Skip to main content
ລາຍການກວດກາ
01

ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ

ຄຳອະທິບາຍ

ຜູ້ໃຫ້ທືນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຄວນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ, ເຊິ່ງລວມມີຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດສື່ສານໄດ້ ແລະ ສາມາດອ່ານໄດ້, ເປັນປົກກະຕິ, ລວມທັງ, ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງເພດ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ແລະ​ ທີ່​ຕັ້ງ​ໃນ​ໄລ​ຍະໂດຍຜ່ານ ​ວົງ​ຈອນ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​. ຂໍ້ມູນທັງໝົດຄວນຖືກເຜີຍແຜ່ໃນຮູບແບບທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງທຸກໆຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ. ມັນຄວນຈະຖືກມີຄວາມຊັກເຈນ, ຄວາມຈິງ ແລະ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ.

ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ຮັບປະກັນວ່າບັນດາຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທີ່ສຳຄັນ, ລວມທັງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ (CSOs)/ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ຂື້ນກັບລັດ (NGOs), ສື່, ນັກຄົ້ນຄວ້າ/ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເຕັມທີ່ເຖິງດ້ານຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ BRI. ໃນທາງກັບກັນ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຢ່າງຕັ້ງຫນ້າເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມອື່ນໆ ເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຫມາຍໃນວິທີການທີ່ໂຄງການຖືກອອກແບບ, ປະຕິບັດ ແລະ ດໍາເນີນການ.

ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?

ສຳລັບໂຄງການຢູ່ຕ່າງປະເທດ:

ລັດຖະບານຈີນ ຄວນ:1

 • ປັບປຸງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງສໍາລັບ BRI ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດອື່ນໆ.

 

ຫ້ອງການ China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) ປະຈຳທ້ອງຖີ່ນຄວນ:2

 • ເປີດເຜີຍຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມທີ່ສຳຄັນ.

 

ຜູ້ສະໜອງທືນ ຄວນ:

 • ແຕ່ງຕັ້ງພະແນກວິຊາສະເພາະ ແລະ/ຫຼື ບຸກຄະລາກອນ ຮັບຜິດຊອບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດການປະຊາສຳພັນ.3
  • ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫຼື ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ (CSR) ເປັນປະຈຳປີ ຫຼື ເຄິ່ງປີ.4
  • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຈັດສັນທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີ່ມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ.
  • ທົບທວນຄືນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນການເງິນເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ.5
 • ເລີ່ມຕົ້ນໃນໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການ, ຕິດຕໍ່ສື່ສານແລະພົວພັນກັບຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ "ໂດຍຜ່ານວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່າງໆ" ເພື່ອລວບລວມຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ.6
  • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.7
 • ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູຸ້ຮັບເໝົາ ເພື່ອເປີດເຜີຍຊື່ຂອງແຕ່ລະໂຄງການ, ນັກລົງທຶນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ; ຈຳນວນທຶນ; ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA) ຢ່າງທັນການ.8
 • ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ​ເພື່ອ​ລວມ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂໍ້​ມູນ​ສິນ​ເຊື່ອ​ທາງ​ການ​ເງິນ ແລະ​ ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ສໍາ​ລັບ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ເງິນ​ກູ້ ​ແລະ ​ການ​ລົງ​ທຶນ.9

ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູຸ້ຮັບເໝົາຄວນ:

 • ແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນສະເພາະໃຫ້ຮັບຜິດຊອບໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ທັນເວລາ ແລະ ເປັນຄວາມຈິງ.10
 • ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ CSR ຫຼື ຄວາມຍືນຍົງບົນພື້ນຖານປະຈໍາປີ ຫຼື ເຄິ່ງປີ.11
  • ສະຫນອງການອັບເດດເປັນປົກກະຕິກ່ຽວເທິງເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາ, ແບ່ງປັນສິ່ງພິມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາການສື່ສານອື່ນໆເພື່ອປັບປຸງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມ.12
  • ເປີດເຜີຍ “ກົດລະບຽບການປົກຄອງແບບຍືນຍົງ ແລະ ໜ່ວຍງານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ” ຢູ່ໃນເວັບໄຊ ແລະ ບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.13
  • ປ່ອຍ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ແຜນ​ການ ຫຼື​ ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ເຄົາ​ລົບ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ແລະ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຊາວ​ພື້ນ​ເມືອງ.14
  • ຊີ້ແຈງຈຸດຢືນຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຊຸມຊົນຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນ.15
  • ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນ, ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ໂດຍອີງໃສ່ທັງສອງບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ເຮັດໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຂອງປະເທດເຈົ້າພາບອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ສອດຄ່ອງ.16
  • ເຜີຍແຜ່ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບການປົກຄອງແບບຍືນຍົງຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນເວັບໄຊ ແລະ ບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງພວກເຂົາ.
  • ເບິ່ງການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານໂຄງການສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການກະກຽມບົດລາຍງານແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງຂັ້ນຕອນການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ, ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຊໍາລະໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.17
 • ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ສະ​ເພາະ​ເພື່ອ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ໃຫ້​ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ​ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ​ທີ່​ສຳຄັນ​ອື່ນໆ.18
  • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນການ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໂຄງການທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພ້ອມທັງມາດຕະການຕ້ານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກສ່ວນທີສາມ ແລະ ສໍານັກງານໃຫຍ່ໃນປະເທດຈີນ.19
  • ເອກະສານແລະການສື່ສານຢ່າງຊັດເຈນ "ຂໍ້ຄວາມຫຼັກຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ" ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກ່ຽວຂ້ອງ, ຕໍາແຫນ່ງຂອງບໍລິສັດ, ບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈຸດປະສົງການສື່ສານ.20
  • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກແບ່ງປັນກັບຊຸມຊົນ, ເຊັ່ນຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະໂຄງການຕໍ່ກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ກົດລະບຽບເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກຊຸມຊົນປະຕິບັດຕາມ.21
  • ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຊຸມ​ຊົນ​ຈະ​ເປັນ​ຫ່ວງ, ເຊັ່ນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທາງ​ລົບ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ສະ​ເຫນີ ແລະ ​ແຜນ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ, ການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ, ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ດໍາ​ລົງ​ຊີ​ວິດ ແລະ​ ການ​ຕິດ​ຕາມ.22
  • ກວດກາຄືນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະຕິບັດຂອງຕົນເອງຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ.23
 • ລາຍງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນເວັບໄຊ ແລະ ບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານ.24
 • ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ດ້ານ​ຈັນ​ຍາ​ບັນ, ສັງ​ຄົມ ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສໍາ​ລັບ​ໂຄງ​ການ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຫມາຍ​ກັບ​ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ​ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ອື່ນໆ.25
 • ເປີດເຜີຍ "ອຸປະຕິເຫດມົນລະພິດ" ທີ່ສໍາຄັນໃນເວັບໄຊ ແລະບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີ.26

 

ຜູ້ສະໜອງທືນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູຸ້ຮັບເໝົາ ຄວນ:

 • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ການປົກຄອງ (ESG) ໃນແຕ່ລະປີຕໍ່ກັບ Global Reporting Initiative (GRI).27
 • ປັບປຸງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.28

ສຳລັບໂຄງການຢູ່ພາຍໃນປະເທດຈີນ:

ລັດຖະບານຈີນ ຄວນ:

 • ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການອະນຸມັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ສໍາຄັນ, ໃນບັນດາຂໍ້ມູນອື່ນໆຂອງລັດຖະບານທີ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:29
  • ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນປະໂຫຍດອັນສໍາຄັນຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ.
  • ຕ້ອງການໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ຈັກ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
  • ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ການ​, ຫນ້າ​ທີ່​, ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ​ ເລື່ອງ​ອື່ນໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ແຕ່​ລະ​ອົງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​.
  • ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລິ​ເລີ່ມ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ຕົນ​ຕາມ​ກົດ​ຫມາຍ​, ລະ​ບຽບ​ການ​ ແລະ ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​.

 

ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ຄວນ:

 • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ:30
  • ເລື່ອງສໍາຄັນ ແລະ ເລື່ອງຫຼັກໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ.
  • ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງສະຖາບັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສັງຄົມ ແລະ ສາທາລະນະ.
  • ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂໍ ​ຫຼື ​ການຈັດສານ​ທີ່​ດິນ​, ການມ້າງຄົວ​ເຮືອນ​ ແລະ​ ການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຄືນ​ໃຫມ່​.

