Skip to main content
សទ្ទានុក្រម
និយមន័យ

ជម្រើសសម្រាប់ការរចនាគម្រោង ទីតាំង ទំហំ ប្រតិបត្តិការ សម្ភារៈ និង/ឬបច្ចេកវិទ្យា។ ពួកវាគួរតែរួមបញ្ចូលគម្រោងដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្រដៀងគ្នា ឬមុខងារដែលអាចបំពេញតាមគោលបំណងដែលចង់បាន ប៉ុន្តែអាចមានទីតាំង ទំហំ បច្ចេកវិទ្យា ការរចនា ថិរពេលវេលា ឬនីតិវិធីប្រតិបត្តិការ ក៏ដូចជាជម្រើស "គ្មានគម្រោង" ផ្សេងទៀត។ លទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានផ្នែកបរិស្ថាន សង្គម បច្ចេកទេស សេដ្ឋកិច្ច បទប្បញ្ញត្តិ និងយុត្តាធិការនៃជម្រើសនីមួយៗគួរតែត្រូវបានពិចារណាក្នុងអំឡុងពេល ការធ្វើវិសាលភាពគម្រោង។.

ប្រភព

Adapted from School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London, "Unit 1: Introduction to Environmental Impact Assessment (EIA)," accessed in 2022, View the Website; International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Environmental & Social Management System (ESMS)," 2016, View the PDF; Asian Development Bank (ADB), "Guidebook on Safeguards (Volume I)," 2020, View the PDF; International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Environmental and Social Impact Assessment," 2020, View the PDF.

និយមន័យ

សមត្ថភាពនៃបរិស្ថានក្នុងការស្រូបយកបន្ទុកបន្ថែមនៃសារធាតុបំពុល ខណៈពេលនៅរក្សាបាននៅក្រោមកម្រិតនៃហានិភ័យដែលមិនអាចទទួលយកបានចំពោះសុខភាពមនុស្ស និងបរិស្ថាន។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

និយមន័យ

ទិន្នន័យបរិស្ថាន និងសង្គមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចចិត្តអំពីទីតាំងគម្រោង ការរចនា ប្រតិបត្តិការ ឬវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់។ ពួកវាគួរតែរួមបញ្ចូលទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ និងការវិភាគដែលមានស្រាប់ផ្សេងទៀត ក៏ដូចជាទិន្នន័យបឋមដែលប្រមូលបាននៅក្នុង តំបន់គម្រោង  និងបរិវេណជុំវិញ។ 

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Environmental & Social Management System (ESMS)," 2016, View the PDF; International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Environmental and Social Impact Assessment," 2020, View the PDF.

និយមន័យ

ភាពប្រែប្រួលក្នុងចំណោមសារពាង្គកាយមានជីវិតពីប្រភពទាំងអស់ រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះតែប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីលើដី សមុទ្រ និងទឹកផ្សេងទៀត និងសារព័ន្ធនៃអេកូឡូស៊ីដែលជាផ្នែកមួយ។ វារួមបញ្ចូលភាពចម្រុះនៅក្នុងប្រភេទសត្វ រវាងប្រភេទសត្វ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF; Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF; World Bank, "Environmental and Social Standard 6. Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources," Draft for Consultation, 2016, View the PDF.

និយមន័យ

ឧបករណ៍ដែលរួមបញ្ចូលនីតិវិធីសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ ការវាយតម្លៃ និងការអនុវត្តការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើ ជម្រកធម្មជាតិ និង សេវាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ BAPs ជាញឹកញាប់រួមបញ្ចូលនូវគោលដៅមួយចំនួន គោលបំណង និងវិធានការគ្រប់គ្រងដើម្បីកាត់បន្ថយ ផលប៉ះពាល់ដែលនៅសេសសល់ ដើម្បីសម្រេចបាន ផលចំណេញសុទ្ធ (ឬ គ្មានការខាតបង់)។ ផែនការនីមួយៗគួរតែគូសបញ្ជាក់នូវសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ សូចនាករការអនុវត្តសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ និងថិរវេលា។ 

ប្រភព

Adapted from International Finance Corporation (IFC), “International Finance Corporation’s Guidance Note 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources,” Natural Resources, 2019, View the PDF; World Bank, "Environmental and Social Standard 6. Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources," Draft for Consultation, 2014, View the PDF.

និយមន័យ

ការផ្លាស់ប្តូររយៈពេលយូរនៃសីតុណ្ហភាព និងលំនាំអាកាសធាតុ។ ខណៈពេលដែលអាកាសធាតុរបស់ផែនដីនៅតែមានស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេល 10,000ឆ្នាំកន្លងមកនេះ សកម្មភាពរបស់មនុស្សដូចជាការដុតធ្យូងថ្ម ប្រេង និងឧស្ម័នបានបង្កឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ សីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅលើពិភពលោកបានកើនឡើងប្រហែល 1.1អង្សាសេចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1880 ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកអាកាសធាតុបានរកឃើញថាសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៅស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលនេះ។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមកើនឡើង គ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ "ស្រួចស្រាវ" ដូចជារលកកម្តៅ និងទឹកជំនន់នឹងកើតមានកាន់តែញឹកញាប់។ គ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ "រ៉ាំរ៉ៃ" ដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួត និងការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រក៏នឹងកើនឡើងផងដែរ ហើយប្រូបាប៊ីលីតេនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនឹងកើនឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ក្រោយ។ 

ប្រភព

Adapted from United Nations (UN), “What Is Climate Change?,” accessed in 2022, View the Website; SynTao and China International Contractors Association (CHINCA), “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors (2021 Edition)-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021, View the Website.

