Skip to main content
ລາຍການກວດກາ
01

ການຈັດແບ່ງ ແລະ ການຄັດເລືອກປະເພດໂຄງການ

ຄຳອະທິບາຍ

ຜູ້ສະໜອງທຶນຄວນຈັດໝວດໝູ່ ແລະ ກັ່ງຕອງໂຄງການ BRI ທີ່ນໍາສະເໜີໃນລັກສະນະທີ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ທັນເວລາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວມລວມ. ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບຄວນດຳເນີນການຈັດໝວດໝູ່ແບບຂະໜານ ແລະ ຂະບວນການກັ່ງຕອງສຳລັບໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີ. ຫຼັງຈາກການທົບທວນເທິງໂຕະໃນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການ, ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ບໍ່ຄວນພຽງແຕ່ຢ້ຽມຊົມພາກສະໜາມຂອງໂຄງການ ແຕ່ຍັງຈັດກຽມການປະຊຸມກັ່ງຕອງແບບເປີດກວ້າງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວໃນເລື່ອງເພດ, ແທດເໝາະກັບວັດທະນະທຳ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຊິ່ງລວມເຖິງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ອົງການປະຊາສັງຄົມ (CSO)/ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO), ສື່ ແລະ ນັກວິໄຈ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ການຈັດໝວດໝູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການກັ່ງຕອງຢ່າງຄອບຄຸມ ແລະ ກວມລວມສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບາດກ້າວທຳອິດເພື່ອຢືນຢັນຄຸນຄ່າ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີ. ຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບສາມາດກຳນົດມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການປະເມີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESAM). ຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບຄວນຈັດຕັ້ງ ແລະ ເປີດເຜີຍຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແນວທາງຂອງພວກເຂົາສຳລັບການຈັດໝວດໝູ່ ແລະ ການກັ່ງຕອງໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕໍ່ສາທາລະນະ. ໃນຂະນະທີ່ວິທີການຂອງພວກເຂົາອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ການປະເມີນໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາປະເພດ, ສະຖານທີ່, ຂະໜາດ, ຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງແຕ່ລະໂຄງການ. ຄວນເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນທາງອອນລາຍເປັນພາສາ ແລະ ສຳນຽງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະກອບໃສ່ໃນເອກະສານຂອງໂຄງການ.

ການຈັດໝວດໝູ່ ແລະ ການກັ່ງຕອງໂຄງການຈະຮັບປະກັນວ່າຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບຮັບຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ສາມາດອຸທິດຊັບພະຍາກອນທາງສະຖາບັນຢ່າງພຽງພໍຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESAM. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ມີການປະຊຸມກັ່ງຕອງສາທາລະນະ, ການພະຍາຍາມກວມເອົາຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງສັກກະຍາພາບ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ຍັງເສີມສ້າງຄວາມສຳນຶກໂດຍລວມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະໂຄງການ.

ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?

ສຳລັບໂຄງການຢູ່ຕ່າງປະເທດ:

ໃນປີ 2017, Ministry of Ecology and Environment (MEE) ຂອງປະເທດຈີນ:

 • ກຳນົດແຜນການເພື່ອນໍາສະເໜີມາດຕະຖານໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາດຳເນີນ “ການກັ່ງຕອງໂຄງການສີຂຽວ” ພ້ອມກັບ BRI.1

 

ຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນ:2

 • ພັດທະນາຂັ້ນຕອນຈັດສັນທຶນໂດຍອີງໃສ່ປະເພດຄວາມສ່ຽງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈາກ China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC):
  • ກິດຈະກຳຂອງນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໃນໝວດໝູ່ A ສາມາດປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼື ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເຊິ່ງບໍ່ສາມາດແກ້ກັບໄດ້.
   • ໂຄງການປະເພດ A ປະກອບມີໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນຂອງຄົນກຸ່ມນ້ອຍທາງເຊື້ອຊາດ ແລະ ພື້ນທີ່ອ່ອນໄຫວທາງສິ່ງແວດລ້ອມ/ລະບົບນິເວດ, ພ້ອມທັງສະຖານີໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່.
  • ກິດຈະກຳຂອງ ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໃນໝວດໝູ່ B ສາມາດມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາມາດແກ້ກັບໄດ້. ບໍລິສັດຄວນດຳເນີນມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນເພື່ອແກ້ກັບຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ.
  • ກິດຈະກຳຂອງ ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໃນໝວດໝູ່ C ສາມາດມີຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາມາດແກ້ກັບໄດ້.
 • ສ້າງທີມງານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESRM) ເພື່ອດຳເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາແຕ່ລະລາຍທີ່ພະຍາຍາມດຳເນີນໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີ.
  • ຈັດປະເພດນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄືບໜ້າສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຂົາໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
 • ນໍາໃຊ້ຜົນການປະເມີນໃນເບື້ອງຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອກຳນົດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເໝາະສົມ, ພ້ອມທັງການຈັດປະເພດສິນເຊື່ອ, ການເຂົ້າເຖິງກອງທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ແລະ ການຖອນເງິນທຶນ.
  • ປັບໃຊ້ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເໝາະສົມກ່ອນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີດຳເນີນການຕໍ່ໃນການອະນຸມັດ, ການກຳນົດລາຄາ ແລະ ການຈັດສິນເງິນກູ້ຢືມ.
 • ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທີມງານ ESRM ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນການປະເມີນເປັນລາຍລັກອັກສອນສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີໃນລະຫວ່າງໄລຍະການອະນຸມັດເງິນກູ້ຢືມ.
  • ການປະເມີນລະດັບໂຄງການສຳລັບນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໃນໝວດໝູ່ A ຫຼື B ຄວນຄອບຄຸມເຖິງ:
   • ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສຳລັບນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ.
   • ມາດຕະການທີ່ນໍາສະເໜີຂອງນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
   • ການປະເມີນຄ່າແບບຄອບຄຸມສຳລັບສະຖານະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ.
 • ແບ່ງປັນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເປັນລາຍລັກອັກສອນກັບກົມອະນຸມັດສິນເຊື່ອຂອງປະເທດຈີນ ແລະ ກົມກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆສຳລັບການທົບທວນ.
 • ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ກົມອະນຸມັດສິນເຊື່ອຂອງປະເທດຈີນຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຈັດສັນທຶນທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ.
  • ລະງັບການຈັດສັນທຶນສຳລັບນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໃນໝວດໝູ່ A ຫຼື B ທີ່ຮັບການປະເມີນໃນດ້ານລົບ.
  • ກຳນົດໃຫ້ມີການອະນຸມັດການຈັດສັນທຶນຈາກສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນສຳລັບໂຄງການໄລຍະກາງ ແລະ ຍາວທີ່ນໍາສະເໜີໂດຍນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໃນໝວດໝູ່ A ທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນໃນດ້ານບວກ.
  • ກຳນົດໃຫ້ມີການອະນຸມັດການຈັດສັນທຶນຈາກສຳນັກງານສາຂາ ຫຼື ລະດັບສູງກວ່າຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນສຳລັບໂຄງການໄລຍະກາງ ແລະ ຍາວທີ່ນໍາສະເໜີໂດຍນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໃນໝວດໝູ່ B ທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນໃນດ້ານບວກ.
  • ນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນຈັດສິນທຶນແບບປົກກະຕິສຳລັບໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີໂດຍນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໃນໝວດໝູ່ C.
 • ກວດສອບມາດຕະການທີ່ນໍາສະເໜີຂອງນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
  • ກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໃນໝວດໝູ່ A ຫຼື B ເສີມສ້າງ ESRM ໃນສັນຍາການສະໜອງທຶນ.
  • ພັດທະນາສັນຍາປະກອບທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການເສີມສ້າງ ESRM ສຳລັບນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໃນໝວດໝູ່ A.
 • ນໍາໃຊ້ການກັ່ງຕອງວິເຄາະສະຖານະລະດັບສູງສຳລັບການກັ່ງຕອງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໄດ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.3

ສຳລັບໂຄງການຢູ່ພາຍໃນປະເທດຈີນ:

ນັກພັດທະນາຄວນ:4

 • ຍື່ນແບບຟອມຈົດທະບຽນທີ່ອະທິບາຍແຕ່ລະໂຄງການ, ພ້ອມທັງຜົນກະທົບທີ່ຄາດການວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມສຳຄັນຂອງຜົນກະທົບເຫຼົ່ານັ້ນ.

