເຈົ້າຂອງທີ່ດິນທີ່ຂາດຕົວ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນຕາມລະດູການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍຄັ້ງຜ່ານຫຼາຍຮູບແບບ. 
   • ການປະຕິເສດຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ການຊົດເຊີຍທີ່ສະເຫນີໃຫ້ພວກເຂົາສອດຄ່ອງກັບແຜນ ESMP ແລະ LARP / RP ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. 
   • ຜູ້ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊຸມຊົນ ແລະ ບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນ, ມີການອ້າງສິດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນທີ່ຢູ່ໃນຂະບວນການທາງກົດໝາຍທີ່ເປີດກວ້າງ.  
  • ໃນກໍລະນີພິເສດ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ບັນດາຜູ້ສະໜອງທຶນ ກ່ຽວກັບວ່າ, ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບ ຄວນຝາກກອງທຶນຊົດເຊີຍ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງແຜນ ESMP ແລະ LARP/RP/LRP ແລະ ເງິນແຮ່ ສໍາລັບໃຊ້ຈ່າຍໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບັນຊີທີ່ມີດອກເບ້ຍ ຫຼື ບໍ່. 
   • ໃຊກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອອອກເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບທັນທີທີ່ບັນຫາໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. 
 • ຈັດຫາຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຍົກຍ້າຍທາງດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດໄປໃນລັກສະນະທີ່ທັນເວລາ ແລະ ຕາມທີ່ຫາລືໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງຈາກການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. ຕົວຢ່າງລວມມີ: 
  • ເງິນຊົດເຊີຍການສູນເສຍທີ່ດິນ ແລະ/ຫຼື ຊັບສິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ດິນ. 
  • ຄວາມປອດໄພຂອງການຄອບຄອງທີ່ດິນໃຫມ່. 
   • ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ແມ່​ຍິງໃຫ້ມີ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ການ​ຄອບ​ຄອງ. 
  • ເຮືອນໃນເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນຕ້ອງດີກວ່າ. 
  • ຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອເຊື່ອມໂຍງຜູ້ທີ່ຮັບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຄືນໃໝ່ຢ່າງສະດວກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມເຂົ້າໃນຊຸມຊົນໃໝ່. 
  • ການຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ, ເຊິ່ງລວມມີຄົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ. 
  • ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງສະຖານທີ່ປຽບທຽບ, ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງການຈ້າງງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໂອກາດການທຳການຜະລິດ. 
  • ງ່າຍໃນການເຂົ້າເຖິງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສິນເຊື່ອ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການເງິນອື່ນໆ. 
  • ພັດທະນາທີ່ດິນ. 
  • ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ທັກ​ສະ​ ແລະ​ຮູບ​ ແບບ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ການ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ
  • ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງພົນລະເມືອງເຊັ່ນ: ນໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ເສັ້ນທາງເຂົ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນເຈົ້າພາບ. 
  • ການບໍລິການທາງສັງຄົມ, ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ ແລະ ການບໍລິການການດູແລສຸຂະພາບ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂັດແຍ້ງ/ການແຂ່ງຂັນໃນຊຸມຊົນເຈົ້າພາບ. 
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການປົກປ້ອງແບບພິເສດຕໍ່ຄົນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ, ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອື່ນໆ. 
   • ປັບການບໍລິການໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຄວາມຈຳເປັນຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ.  
   • ຟື້ນຟູລະບົບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 • ຈັດຫາຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຍົກຍ້າຍທາງດ້ານເສດຖະກິດໄປໃນລັກສະນະທີ່ທັນເວລາ ແລະ ຕາມທີ່ຫາລືໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ: 
  • ເງິນຊົດເຊີຍການສູນເສຍທີ່ດິນ ແລະ/ຫຼື ຊັບສິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ດິນ. 
  • ການທົດແທນທີ່ດິນທຳການຜະລິດຢ່າງໜ້ອຍທຽບເທົ່າຢ່າງຫນ້ອຍ ສໍາລັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບທີ່ດິນ. 
  • ຍັງສືບຕໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີຈໍາກັດ, ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ຄືກັນ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທາງເລືອກທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ມີລາຍຮັບທຽບເທົ່າ ສໍາລັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂຶ້ນກັບຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານັ້ນ. 
  • ຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
  • ໂອກາດການຈ້າງງານເພື່ອເຮັດວຽກໃນໂຄງການ. 