និយមន័យ

សកម្មភាពដែលបានស្នើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលមិននឹកស្មានដល់ ឬអាចបណ្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរដែលបានស្នើឡើងចំពោះគម្រោងក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តគម្រោង និងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិការគម្រោង។ សូមមើលការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពបរិស្ថាន និងសង្គម (ESAP) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀប សកម្មភាពកែតម្រូវ ត្រូវបានគ្រោងទុក អនុម័ត អនុវត្ត និងត្រួតពិនិត្យ។

និយមន័យ

ក្របខណ្ឌរបស់ ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ដែលរួមមានស្ថាប័នអនុវត្តថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឬតាមវិស័យ ក៏ដូចជាច្បាប់ បទបញ្ជា វិធាន និងនីតិវិធីដែលពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃបរិស្ថាន និងសង្គមសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

ប្រភព

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Safeguard Policy Statement," 2009, View the PDF.

និយមន័យ

តំបន់ដែលមាន ជីវចម្រុះខ្ពស់ សារៈសំខាន់ ឬតម្លៃនៃការអភិរក្សខ្ពស់ រួមទាំង ជម្រក ដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះ ប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជ ឬងាយផុតពូជ ឬប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ ទីជម្រកដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះប្រភេទសត្វនៅតាមតំបន់ជាក់លាក់ ឬកម្រិតមានកំណត់។ ទីជម្រកដែលគាំទ្រដល់ការប្រមូលផ្តុំដ៏សំខាន់ជាសាកល ឬថ្នាក់ជាតិនៃប្រភេទសត្វចំណាកស្រុក ឬក្រុមជំនុំ។ ប្រព័ន្ធដែលមានការគំរាមកំហែងខ្លាំង ឬពិសេស; ព្រៃធម្មជាតិបឋមឬមិនមានការប៉ះពាល់; តំបន់ដែលមានជីវៈចម្រុះ ឬធនធានធម្មជាតិដែលមានសារៈសំខាន់ផ្នែកសង្គមវប្បធម៌ ឬសេដ្ឋកិច្ចចំពោះ សហគមន៍ ក្នុងតំបន់រួមទាំងតំបន់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដំបូងថាត្រូវបានការពារដោយសហគមន៍ប្រពៃណីក្នុងតំបន់ (ឧទាហរណ៍ ព្រៃពិសិដ្ឋ); និងលក្ខណៈជីវៈចម្រុះ ទេសភាព ដំណើរការវិវត្តន៍ និងមុខងារ ឬលក្ខណៈអេកូឡូស៊ីផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់ដើម្បីរក្សាលទ្ធភាពជោគជ័យនៃជីវៈចម្រុះ និងតម្លៃអភិរក្សដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF; Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF; World Bank, "Environmental and Social Standard 6. Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources," Draft for Consultation, 2014, View the PDF.

និយមន័យ

ប្រភេទសត្វដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងសហភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សធម្មជាតិ (International Union for the Conservation of Nature, IUCN) “បញ្ជីក្រហមនៃប្រភេទសត្វដែលរងការគំរាមកំហែង”។

ប្រភព

Adapted from Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF.

និយមន័យ

ផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់ ការកើនឡើង និង/ឬរួមបញ្ចូលគ្នានៃគម្រោងនៅពេលដែលបានបន្ថែមទៅលើ ការអភិវឌ្ឍ ដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពីអតីតកាល បច្ចុប្បន្នកាល ឬអនាគត ដែលអាចកើតឡើងនៅពេលក្រោយ ឬនៅទីតាំងផ្សេង។ ការអភិវឌ្ឍ នាពេលអនាគតអាចត្រូវបានគ្រោងទុក ដែលអាចប៉ាន់ស្មានបានដោយសមហេតុផល ឬមិនបានគ្រោងទុក ប៉ុន្តែជាសកម្មភាព គម្រោង ឬទង្វើដែលអាចទាយទុកជាមុនបាន។ ឥទ្ធិពលបង្គរអាចបណ្តាលមកពីសកម្មភាពតូចតាចរៀងៗខ្លួន ប៉ុន្តែសកម្មភាពសំខាន់ៗជាសមូហភាពកើតឡើងក្នុងរយៈពេលមួយ។ 

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; International Finance Corporation (IFC), "What is Cumulative Impact Assessment and Management," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