MEE ຄວນ:5

 • ທົບທວນ ແລະ ຮອງຮັບແບບຟອມຈົດທະບຽນສຳລັບໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນປະເທດຈີນ.
  • ກຳນົດລະດັບ ESAM ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການ.
 • ພັດທະນາຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແນວທາງທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຍິ່ງຂຶ້ນເພື່ອຈັດໝວດໝູ່ ຫຼື ກັ່ງຕອງໂຄງການ BRI ທີ່ນໍາສະເໜີ.

ຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບຄວນ:

 • ພັດທະນາຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແນວທາງໃນການຈັດໝວດໝູ່ ແລະ/ຫຼື ກັ່ງຕອງໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການທົບທວນເທິງໂຕະ.
  • ເລືອກ “ວິທີການມາດຕະຖານ” ທີ່ໃຊ້ໝວດໝູ່ທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຈັດປະເພດໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີ ຫຼື “ວິທີການກຳນົດເອງ” ໃນການນໍາໃຊ້ການຊີ້ນໍາເພື່ອກັ່ງຕອງໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ເປັນແຕ່ລະແຫ່ງ.
  • ຜູ້ສະໜອງທຶນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະນໍາໃຊ້ວິທີການມາດຕະຖານເພື່ອຈັດໝວດໝູ່ໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີຕາມປະເພດ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ຂະໜາດ, ຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງພວກເຂົາ.
   • World Bankຈັດປະເພດໂຄງການຕາມຄວາມສ່ຽງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທົບທວນຕາມປະເພດ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຂະໜາດຂອງແຕ່ລະໂຄງການ; ທຳມະຊາດ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; ແລະ ສັກກະຍາພາບ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້. ມັນຍັງກັ່ງຕອງໂຄງການເພື່ອຊອກຫາຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຄົນພື້ນເມືອງ.
   • Asian Development Bank (ADB) ຈັດປະເພດໂຄງການຕາມຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທົບທວນປະເພດ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະໂຄງການ, ພ້ອມທັງຄວາມຮຸນແຮງຂອງຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນທາງກົງ, ທາງອ້ອມ, ສະສົມ ແລະ ຊັກຈູງ. ມັນຍັງກັ່ງຕອງໂຄງການເພື່ອຊອກຫາຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຄົນພື້ນເມືອງ ແລະ/ຫຼື ຄວາມຈຳເປັນໃນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ່ໂດຍບໍ່ສະໝັກໃຈທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.
   • Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ຈັດປະເພດໂຄງການຕາມຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທົບທວນປະເພດ, ທຳມະຊາດ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຂະໜາດຂອງແຕ່ລະໂຄງການ, ພ້ອມທັງຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນທາງກົງ, ທາງອ້ອມ, ສະສົມ ແລະ ຊັກຈູງ. ນະໂຍບາຍຂອງ AIIB ກຳນົດໃຫ້ມີການກວດສອບຜົນກະທົບຕໍ່ເພດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ກຸ່ມຄົນທີ່ອາດບອບບາງ. ມັນຍັງກັ່ງຕອງແຕ່ລະໂຄງການເພື່ອກຳນົດຄວາມສຳຄັນຂອງ ESAM, ການເອົາທີ່ດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ່ໂດຍບໍ່ສະໝັກໃຈ ແລະ/ຫຼື ຄົນພື້ນເມືອງ.
  • ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບອາດນໍາໃຊ້ວິທີການມາດຕະຖານ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ກົມ ຫຼື ກະຊວງທີ່ສະເພາະຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນວິທີການກຳນົດເອງ.
 • ກຳນົດເງື່ອນໄຂ ESAM ສຳລັບໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີ.
  • ກຳນົດເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ສຳລັບໝວດໝູ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງໂຄງການ: ESIA ທີ່ຄົບຖ້ວນ, ESIA ທີ່ຈຳກັດ, ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ (IEE) ຫຼື ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເບື້ອງຕົ້ນ, ການທົບທວນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫຼື ບໍ່ມີ ESIA.
  • ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ສຳລັບທຸກໂຄງການ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາໝວດໝູ່.
  • ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ່ (RP) ສຳລັບໂຄງການທີ່ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິດທິເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
  • ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຜນການສຳລັບຄົນພື້ນເມືອງສຳລັບໂຄງການທີ່ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິດທິທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງຊຸມຊົນພື້ນເມືອງ.
 • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແນວທາງສຳລັບການຈັດໝວດໝູ່ໂຄງການ ແລະ ການກັ່ງຕອງ, ພ້ອມທັງຂໍ້ກຳນົດ ESAM ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເປັນສຳນຽງ ແລະ ພາສາທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາເອງ.
 • ນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແນວທາງທີ່ມີໃຫ້ຕໍ່ສາທາລະນະໃນການກັ່ງຕອງ ຫຼື ການຈັດໝວດໝູ່ສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ.
 • ເປີດເຜີຍຄຳຕັດສິນການຈັດໝວດໝູ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນເປັນສຳນຽງ ແລະ ພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໃນທັນທີສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາເອງ, ພ້ອມທັງເອກະສານຂອງໂຄງການ.
  • ຮັບປະກັນວ່ານັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຮັບຮູ້ເຖິງວິທີການຈັດໝວດໝູ່ບໍລິສັດຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີ.
 • ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແນວທາງພາຍໃນສຳລັບການກະກຽມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເປີດເຜີຍ ESIA ທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ESMP, ESIA ທີ່ຈຳກັດ ແລະ ESMP, ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ESMP ຫຼື ການທົບທວນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ESMP.
  • ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ສະໜອງທຶນ, ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຮັບຮູ້ເຖິງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້.