  • ງ່າຍໃນການເຂົ້າເຖິງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສິນເຊື່ອ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການເງິນອື່ນໆ. 
  • ການຝຶກອົບຮົມທັກສະ ແລະ ໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທາງເລືອກໃນການດໍາລົງຊີວິດ. 
  • ອຸປະກອນພິເສດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆເພື່ອປັບປຸງຜົນຜະລິດ. 
  • ໃບອະນຸຍາດ, ໃບທະບຽນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດສໍາລັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ. 
  • ການຈ່າຍເງິນສໍາລັບພືດທີ່ສູນເສຍໄປ, ຊັບພະຍາກອນ, ຜົນກໍາໄລ ຫຼື ຄ່າຈ້າງ, ໃນບັນດາຮູບແບບອື່ນໆຂອງການສະຫນັບສະຫນູນໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ.  
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອພິເສດແກ່ ແມ່ຍິງ, ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອື່ນໆທີ່ອາດຈະປະເຊີນກັບອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການຮັບປະກັນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສທາງເລືອກອື່ນ. 
 • ຮັບປະກັນວ່​າ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ທັງ​ຫມົດ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກ່ອນ​ທີ່​ໂຄງ​ການ​ຈະເຮັດໃຫ້ຊຸມຂົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ/ຫຼື​ ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​​: 
  • ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງໄດ້ໃຫ້ FPIC ຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ. 
  • ການຊົດເຊີຍຄ່າທົດແທນທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ທຸກຄົນ ຫຼືຄົວເຮືອນທີ່ຈະຖືກຍົກຍ້າຍ. 
  • ສິດທິເພີ່ມເຕີມໃນ RP ໄດ້ຖືກບັນທຶກ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຍົກຍ້າຍ. 
  • ແຜນ LRP ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ.  
 • ຮ່ວມ​ມື​ກັບປະຊາຊົນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ຜົນ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ, ການ​ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ​ ຂະ​ບວນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຊີ​ວິດການເປັນຢູ່.  
  • ປຽບທຽບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຍົກຍ້າຍກັບຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 • ພຽງແຕ່ພິຈາລະນາໂຄງການສໍາເລັດ ເມື່ອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທັງຫມົດທີ່ເຂົາເຈົ້າມີສິດ ແລະ ໄດ້ຮັບເວລາພຽງພໍ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ/ຫຼື ໂອກາດໃນການປັບປຸງ ຫຼື ຢ່າງຫນ້ອຍການຟື້ນຟູ, ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງລາຍໄດ້, ລະດັບຜົນຜະລິດ ແລະ ມາດຕະຖານການ​ດໍາ​ລົງ​ຊີ​ວິດທຽບກັບ​ລະ​ດັບ​ກ່ອນ​ຍົກ​ຍ້າຍ​. 
  • ຮັບປະກັນ​ປະຊາຊົນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ທີ່​ດິນ ​ແລະ ຊັບພະຍາກອນ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນນະບົດ ​ແລະ ​ແຫຼ່ງລາຍ​ຮັບ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ, ພ້ອມ​ທັງ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ທີ່​ພຽງພໍ​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ​ລາຄາບໍ່ແພງ. 35
ທ່ານຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້?
 • ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບ ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະເວລາສໍາລັບການສະໜອງຄ່າຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່
 • ຖ້າທ່ານຍັງບໍທັນເຮັດແນວນັ້ນ, ເອົາບັນຊີລາຍການລາຍລະອຽດ ຂອງຕົ້ນໄມ້/ທະເລສາບ/ສາຍນ້ຳ/ທີ່ດິນ/ເຮືອນ/ໂຄງສ້າງ/ຊັບສິນ/ການບໍລິການທີ່ທ່ານ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຫຼື ຊຸມຊົນຂອງທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ, ຄອບຄອງ ຫຼື ນຳໃຊ້. ຮັກສາສຳເນົາບັນຊີລາຍການນີ້ໄວ້ໃນເຈ້ຍ ແລະ/ຫຼື ພິມໃສ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ.  
 • ກໍານົດການມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍ, ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆຂອງທ່ານ. 
  • ຮັກສາສຳເນົາໃບຕາດິນ ແລະ/ຫຼື ແບບດິຈິຕອລຂອງໃບຕາດິນຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນຕົວ, ຂອງຄົວເຮືອນ ຫຼື ຊຸມຊົນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນທີ່ອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ດິນ. 
  • ຖ້າທ່ານບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບໃບຕາດິນ ຫຼື ເຮັດເສຍແລ້ວ, ແຕ່ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຈົ້າຄອບຄອງ ຫຼື ໃຊ້, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບເພື່ອຮັບໃບຕາດິນ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ.  
 • ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້/ທະເລສາບ/ສາຍນ້ຳ/ທີ່ດິນ/ເຮືອນ/ໂຄງສ້າງ/ຊັບສິນ/ການບໍລິການທີ່ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ, ຄອບຄອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ກຳນົດໄວ້, ອົງການລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ). 
  • ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ພ້ອມທັງຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຈົ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນທີ່ເໝາະສົມຕະຫຼອດໄລຍະຊີວິດຂອງໂຄງການ
  • ອະທິບາຍ​ຄວາມ​ມັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳລັບການ​ຊົດ​ເຊີຍ, ການ​ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ​ ການ​ຟື້ນ​ຟູ​​ຊີ​ວິດການເປັນຢູ່. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ເຖິງຮູບແບບການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮ້ອງຂໍປະກອບມີ, ແຕ່ຈະບໍ່ສະເພາະ, (ລວມທັງ) ເງິນສົດ; ທີ່ດິນໃຫມ່; ທີ່ຢູ່ອາໄສໃຫມ່; ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບທຽບເທົ່າ; ການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ສິນເຊື່ອເພີ່ມຂຶ້ນ; ໂອກາດການຈ້າງງານ; ການບໍລິການດູແລສຸຂະພາບທີ່ດີກວ່າ; ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານອະນາໄມ; ໂອກາດສໍາລັບການຈ້າງງານ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ; ການຝຶກອົບຮົມທັກສະ; ອຸປະກອນພິເສດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ ເພື່ອປັບປຸງການຜະລິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ, ໃບທະບຽນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່.  
  • ຖ້າທ່ານກໍາລັງພິຈາລະນາຮັບເອົາການຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ, ສ້າງງົບປະມານ ທີ່ອະທິບາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດທີ່ຄວນຈະກວມເອົາໂດຍຜູ້ສະເຫນີໂຄງການ.  
   • ຖ້າທ່ານກໍາລັງປະເຊີນບັນຫາການຍົກຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສ, ນີ້ອາດຈະລວມເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ທີ່ດິນໃຫມ່ ຫຼື ຊັບສິນປະເພດອື່ນ - ທີ່ມີຄຸນນະພາບທຽບເທົ່າ - ກັບຄວາມປອດໄພຂອງການຄອບຄອງ; ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ທົດ​ແທນ​ທີ່​ສູນ​ເສຍ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ, ການ​ຄອບ​ຄອງ ແລະ ​ຊັບ​ສິນ​ອື່ນໆ​ທີ່​ສູນ​ເສຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍົກຍ້າຍ. 
   • ຖ້າ​​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບບັນຫາດ້ານທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​, ນີ້​ສາ​ມາດ​ລວມ​ເຖິງ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ການ​ຊື້/ການ​ເຊົ່າ​ທີ່​ດິນ ​ຫຼື ​ຊັບ​ສິນ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທາງ​ເລືອກ​, ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຄື່ອງຂອງ ແລະ​ ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​; ການສູນເສຍລາຍຮັບສຸດທິໃນລະຫວ່າງໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງທ່ານ.  
  • ຂໍໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ອົງການລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບການໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງທ່ານ ແລະ ຜູ້ທີ່ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ໃນອະນາຄົດ.  
  • ຮັກສາບັນທຶກການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆທີ່ສັນຍາໄວ້ໂດຍອົງການລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ). ຂໍເອກະສານທີ່ມີຂໍ້ມູນທາງການກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສະເຫນີຂອງໂຄງການເພື່ອເປັນຫຼັກຖານໃນພາຍຫລັງ. 
 • ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ/ເຮືອນ/ໂຄງ​ສ້າງ/ຊັບ​ສິນ/ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ທ່ານ, ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື​ ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ, ຄອບ​ຄອງ ຫຼື​ ນໍາ​ໃຊ້, ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ອົງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ແລະ / ຫຼື​ ຜູ້​ພັດ​ທະ​ນາ (ແລະ ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ) ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບເມື່ອໃດການປຶກສາຫາລື, ການສໍາຫຼວດ, ການສໍາຫຼວດ ແລະ ກິດຈະກໍາ— ເຊິ່ງອາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເວນຄືນທີ່ດິນ ຫຼື ການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) — ຈະມີຂຶ້ນ. 
 • ຄົ້ນຫາເວັບໄຊທ໌ຂອງ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບສໍາລັບການສໍາເນົາດິຈິຕອນຂອງສະບັບຮ່າງ ແລະ ສະບັບສຸດທ້າຍຂອງ LARP/RP/LRP ເປັນພາສາຂອງທ່ານ. 
  • ແບ່ງເວລາເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ LARP/RP/LRP ກັບສະມາຊິກຊຸມຊົນອື່ນໆ, ອົງການ CSOs/NGOs ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເຫມາະສົມ. 
  • ຮ່ວມກັນຕົກລົງ, ຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ ຫຼື ປະຕິເສດ LARP/RP/LRP ເປັນຊຸມຊົນໜຶ່ງ. 
  • ໃຫ້ຄຳຕິຊົມໂດຍກົງ ຫຼື ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຕໍ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ. ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ, ສົ່ງຂໍ້ຂ້ອງໃຈ/ຄຳຮ້ອງທຸກໄປຫາກົນໄກການຮ້ອງທຸກລະດັບໂຄງການ
  • ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ, ຂໍສຳເນົາສະບັບແຂງ ແລະ/ຫຼື ດິຈິຕໍສຳລັບເນື້ອຫາທີ່ມີການແປພາສາແລ້ວຈາກຜູ້ສະໜອງທຶນ ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ. 
