Skip to main content
ລາຍການກວດກາ
06

ການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການປົກປ້ອງສິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ

ຄຳອະທິບາຍ

ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍສາມາດຈ້າງຄົນງານເຕັມເວລາ, ບໍ່ເຕັມເວລາ, ຊົ່ວຄາວ, ຕາມລະດູການ ຫຼື ແຮງງານຕ່າງດ້າວຮ່ວມກັນເພື່ອເຮັດວຽກໃນອົງປະກອບສະເພາະຂອງແຕ່ລະໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບ, ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈ້າງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍເທົ່າທີ່ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ESMP) ກໍານົດວ່າເປັນໄປໄດ້. ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍບໍ່ຄວນລົງທຶນພຽງແຕ່ໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄົນງານທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈ້າງ ຄົນງານຕ່າງດ້າວ ຈາກບ່ອນອື່ນນອກຈາກປະເທດເຈົ້າພາບ, ຈີນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸລະດັບສີມືແຮງງານ ແລະ ປະສົບການທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງໃນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການການຈ້າງງານ ແລະ ການຈ້າງງານ, ນາຍຈ້າງຄວນແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີທ່າແຮງກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານ, ການມີກົນໄກການຮ້ອງທຸກໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານອື່ນໆ ແລະ ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບອາຊີບ(OHS).

ຜູ້ໃຫ້ທຶນຄວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາປົກປ້ອງສິດທິແຮງງານຂອງພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລັກສະນະທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຄວນວາງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນສຳລັບພະນັກງານໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ສະໜອງຂັ້ນຕົ້ນ. ນາຍຈ້າງເຫຼົ່ານີ້ຄວນຮັບປະກັນວ່າໂຄງການຂອງພວກເຂົາບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ແຮງງານເດັກ; ສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ; ຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຜູ້ອອກແຮງງານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຕາມທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບອະນຸຍາດ; ແກ້​ໄຂ​ຄຳ​ຖາມ/ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ/ຄຳ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ; ແລະ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ແຮງ​ງານ​ຍິງ, ຄົນ​ງານ​ພິ​ການ, ຄົນ​ງານ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ ແລະ ຄົນ​ງານ​ອື່ນໆ ທີ່​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ໄຫວ​ຕໍ່​ການ​ຈຳ​ແນກ, ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ແລະ/ຫຼື ການ​ຂູດ​ຮີດ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາຄວນສ້າງກົນໄກແຮງງານສະເພາະດ້ານເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຂອງຕົນເອງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຮັບເຫມົາຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ສະຫນອງຂັ້ນຕົ້ນ, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານໂຄງການ.

ການຈ້າງງານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນທ້ອງຖິ່ນຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ, ຜູ້ທີ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະຖືກຫຼຸດລົງໂດຍໂຄງການ ຫຼື ສູນເສຍຢ່າງຊິ້ງເຊິງໂດຍໂຄງການ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮູ້​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ​ເປັນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ໂຄງ​ການ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ໂດຍ​ກົງ​ຕໍ່​ຜູ້​ພັດ​ທະ​ນາ, ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ ແລະ ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ຍ່ອຍ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ ແລະ ການ​ດຳ​ເນີນ​ໂຄງ​ການ. ການພັດທະນາ, ການປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບອາຊີບ(OHS) ຄວນເພີ່ມການປົກປ້ອງສູງສຸດສໍາລັບພະນັກງານໂຄງການທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາແບບລວມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?

ສຳລັບໂຄງການຢູ່ຕ່າງປະເທດ:

ລັດຖະບານຈີນ ຄວນ:

 • ຮັດ​ແໜ້ນ​ເວທີ​ຮ່ວມ​ມື ​ແລະ ​ແລກປ່ຽນ​ພະນັກງານ.1

 

ຜູ້ສະໜອງທືນຄວນ:

 • ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.2
 • ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ (SIAs) ທີ່ປະກອບມີແຮງງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານ, ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບ ແລະ ການປົກປ້ອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ.3
 • ​ເພີ່ມ​ໂອກາດ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ໄລຍະ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ງານ.4
  • ປະກອບອາຊີບ ແລະ ການຈ້າງງານຂັ້ນຮາກຖານ..5
 • ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ພະນັກງານ ​ແລະ ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ພະນັກງານ.6
  • ຈັດ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສື່​ສານ​ ແລະ ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ​.
 • ຮັກສາການສື່ສານກັບຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ສະຫນອງເພື່ອເກັບກໍາຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.7
 • ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບອາຊີບ(OHS) ແລະ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຊີວິດຂອງພະນັກງານ.8
  • ປະຕິບັດ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ພະນັກງານ ​ແລະ ຊັບ​ສິນ ​ໂດຍ​ການ​ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ເຕືອນ​ໄພ​ສຸກ​ເສີນ ​ແລະ ​ແຜນການ​ຮັບ​ມື.
  • ທົບທວນຄືນປະສິດທິພາບຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ.9

 

Ministry of Commerce (MOFCOM) ແລະ ພະແນກການຄ້າທ້ອງຖິ່ນຄວນ:10

 • ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີພະນັກງານ​ຈາກ​ບໍລິສັດຜູ້​ບໍລິການ​ດ້ານ​ແຮງ​ງານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ພາສາ, ກົດໝາຍ, ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ທາງ​ສາສະໜາ, ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ ​ແລະ ນິໄສ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າພາບ.

 

ລັດຖະບານ, ສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສຸນຈີນຄວນ:11

 • ຮັກສາບັນທຶກເມື່ອຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານເກີດຈາກການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ.
 • ຮັກສາບັນທຶກໃນເວລາທີ່ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດບໍ່ສໍາເລັດຂັ້ນຕອນການເຂົ້າເມືອງຕາມກົດຫມາຍ, ການກວດສຸຂະພາບ, ການສັກຢາປ້ອງກັນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ; ໃນເວລາທີ່ພະນັກງານບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ; ແລະ ເມື່ອຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍລະເມີດກົດໝາຍແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະບຽບການ.

 

ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູຸ້ຮັບເໝົາ ຄວນ:

 • ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຈີນ ແລະ ປະເທດເຈົ້າພາບກ່ຽວກັບແຮງງານ, ການຈ້າງງານ, ການຄຸ້ມຄອງຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ (H&S).12
  • ເຄົາລົບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ.13
  • ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ແລະ​ ອະ​ນຸ​ສັນ​ຍາ​ລົງ​ນາມ​ໂດຍ​ຈີນ​ ແລະ​ ປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​ພາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແຮງ​ງານ​.14
  • ສົ່ງ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້ ກະຊວງການຄ້າ MOFCOM ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ພ້ອມ​ທັງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ຂອງ​ຄົນ​ງານ.15
 • ປະຕິບັດ SIAs, ເຊິ່ງຄວນກວມເອົາສິດທິມະນຸດ, ແຮງງານ, ການຈ້າງງານ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຂັດແຍ້ງ.16
  • ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງແຕ່ລະໂຄງການສໍາລັບການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ.17
  • ຫຼີກລ່ຽງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານ.18
  • ປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພແລະແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ H&S.19
  • ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມສໍາລັບການບໍ່ດໍາເນີນການກວດກາຄວາມປອດໄພແລະ ຂໍ້ລະວັງທີ່ຈໍາເປັນ.20
  • ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ລາຍງານປະສິດທິຜົນຂອງແຜນງານ H&S ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການບຸກທະລຸເພື່ອການປັບປຸງໃນອະນາຄົດ.21
 • ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.22
  • ປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ສະໝັກວຽກຂອງຊົນເຜົ່າ, ເພດ, ເຊື້ອຊາດ, ສັນຊາດ, ອາຍຸ, ສາສະຫນາ, ຄວາມພິການ, ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ ແລະທັດສະນະທາງເພດເທົ່າທຽມກັນ.23
 • ສົ່ງເສີມການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ.24
  • ສະເໜີໂອກາດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທຳຄືນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໂດຍສະເພາະກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.25
 • ເຊັນແລະເຄົາລົບສັນຍາ.26
  • ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍພາຍໃນ, ຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານກົດຫມາຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ.27
  • ​ໃຫ້​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ, ​ເງິນ​ອຸດໜູນ ​ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ສັນຍາ.28
  • ປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານທັງໝົດເທົ່າທຽມກັນ.29
  • ຍຶດ​ໝັ້ນ​ຫຼັກ​ການ​ໃຫ້​ເງິນ​ເດືອນ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ.30
  • ຈ່າຍຄ່າປັບໃໝສໍາລັບການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນງານບໍ່ດີ ຫຼື ຈ່າຍເງີນໜ້ອຍກວ່າທີ່ຄວນ.31
 • ສ້າງແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ. ສະເໜີບັນດາໂຄງການ ຫຼື ທຶນຮອນສຳລັບການຝຶກອົບຮົມແຮງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບໃນຂົງເຂດ ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ, ການປູກຈິດສຳນຶກດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ.32
  • ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ, ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂຄງ​ການ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ຊ່ວຍ​ປັບ​ປຸງ​ທັກ​ສະ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​ພາບ.33
 • ສະ​ເໜີ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ ແລະ​ ໂຄງ​ການ​ພາ​ສາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ກົດ​ໝາຍ ແລະ ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ງານ​ຈີນ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຄົາ​ລົບ, ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ, ແລກ​ປ່ຽນ​ເຊິ່ງ​ກັນ ​ແລະ ​ກັນ.34
  • ສະໜອງ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າພາບ.35
 • ສະໜອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມດ້ານຄຸນນະພາບໂຄງການ, H&S, ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ.36
  • ດຳ​ເນີນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແລະ​ສຸກ​ເສີນ​ທີ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຕົນ​ເອງ.37
  • ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ສືບ​ຕໍ່​ສຶກ​ສາ​ໃຫ້​ມີ​ຄຸນ​ວຸດ​ທິ​ທາງ​ວິ​ຊາ​ການ.38
 • ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ແຂງແຮງດ້ານການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໂຄງການ.39
  • ໃຫ້ການນໍາພາ, ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຮັກສາການສື່ສານສໍາລັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງ H&S.40
  • ກໍານົດສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພພິເສດ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊັບສິນຂອງແຮງງານຈີນ.41
 • ຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງການສື່ສານກັບຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ.42
  • ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ນາຍ​ຈ້າງ-ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.43
  • ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ໃຈ ​ແລະ ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຄົນ​ງານ​, ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​, ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​, ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ ຫຼື​ ການ​ສອບ​ຖາມ​.44
  • ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ພົວພັນ​ແລກປ່ຽນ​ກັບ​ບັນດາ​ອົງການ​ສະຫະພັນ​ການ​ຄ້າ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.45
 • ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານອາສາສະໝັກພາຍໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການສື່ສານ.46

China International Contractors Association (CHINCA) ສາມາດ:

 • ຕໍານິຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ການລະເມີດສັນຍາແຮງງານ ຫຼືກົດໝາຍແຮງງານ.47

ສຳລັບໂຄງການຢູ່ພາຍໃນປະເທດຈີນ:

ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູຸ້ຮັບເໝົາ ຄວນ:

 • ສ້າງ​ ແລະ ​ປັບປຸງ​ລະບຽບ​ການ​ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິດ​ແຮງ​ງານ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ພັນທະ​ດ້ານ​ແຮງ​ງານ.48
  • ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ການ​ຄ້າ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກົນ​ໄກ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລວມ​ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິດ ​ແລະ​ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຄົນ​ງານ.
 • ໃນລະຫວ່າງການຮັບສະໝັກ, ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຊາບກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດວຽກ, ສະພາບການເຮັດວຽກ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ອັນຕະລາຍຕໍ່ອາຊີບ, ເງື່ອນໄຂຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ, ຄ່າຕອບແທນແຮງງານ ແລະ ທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ.49
 • ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບຄົນງານກ່ອນທີ່ຈະເຊັນສັນຍາແຮງງານ. ແຕ່ລະສັນຍາຄວນມີຂໍ້ກໍານົດຕໍ່ໄປນີ້:50
  • ຊື່, ທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າທາງດ້ານກົດຫມາຍຫຼືຜູ້ອໍານວຍການຂອງນາຍຈ້າງ.
  • ຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະ ເອກະສານລະບຸຕົວຕົນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພະນັກງານ.
  • ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ.
  • ລາຍລະອຽດວຽກ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກ.
  • ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ, ເວລາພັກຜ່ອນ ແລະ ວັນພັກ.
  • ຄ່າຕອບແທນແຮງງານ.
  • ປະກັນສັງຄົມ.
  • ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ອາ​ຊີບ, ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄພ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ.
  • ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆເຊັ່ນ: ໄລຍະເວລາທົດລອງງານ, ການຝຶກອົບຮົມ, ຄວາມລັບ, ການປະກັນໄພເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສະຫວັດດີການ.
 • ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສ້າງຫຼືປັບປຸງກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ - ເຊັ່ນ: ຄ່າຕອບແທນແຮງງານ, ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ, ເວລາພັກຜ່ອນ ແລະ ວັນພັກ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຊີບ ແລະ ສຸຂະພາບ, ການປະກັນໄພ ແລະ ສະຫວັດດີການ, ການຝຶກອົບຮົມ, ລະບຽບວິໄນແຮງງານ ແລະ ການຄວບຄຸມໂຄຕ້າແຮງງານ - ກັບຜູ້ອອກແຮງງານ.51
  • ປຶກສາຫາລືກັບສະຫະພັນການຄ້າ ຫຼືຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງກຳມະກອນດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ.
 • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນພາຍໃນ ແລະ/ຫຼື ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ເມື່ອມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານເກີດຂຶ້ນ.52

ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນຄວນ:53

 • ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຊີ້​ຂາດ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ດ້ານ​ແຮງ​ງານ - ​ໂດຍ​ມີ​ຜູ້ຕາງໜ້າ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກບໍລິຫານ​ແຮງງານ, ສະຫະພັນ​ແຮງ​ງານ ​ແລະ ບໍລິສັດ - ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ເມືອງ.
 • ຊີ້​ນຳ​ກົມ​ແຮງ​ງານ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ການ​ຄ້າ ແລະ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ຮ່ວມ​ມື​ເພື່ອ​ສຶກ​ສາ ແລະ ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ໃຫຍ່.

ຜູ້ອອກແຮງງານຄວນພິຈາລະນາປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຮ່ວມກັນເຈລະຈາກ່ຽວກັບສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າຕອບແທນແຮງງານ, ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ, ເວລາພັກຜ່ອນ ແລະ ວັນພັກ, ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງອາຊີບ(OHS), ການປະກັນໄພ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສະຫວັດດີການ.54
  • ຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພັນກຳມະບານ ກ່ອນທີ່ຈະສະຫຼຸບສັນຍາແຮງງານກັບຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ.
 • ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ເຊື້ອເຊີນສະຫະພັນການຄ້າ ຫຼື ພາກສ່ວນທີສາມເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານເກີດຂຶ້ນ.55
  • ຮ້ອງຂໍໄປຍັງສະຖາບັນການໄກ່ເກ່ຍ - ເຊັ່ນ: ຄະນະກຳມະການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານຂອງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງຄວນປະກອບມີຕົວແທນຈາກທັງບໍລິສັດ ແລະ ຄົນງານ, ສະຖາບັນການໄກ່ເກ່ຍຮາກຖານທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ. ຫຼືເຂດໃກ້ຄຽງ — ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ.
  • ຮ້ອງຂໍໄປຍັງກັບຄະນະກຳມາທິການການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານ ຖ້າສະຖາບັນການໄກ່ເກ່ຍບໍສາມາດແກ້ໄຂ.
  • ເລີ່ມຕົ້ນການດໍາເນີນຄະດີຢູ່ໃນສານທ້ອງຖິ່ນຖ້າພວກເຂົາບໍ່ພໍໃຈກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສິນ.
 • ຮ້ອງຂໍໄປຍັງສານປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອອອກຄຳສັ່ງຊຳລະເງິນ ຖ້າຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຜິດກົດໝາຍໃນການຈ່າຍເງິນ ຫຼື ພະນັກງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ.56
 • ປະຕິເສດການດໍາເນີນການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຖ້າຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາລະເມີດກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບ.57
 • ລາຍງານ ຫຼື ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກຕໍ່ກັບຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາສໍາລັບເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ປອດໄພ.58
 • ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ພະແນກແຮງງານທ້ອງຖິ່ນຖ້ານາຍຈ້າງຂອງພວກເຂົາບໍ່ສະຫນອງຄ່າຈ້າງແຮງງານ ແລະ ຄ່າປິ່ນປົວສໍາລັບການບາດເຈັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ, ການຊົດເຊີຍທາງເສດຖະກິດ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍ.59
 • ໃຫ້ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຖ້າຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລະເມີດກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.60

ໃນໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ, ຜູ້ສະໜອງທືນຄວນ:

 • ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ໄປນີ້ສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາໃນຂໍ້ຕົກລົງໂຄງການ:
  • ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງອາຊີບ(OHS) ທີ່ສົມບູນແບບ.
  • ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຮັກສາກົນໄກການຮ້ອງທຸກໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.
  • ຮັບສະໝັກ, ຈ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົບແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
  • ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ແບບ​ບໍ່​ສະ​ໝັກ​ໃຈ ຫຼື​ ການ​ບັງ​ຄັບ, ລວມ​ທັງ​ການ​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ, ຜູກ​ມັດ ແລະ ​ແຮງ​ງານ​ເດັກ.
 • ຮວມເອົາການແກ້ໄຂການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາໃນໂຄງການ.

ຜູ້ພັດທະນາ (ແລະ ຜູຸ້ຮັບເໝົາ)ຄວນ:

 • ກໍານົດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮງງານທີ່ບໍ່ສະຫມັກໃຈຫຼືບັງຄັບ, ແຮງງານເດັກນ້ອຍ, ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ (GBV), ການຈໍາແນກ, ການຂົ່ມເຫັງ, ການຂົ່ມເຫັງ, ການຂົ່ມຂູ່, ການຂູດຮີດ ແລະ ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງອາຊີບ(OHS) ໃນ ESMPs.
 • ກໍານົດວ່າຜູ້ຮັບເຫມົາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາຍ່ອຍ) ເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ກັບຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານທີ່ເຫມາະສົມ.
 • ພັດທະນາການຈັດການແຮງງານ ແລະ ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງອາຊີບ(OHS) ທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.
  • ປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂແຮງງານທີ່ເໝາະສົມ.
  • ສ້າງກົນໄກເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຂອງຕົນເອງໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງອາຊີບ(OHS).
 • ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການໃນຂໍ້ຕົກລົງໂຄງການສໍາລັບຜູ້ສະຫນອງຕົ້ນຕໍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຮັບເຫມົາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາຍ່ອຍ) ເພື່ອປະຕິບັດຕາມການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງອາຊີບ(OHS).
  • ສ້າງກົນໄກໃນການຕິດຕາມການປະຕິບັດໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງອາຊີບ(OHS) ໂດຍຜູ້ສະຫນອງຕົ້ນຕໍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຮັບເຫມົາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາຍ່ອຍ).
  • ລວມເອົາການແກ້ໄຂການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ.

ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຄວນ:

 • ສ້າງ​ ແລະ​ ຮັກສາ​ກົນ​ໄກ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ໃນ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໂດຍ​ກົງ ​ແລະ​ ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຕາມ​ສັນຍາ, ພ້ອມ​ທັງ​ຜູ້ຕາງໜ້າ​ ແລະ/ຫຼື​ ອົງການ​ຂອງ​ຕົນ, ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ຄຳ​ຖາມ/ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ/ຄຳ​ຮ້ອງ​ຮຽນ/​ເຫດການ​ ໂດຍ​ບໍ່​ອອກ​ຊື່ ​ແລະ ​ໂດຍ​ກົງ.
  • ໃຫ້​ແນ່​ໃຈວ່​າ​ກົນ​ໄກ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ພາ​ສາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​, ແທດເໝາະກັບວັດທະນະທຳ​ ແລະ ອ່ອນໄຫວໃນເລື່ອງເພດ​.
  • ຂະຫຍາຍກົນໄກນໃຫ້ເໝາະສົມຄວາມສ່ຽງ ແລ ະຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ.
  • ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານກ່ຽວກັບກົນໄກການຮ້ອງທຸກ, ຂັ້ນຕອນຂອງມັນ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ມັນ, ໃນລະຫວ່າງການຮັບສະຫມັກ.
  • ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງລະດັບທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຖາມ / ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ / ຄໍາຮ້ອງທຸກໂດຍທັນທີ, ຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະ ຢ່າງມີຈຸດປະສົງ.
  • ປົກປ້ອງຄົນງານຈາກການຕອບໂຕ້.
  • ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ GBV, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກແຮງງານທີ່ບໍ່ສະຫມັກໃຈຫຼືບັງຄັບ, ແຮງງານເດັກນ້ອຍ, ການຈໍາແນກ, ການຂົ່ມເຫັງ, ການຂົ່ມຂູ່ ແລະການຂູດຮີດ.
  • ບໍ່ກີດຂວາງການເຂົ້າເຖິງຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຕໍ່ກັບສານຕັດສິນ ຫຼື ການແກ້ໄຂທາງບໍລິຫານອື່ນໆ ທີ່ອາດມີຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຫຼື ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື ການໄກ່ເກ່ຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ກົນໄກອື່ນໆທີ່ສະໜອງໃຫ້ຜ່ານສະຫະພັນແຮງງານ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງລວມ.
 • ເຄົາລົບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຕົວແທນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເມື່ອກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບຮັບຮູ້ສິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ແລະ/ຫຼື ການຕໍ່ລອງລວມກັນ.
 • ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ບຸລິມະສິດການຈ້າງຄົນງານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນໍາເອົາແຮງງານຕ່າງດ້າວຕາມຄວາມຈໍາເປັນ, ເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງໃນຄວາມພ້ອມ, ທັກສະດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄວາມສາມາດ.
  • ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໂຄງ​ການ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ ​ແລະ​ ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ໂຄງ​ການ.
  • ໃຫ້​ແນ່​ໃຈວ່​າ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ​ແລະ​ ການ​ຈັດ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແມ່​ຍິງ​, ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ນ້ອຍ​, ຊົນ​ເຜົ່າ​ພື້ນ​ເມືອງ​ ແລະ​ ກຸ່ມ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອື່ນໆ​.
  • ຈ້າງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພື່ອຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງໃນລະດັບສີມືແຮງງານ.
 • ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ, ພ້ອມທັງອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະກອນ ແລະ ຕົວແທນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຮັບສະໝັກ ແລະ ຂະບວນການຈ້າງງານ.
  • ລະບຸສິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ - ໂດຍສະເພາະ, ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ, ເງື່ອນໄຂ, ຄ່າຈ້າງ, ລ່ວງເວລາ, ການອອກແຮງງານ, ຄ່າຊົດເຊີຍ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໂອກາດໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບ - ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.
  • ສະ​ເໜີ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ທີ່​ສາມາດ​ແຂ່ງຂັນ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ງານ​ສາມາດ​ມີ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ, ອາຫານ, ການ​ຂົນ​ສົ່ງ, ​ແລະ ສິ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ອື່ນໆ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ ​ແລະ ຄອບຄົວ.
  • ປຶກສາ​ຫາ​ລື​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ, ພ້ອມ​ທັງ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ຖືກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ​ຂອງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ, ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຈ້າງ​ງານ.
  • ອັບເດດຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານເມື່ອມີການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານ.
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ.
  • ຫຼີກ​ລ້ຽງທຸກ​ການນຳໃຊ້ການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ແບບ​ບໍ່​ສະ​ໝັກ​ໃຈ ຫຼື​ ການ​ບັງ​ຄັບ, ລວມ​ທັງ​ການ​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ, ຜູກ​ມັດ ແລະ ​ແຮງ​ງານ​ເດັກ.
  • ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຂົງເຂດເຊັ່ນ: ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງອາຊີບ(OHS), ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພດ ແລະ ວັດທະນະທໍາທ້ອງຖິ່ນ.
  • ຈ່າຍແຮງງານໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາແຮງງານ.
  • ສະໜອງຫຼັກຖານໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານເມື່ອຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນສັງຄົມ, ເງິນອຸດໜູນບໍານານ ແລະ ສິດທິອື່ນໆ. 
  • ຈັດສັນເວລາໃຫ້ຄົນງານໄດ້ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ລາພັກຜ່ອນປະຈຳປີ, ລາເຈັບປ່ວຍ, ຄອບຄົວ ແລະ ລາເກີດລູກ.
  • ໃຫ້ຄົນງານເຂົ້າເຖິງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ເໝາະສົມ, ລວມທັງນໍ້າປະປາ, ໂຮງອາຫານ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ, ພື້ນທີ່ພັກຜ່ອນ, ທີ່ພັກ, ການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ/ຫຼື ການເບິ່ງແຍງເດັກ.
   • ຈັດ​ສັນ​ທີ່​ພັກ​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ, ບ່ອນ​ພັກ​ຜ່ອນ, ສິ່ງ​ອໍາ​ນວຍ​ຄວາມ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໃຫ້​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຂອງ​ເພດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ.
   • ຮອງຮັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງກາຍ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ​ຂອງ​ຄົນ​ງານ.
  • ຮັດ​ແໜ້ນ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຫ່ງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ມີ​ໂອກາດ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ, ການ​ປະຕິບັດ​ທີ່​ຍຸດຕິ​ທຳ, ​ແລະ​ ບໍ່​ຈຳ​ແນ​ກຄົນ​ງານ​ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ຊາວ​ຈີນ ​ແລະ ຄົນ​ງານຕ່າງດ້າວອື່ນໆ.
   • ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການຈຳແນກຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ໃນການຮັບສະໝັກ, ຈ້າງ, ຄ່າຊົດເຊີຍ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານ, ການມອບໝາຍວຽກ, ການສົ່ງເສີມ, ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ລະບຽບວິໄນ, ການຢຸດເຊົາການຈ້າງງານ, ການບໍານານ.
  • ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລ່ວງລະເມີດ, ການຂົ່ມຂູ່ ແລະ/ຫຼື ການຂູດຮີດແຮງງານ.
  • ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ, ຄົນພິການ ແລະ ແຮງງານຕ່າງດ້າວ, ໃນບັນດາຄົນງານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ.
  • ແຈ້ງໃຫ້ຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບການຢຸດເຊົາການຈ້າງງານ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຊໍາລະສະສາງໃຫ້ທັນເວລາ.
 • ສ້າງ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຂງແຮງ.
  • ສະຫນອງອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມ, ລວມທັງອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ, ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆກັບຜູ້ອອກແຮງງານ.
  • ເຮັດເອກະສານ ແລະ ລາຍງານອຸປະຕິເຫດ, ເຫດການ, ການບາດເຈັບ, ພະຍາດ ແລະ ເຫດສຸກເສີນອື່ນໆ.
 • ຕິດຕາມການປະຕິບັດໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງອາຊີບ(OHS) ໂດຍຜູ້ສະຫນອງຕົ້ນຕໍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຮັບເຫມົາ (ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາຍ່ອຍ).

ຜູ້ສະໜອງທືນ ຄວນ:

 • ຕິດຕາມການປະຕິບັດໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງອາຊີບ(OHS) ໂດຍຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ.
ທ່ານຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້?
 • ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈ້າງງານພາຍໃນ, ການຈ້າງງານ, ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງອາຊີບ (OHS) ແລະ ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ. ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບສິດທິແຮງງານ.
 • ຂໍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂອກາດການຈ້າງງານຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາ.
  • ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊຸດທັກສະຂອງຕົນເອງ ແລະ ປະສົບການການເຮັດວຽກ. ຖາມກ່ຽວກັບໂອກາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຈົ້າຈະມີຄຸນສົມບັດແລ້ວທີ່ຈະສະຫມັກ.
  • ຖ້າມີໂອກາດການຈ້າງງານທີ່ເຫມາະສົມກັບພື້ນຖານຂອງເຈົ້າ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານ - ລວມທັງຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ, ເງື່ອນໄຂ, ຄ່າຈ້າງ, ເງິນລ່ວງເວລາ, ການອອກແຮງງານ, ຄ່າຊົດເຊີຍ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໂອກາດສໍາລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບ - ກັບສະມາຊິກ ຊຸມຊົນ ອື່ນໆ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (CSOs)/ອົງການບໍ່ຂື້ນກັບລັດ(NGOs), ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ. ສະໜັບສະໜູນ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ ​ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຄົນ​ງານ​ຍິງ, ຄົນ​ງານ​ພິການ, ​ແລະ ຄົນ​ງານ​ອົບ​ພະຍົບ, ​ໃນ​ບັນດາ​ຄົນ​ງານ​ທີ່​ມີຄວາມສ່ຽງ​ອື່ນໆ.
  • ຖ້າທັກສະ ແລະ ປະສົບການການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າບໍ່ກົງກັບວຽກທີ່ຈະມີ, ໃຫ້ຖາມຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກ່ຽວກັບການມີໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າ ແລະ ຊຸມຊົນຄົນອື່ນໆ ມີສິດເຂົ້າເຮັດວຽກໃນໂຄງການ.
 • ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການ, ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າທ່ານຮູ້ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮງງານໃນລາຍງານ ESIA ແລະ ESMP, ເງື່ອນໄຂການອະນຸມັດ, ສັນຍາ/ຂໍ້ຕົກລົງຂອງໂຄງການ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ແລະ ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເພື່ອປຽບທຽບລາຍງານການຕິດຕາມ.
 • ຖ້າທ່ານກໍາລັງສະຫມັກວຽກກັບໂຄງການ, ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານ.
  • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນນີ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງຂະບວນການຈ້າງ, ຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ເປັນພາສາຂອງທ່ານ. ທົບທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ສະມາຊິກຊຸມຊົນອື່ນໆ ແລະ ອົງການ CSOs/NGOs.
  • ກ່ອນທີ່ຈະຮັບຕໍາແຫນ່ງ, ຊີ້ແຈງບັນຫາໃດໆກັບນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເຫມົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາຍ່ອຍ ແລະ ຖາມຄໍາຖາມ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
  • ຕາມທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບອະນຸຍາດໃຫ້, ເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະກອນທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອເຈລະຈາການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານທີ່ສະເໜີໂດຍຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ. ຕົວຢ່າງ, ເຈົ້າອາດຈະຂໍເວລາເພີ່ມເຕີມ ແລະ ບ່ອນພັກສະເພາະສຳລັບການພັກຜ່ອນໃນມື້ເຮັດວຽກ, ອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ເວລາພັກຜ່ອນເພີ່ມເຕີມເພື່ອເບິ່ງແຍງເດັກໃໝ່ ຫຼືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜົນປະໂຫຍດສຳລັບຕົວເຈົ້າເອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ ແລະ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບການສົ່ງເສີມທີ່ມີທ່າແຮງໃນອະນາຄົດ.
 • ຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕາມເວລາ, ໄດ້ປະເຊີນກັບການຈໍາແນກໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ຖືກຂົ່ມຂືນທາງເພດ ຫຼື ມີປະສົບການສ່ວນຕົວ ຫຼື ໄດ້ເຫັນສະຖານະການອັນຕະລາຍ ຫຼື ສະຖານະການບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ໃຫ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກໄປຫາກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ.
  • ໃຫ້ເວລາແກ່ຕົວທ່ານເພື່ອຮ່າງຄໍາຮ້ອງທຸກ. ທົບທວນສິດຂອງທ່ານຕາມທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນສັນຍາແຮງງານທີ່ທ່ານໄດ້ລົງນາມ. ຖາມວ່າບັນຫາທີ່ເຈົ້າຍົກຂຶ້ນມາຈະຖືກແກ້ໄຂເມື່ອໃດ ແລະ ແນວໃດ. ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຄົນ​ງານ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ອື່ນໆ, ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຄົນ​ງານ​ທີ່​ຖືກ​ກົດໝາຍ ແລະ ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ຄົນ​ງານ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
  • ຮັກສາບັນທຶກຂອງວັນທີ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານເອງກັບນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ສົ່ງຄໍາຮ້ອງທຸກ​ທາງ​ໂທລະ​ສັບ​, ໃຫ້​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ບັນ​ທຶກ​ຂອງ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄໍາຮ້ອງທຸກ​ຂອງ​ທ່ານ​.
  • ຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານທີ່ມີສັນຍາຈ້າງ ແລະ ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ - ຜູ້ຮັບເຫມົາ / ຜູ້ຮັບເຫມົາຍ່ອຍ - ລົ້ມເຫລວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ານໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາ, ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຮຽນສະບັບປັບປຸງໃຫ້ກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຮ້ອງຂໍການສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຮັບເຫມົາ / ຜູ້ຮັບເຫມົາຍ່ອຍຍຶດຫມັ້ນສັນຍາແຮງງານ ແລະ/ຫຼື ປົກປ້ອງສິດທິຂອງແຮງງານ. ຮັກສາບັນທຶກຂອງວັນທີ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ.
  • ຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານໂດຍກົງ, ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຮຽນສະບັບປັບປຸງໃຫ້ "ກົນໄກການຕອບໂຕ້ການອຸທອນ" ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຮ້ອງຂໍການສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຂົາໃນການຮັບປະກັນວ່ານັກພັດທະນາຍຶດຫມັ້ນສັນຍາແຮງງານ ແລະ/ຫຼື ປົກປ້ອງສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ. ຮັກສາບັນທຶກຂອງວັນທີ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ.
 • ກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການປະຕິບັດຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍກັບນະໂຍບາຍ, ຂະບວນການ ແລະ ແນວທາງຂອງລັດຖະບານ, ສະເພາະອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພາຍໃນສຳລັບ ການຈ້າງງານ ແລະການປົກປ້ອງແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ.
  • ທົບທວນຄືນການປະຕິບັດຕາມ China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) "ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງອຸດສາຫະກໍາການທະນາຄານໃນການບໍລິການການພັດທະນາ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຂອງວິສາຫະກິດໃນຕ່າງປະເທດ" ແລະ "ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິນເຊື່ອສີຂຽວ.” ສົ່ງຂໍ້ຊ້ອງໃຈ ຫຼື ຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບ CBIRC.
  • ທົບທວນ "ມາດຕະການບໍລິຫານສໍາລັບເອກະສານສິນເຊື່ອຂອງວິສາຫະກິດສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມຜູ້ຮັບເໝົາສາກົນຈີນ", "ຂໍ້ແນະນຳພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຍືນຍົງສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາສາກົນຈີນ", "ຮ່າງສະບັບປັບປຸງເພື່ອແນະນຳຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາສາກົນຈີນ," ແລະ "ຄູ່ມືກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມສໍາລັບຜູ້ຮັບເຫມົາສາກົນຂອງຈີນ.” ສົ່ງຂໍ້ຂ້ອງໃຈ/ຄໍາຮ້ອງທຸກຕໍ່ CHINCA ກ່ຽວກັບຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ລະເມີດສັນຍາແຮງງານ, ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ຫຼື ບໍ່ປົກປ້ອງແຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
  • ທົບທວນຄືນ "ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສັນຍາຕ່າງປະເທດ.” ສົ່ງຂໍ້ຂ້ອງໃຈ/ຄໍາຮ້ອງທຸກຕໍ State Council ຂອງຈີນກ່ຽວກັບຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ທີ່ປະຕິບັດຕໍ່ຄົນງານບໍ່ດີ ຫຼືໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕໍ່າກວ່າທີ່ຄວນ.
  • ແຈ້ງສະຖານກົງສຸນ/ສະຖານທູດຈີນທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານທີ່ເກີດຈາກຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົດຍ່ອຍ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ; ຄົນ​ງານ​ຈີນ​ບໍ່​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ, ການ​ກວດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ, ການ​ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ, ​ແລະ ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ເຮັດ​ວຽກ; ຄົນງານບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ; ແລະການລະເມີດອື່ນໆທາງກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ກົດລະບຽບອື່ນໆຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ໂດຍຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ.
  • ກວດກາ​ຄືນ ​"ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ລົງທຶນ ​ແລະ ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ຈີນ.” ສົ່ງຂໍ້ຂ້ອງໃຈ/ຮ້ອງຮຽນໄປຍັງ ກະຊວງການຄ້າ MOFCOM ຂອງຈີນ, Ministry of Foreign Affairs (MFA) ແລະ State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) ກ່ຽວກັບຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການແຮງງານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.
  • ທົບທວນຄືນ “ແນວທາງໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໂດຍກົງພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສູນກາງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສັງຄົມຂອງວິສາຫະກິດ.” ສົ່ງຂໍ້ຂ້ອງໃຈ/ຄໍາຮ້ອງທຸກຕໍ່ SASAC ກ່ຽວກັບຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ (CSR) ຕໍ່ກັບພະນັກງານຂອງຕົນເອງ.
  • ສົ່ງການສອບຖາມ/ຄວາມກັງວົນ/ຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ, ຂະບວນການ ຫຼື ແນວທາງອື່ນໆຕໍ່ຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ. ເບິ່ງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມເພື່ອກໍານົດຮູບແບບການຕິດຕໍ່ທີ່ມີຢູ່.
What Would It Accomplish or Prevent?
ຊັບພະຍາກອນ
 • World Bank, “Labor Management Procedures Template,” 2018, View the PDF.
 • Asian Development Bank (ADB), “Core Labor Standards Handbook,” October 2006, View the PDF.
 • International Finance Corporation (IFC) and European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), "Workers’ Accommodation: Processes and Standards," Guidance Note, August 2009, View the PDF.
 • United Nations Development Programme (UNDP), “Standard 7: Labour and Working Conditions,” for Guidance Note, UNDP Social and Environmental Standards (SES), June 2021, View the PDF.
 • World Bank, “Good Practice Note: Addressing Sexual Exploitation and Abuse and Sexual harassment in Investment Project Financing involving Major Civil Works,” in Environmental & Social Framework for IPF Operations, February 2020, View the PDF.
 • World Bank, “ESS2: Labor and Working Conditions,” Guidance Note for Borrowers, Environmental & Social Framework for IPF Operations, 2016, View the PDF.
 • World Bank, “Good Practice Note: Assessing and Managing the Risks of Adverse Impacts on Communities from Project-Related Labor Influx,” in Environmental & Social Framework for IPF Operations, December 1, 2016, View the PDF.
 • International Labour Organization (ILO), "List of Conventions and Recommendations by Subject and Status," NORMLEX, Information System on International Labour Standards, View the Database.

1 Ministry of Environmental Protection (MEP) (now Ministry of Ecology and Environment (MEE)), “The Belt and Road Ecological and Environmental Cooperation Plan,” May 2017.

2 Ministry of Commerce (MOFCOM), “Administrative Measures on Outbound Investment,” September 2014; China Banking Regulatory Commission (CBRC) and China Insurance Regulatory Commission (CIRC) (now China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC)), “Guidelines on Regulating the Banking Industry in Serving Enterprises’ Overseas Development and Strengthening Risk Control,” January 2017.

3 Export Import-Bank of China (China Exim Bank), “Guidelines for Environmental and Social Impact Assessment for Project Loans of the China Export and Import Bank,” 2007.

4 CBRC and CIRC, “Guidelines on Regulating the Banking Industry.”

5 China Development Bank (CDB), “CDB Culture Manual,” 2016.

6 China Banking Association (CBA), “Corporate Social Responsibility Guidelines,” January 2009.

7 Bank of China (Hong Kong) (BOCHK), “Sustainability Policy,” 2021.

8 CBA, “Corporate Social Responsibility.”

9 CBRC and CIRC, “General Office of the China Banking Regulatory Commission Opinions on Green Credit Implementation,” 2013.

10 MOFCOM, "Dual Random and Public Disclosure" Inspection Item List (Second Edition),” August 2020.

11 MOFCOM et al., “Provisional Measures for Recording Bad Credit in the Fields of Outbound Investment and Cooperation and Foreign Trade,” July 2013.

12 MOFCOM, Ministry of Foreign Affairs (MFA), and State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC), “Circular to Regulate the Overseas Investment and Cooperation of Chinese Companies,” June 2008; China International Contractors Association (CHINCA), “Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors,” September 2012; CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure for Chinese International Contractors (SIG),” June 2017; Sinohydro, “Occupational Health, Safety and Environmental Policy Statement,” 2013.

13 China Chamber of Commerce Metals, Minerals and Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), “Guidelines for Social Responsibility in Outbound Mining Investments,” 2017; National Development and Reform Commission (NDRC), “Measures for the Administration of Overseas Investment of Enterprises,” December 2017; MOFCOM and MEP, “Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation,” February 2013; CCCMC et al., “Guidance for Sustainable Natural Rubber,” 2017; SASAC, “Guidelines to the State-owned Enterprises Directly Under the Central Government on Fulfilling Corporate Social Responsibilities,” December 2007; CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure;” State Forestry and Grassland Administration (SFGA), "Guidelines for Sustainable Silviculture for Chinese Companies Overseas," 2007. The following policies specify protection of local workers’ rights: MOFCOM, “Provisions on Standardizing Competition in Foreign Investment and Cooperation,” March 2013; State Council, “Guiding Opinion of the State Council on Encouraging and Standardizing Enterprises' Cooperation in Outbound Investment,” April 2007; State Council, “Nine Principles on Encouraging and Standardizing Outward Investment,” October 2006.

14 SFGA and MOFCOM, “Guide on Sustainable Overseas Forest Management and Utilization by Chinese Enterprises,” 2009.

15 MOFCOM, “Interim Measures for the Reporting of Outbound Investments Subject to Record-filing or Approval,” January 2018.

16 CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

17 CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure.”

18 China-ASEAN Investment Cooperation Fund (CAF), “Social Responsibility and Environmental Protection Guidelines for Investments in the ASEAN Region,” 2014; CCCMC et al., “Sustainable Natural Rubber.”

19 Sinohydro, "Occupational Health, Safety and Environmental Policy Statement;" CHINCA, “Draft Revisions to Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors,” July 2021; Sinohydro, “Sustainable Development Policy,” 2014; China Three Gorges Corporation (CTG), “Sustainable Development Policy,” 2017; Sinohydro, "Statement of Ethical Principles," 2014; Ministry of Finance (MOF) et al., “Guiding Principles on Financing the Development of BRI,” May 2017.

20 State Council, “Regulations on the Administration of Foreign Contracted Projects,” July 2017.

21 Sinohydro, “Occupational Health;” Sinohydro, “Statement of Ethical Principles.”

22 CTG, “Sustainable Development Policy;” Sinohydro, “Statement of Ethical Principles;” Sinohydro, “Environmental Protection Policy Statement.”

23 CHINCA, “Guide on Social Responsibility.” The following guideline focuses on racial discrimination: CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure.”

24 MOFCOM et al., "Guideline for Promoting High-quality Development of Overseas Contracted Projects," August 2019; CHINCA, “Guide on Social Responsibility.”

25 Responsible Minerals Initiative (RMI) and Responsible Cobalt Initiative (RCI), “Cobalt Refiner Supply Chain Due Diligence Standard (version 2.0),” 2021; SFGA and MOFCOM, “Sustainable Overseas Forest Management;” MOFCOM and MEP, “Guidelines for Environmental Protection;” MOFCOM et al., “Circular to Regulate;” CCCMC et al., "Sustainable Natural Rubber;" CHINCA, “Draft Revisions;” CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure;” NDRC, “Code of Conduct for the Operation of Overseas Investments by Private Enterprises,” December 2017; SFGA, "Guidelines for Sustainable Silviculture.” While some policies mention hiring local people, the following policy refers to project-affected people: CTG, “Sustainable Development Policy.” The following policies specify vulnerable groups: CHINCA, “Guide on Social Responsibility;” MOF, “Guiding Principles.”

26 SASAC, “Fulfilling Corporate Social Responsibilities.”

27 Sinohydro, “Good Governance Policy,” 2017.

28 MOFCOM et al., “Circular to Regulate.” The following policy only applies to Chinese workers, whose contracts need to be developed in accordance with Chinese laws: State Council, “Foreign Contracted Projects.”

29 Sinohydro, “Statement of Ethical Principles.”

30 SASAC, “Fulfilling Corporate Social Responsibilities.”

31 State Council, “Foreign Contracted Projects.”

32 CHINCA, “Guide on Social Responsibility;” CTG, “Sustainable Development Policy;” Sinohydro, “Statement of Ethical Principles.”

33 State Council, “China’s International Development Cooperation in the New Era,” January 2021; CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure.”

34 CHINCA, “Draft Revisions.”

35 MOFCOM and MEP, “Guidelines for Environmental Protection.”

36 China Datang Corporation (CDT), “Regulation on Project Safety, Health and Environment,” 2009; CDT, “Regulation on Environmental Protection,” 2017; Sinohydro, “Occupational Health;” CHINCA, “Draft Revisions;” State Council, “Nine Principles on Encouraging and Standardizing Outward Investment,” 2006; MOFCOM and MEE, “Guidelines for Ecological Environmental Protection in Foreign Investment Cooperation and Construction Projects,” January 2022; SFGA, "Guidelines for Sustainable Silviculture;” Power Construction Corporation of China (PowerChina), “Announcement on Further Strengthening Compliance Operation,” September 2017; CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

37 State Council, “Foreign Contracted Projects.”

38 CHINCA, “Draft Revisions.”

39 SASAC, “Fulfilling Corporate Social Responsibilities;” CHINCA, “Draft Revisions;” CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure.”

40 Sinohydro, “Occupational Health.”

41 State Council, “Foreign Contracted Projects.”

42 MOFCOM et al., “Circular to Regulate;” Sinohydro, “Sustainable Development Policy.”

43 CHINCA, “Draft Revisions.”

44 CCCMC, “Outbound Mining Investments;” CCCMC et al., “Sustainable Natural Rubber;” MOFCOM et al., “Circular to Regulate;” Sinohydro, “Sustainable Development Policy;” PowerChina, "Further Strengthening Compliance." 

45 NDRC, “Code of Conduct;” MOFCOM et al., “Circular to Regulate.”

46 CHINCA, “Draft Revisions.”

47 CHINCA, “Administrative Measures for the Credit File of Member Enterprises of the China International Contractors Association,” 2018.

48 Standing Committee of the National People's Congress, “Labor Contract Law of the People's Republic of China,” June 2007.

49 Ibid.

50 Ibid.

51 Ibid.

52 Standing Committee of the National People's Congress, “Law of the People's Republic of China on Labor-dispute Mediation and Arbitration,” December 2007.

53 Ibid. China’s Ministry of Personnel and Ministry of Labor and Social Security merged in 2008 to form the Ministry of Human Resources and Social Security.

54 Standing Committee, “Labor Contract Law.”

55 Standing Committee, “Labor-dispute Mediation.”

56 Standing Committee, “Labor Contract Law.”

57 Ibid.

58 Ibid.

59 Standing Committee, “Labor-dispute Mediation.”

60 Standing Committee, “Labor Contract Law.”

61 International Best Practice is based on Asian Development Bank (ADB), "Safeguard Policy Statement," 2009; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021; World Bank, "Environmental and Social Framework," 2018.