Skip to main content
ຊັບພະຍາກອນ

ພາກກ່ຽວກັບ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງບັນດາເອກະສານ, ເວັບໄຊ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA), ໃນທ່າມກາງບັນດາດ້ານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ BRI ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນລະດັບໂລກ.