Skip to main content
ລາຍການກວດກາ
02

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມແບບບໍ່ແບ່ງແຍກກັນ

ຄຳອະທິບາຍ

ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຄວນ ປຶກສາຫາລືຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (CSOs)/ ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs), ສື່ມວນຊົນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ/ຊ່ຽວຊານ ແລະ ລັດຖະບານປະເທດເຈົ້າພາບ, ໃນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ, ຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການ. ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທີ່ມີຢູ່ຄວນໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສໍາຄັນໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະປຶກສາຫາລື ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນການວາງແຜນໂຄງການ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ ເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໃນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ໃນຮູບແບບທີ່ຕອບສະໜອງທາງດ້ານພາສາ, ເພດ, ວັດທະນະທໍາ, ຄວາມສາມາດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລັກສະນະ, ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄວນຖືກປັບຂະໜາດຕາມແຕ່ລະໂຄງການ, ພ້ອມທັງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ. ມັນຄວນຈະປະກອບດ້ວຍການລວມກັນຂອງກອງປະຊຸມ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ, ການສົນທະນາກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ການສໍາພາດກັບກຸ່ມທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໃນຂະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທັດສະນະ ແລະ ແນວຄວາມຄິດໂດຍບໍ່ມີການຢ້ານກົວຕໍ່ການຫມູນໃຊ້, ການແຊກແຊງ, ການບີບບັງຄັບ, ການຈໍາແນກ ຫຼື ການຂົ່ມຂູ່. 

 

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດເຈົ້າພາບອື່ນໆ ສາມາດຮ່ວມມືກັບຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທຶນ. ເມື່ອຜູ້ສະເໜີໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດເຈົ້າພາບອື່ນໆ ຈະມີໂອກາດຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ BRI. ຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການປະສານງານຂອງຊຸມຊົນທີ່ເປັນທາງການຂຶ້ນໂດຍມີຕົວແທນເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ, ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSOs/NGOs ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກລາຍອື່ນໆຈະ​ລົງ​ເລິກ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ ​ຄວາມ​ສະ​ເຫມີ​ພາບ​ຂອງ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ. 

ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?

ສຳລັບໂຄງການຢູ່ຕ່າງປະເທດ: 

ລັດຖະບານຈີນຄວນ: 

 • ສ້າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ຕ່າງ​ຝ່າຍ​ຕ່າງ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ​ແລະ ​ເວ​ທີ​ທີ່​ຄໍາ​ນືງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​ພາບ​ສໍາ​ລັບ​ ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ສີ​ຂຽວ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​.1
  • ກໍ່ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ສອງ​ຝ່າຍ ​ແລະ ຫຼາຍ​ຝ່າຍ ​ເພື່ອ​ປຶກສາ​ຫາລື ​ແລະ ​ແລກປ່ຽນ​ລະຫວ່າງ​ລັດຖະບານ, ບໍລິສັດ, ຄະນະຊ່ຽວຊານ, CSOs/NGOs ແລະ ​ສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບ​ການ, ນະ​ໂຍບາຍ, ມາດຕະຖານ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ເພື່ອ ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.2
 • ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາ ແບບມີການຮ່ວມມື ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສັງຄົມໂດຍຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາ.3

 

ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູຸ້ຮັບເໝົາ ຄວນ: 

 • ປັບປຸງ​ການ​ສື່ສານ​ກັບ​ບັນດາ​ອົງການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ອົງການ CSOs/NGOs ອື່ນໆ, ​ສື່​ມວນ​ຊົນ, ປະຊາຊົນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ​ແລະ ລັດຖະບານ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າພາບ.4
 • ວ່າຈ້າງທະນາຍຄວາມ, ທີ່ປຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, CSOs/NGOs ແລະ ຄະນະຊ່ຽວຊານ ເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ພ້ອມທັງບັນດາບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ.5

 

ບັນດາຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນ: 

 • ທົບທວນ "ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການເປັນຕົວແທນ, ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມ [ຂັ້ນຕອນ] ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ" ພາຍໃນເອກະສານການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມທີ່ສົ່ງໃຫ້ໂດຍບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາ.6
 • ເກັບກໍາຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກຊຸມຊົນ, ຄົນງານ, ຜູ້ສະຫນອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.7
  •  ຮັບ​ເອົາ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ ​ແລະ​ ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ​. 
 • ປຶກສາຫາລືຢ່າງເປີດເຜີຍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.8
  • ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາ ຕ້ອງ:9
   • ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການປຶກສາຫາລືທີ່ມີຄວາມໝາຍ ກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ອນໂຄງການຢ່າງສົມຄູ່ກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ. 
   • ລວມມີບັນທຶກການປຶກສາຫາລື ແລະ ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເອກະສານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA)
   • ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSOs/NGOs ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການ. 
 • ຮັດ​ແໜ້ນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ.10
  • ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະມາຊິກປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາມີໂອກາດສະຫນັບສະຫນູນກິດຈະກໍາການພັດທະນາ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ.11
 • ປົກປ້ອງຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ມີສິດທິພິເສດຫນ້ອຍ.12
 • ສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ.13

 

ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຕ້ອງ: 