 

ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບຄວນ:

 • ດຳເນີນການຢ້ຽມຊົມພາກສະໜາມໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
 • ຈັດກຽມການປະຊຸມກັ່ງຕອງໂຄງການກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, CSO/NGO, ນັກວິໄຈ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.
  • ເຜີຍແຜ່ລາຍລະອຽດກວ້າງໆກ່ຽວກັບຂະບວນການ ESIA, ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ, ເສັ້ນເວລາຂອງໂຄງການ, ບັນຫາທີ່ຄາດການໄວ້ ແລະ ຄວາມກັງວົນ, ຂະບວນການລະບຸຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຂະບວນການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ.
  • ຄອບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຊຸມ ເຊິ່ງລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ສະເພາະພຽງຄ່າເດີນທາງສຳລັບສະມາຊິກຊຸມຊົນ ແລະ CSO/NGO.
  • ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມມີເວລາທີ່ພຽງພໍໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ຄຳຕິຊົມໂດຍກົງ ຫຼື ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ.
  • ຮັກສາລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອປະກອບໃສ່ໃນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ. ຂໍອະນຸຍາດຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ອນທີ່ຈະຖ່າຍພາບ.
  • ບັນທຶກບັນຫາທີ່ໄດ້ສົນທະນາກັນໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມກັ່ງຕອງ. ຄວນຄອບຄຸມບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
ທ່ານຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້?
 • ຄົ້ນຫາໃນເວັບໄຊຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແນວທາງຂອງພວກເຂົາເອງສຳລັບການຈັດໝວດໝູ່ໂຄງການ ແລະ ການກັ່ງຕອງ; ຂໍ້ກຳນົດ ESAM ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ ຄຳຕັດສິນໃນການຈັດໝວດໝູ່ ແລະ ການກັ່ງຕອງສຳລັບໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ນັກພັດທະນາ.
  • ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດສະເພາະເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານຕໍ່ສາທາລະນະ. ເບິ່ງ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ເພື່ອລະບຸວິທີການຕິດຕໍ່ບາງຢ່າງທີ່ມີໃຫ້.
  • ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໂດຍກົງ, ໃຫ້ພົວພັນກັບຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ ຫຼື CSO/NGO ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
 • ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມກັ່ງຕອງໂຄງການ.
  • ຂໍໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໃຊ້ຄືນຄ່າເດີນທາງ ແລະ ຄອບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຮ່ວມ.
  • ຮັກສາປະຫວັດການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານ — ໃນເຈ້ຍ ຫຼື ທາງໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
  • ສົນທະນາໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີກັບສະມາຊິກຊຸມຊົນຄົນອື່ນໆ ແລະ CSO/NGO ທັງໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງຈາກການປະຊຸມ.
  • ໃຫ້ຄຳຕິຊົມໂດຍກົງ ຫຼື ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຕໍ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບການປະຊຸມກັ່ງຕອງໂຄງການ, ສອບຖາມລາຍລະອຽດກັບຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບກ່ຽວກັບເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ຈະຈັດການປະຊຸມນີ້.
 • ຖ້າໄດ້ມີການຈັດການປະຊຸມກັ່ງຕອງໂຄງການແລ້ວ, ຮ້ອງຂໍສຳເນົາການບັນທຶກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ບັນຫາສຳລັບການປະຊຸມຈາກຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.
  • ຈົ່ງເວລາສຳລັບການສົນທະນາກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີກັບສະມາຊິກຊຸມຊົນຄົນອື່ນໆ ແລະ CSO/NGO.
  • ໃຫ້ຄຳຕິຊົມໂດຍກົງ ຫຼື ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຕໍ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ. ເບິ່ງ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ເພື່ອລະບຸວິທີການຕິດຕໍ່ບາງຢ່າງທີ່ມີໃຫ້.
  • ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຮູບແບບການຕິດຕາມທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ໃຫ້ພົວພັນກັບຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ ຫຼື CSO/NGO ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
 • ຫຼັງຈາກທີ່ການຈັດໝວດໝູ່ໂຄງການ ແລະ ການກັ່ງຕອງໄດ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນແລ້ວ, ທົບທວນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໃນເລື່ອງການຈັດໝວດໝູ່ໂຄງການ ແລະ ຂັ້ນຕອນກັ່ງຕອງ ຫຼື ແນວທາງຂອງພວກເຂົາເອງ.
  • ສົ່ງການສອບຖາມ/ຄວາມກັງວົນ/ຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແນວທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.
  • ທົບທວນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນໃນເລື່ອງ “ຕົວບົ່ງຊີ້ປະສິດທິພາບຫຼັກ (KPI) ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິນເຊື່ອສີຂຽວ” ຂອງ CBIRC.6 ສົ່ງຄວາມກັງວົນ ຫຼື ຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນໃນເລື່ອງ KPI ຕໍ່ CBIRC.
What Would It Accomplish or Prevent?
ຊັບພະຍາກອນ
 • Asian Development Bank (ADB), “Environmental Categorization and Screening for Involuntary Resettlement and Indigenous Peoples,” Safeguard Policy Statement, p. 19, June 2009, View the PDF
 • Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), “Environmental and Social Screening, Categorization, and Due Diligence,” Environmental and Social Framework, p. 15-18, 2021, View the PDF.
 • International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Template - ESMS Screening & Clearance Report," Environmental & Social Management System (ESMS), November 2020, View the PDF.
 • World Bank, “World Bank Environmental and Social Policy for Investment Project Financing,” Environmental and Social Framework, p. 6, 10, 2017, View the PDF.
 • United Nations Development Programme (UNDP), “Guidance Note: Social and Environmental Screening Procedure,” UNDP Social and Environmental Standards (SES), July 2022, View the PDF.
 • United Nations Development Programme (UNDP), “Social and Environmental Screening Template,” Version 2, 2022, View the PDF
 • International Institute for Sustainable Development (IISD), “Step 1: Screening,” The 7 Steps to an EIA, View the Website.
 • The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, “Screening,” EIA Training Resource Manual for South Eastern Europe, View the PDF
 • United Nations Environment Programme (UNEP), “Topic 3: Public Involvement” and “Topic 4: Screening,” Environmental Impact Assessment Training Resource Manual, Second Edition, 2002, View the PDF
 • Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), “Who Conducts Screening, Criteria for Screening Detail, Criteria for Screening,” in EIA Complete Factors, View the Website

1 Ministry of Environmental Protection (MEP) (now Ministry of Ecology and Environment (MEE)), “The Belt and Road Ecological and Environmental Cooperation Plan,” May 2017.

2 China Banking Regulatory Commission (CBRC) (now China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC)), “Key Performance Indicators of Green Credit Implementation,” 2014.

3 State Development & Investment Corporation (SDIC), “Green Finance Framework,” April 2019.

4 State Council, “Decision of the State Council on Amending the Regulations on Environmental Protection Management of Construction Projects,” 2017.

5 Ibid.

6 International Best Practice is based on Asian Development Bank (ADB), "Safeguard Policy Statement," 2009; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021; World Bank, "Environmental and Social Framework," 2018; Mekong Partnership for the Environment, "Guidelines on Public Participation in Environmental Impact Assessment in the Mekong Region," First Edition, 2017.