 • ເມື່ອ LARP / RP / LRP ສະບັບສຸດທ້າຍໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາ ແລະ/ຫຼ ືຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ອົງການລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫຼືຜູ້ພັດທະນາ (ແລະຜູ້ຮັບເຫມົາ) ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ເຖິງຮູບແບບການສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ທາງເລືອກສໍາລັບການຊົດເຊີຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່, ປຽບທຽບ ຂໍ້ສະເຫນີເຫຼົ່ານີ້ກັບງົບປະມານທີ່ທ່ານກະກຽມ ແລະ ບັນທຶກຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄໍາສັນຍາຂອງພວກເຂົາ. 
  • ສົນທະນາສິດ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ ກັບສະມາຊິກຊຸມຊົນຄົນອື່ນໆ ແລະ CSO/NGO ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເໝາະສົມ. 
  • ຖ້າມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການສະເຫນີ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານເຊື່ອວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ, ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບ ຫຼື ສົ່ງຄວາມກັງວົນ/ຄຳຮ້ອງທຸກໄປຫາກົນໄກການຮ້ອງທຸກໃນລະດັບໂຄງການ. 
 • ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ພັດທະນາ (ແລະຜູ້ຮັບເໝົາ) ສະໜອງຄ່າຊົດເຊີຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນການຍົກຍ້າຍ ແລະ/ຫຼື ຢືນຢັນແຜນການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ກ່ອນທີ່ຈະມອບທີ່ດິນ ແລະຊັບສິນອື່ນໆໃຫ້ກັບໂຄງການ. 
 • ລາຍງານທຸກກໍລະນີທີ່ມີການຊົດເຊີຍ ແລະ ຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆແມ່ນບໍ່ມີຢູ່, ຊັກຊ້າ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ -— ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນ LARP/RP/LRP — ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຕໍ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບ. ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ອົງການ CSO/NGO ປະເພດອື່ນໆ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. 
 • ນຳໃຊ້ກົນໄກການຮ້ອງທຸກລະດັບໂຄງການເພື່ອສະໜອງຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການກຳນົດຄ່າຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງໂຄງການ.  
  • ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມຖ້າຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ແລະ/ຫຼື ຖ້າຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດແຜນ LARP/RP/LRP ບໍ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. 
 • ທົບທວນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການປະຕິບັດຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍກັບນະໂຍບາຍ, ຂະບວນການ ແລະ ແນວທາງຂອງລັດຖະບານ, ສະເພາະອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພາຍໃນສຳລັບ ການຊົດເຊີຍ,​ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່. 
  • ສົ່ງການສອບຖາມ/ຄວາມກັງວົນ/ຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ, ຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແນວທາງອື່ນໆຕໍ່ຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ. 
What Would It Accomplish or Prevent?
ຊັບພະຍາກອນ
 • Asian Development Bank (ADB), “Gender Checklist: Resettlement,” February 2003, View the PDF
 • Asian Development Bank (ADB), "Outline of a Resettlement Plan," Safeguard Policy Statement, June 2009, View the PDF.
 • International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Resettlement Action Plan (RAP)," Guidance Note – Standard on Involuntary Resettlement and Access Restrictions, Environmental & Social Management System (ESMS), November 2018, View the PDF.
 • United Nations Development Programme (UNDP), “Livelihood Action Plan Template,” 2016, View the PDF.
 • United Nations Development Programme (UNDP), “Resettlement Action Plan Template,” 2016, View the PDF.
 • World Bank, "Outline of Resettlement Plan," Environmental and Social Framework, 2017, View the PDF.
 • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), "Resettlement Guidance and Good Practice," Performance Requirement 5: Land Acquisition, Involuntary Resettlement and Economic Displacement, View the PDF.
 • International Finance Corporation (IFC), "Investing in People: Sustaining Communities through Improved Business Practice: A Community Development Resource Guide for Companies," View the PDF.
 • International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Standard on Involuntary Resettlement and Access Restrictions," Environmental & Social Management System (ESMS), Version 2.0, May 2016, View the PDF.
 • United Nations Development Programme (UNDP), “Standard 5: Displacement and Resettlement,” in Guidance Note, UNDP Social and Environmental Standards (SES), July 2022, View the PDF.
   