 

ກົມ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງຈີນ ​ຄວນ:31

 • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຢ່າງຫ້າວຫັນເຊັ່ນ:
  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ລະບຽບການ, ກົດລະບຽບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ແຜນການ.
  • ສະຖິຕິສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂໍ້ມູນການສືບສວນສິ່ງແວດລ້ອມ.
  • ແຜນການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ແລະ ການຄາດຄະເນ.
  • ເຫດການສຸກເສີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນ.
  • ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ ແລະ​ ການ​ປະ​ເມີນ​ມົນ​ລະ​ພິດ.
  • ຄ່າທຳນຽມທີ່ເກັບຈາກຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາສຳລັບການປ່ອຍມົນລະພິດ.
  • ລາຍຊື່ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ປ່ອຍມົນລະພິດເກີນມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອຸປະຕິເຫດມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມຂະໜາດໃຫຍ່.
  • ຜົນການກວດກາ ແລະ ອະນຸມັດໂຄງການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
 • ປະສານງານ ແລະ ປະເມີນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ.
 • ເບິ່ງເອກະສານ ການເປີດເຜີຍສະບັບຮ່າງ ແລະ ສະບັບສຸດທ້າຍຂອງ ESIA ແລະ ESMP, ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານໂຄງການ ແລະ ການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESAP) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການ ESIA.

 

ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູຸ້ຮັບເໝົາ ຄວນ:

 • ສະໝັກໃຈເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເຊັ່ນ:
  • ຫຼັກການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ.
  • ການລົງທຶນໃນການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ.
  • ປະເພດ, ຈໍານວນ, ຄວາມເປັນພິດ ແລະ ຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງມົນລະພິດທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາ.
  • ສະຖານທີ່ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາເນີນງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
  • ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ.
  • ຂໍ້ຕົກລົງໃດໆກັບກົມປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອປັບປຸງການປະພຶດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.32

ຜູ້ສະໜອງທືນ ຄວນ:

 • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງສຸດທ້າຍສໍາລັບໂຄງການທີ່ສະເຫນີຢູ່ໃນເວັບໄຊ ແລະ ບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງພວກເຂົາໃນພາສາຈີນ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາສາທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງພາສາພື້ນເມືອງ ແລະ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ, ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

 

ຜູ້ສະໜອງທືນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູຸ້ຮັບເໝົາ ຄວນ:

 • ຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທັງໝົດ ສໍາລັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ.
  • ເມື່ອຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຮ້ອງຂໍບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້, ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຂໍ້ມູນນີ້ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້.
  • ໃຫ້ທາງເລືອກໃຫ້ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ ໃນການຍື່ນອຸທອນສໍາລັບການປະຕິເສດການເປີດເຜີຍ. ເບິ່ງເອກະສານ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາກົນໄກການຮ້ອງທຸກສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂະບວນການອຸທອນ.
 • ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງຂັ້ນຕອນການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການ CSOs/NGOs ເພື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມາດ, ການຮູ້ຫນັງສື, ເພດ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ພາສາ.
  • ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ນາຍແປ​ພາ​ສາ​ ຫຼື​ຈ້າງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຄ່ອງ​ແຄ້ວ​ໃນ​ພາ​ສາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​​, ລວມ​ທັງ​ພາ​ສາ​ພື້ນ​ເມືອງ​ ແລະ ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ຫນ້ອຍ​, ເພື່ອ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ໂຄງ​ການ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​.
  • ຈັດຕັ້ງວິທີການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບບັນດາຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ພິຈາລະນານໍາໃຊ້ແບບຟອມທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຽນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດຫຼືດ້ານວິຊາການ.
  • ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
  • ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ CSOs/NGOs ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃຫ້​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ, ໃກ້​ຄຽງ ແລະ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ໂຄງ​ການ.
  • ປະກາດຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊ ແລະ ບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຢູ່ເມືອງ/ເມືອງ/ບ້ານ/ຫ້ອງໂຖງແຂວງເປັນພາສາຈີນ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາສາຕ່າງໆ.
  • ສົ່ງຈົດໝາຍທາງການໃຫ້ແຕ່ລະຄົວເຮືອນທີ່ຄອບຄອງ ຫຼືນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດໂຄງການທີ່ມີອິດທິພົນເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ໂຄງການ.
  • ເມື່ອມີ, ໃຫ້ເວົ້າຢູ່ວິທະຍຸຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ປະກາດຂໍ້ຄວາມໃນກະດານໂຄສະນາຊຸມຊົນ.
 • ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ:
  • ຊື່, ມູນຄ່າ, ຈຸດປະສົງ, ລັກສະນະ ແລະ ຂະຫນາດຂອງແຕ່ລະໂຄງການທີ່ສະເຫນີ.
  • ທີ່ຕັ້ງຂອງສະຖານທີ່ໂຄງການ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມຮອບອື່ນໆ ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການທີ່ມີຜົນກະທົບ.
  • ຊື່ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງຜູ້ສະໜອງທືນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເຫມົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາຍ່ອຍ.
  • ຕາຕະລາງການປະຕິບັດ, ເຊິ່ງກໍານົດໄລຍະເວລາຂອງກິດຈະກໍາທັງຫມົດທີ່ສະເຫນີ.
  • ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນຮູບແບບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລ ະສັງຄົມ (ESIA).
  • ສະ​ເໜີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ແຜນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສັງ​ຄົມ (ESMP).
  • ຂະບວນການສະເຫນີສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື.
  • ຂະບວນການສະເຫນີສຳລັບການກຳນົດ ແລະ ສະໜອງຄ່າຊົດເຊີຍ, ຍົກຍ້າຍ, ໜູນຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່.
  • ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ສໍາລັບກອງປະຊຸມສາທາລະນະ, ເວທີປາໄສ, ການປຶກສາຫາລື ແລະກອງປະຊຸມອື່ນໆ.
  • ຂັ້ນຕອນການແຈ້ງບອກປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການປະຊຸມ ແລະ ເອົາສິ່ງສຳຄັນຕ່າງໆ.
  • ຂະ​ບວນ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ຍື່ນຄຳຖາມ / ຄວາມ​ກັງ​ວົນ / ຄໍາ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຈາກ​ກົນ​ໄກ​ການ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​.
  • ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ ແລະ ​ເອ​ກະ​ສານ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ອື່ນໆ​ລວມ​ທັງ​ແຕ່​ບໍ່​ຈໍາ​ກັດ​ສຳລັບ ແຜນ​ການຈັດຫາ ​ແລະ ​ການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ (LARP​), ແຜນການເພື່ອຟື້ນຟູການດຳລົງຊີວິດ (LRP) ແລະ ແຜນການສຳລັບຄົນພື້ນເມືອງ (IPP).
 • ຈັດສັນເວລາໃຫ້ພຽງພໍສໍາລັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ, ການປຶກສາຫາລືທີ່ມີຄວາມຫມາຍກັບທຸກຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ.
  • ສະໜອງເວລາໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງພຽງພໍເພື່ອພິຈາລະນາຂໍ້ມູນທັງໝົດນີ້, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນໂດຍກົງ ຫຼື ແບບບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່.
 • ເມື່ອການອອກແບບໂຄງການສໍາເລັດ ແລະ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຮັກສາປ້າຍຂອງຕົນເອງໂດຍມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ສະໜອງທືນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເຫມົາ, ຜູ້ຮັບເຫມົາຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມອື່ນໆທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນລັກສະນະທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ໃນທົ່ວເຂດໂຄງການແລະເຂດອ້ອມຮອບ.
 • ເປີດເຜີຍ ແລະ/ຫຼື ອັບເດດຂໍ້ມູນໂຄງການທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນເມື່ອກ່ອນເປັນພາສາທີ່ເໝາະສົມຜ່ານບັນດາສື່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ໂດຍກົງ, ຢູ່ໃນເວັບໄຊ ແລະ ບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຢູ່ເມືອງ/ເມືອງ/ບ້ານ/ແຂວງ ທັນທີທີ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນ.33
ທ່ານຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້?
 • ທົບທວນຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມເພື່ອກໍານົດເວັບໄຊທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ບັນຊີສື່ມວນຊົນສັງຄົມເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືສະເພາະກັບໂຄງການ.
  • ໃຊ້ເຄື່ອງມືແປພາສາ ເຊັ່ນ: Google Translate ຖ້າເວັບໄຊຂອຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ (ເຊັ່ນ: ຜູ້ສະໜອງທືນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຕົວແທນຂອງຈີນ, CSO/NGO) ບໍ່ມີພາສາກໍາເນີດຂອງທ່ານ.
  • ເວັບໄຊ ແລະ ບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງຜູ້ສະໜອງທືນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ອາດຈະລວມເອົາຂ່າວ/ຂ່າວກ່ຽວກັບໂຄງການໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ຫຼື ສະເໜີ; ບັນທຶກ ຫຼື ແຈ້ງການກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການແລະການເຈລະຈາ; ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ແລະ/ຫຼື ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ ​ແລະ​ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແລະ​ສັງ​ຄົມ (ESAM); ​ແລະ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ທາງ​ສັງຄົມ​ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ໂຄງການ​ສະ​ເພາະ, ພ້ອມ​ທັງ​ມາດ​ຕະການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ດັ່ງກ່າວ.
  • ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ອອກລະບຽບການ ແລະ ສະຖານທູດ/ສະຖານກົງສຸນຂອງຈີນ ແລະ ເວັບໄຊ ແລະ ບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບອາດຈະປະກອບມີການຖະແຫຼງຂ່າວ/ອອກຂ່າວກ່ຽວກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ຫຼື ສະເໜີ; ບັນທຶກ ຫຼື ແຈ້ງການກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການແລະການເຈລະຈາ; ກົດໝາຍ​ແລະ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ຈີນ​ແລະ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ, ​ແລະ/ຫຼື ESAM ​ແລະ ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ທາງ​ສັງຄົມ ​ແລະ ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ໂຄງການ​ສະ​ເພາະ, ພ້ອມ​ທັງ​ມາດ​ຕະການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ດັ່ງກ່າວ.
  • ເວັບໄຊ ແລະ ບັນຊີສື່ມວນຊົນສັງຄົມຂອງ CSOs/NGOs ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ/ມູນຄວາມຄິດ ອາດຈະປະກອບມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການ ຫຼື ສະເພາະຜູ້ສະໜອງທືນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຄງການ.
  • ເວັບໄຊຂອງສື່ ແລະ ບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍອາດຈະປະກອບມີບົດຄວາມກ່ຽວກັບໂຄງການຫຼື ສະເພາະທາງດ້ານການເງິນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ.
 • ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ/ອົງການ CSO/NGO, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ສະຖານທູດ/ກົງສຸນຈີນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ.
 • ຖ້າຂໍ້ມູນໃດນຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທືນ, ຜູ້ພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ ບໍ່ສາມາດພົບເຫັນໃນອອນລາຍ, ໃຫ້ໃຊ້ເວັບຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ຫຼື Google ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ ຜູ້ສະໜອງທືນ, ຜູ້ພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການຢາກຕິດຕໍ່​.
  • ໃຊ້ຮູບແບບການຕິດຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຜູ້ສະໜອງທືນ, ຜູ້ພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ. ຈົດໝາຍທີ່ຂຽນ ແລະ ແຟັກ ມັກຈະຖືວ່າເປັນທາງການຫຼາຍກວ່າ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກະທຳພາຍໃນ, ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດສົ່ງອີເມວ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍເພື່ອຖາມຄຳຖາມ, ຄວາມກັງວົນ ຫຼື ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນສະເພາະ.
  • ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ຫ້ອງການຂອງຜູ້ສະໜອງທືນ, ຜູ້ພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ ໃນປະເທດຂອງທ່ານ.
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ເຈົ້າກໍາລັງຊອກຫາ, ເບິ່ງຄືນກົດຫມາຍ ແລະ ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃນປະເທດຂອງທ່ານ.
  • ຖ້າຜູ້ສະໜອງທືນ, ຜູ້ພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເຫມົາບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃຫ້ລາຍງານການລະເມີດນີ້ຕໍ່ສະມາຄົມອຸດສາຫະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໃນປະເທດຈີນ.
  • ພິຈາລະນາຍື່ນອຸທອນສໍາລັບ:
   • ການປະຕິເສດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ) ຂອງການເປີດເຜີຍຕໍ່ຜູ້ພັດທະນາ.
   • ການປະຕິເສດຂອງຜູ້ພັດທະນາໃນການເປີດເຜີຍຕໍ່ຜູ້ສະໜອງທືນ, China International Contractors Association (CHINCA), ສະພາການຄ້າຈີນໃນປະເທດຂອງເຈົ້າ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຈີນ; ແລະ
   • ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຂອງ​ນັກ​ການ​ເງິນ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕໍ່ China Banking Association (CBA) ຫຼື​ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຈີນ​.
 • ຊອກຫາປ້າຍທີ່ປະກາດໂດຍຜູ້ສະໜອງທືນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບອ້ອມຮອບໂຄງການ ຫຼື ຢູ່ເມືອງ/ເມືອງ/ບ້ານ/ຫ້ອງໂຖງແຂວງ.
  • ໃຊ້ໂທລະສັບ ຫຼື ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານເພື່ອຖ່າຍຮູບປ້າຍນີ້ເພື່ອເກັບໃວ້ເປັນຫຼັກຖານ, ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈພາສາຂຽນທີ່ໃຊ້ໄດ້.
  • ອີກທາງເລືອກ, ຂຽນຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ມີຢູ່ເທິງປ້າຍ.
What Would It Accomplish or Prevent?
ຊັບພະຍາກອນ
 • Asian Development Bank (ADB), "Access to Information Policy," September 2018, View the PDF.
 • Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Policy on Public Information," September 2018, View the PDF.
 • International Finance Corporation (IFC), "Access to Information Policy," November 25, 2013, View the PDF.
 • World Bank, "Bank Policy: Access to Information," July 1, 2015, View the PDF.
 • World Bank, “ESS10: Stakeholder Engagement and Information Disclosure,” Guidance Note for Borrowers, Environmental & Social Framework for IPF Operations, June 2018, View the PDF.
 • United Nations Development Programme (UNDP), “Supplemental Guidance: Disclosure of Project-related Social and Environmental Screenings, Assessments, and Management Plans,” May 2022, View the PDF.

