Skip to main content
ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄຳແນະນຳ

ພາກນີ້ ຈະສະເໜີສະພາບລວມຂອງບັນດາກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ຄຳແນະນຳຂອງປະເທດຈີນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ BRI ແລະ ການພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນລະດັບໂລກ. ຫຼັງຈາກເລືອກໝວດປະເທດຈີນ ຫຼື ໝວດສາກົນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ປຸ່ມສະຫຼັບສີຟ້າ ແລະ ສີຂຽວ ເພື່ອເບິ່ງບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ຫຼື ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA). ສໍາລັບກົດຫມາຍ, ນະໂຍບາຍ ຫຼື ຄໍາແນະນໍາແຕ່ລະສະບັບ, ທ່ານຈະສາມາດອ້າງອິງໃສ່ຂໍ້ມູນພາສາອັງກິດ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດໃນການນຳໃຊ້, ຜູ້ອອກ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ບັນດາຈຸດສໍາຄັນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງບັນດາລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງສະບັບເຕັມເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ/ຫຼື ພາສາຈີນ, ໃນທ່າມກາງບັນດາພາສາອື່ນໆ.

ໝວດໝູ່