 • United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and United Nations Human Settlement Programme (UN Habitat), "The Right to Adequate Housing," Fact Sheet No. 21, Rev. 1, View the PDF.

1 State Council, “China’s International Development Cooperation in the New Era,” January 2021.

2 Ibid.

3 Ministry of Finance (MOF) et al., “Guiding Principles on Financing the Development of BRI,” May 2017; National Development and Reform Commission (NDRC) and National Energy Administration (NEA), “Vision and Actions on Energy Cooperation in Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road,” 2017.

4 People's Bank of China (PBOC) et al., “Guidelines for Establishing the Green Financial System,” August 2016.

5 Export-Import Bank of China (China Exim Bank), “Guidelines for Environmental and Social Impact Assessment for Project Loans of the China Export and Import Bank,” 2007.

6 China Banking Association (CBA), “Corporate Social Responsibility Guidelines,” January 2009.

7 China Development Bank (CDB), “CDB Culture Manual,” 2016; Bank of China (Hong Kong) (BOCHK), “Sustainability Policy,” 2021.

8 CBA, “Corporate Social Responsibility.”

9 BOCHK, “Sustainability Policy.”

10 China Chamber of Commerce Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters (CCCMC) et al., “Guidance for Sustainable Natural Rubber,” 2017.

11 China-ASEAN Investment Cooperation Fund (CAF), “Social Responsibility and Environmental Protection Guidelines for Investments in the ASEAN Region,” 2014.

12 China International Contractors Association (CHINCA), “Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors,” September 2012.

13 China Three Gorges Corporation (CTG), “Sustainable Development Policy,”

14 CAF, “Investments in the ASEAN Region.”

15 CCCMC, “Guidelines for Social Responsibility in Outbound Mining Investments,” 2017; CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure for Chinese International Contractors (SIG),” June 2017; Ministry of Commerce (MOFCOM) and Ministry of Environmental Protection (MEP) (now Ministry of Ecology and Environment (MEE)), “Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation,” February 2013; CHINCA, “Draft Revisions to Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors,” July 2021; Responsible Minerals Initiative (RMI) and Responsible Cobalt Initiative (RCI), “Cobalt Refiner Supply Chain Due Diligence Standard (version 2.0),” 2021; CTG, “Sustainable Development Policy;” State Forestry and Grassland Administration (SFGA), "Guidelines for Sustainable Silviculture for Chinese Companies Overseas," 2007. The following policies refer to the protection of local/ethnic customs, religions, traditions, and habits: CHINCA,” Guide on Social Responsibility;” Sinohydro, “Statement of Ethical Principles,” 2014; Sinohydro, “Environmental Protection Policy Statement,” 2017; SFGA and MOFCOM, “Guide on Sustainable Overseas Forest Management and Utilization by Chinese Enterprises,” 2009.

16 CCCMC et al., “Sustainable Natural Rubber;” CCCMC, “Outbound Mining Investments;” CTG, “Sustainable Development Policy.”

17 CHINCA and Dagong, “Guidelines of Sustainable Infrastructure.”

18 CCCMC et al., “Sustainable Natural Rubber;” CAF, “Investments in the ASEAN Region;” MEP, “Guidelines for Environmental Protection;” CTG, “Sustainable Development Policy;” Sinohydro, “Environmental Protection.”

19 NDRC et al., “Code of Conduct for the Operation of Overseas Investments by Private Enterprises,” December 2017; MOFCOM, “Provisions on Standardizing Competition in Foreign Investment and Cooperation,” March 2013; SFGA and MOFCOM, “Sustainable Overseas Forest Management;” State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC), “Guidelines to the State-owned Enterprises Directly Under the Central Government on Fulfilling Corporate Social Responsibilities,” December 2007.

20 SFGA, "Silviculture for Chinese Companies;" SFGA and MOFCOM, “Sustainable Overseas Forest Management.”

21 CHINCA, “Draft Revisions.”

22 Sinohydro, “Statement of Ethical Principles.”

23 State Council, “Nine Principles on Encouraging and Standardizing Outward Investment,” October 2006; SASAC, “Fulfilling Corporate Social Responsibilities.”

24 CTG, “Sustainable Development Policy;” RMI and RCI, “Cobalt Refiner Supply.”

25 CAF, “Investments in the ASEAN Region;” CHINCA, “Guide on Social Responsibility.”

26 NDRC and NEA, “Vision and Actions;” SFGA, "Silviculture for Chinese Companies;" SFGA and MOFCOM, “Sustainable Overseas Forest Management.”

27 MOF et al., "Guiding Principles;" RMI and RCI, “Cobalt Refiner Supply.”

28 Sinohydro, “Sustainable Development Policy,” 2014; SFGA, "Silviculture for Chinese Companies;" SFGA and MOFCOM, “Sustainable Overseas Forest Management.”

29 CCCMC, “Sustainable Natural Rubber.”

30 CHINCA, “Guide on Social Responsibility.”

31 SASAC, “Fulfilling Corporate Social Responsibilities.”

32 Standing Committee of the National People's Congress, “Land Administration Law of the People's Republic of China,” August 2004.

33 Standing Committee of the National People's Congress, “Decision of the Standing Committee of the National People's Congress to Amend the Land Administration Law of the People's Republic of China and the Urban Real Estate Administration Law of the People's Republic of China,” August 2019; State Council, “Regulations on Open Government Information of the People's Republic of China,” January 2007.

34 Standing Committee, “Land Administration Law.”

35 International Best Practice is based on Asian Development Bank (ADB), "Safeguard Policy Statement," 2009; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021; World Bank, "Environmental and Social Framework," 2018.