1 Ministry of Environmental Protection (MEP) (now Ministry of Ecology and Environment (MEE)), “The Belt and Road Ecological and Environmental Cooperation Plan,” May 2017.

2 China Banking Regulatory Commission (CBRC) and China Insurance Regulatory Commission (CIRC) (now China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC)), “General Office of the China Banking Regulatory Commission Opinions on Green Credit Implementation,” 2013.

3 CBRC and CIRC, “Guidelines on Regulating the Banking Industry in Serving Enterprises’ Overseas Development and Strengthening Risk Control,” January 2017.

4 CBRC, “Key Performance Indicators of Green Credit Implementation,” 2014.

5 Ibid; CBRC and CIRC, “Notice of the China Banking Regulatory Commission on Issuing the Green Credit Guidelines,” February 2012.

6 CBRC, “Key Performance Indicators.”

7 CBRC and CIRC, “Guidelines on Regulating.”

8 Ibid.

9 People's Bank of China (PBOC), “Guidelines for Establishing the Green Financial System,” August 2016.

10 CBRC and CIRC, “Guidelines on Regulating.”

11 China Chamber of Commerce Metals, Minerals and Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), “Guidelines for Social Responsibility in Outbound Mining Investments,” 2017.  

12 China International Contractors Association (CHINCA), “Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors,” September 2012.  

13 CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure for Chinese International Contractors (SIG),” 2017.

14 CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

15 SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021.

16 Ibid.

17 CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

18 CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure.”

19 CHINCA, “Draft Revisions to Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors,” July 2021; China-ASEAN Investment Cooperation Fund (CAF), “Social Responsibility and Environmental Protection Guidelines for Investments in the ASEAN Region,” 2014; State Forestry and Grassland Administration (SFGA), "Guidelines for Sustainable Silviculture for Chinese Companies Overseas," 2007; CCCMC et al., "Guidance for Sustainable Natural Rubber," 2017; CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

20 SynTao and CHINCA, "Community Engagement Handbook."

21 Ibid.

22 Ibid.

23 Ibid.

24 CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

25 CCCMC, “Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains,” 2015.  The following policy references the disclosure of information about social responsibility and performance: National Development and Reform Commission (NDRC) et al., “Code of Conduct for the Operation of Overseas Investments by Private Enterprises,” December 2017.

26 CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure.”

27 Green Finance Committee (GFC) of China Society for Finance and Banking et al., “Environmental Risk Management Initiative for China’s Overseas Investment,” September 2017; "Global Reporting Initiative (GRI)," View the Website

28 Green Finance Initiative & GFC, "Green Investment Principles (GIP) for the Belt and Road," November 2018; CBRC and CIRC, "Opinions on Green Credit."

29 State Council, “Regulations on Open Government Information of the People's Republic of China,” January 2007.

30 Ibid.

31 State Environmental Protection Administration of China (SEPA) (now MEE), “Measures on Open Environmental Information (Trial),” February 2007; MEP, “Notice on Further Strengthening the Disclosure of Environmental Protection Information,” October 2012.

32 SEPA, “Open Environmental Information.”

33 International Best Practice is based on Asian Development Bank (ADB), "Safeguard Policy Statement," 2009; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021; AIIB, “Policy on Public Information,” September 2018; World Bank, "Environmental and Social Framework," 2018.