 • ສ້າງ​ທີມ​ງານ ຫຼື ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ ຕາມ​ການ​ຊີ້​ນໍາ​ຂອງ​ China International Contractors Association (CHINCA).14
  • ກຳນົດຕໍາແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.15
  • ຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ. 
  • ຈ້າງລ່າມແປພາສາທີ່ສາມາດສົນທະນາເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງພາສາຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບວັດທະນະທໍາທ້ອງຖິ່ນ. 
 • ເຮັດແຜນທີ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອກໍານົດບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມທີ່ມີອິດທິພົນ ຫຼື ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕັດສິນໃຈ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ.16
  • ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າໂຕະ ແລະ ພາກສະໜາມເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນມາຂອງຊຸມຊົນ.17
  • ​ໄວ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ກຳນົດ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ ​ແລະ ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ຊຸມ​ຊົນ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເວນຄືນທີ່​ດິນ, ການ​ເລືອກ​ສະຖານ​ທີ່, ການ​ຈ້າງ​ງານ, ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (EIA) ​ແລະ ບັນຫາ​ອື່ນໆ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ການ​ສື່ສານ ​ແລະ ການ​ເຈລະຈາ.18
 • ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບພາກສ່ວນທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.19
  • ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການຕ້ອນຮັບສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເປີດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຄິດເຫັນ.20 ຢຸດເຊົາການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເວົ້າ ຫຼື ຟັງ.
   • ຮູບ​ແບບ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ທີ່​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ປະ​ກອບ​ມີ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​, ການ​ສັງ​ລວມ​ໂດຍ​ຫຍໍ້​, ຫ້ອງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ຊຸມ​ຊົນ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປິດ​ປະ​ຕູ​, ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ບ້ານ​, ການໂທລະ​ສັບ ແລະ ​ສາຍ​ດ່ວນ​.21
  • ຈັດກອງປະຊຸມໃນສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ລວມທັງຄົນພິການ.22
  • ໃຊ້ພາສາທ້ອງຖິ່ນ, ສຳນວນ ແລະ ການຕີຄວາມຫມາຍຂອງຄໍາສັບຕ່າງໆດ້ານວິຊາການເພື່ອເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງ.23
  • ໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງ​ຂໍ້​ຫ້າມຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ ​ແລະ ສາສະໜາ.24
  • ພິຈາລະນາຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງການມີອຳນາດລະຫວ່າງຝ່າຍຕ່າງໆ.25
 • ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ການ​ສື່​ສານ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ, ​ລວມ​ມີ​ກົນ​ໄກ​ປຶກສາ​ຫາລື​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສົນທະນາ​ທີ່​ມີ​ລັກສະນະ​ສ້າງສັນ​ກັບ​ປະຊາຊົນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ​ແລະ ບັນດາ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ອື່ນໆ.26
  • ໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ ຫົກ ຫຼັກການໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຂອງ CHINCA:27
   • ສຸມໃສ່ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
   • ຊອກຫາພື້ນຖານທົ່ວໄປທີ່ຮ່ວມກັນໄດ້ໂດຍທີ່ຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງໄວ້. 
   • ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສື່ສານແບບສອງທາງ. 
   • ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສອດຄ່ອງກັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການໃຫ້ສັນຍານທີ່ມີຄວາມຄັດແຍ່ງກັນ. 
   • ເຄົາລົບປະເພນີທ້ອງຖິ່ນ. 
   • ປ່ຽນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ໃຫ້​ເປັນ​ການ​ກະທຳ. 
  • ເພີ່ມທະວີການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການ.28
   • ເປັນ​ເຈົ້າພາບ​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ປຶກສາຫາລື ​ເພື່ອ​ເກັບ​ກຳ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ສະມາຊິກ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ ​ແລະ ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບ​ການ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າພາບ.29
   • ປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຫ້າວຫັນກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ນິເວດວິທະຍາ, ເສດຖະກິດ ຫຼື ສາສະຫນາ.30
   • ເກັບກໍາທັດສະນະຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຈາກຕົວແທນຊຸມຊົນເພື່ອປັບປຸງໂຄງການ.31
  • ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ການ​ກຳມະບານ​, ຜູ້​ນໍາ​ສາ​ສະ​ຫນາ​ ແລະ ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ ແລະ ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງປະ​ເທດ​ເຈົ້າພາບ​ອື່ນໆ​.32
  • ສ້າງ​ການ​ຕິດ​ຕໍກັບສື່ມວນຊົນ​ ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ກຸ່ມເປົ້າ​ຫມາຍ.33
  • ຫຼີກເວັ້ນການສັນຍາວ່ອງໄວ ແລະ ບໍ່ເປັນຈິງທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້.34
  • ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງທັນການ.35
  • ຮຽກຮ້ອງຢ່າງຈິງຈັງ, ເຄົາລົບ ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມກັງວົນຢ່າງໂປ່ງໃສ.36 ເບິ່ງການສ້າງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາກົນໄກການຮ້ອງທຸກສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂະບວນການນີ້.
 • ສ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ລັດ​ຖະ​ບານ, CSOs/NGOs ແລະ ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ອື່ນໆ.37
  • ປັບປຸງ​ການ​ພົວພັນ​ກັບ​ຄົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊື່​ສັດ ​ແລະ ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ.38
  • ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ.39
  • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ CSOs/NGOs ເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊີ້ນໍາ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອຊ່ວຍລະບຸຄວາມສ່ຽງ.40
 • ພິຈາລະນາ ແລະ ຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ. ພິຈາລະນາວ່າໂຄງການສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ສົມສ່ວນກັບບາງກຸ່ມແນວໃດ.41
  • ​ເຄົາລົບ​ສິດ​ຂອງປະຊາຊົນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ​ຂອງ​ເຂົາເຈົ້າ.42
  • ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ.43
  • ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ, ແມ່ຍິງ, ຄົນທີມີຄວາມເປັນພິການ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ.44 ພິຈາລະນາວ່າຊ່ອງທາງການມີສ່ວນພົວພັນຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວບໍ່ສະດວກ.45
 • ສ້າງ​ ແລະ ​ຮັກສາ​ສາຍ​ພົວພັນ​ທີ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ກັບ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພື້ນ​ເມືອງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ປຶກສາ​ຫາລື​ ແລະ​ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ.46
  • ເຄົາລົບ ​ແລະ​ ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ວັດທະນະທຳ ​ແລະ ​ມໍລະດົກ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພື້ນ​ເມືອງ.47
  • ປຶກສາຫາລືໂດຍກົງກັບຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະໂຄງການເຄົາລົບສິດທິ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດໂດຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.48
  • ໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານອິດສະລະທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ/ຫຼື CSO/NGO ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ຖ້າການປຶກສາຫາລືບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການໂດຍກົງໄດ້.49
  • ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີ, ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ລ່ວງໜ້າ (FPIC) ຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງສໍາລັບໂຄງການໃຫມ່ ແລະ ການປ່ຽນແປງໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເຊິ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທີ່ດິນທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງ ຕາມປະເພນີ ຫຼື ຕາມທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ.50
  • ຫ້າມ​ເຮັດ​ກິດຈະກຳ​ໂຄງການ​ທີ່​ຈະ​ທຳລາຍ​ວັດທະນະທຳ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ.51
 • ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສີ​ຂຽວ​ກັບ​ບັນດາບໍ​ລິ​ສັດ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​ພາບ.52
  • ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ກັບ​ບັນດາ​ອົງການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ບັນດາ​ອົງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າພາບ.53
  • ຕັ້ງໜ້າຊອກຫາຄຳແນະນຳຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.  
  • ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ລະ​ອຽດ​ອ່ອນດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ອົງ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ. 
 • ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ, ບໍ່ເສຍຄ່າ, ມີປະສິດຕິຜົນ, ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ.54
  • ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຂອບເຂດຂອງແຕ່ລະໂຄງການ55
  • ພິຈາລະນາຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕັດສິນໃຈ.56
  • ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະມາຊິກຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນ.57
 • ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ເພື່ອ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງການ.58
 • ດຳ​ເນີນ​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກປ່ຽນ​ວັດທະນະທຳ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າພາບ.59
  • ເຄົາລົບປະເພນີທ້ອງຖິ່ນ.60
   • ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ​ແລະ​ ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ງານ​ບຸນ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ​ ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ທາງ​ສາ​ສະ​ຫນາ​.61

