Skip to main content
ທາມລາຍແບບເປັນຂັ້ນຕອນ

ທາມລາຍແບບເປັນຂັ້ນຕອນ ຖືກແບ່ງອອກເປັນສາມໄລຍະຂອງ ວົງຈອນຂອງໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄື: ການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການດໍາເນີນໂຄງການ. ບັນດາຂັ້ນຕອນພາຍໃນ ທາມລາຍແບບເປັນຂັ້ນຕອນ ອາດຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາທີ່ມີຂອບເຂດພາຍໃນໄລຍະໜຶ່ງຂອງບັນດາໄລຍະເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ອາດຈະຂະຫຍາຍໄປຕະຫຼອດວົງຈອນຂອງໂຄງການ. 

ໃນອຸປະກອນມືຖື, ທ່ານສາມາດປັດຊ້າຍ ແລະ ຂວາ ເພື່ອສະຫຼັບລະຫວ່າງບັນດາຊ່ວງໄລຍະຕ່າງໆ. ເພື່ອເບິ່ງບັນດາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທັງໝົດ, ທ່ານສາມາດແຕະທີ່ລູກສອນຢູ່ໃນກ່ອງ ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ເລືອກເສັ້ນສີຟ້າ ແລະ ສີຂຽວແຕ່ລະເສັ້ນໄດ້. ການແຕະທີ່ ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ ຈະນໍາທ່ານໄປຍັງ ລາຍການທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດກາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ. 

ໃນຄອມພິວເຕີ, ທ່ານສາມາດກົດໃສ່ເສັ້ນສີຟ້າ ແລະ ສີຂຽວແຕ່ລະເສັ້ນ ເພື່ອເບິ່ງຊື່ຂອງຂັ້ນຕອນນັ້ນ. ການກົດທີ່ ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ ຈະນໍາທ່ານໄປຍັງ ລາຍການທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດກາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ. 

ຂະບວນການສໍາລັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ຈະເກີດຂຶ້ນພ້ອມໆກັນ ແລະ ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ທ່ານອາດຈະປິດປຸ່ມສະຫຼັບສີຟ້າ ຫຼື ປຸ່ມສະຫຼັບສີຂຽວ ເພື່ອເບິ່ງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂະບວນການໃດໜຶ່ງແບບແຍກອອກຈາກກັນ. ການເປີດປຸ່ມສະຫຼັບທັງສອງ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເບິ່ງທັງສອງຂະບວນການຢູ່ໃນເວລາດຽວກັນ.