ຜູ້ສະໜອງທຶນ ຄວນ: 

 • ເຮັດວຽກກັບ້ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ເພື່ອອອກແບບ ແລະ ປະຕິບັດຂະບວນການປຶກສາຫາລືຢ່າງມີຄວາມຫມາຍ.  
  • ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSOs/ NGOs, ນັກຄົ້ນຄວ້າ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ສອດຄ່ອງ, ການປຶກສາຫາລືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 
  • ສ້າງຕັ້ງທີມງານໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາປຶກສາຫາລືສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃຫ້ດີຂຶ້ນ.  
  • ຮັບປະກັນໃຫ້ ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP), ການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ. 
 • ຕິດຕາມກວຫດາ, ໃນນາມເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ ການກວດສອບສະຖານະ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາ
  • ຮັບປະກັນວ່າ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ຮູບແບບການມີສ່ວນພົວພັນອື່ນໆກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຕາມຂໍ້ກຳນົດພາຍໃນ.  
 • ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ໄດ້ຮັບ FPIC ຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ.  
  • ຈະບໍ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການໃດໆ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບ FPIC ຈາກຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ. 

 

ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຄວນ:  

 • ກໍານົດພາລະບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດອໍານາດທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ. 
  • ຊຸກຍູ້​ການ​ປະພຶດ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດທະນະທຳ​ໂດຍ​ການ​ຈັດ​ອົບຮົມ​ພະນັກງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ, ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. 
  • ແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນສະເພາະໃຫ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການປະຕິບັດຄວາມສອດຄ່ອງ. 
 • ສ້າງແຜນການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ກໍານົດກຸ່ມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສໍາຄັນ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນແຕ່ລະໂຄງການ ແລະ ວິທີການທີ່ມີທ່າແຮງຂອງການມີສ່ວນພົວພັນ.  
  • ກໍານົດວ່າຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະ CSOs/NGOs ມີຄວາມສໍາພັນກັບຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
   • ກຳນົດລະດັບການສື່ສານທີ່ເໝາະສົມສຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມ ຫຼື ປະເພດຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. 
   • ລະບຸ ແລະ ກຳນົດຮູບແບບທີ່ເຫມາະສົມຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ອາດຈະ ດ້ອຍໂອກາດ ຫຼື ມີຄວາມບອບບາງ ຍ້ອນສະຖານະການຂອງເຂົາເຈົ້າ.  
   • ຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານອິດສະລະພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຊ່ວຍໃນການກໍານົດຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການອອກແບບຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມ. 
  • ການອອກແບບຂະບວນການປຶກສາຫາລືເພື່ອຮັບປະກັນທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດອອກສຽງໄດ້.  
   • ອະທິບາຍໄລຍະເວລາ ແລະ ວິທີການພົວພັນກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງປະເພດຕ່າງໆຕະຫຼອດໄລຍະວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການ. 
   • ຮັບປະກັນວ່າມີການຈັດສັນເວລາອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ການປຶກສາຫາລືທີ່ມີຄວາມໝາຍກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ.  
  • ກໍານົດປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຄວນຈະຖືກແບ່ງປັນລະຫວ່າງການຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.  
  • ກໍານົດລັກສະນະຕົ້ນຕໍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ນອກເຫນືອໄປຈາກລະດັບທີ່ເຫມາະສົມຂອງການມີສ່ວນພົວພັນ ແລະ ການປຶກສາຫາລື. 
  • ກໍານົດຂັ້ນຕອນສໍາລັບບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາ ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 
  • ອະທິບາຍມາດຕະການເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. 
 • ສົ່ງຮ່າງແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນ ເພື່ອທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. 
 • ວ່າຈ້າງ ລ່າມແປພາສາທີ່ມີຄວາມຊຳນານໃນສຳນຽງ ແລະ ພາສາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງລວມເຖິງພາສາຂອງຄົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງ.  
  • ເຮັດວຽກກັບລ່າມແປພາສາເພື່ອແປແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.  
  • ແຈ້ງການໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSOs/NGOs ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກລາຍອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງໂຄງການຊາບກ່ຽວກັບທຸກກອງປະຊຸມຂອງພວກເຂົາກ່ອນລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍສອງອາທິດໂດຍສົ່ງຈົດໝາຍທາງການ, ປະກາດເວົ້າໃນວິທະຍຸຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຕິດປະກາດຂໍ້ຄວາມໃນກະດານໂຄສະນາຂອງຊຸມຊົນ ແລະ/ຫຼື ແບ່ງປັນຂໍ້ຄວາມຢູ່ກະດານຂ່າວຂັ້ນບ້ານ/ເຂດເມືອງ/ເມືອງ/ແຂວງ.  
 • ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດ, ສະເໜີໃຫ້ມີການແປຮ່າງແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເພື່ອອ້າງອີງ ແລະ ຕາມຄວາມຈຳເປັນ, ສື່ສານເນື້ອໃນຂອງເຂົາເຈົ້າທາງປາກເປົ່າ ແລະ ທາງສາຍຕາ. 
  • ລວບລວມເອົາຄໍາຄິດເຫັນຈາກປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSOs/NGOs ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆເຂົ້າໃນແຜນການ. 
  • ບັນທຶກຂໍ້ສະເຫນີຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນອະນາຄົດ. 
  • ຍື່ນສະເໜີແຜນສະບັບສົມບຸນໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການ. 
 • ສົ່ງແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມສະບັບສົມບຸນຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນ ເພື່ອທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດ. 
  • ເປີດເຜີຍສະບັບສົມບຸນ້ເປັນພາສາ ແລະ ສຳນຽງທ້ອງຖິ່ນ, ເປັນພາສາຈີນ, ແລະ ພາສາອັງກິດ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາ, ຢູ່ຫໍຂ່າວປະຈຳບ້ານ/ເຂດເມືອງ/ນະຄອນ/ເມືອງ/ແຂວງ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. 
 • ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າຈຸດປະສົງ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສຳນຽນທ້ອງຖິ່ນ. ເບິ່ງການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເລິກເຊິ່ງສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຢ່າງພຽງພໍ. 
 • ດໍາເນີນຂະບວນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການປຶກສາຫາລືທີ່ມີຄວາມຫມາຍຕາມແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການ. 
  • ລວບລວມທັດສະນະເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການອອກແບບແຕ່ລະໂຄງການ, ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ, ທາງເລືອກ, ກິດຈະກໍາການຕິດຕາມ, ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຊົດເຊີຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຍົກຍ້າຍ, ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່, ການຈ້າງງານ ແລະ ການຈ້າງງານ ແລະໂອກາດການຈ້າງງານໃນໄລຍະການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ. 
  • ຊອກຫາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ເບິ່ງການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານໂຄງການສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການກະກຽມບົດລາຍງານການຕິດຕາມເປັນປະຈຳ.  
 • ສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມທີປາສະຈາກການຫມູນໃຊ້, ການແຊກແຊງ, ການບີບບັງຄັບ, ການຈໍາແນກ ແລະ ການຂົ່ມຂູ່. 
  • ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ຜູ້ປະສານງານລວມຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ການພົວພັນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັງສອງຝ່າຍ. 
 • ປັບແຕ່ງການມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ.  
  • ພິຈາລະນາຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມມັກຂອງກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອ່ອນໄຫວ. 
  • ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ໄວໜຸ່ມ, ຄົນພິການ, ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ. 
 • ສ້າງຊ່ອງທາງການສື່ສານ ແລະ ການມີສ່ວນພົວພັນທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວໃນບັນດາປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການປະຊຸມຊຸມຊົນແບບປົກກະຕິ.  
  • ເຂົ້າຫາຜູ້ນໍາຊຸມຊົນລ່ວງຫນ້າກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສົນທະນາໂຄງການກັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາໃນກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານີ້. 
 • ຖ້າກອງປະຊຸມແຍກຕ່າງຫາກ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມ (ເຊັ່ນ: ເວທີສົນທະນາ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ການສົນທະນາກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ການສໍາພາດ) ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດ, ສະເຫນີເວລາທີ່ພິຈາລະນາຊີວິດການເປັນຢູ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົວເຮືອນ, ການປະຕິບັດທາງສາສະຫນາ ແລະ ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ໃຊ້ເວລາອື່ນໆຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
  • ຫຼີກເວັ້ນການຈັດຕາຕະລາງການປະຊຸມໃນເວລາຮັບປະທານອາຫານ ຫຼື ເວລາອະທິຖານ ຫຼື ໃນຊ່ວງງານບຸນ.  
 • ໃຊ້ແນວທາງສະເພາະ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອການມີສ່ວນຮ່ວມ ກັບກຸ່ມ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ. 
  • ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ​ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມປະຊາຊົນທີ່​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ລວມ​ມີ, ແຕ່​ບໍ່​ສະເພາະ, ຜູ້​ສູງ​ອາ​ຍຸ, ໄວ​ໜຸ່ມ, ຄົນ​ພິ​ການ, ຊົນ​ເຜົ່າ​ພື້ນ​ເມືອງ, ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ແລະ ແມ່​ຍິງ. 
  • ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບພະນັກງານຜູ້ຍິງ ຈັດປະຊຸມກຸ່ມຜູ້ຍິງໂດຍສະເພາະໃນເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ. ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ບົດບາດຍິງຊາຍ, ການຈຳແນກ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໃຫ້ກັບຕົວແທນບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້.   
 • ເລືອກສະຖານທີ່ປະຊຸມທີ່ສະດວກສໍາລັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຈະໄປເຖິງໂດຍການຍ່າງ ແລະ/ຫຼື ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ.  
  • ພິຈາລະນາສະຖານທີ່ໃກ້ກັບສະຖານທີ່ໂຄງການ. 
  • ສະເໜີການຈັດການການຂົນສົ່ງແກ່ຄົນພິການ ແລະ/ຫຼື ໄປຢ້ຽມຢາມເຂົາເຈົ້າໃນສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. 
 • ສື່ບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບລ່າມແປພາສາເພື່ອສື່ສານກເປັນສຳນຽງ ແລະ ພາສາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງລວມເຖິງພາສາຂອງຄົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສື່ສານທາງປາກເປົ່າ ແລະ/ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  
  • ວ່າຈ້າງລ່າມແປພາສາຜູ້ຍິງເພື່ອສະດວກໃນກອງປະຊຸມທີ່ມີສະເພາະແມ່ຍິງ. 
 • ວ່າຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິທະຍາສາດ ຫຼື ດ້ານວິຊາການເພື່ອອະທິບາຍບັນຫາທີ່ສັບສົນ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 
  • ຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານເພດຍິງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ມີສະເພາະແມ່ຍິງ. 
 • ສະເໜີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການເບິ່ງແຍງເດັກແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່, ລວມທັງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນດຽວເຂົ້າຮ່ວມ.  
 • ຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດສະຖານທີ່ປະຊຸມ, ການຝຶກສອນຄືນ, ເອກະສານປະຊຸມ, ການເດີນທາງ, ການເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ, ລ່າມແປພາສາ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ.  
  • ແຈ້ງໃຫ້ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜຜົນກະທົບ ຊາບກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ.  
  • ເບີກເງິນຄືນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຈິງຈັງ ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຈ່າຍເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ. 
 • ບັນທຶກຄຳຮ້ອງຂໍ, ຄຳຕິຊົມ, ຄວາມກັງວົນ ແລະ ການສອບຖາມຂອງພວກເຂົາ, ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າໃນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພື່ອພິຈາລະນາພາຍໃນ, ປະກອບເຂົ້າໃສ່ແຜນຂອງໂຄງການ ແລະ ນໍາສະເໜີໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມໃນອະນາຄົດ. 
  • ຮັກສາລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃສ່ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ. ຂໍອະນຸຍາດຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ອນທີ່ຈະຖ່າຍຮູບ. 
  • ແບ່ງປັນສຳເນົາບົດສະຫຼຸບ ຫຼື ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມກັບຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 
  • ຕິດຕາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ານບັນຫາສະເພາະເມື່ອຈຳເປັນ. 
 • ສໍາລັບໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ພິຈາລະນາໃຫ້ພິຈາລະນາຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການປະສານງານຂອງຊຸມຊົນທີ່ເປັນທາງການຂຶ້ນໂດຍມີຕົວແທນເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ, ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSOs/NGOs ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼັກລາຍອື່ນໆ. 
  • ມີສ່ວນຮ່ວມກັບກຸ່ມຕົວແທນຊຸມຊົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ - ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນເທົ່ານັ້ນ - ແລະ CSOs/NGOs. 
  • ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເລືອກຕົວແທນຂອງພວກເຂົາສຳລັບຄະນະກຳມະການປະສານງານຂອງຊຸມຊົນ. 
  • ຮັບປະກັນວ່າມີສະມາຊິກຊຸມຊົນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄົນທີ່ເປັນຕົວແທນທັດສະນະຄະຕິ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ບອບບາງ (ເຊັ່ນ: ແມ່ຍິງ; ບຸກຄົນໃນທຸກເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ ຫຼື ຄົນກຸ່ມໜ້ອຍທາງພາສາ; ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນພື້ນເມືອງ; ບຸກຄົນສູງອາຍຸ; ໄວໜຸ່ມ ແລະ ບຸກຄົນພິການ). 
  • ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມແກ່ຜູ້ຕາງຫນ້າຊຸມຊົນ ແລະ CSOs/NGOs ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກໍາມະການ. 
  • ປະຊຸມແຕ່ລະຄະນະປະຈໍາເດືອນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການ.  
   • ແຈ້ງແຕ່ລະຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບການຮັບເອົາຈາກການພົບປະກັບຄະນະກຳມາທິການຂອງຊຸມຊົນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 
   • ບັນທຶກລາຍງານການປະຊຸມ ແລະ ຂໍ້ສະຫຼຸບໃນການປະຊຸມ. ຈັດສຳເນົາເນື້ອຫາເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ບັນດາຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ
   • ຮັກສາປະຫວັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. 
  • ຕິດຕາມຄຳຄິດເຫັນ/ການສອບຖາມ/ຄວາມກັງວົນ/ຄຳຮ້ອງທຸກຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມໂດຍມີການໂຕ້ຕອບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການດຳເນີນການທີ່ສອດຄ່ອງກັບໃນການປະຊຸມໃນອະນາຄົດ. 
 • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປຶກສາຫາລືໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ESIA, ລວມທັງລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື, ບົດສະຫຼຸບຄຳຕິຊົມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການນຳເອົົາຄຳຕິຊົມມາລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ ຫຼື ບັນດາເຫດຜົນທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມເຂົ້າ. 
 • ເຊີນປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, CSOs/NGOs ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ. 
  • ແບ່ງປັນສະບັບຮ່າງຂອງສັນຍາໂຄງການເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາສາຕ່າງໆ. 
  • ເກັບກໍາຂໍ້ຄິດເຫັນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບສັນຍາເຫຼົ່ານີ້. 
  • ພິຈາລະນາ​ຄໍາ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​, ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ ຫຼື ​ການ​ຈອງ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ເອ​ກະ​ສານ​ໂຄງ​ການ​. 
  • ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງແຕ່ລະສ່ວນຂອງຄໍາຕິຊົມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຖືກລວມ ຫຼື ບໍ່ຖືກລວມເຂົ້າໃນສັນຍາໂຄງການສະບັບສຸດທ້າຍ.  
  • ເບິ່ງຜົນການທົບທວນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ ESIA ແລະ ESMP ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ESIA. 
ທ່ານຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້?
 • ຄົ້ນຫາໃນເວັບໄຊຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແນວທາງຂອງພວກເຂົາເອງສຳລັບການການສື່ສານ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. 
  • ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດສະເພາະເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານຕໍ່ສາທາລະນະ. ເບິ່ງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມເພື່ອລະບຸວິທີການຕິດຕໍ່ບາງຢ່າງທີ່ມີໃຫ້. 
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍໂດຍກົງ, ໃຫ້ພົວພັນກັບຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. 
  • ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໂດຍກົງ, ໃຫ້ພົວພັນກັບຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ, CSO/NGO, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ສະຖານທູດ/ກົງສຸນຈີນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. 
 • ຮ້ອງຂໍສະບັບຮ່າງ ແລະ ສະບັບສຸດທ້າຍຂອງແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການອື່ນໆ, ລວມທັງແຜນທີ່, ຮູບແຕ້ມ, ແຜນວາດ, ແຜນວແຕ້ມ, ແຜ່ນພັບ, ການສຶກສາຂອບເຂດ, ບົດລາຍງານ ESIA, ESMP ແລະ ເອກະສານດ້ານວິຊາການອື່ນໆ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນເປັນ ພາສາແມ່ຂອງເຈົ້າ. 
 • ເຂົ້າຮ່ວມສະພາການຕິດຕາມແບບຮ່ວມມື/ຄະນະກຳມະການປະສານງານຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກທີ່ສາມາດໄວ້ໃຈໄດ້ໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານ ຫຼື ຊຸມຊົນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ. 
  • ເວົ້າກັບບັນດາຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃດໜຶ່ງໃນການປະເມີນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານທີ່ທ່ານອາດຈຳເປັນຕ້ອງມີ. 
 • ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຄງການທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານມີເວລາ. 
  • ແບ່ງປັນທັດສະນະຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການອອກແບບແຕ່ລະໂຄງການ, ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ, ທາງເລືອກ, ກິດຈະກໍາການຕິດຕາມ, ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ, ການຊົດເຊີຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍ, ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂອກາດການຈ້າງງານທີ່ມີທ່າແຮງ. 
  • ຖາມຄໍາຖາມຖ້າທ່ານມີບັນຫາໃນການເຂົ້າໃຈທຸກດ້ານຂອງໂຄງການ.  
  • ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາເຊີນຜູ້ຊ່ຽວຊານມາສົນທະນາໃນອະນາຄົດເພື່ອອະທິບາຍຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດ ຫຼື ທາງເຕັກນິກ. 
  • ຮັກສາປະຫວັດການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານ — ໃນເຈ້ຍ ຫຼື ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. 
  • ຂໍໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໃຊ້ຄືນຄ່າເດີນທາງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຮ່ວມ. 
  • ຈົ່ງເວລາສຳລັບການສົນທະນາກ່ຽວກັບເນື້ອຫາກັບສະມາຊິກຊຸມຊົນຄົນອື່ນໆ ແລະ CSOs/NGOs ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເໝາະສົມ. 
  • ໃຫ້ຄຳຕິຊົມໂດຍກົງ ຫຼື ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຕໍ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ. 
  • ໃນກອງປະຊຸມໃນອະນາຄົດ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາກ່ຽວກັບວິທີສະເພາະທີ່ທັດສະນະຂອງທ່ານໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນແຜນການໂຄງການ ແລະ ໂອກາດໃນອະນາຄົດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈໂຄງການ.  
 • ຖ້າການປະຊຸມແມ່ນກໍານົດເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ຜົນສໍາລັບທ່ານ, ໃຫຮັບປະກັນວ່າຕົວແທນຊຸມຊົນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື CSO/NGO ສາມາດເປັນຕົວແທນໃຫ້ທ່ານໃນກອງປະຊຸມໄດ້. 
  • ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ວງໜ້າເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນ ຫຼື CSO/NGO ແບ່ງປັນໃນນາມຂອງທ່ານ. 
  • ຂໍໃຫ້ຜູ້ຕາງຫນ້າຊຸມຊົນ ຫຼື CSO/NGO ຜ່ານບົດບັນທຶກ ແລະ ເອກະສານໂຄງການອື່ນໆ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ. 
  • ຂໍສຳເນົາຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຫຼື ບົດສະຫຼຸບຂອງຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ. 
 • ຖ້າການປະຊຸມຖືກຈັດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ຜົນສໍາລັບທ່ານ ຫຼື ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາເພື່ອຖາມກ່ຽວກັບການຈັດແຈງທາງເລືອກ. 
  • ສະເໜີເວລາປະຊຸມ ແລະສະຖານທີ່ປະຊຸມທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານ. 
  • ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາປະສານງານການສົນທະນາ ຫຼື ການສໍາພາດກຸ່ມທີ່ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍໜ້ອຍກວ່າເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. 
  • ຂໍໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາສົ່ງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ລ່າມແປພາສາຍິງໄປປະຊຸມສະເພາະແມ່ຍິງ
  • ຮ້ອງຂໍການລ້ຽງດູເດັກ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ ຈາກຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານີ້. 
 • ສໍາລັບຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ໃຫ້ ຫຼື ລະງັບ FPIC ຂອງທ່ານສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການ
  • ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ຄັດຕິດກັບການຍິນຍອມນີ້. 
  • ເພີ່ມລາຍເຊັນ ຫຼື ຈ້ຳໂປ້ຂອງທ່ານເພື່ອເຮັດເອກະສານຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການຍິນຍອມຂອງທ່ານ. 
  • ຮັກສາສໍາເນົາທີ່ມີລາຍເຊັນຂອງເອກະສານນີ້ສໍາລັບທ່ານເກັບຮັກສາໄວ້.  
 • ລາຍງານທຸກກໍລະນີຂອງການຫມູນໃຊ້, ການແຊກແຊງ, ການບີບບັງຄັບ, ການຈໍາແນກ ແລະ ການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ກົນໄກການຮ້ອງທຸກລະດັບໂຄງການຂອງຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ, ກົນໄກການຕອບໂຕ້ການອຸທອນຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ຊ່ອງທາງອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດເຈົ້າພາບຂອງເຈົ້າ. 
What Would It Accomplish or Prevent?
ຊັບພະຍາກອນ
 • Mekong Partnership for the Environment, "Public Participation Plan Template," Guidelines on Public Participation in Environmental Impact Assessment in the Mekong Region, First Edition, March 2017, View the PDF.
 • People of Asia for Climate Solutions (PACS) et al., “A Guide for Engaging Chinese Stakeholders in the Framework of the Belt and Road Initiative,” June 2022, View the Sample Cover Letter or View the Full Communication Guide.
 • World Bank, “Stakeholder Engagement Plan Template,” Environmental and Social Framework, 2018, View the PDF.
 • Accountability Framework, "Operational Guidance on Free, Prior and Informed Consent: Requirements, Best Practices, and Practical Considerations for Companies to Fulfil Their Obligation to Secure the Free, Prior and Informed Consent (FPIC) of Indigenous Peoples and Local Communities," May 2020, View the PDF.
 • Asian Development Bank (ADB), “Strengthening Participation for Development Results: An Asian Development Bank Guide to Participation,” February 2012, View the PDF for Desktop or View the ePublication for Mobile.
 • Christina Hill, Serena Lillywhite, and Michael Simon, "Guide to Free Prior and Informed Consent," Oxfam Australia, June 2010, View the PDF.
 • Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations (UN), "Free Prior and Informed Consent: An Indigenous Peoples’ Right and A Good Practice for Local Communities: Manual for Project Practitioners," View the PDF.
 • Forest Stewardship Council (FSC), "FSC Guidelines for the Implementation of the Right to Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)," March 9, 2021, View the PDF.
 • Global Infrastructure Hub (GI Hub), “Stakeholder Identification, Engagement and Empowerment,” View the Website.
 • International Accountability Project (IAP), "Community Action Guide on Community-Led Research," View the PDF, View the Checklist, or View the Survey Template.
 • International Finance Corporation (IFC), "Doing Better Business Through Effective Public Consultation and Disclosure: A Good Practice Manual," October 1998, View the PDF.
 • International Finance Corporation (IFC), “Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets,” May 2007, View the Website.
 • International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Guidance Note: Stakeholder Engagement in IUCN Projects," Environmental & Social Management System (ESMS), Version 2.1, May 2021, View the PDF.
 • Oxfam, "Free Prior and Informed Consent Manuals (FPIC)," July 14, 2020, View the Collection.
 • Reidar Kvam, “Meaningful Stakeholder Engagement,” Inter-American Development Bank (IADB), A Joint Publication of the Multilateral Financial Institutions Group on Environmental and Social Standards, 2019, View the PDF.
 • SynTao-Sustainability Solutions and China International Contractors Association (CHINCA), “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors,” 2021 Edition, View the PDF.
 • Taylor Kennedy, Tim Martin, and Margaret Lee, "The Practice of FPIC: Insights from the FPIC Solutions Dialogue," RESOLVE, 2021, View the Website.
 • United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD Programme), "Guidelines on Free, Prior and Informed Consent," January 2013, View the PDF.
 • United Nations Development Programme (UNDP), “Guidance Note: Stakeholder Engagement,” UNDP Social and Environmental Standards (SES), July 2022, View the PDF.
 • International Association for Public Participation (IAP2), “IAP2 Spectrum of Public Participation,” 2018, View the PDF.
 • Pierre Andre et al., “Public Participation: International Best Practice Principles,” International Association of Impact Assessment (IAIA), Special Publication Series No. 4, August 2006, View the PDF.

1 Ministry of Environmental Protection (MEP) (now Ministry of Ecology and Environment (MEE)), “Guidance on Promoting Green Belt and Road,” April 2017.

2 MEP, “The Belt and Road Ecological and Environmental Cooperation Plan,” May 2017.

3 MEE, “Guiding Opinions on Promoting Investment and Financing to Address Climate Change,” October 2020.

4 Green Finance Initiative and Green Finance Committee (GFC), “Green Investment Principles (GIP) for the Belt and Road,” 2018; GFC et al., “Environmental Risk Management Initiative for China’s Overseas Investment,” September 2017; Ministry of Commerce (MOFCOM) and MEE, “New Guidelines for Green Development in Overseas Investment and Cooperation,” July 2021; State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC), “Measures for the Supervision and Administration of Overseas Investment by Central Enterprises,” January 2017.

5 GFC et al., “Environmental Risk Management Initiative.”

6 China Banking Regulatory Commission (CBRC) and China Insurance Regulatory Commission (now China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC)), “Key Performance Indicators of Green Credit Implementation,” 2014.

7 CBRC and CIRC, “Key Performance Indicators;” Bank of China (Hong Kong) (BOCHK), “Sustainability Policy,” 2021.

8 ​​Export-Import Bank of China (China Exim Bank), “Guidelines for Environmental and Social Impact Assessment for Project Loans of the China Export and Import Bank,” 2007.

9 ​​CBRC and CIRC, “Guidelines on Regulating the Banking Industry in Serving Enterprises’ Overseas Development and Strengthening Risk Control,” January 2017.

10 Ibid.

11 China Development Bank (CDB), “CDB Culture Manual,” 2016.

12 BOCHK, “Sustainability Policy.”

13 CDB, “Culture Manual.”

14 SynTao and China International Contractors Association (CHINCA), “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021.

15 Responsible Minerals Initiative (RMI) and Responsible Cobalt Initiative (RCI), “Cobalt Refiner Supply Chain Due Diligence Standard (version 2.0),” 2021.

16 China Chamber of Commerce Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters (CCCMC), “Guidelines for Social Responsibility in Outbound Mining Investments,” 2017.

17 SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook.”

18 Ibid.

19 RMI and RCI, “Cobalt Refiner Supply.”

20 State Council, “Nine Principles on Encouraging and Standardizing Outward Investment,” October 2006.

21 SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook.”

22 Ibid.

23 Ibid.

24 Ibid.

25 CCCMC et al., “Guidance for Sustainable Natural Rubber,” 2017.

26 State Forestry and Grassland Administration (SFGA) and Ministry of Commerce (MOFCOM), “Guide on Sustainable Overseas Forest Management and Utilization by Chinese Enterprises,” 2009; China Three Gorges Corporation (CTG), “CTG Sustainable Development Policy,” 2017; CCCMC et al., “Sustainable Natural Rubber;” SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook.”

27 SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook.”

28 CHINCA, “Draft Revisions to Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors,” July 2021.

29 MOFCOM and MEP, “Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation,” February 2013; China-ASEAN Investment Cooperation Fund (CAF), “Social Responsibility and Environmental Protection Guidelines for Investments in the ASEAN Region,” 2014.

30 SFGA and MOFCOM, “Sustainable Overseas Forest Management.”

31 CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure for Chinese International Contractors (SIG),” June 2017.

32 MOFCOM, Ministry of Foreign Affairs (MFA), and SASAC, “Circular to Regulate the Overseas Investment and Cooperation of Chinese Companies,” June 2008; National Development and Reform Commission (NDRC) et al., “Code of Conduct for the Operation of Overseas Investments by Private Enterprises,” December 2017.

33 SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook.”

34 Ibid.

35 MEP, “Belt and Road Ecological.”

36 CAF, “Investments in the ASEAN Region;” CCCMC, “Outbound Mining Investments;” CCCMC, “Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains,” 2015; SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook.”

37 RMI and RCI, “Cobalt Refiner Supply;” CCCMC et al., “Sustainable Natural Rubber.”

38 MOFOM, MFA, and SASAC, “Circular to Regulate.”

39 CCCMC et al., “Sustainable Natural Rubber.”

40 SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook.”

41 SFGA and MOFCOM, “Sustainable Overseas Forest Management;” NDRC and National Energy Administration (NEA), “Vision and Actions on Energy Cooperation in Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road,” 2017; SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook.”

42 CCCMC et al., “Sustainable Natural Rubber.”

43 SFGA and MOFCOM, “Sustainable Overseas Forest Management.”

44 CHINCA, “Draft Revisions.”

45 SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook.”

46 CAF, “Investments in the ASEAN Region.”

47 CCCMC, “Outbound Mining Investments;” CTG, “Sustainable Development Policy.”

48 Ibid.

49 Ibid.

50 Ibid; CAF, “Investments in the ASEAN Region.”

51 CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

52 MOFCOM and MEE, “New Guidelines.”

53 CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

54 CCCMC et al., “Sustainable Natural Rubber.”

55 Ibid.  

56 CHINCA, "Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors," September 2012.

57 SFGA and MOFCOM, “Sustainable Overseas Forest Management.”

58 CHINCA, “Guide on Social Responsibility;” MOFOM, MFA, and SASAC, “Circular to Regulate;” CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

59 NDRC et al., “Code of Conduct.”

60 CHINCA, “Draft Revisions;” SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook;” SASAC, “Measures for the Supervision;” MOFCOM, “Provisions on Standardizing Competition in Foreign Investment and Cooperation,” March 2013; MOFCOM, “Administrative Measures on Outbound Investment,” September 2014; MOFCOM and MEP, “Guidelines for Environmental Protection;” MOFCOM et al., “Provisional Measures for Recording Bad Credit in the Fields of Outbound Investment and Cooperation and Foreign Trade,” July 2013; MOFCOM, MFA, and SASAC, “Circular to Regulate;” NDRC, “Measures for the Administration of Overseas Investment of Enterprises,” December 2017; NDRC et al., “Code of Conduct;” State Council, “Regulations on the Administration of Foreign Contracted Projects,” July 2017; MOFCOM, “Measures for the Administration of Foreign Aid (Trial),” 2014; China International Development Cooperation Agency (CIDCA), MFA, and MOFCOM, “Measures for the Administration of Foreign Aid,” August 2021; MOFCOM et al., “Guideline for Promoting High-quality Development of Overseas Contracted Projects,” August 2019; CBRC and CIRC, “Guidelines on Regulating;” CHINCA, “Administrative Measures for the Credit File of Member Enterprises of the China International Contractors Association,” 2018; CTG, “Sustainable Development Policy;” Sinohydro, “Sustainable Development Policy;” SFGA and MOFCOM, “Sustainable Overseas Forest Management.”

61 CHINCA, “Draft Revisions;” SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook.”

62 International Best Practice is based on Asian Development Bank (ADB), "Safeguard Policy Statement," 2009; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021; World Bank, "Environmental and Social Framework," 2018; Mekong Partnership for the Environment, "Guidelines on Public Participation in Environmental Impact Assessment in the Mekong Region," First Edition, 2017.