ឧបករណ៍សម្រាប់ពិចារណាអំពី ឥទ្ធិពលបង្គរ នៃគម្រោងរួមជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ពី ការអភិវឌ្ឍ ដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលមិនបានគ្រោងទុក ប៉ុន្តែអាចព្យាករណ៍បានដែលត្រូវបានបើកដោយគម្រោងដែលអាចកើតឡើងនៅពេលក្រោយ ឬនៅទីតាំងផ្សេង។ ឥទ្ធិពលបង្គរដែលមានសក្តានុពលគួរតែត្រូវបានកំណត់ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ជាពិសេសគឺជាផ្នែកមួយនៃ ការសិក្សាវិសាលភាព ហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាផ្នែកនៃការវាយតម្លៃឥទ្ធិពលបង្គរ។

ប្រភព

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF; World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

និយមន័យ

ជំហានសំខាន់មួយនៅក្នុងការវាយតម្លៃបឋម វិធានត្រូវអនុវត្ត ដោយ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍, អ្នកធានា និង អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ។ សកម្មភាពរួមមានការពិនិត្យមើលអក្សរសិល្ប៍ដែលមានស្រាប់ និងការវិភាគទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ ដើម្បីបង្កើតការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីបរិបទវប្បធម៌របស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម អាទិភាព ការអភិវឌ្ឍ បញ្ហាសំខាន់ៗ និងឧបសគ្គដែលអាចកើតមានក្នុងការអនុវត្តគម្រោងដែលបានស្នើឡើង។

និយមន័យ

ការកែលម្អគុណភាពជីវិត ឱកាស និងសុខុមាលភាពរបស់ មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ ជាពិសេស និងកាន់តែទូលំទូលាយទៀតនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ BRI ។ វាអាចកើតឡើងនៅកម្រិត សហគមន៍ ជាមួយនឹងការសាងសង់បរិក្ខារទឹក និងអនាម័យថ្មី ឬនៅថ្នាក់ជាតិ ជាមួយនឹង ការអភិវឌ្ឍ នៃអង្គភាពផលិត ថាមពលកកើតឡើងវិញ

ប្រភព

Adapted from Bridges Across Borders, "A Cambodian Guide to Defending Land and Housing Rights Vol 1, Part 1," 2009, View the PDF.

និយមន័យ

ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ឬសង្គម ដែលបណ្តាលមកពីគម្រោង និងកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅទីតាំងរបស់គម្រោង។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

និយមន័យ

ដំណើរការសម្រាប់ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និង អ្នកម៉ៅការ ដើម្បីកំណត់ ទប់ស្កាត់ កាត់បន្ថយ និងពន្យល់ពីហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ បរិស្ថាន និងសង្គមដែលអាចកើតមាន។ វាបម្រើជាផ្នែកសំខាន់នៃការសម្រេចចិត្ត និងប្រព័ន្ធ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបរិស្ថាន និងសង្គម​ (ESRM)។ ជាជម្រើសផ្សេងទៀត ដំណើរការសម្រាប់ អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពិនិត្យមើល និងវិភាគហានិភ័យ មុនពេលចូលទៅក្នុងគម្រោង កិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍, អ្នកម៉ៅការ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the Website.

និយមន័យ

អត្ថប្រយោជន៍ដែលមនុស្សទទួលបានពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី រួមទាំងការផ្តល់សេវាដូចជា អាហារ ទឹកសាប ឈើ រុក្ខជាតិសរសៃ រុក្ខជាតិឱសថ និងផលិតផលធម្មជាតិផ្សេងទៀត; សេវាកម្មគ្រប់គ្រង ដូចជាការបន្សុទ្ធផ្ទៃទឹក ការផ្ទុកនិងការដកយកកាបូន បទប្បញ្ញត្តិអាកាសធាតុ ការការពារពីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលមនុស្សទទួលបានពីបទប្បញ្ញត្តិនៃដំណើរការប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី; សេវាកម្មវប្បធម៌ ដូចជាកន្លែងពិសិដ្ឋ តំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការកម្សាន្ដ និងសោភ័ណភាព និងតំបន់ធម្មជាតិផ្សេងទៀតដែលមានអត្ថប្រយោជន៍មិនមែនសម្ភារៈ និងសេវាកម្មគាំទ្រ ដូចជាការបង្កើតដី វដ្តសារធាតុចិញ្ចឹម ការផលិតបឋម និងដំណើរការធម្មជាតិផ្សេងទៀតដែលរក្សាសេវាកម្មដាច់ដោយឡែក។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវទៅកាន់តំបន់ធម្មជាតិដែលអភិរក្សបរិស្ថាន និរន្តរភាពសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ និងចូលរួមការបកស្រាយ និងការអប់រំ។

ប្រភព

Adapted from The International Ecotourism Society, "What is Ecotourism," 2015, View the Website.

និយមន័យ

ផែនការដើម្បីដោះស្រាយភាពអាសន្នដែលទាក់ទងនឹងកាលៈទេសៈចៃដន្យ និងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការអនុវត្តគម្រោង និងប្រតិបត្តិការ។ ផែនការទាំងនេះរួមមានការទទួលខុសត្រូវដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់សម្រាប់ការវាយតម្លៃហានិភ័យដល់អាយុជីវិត និងទ្រព្យសម្បត្តិ ព្រមទាំងនីតិវិធីសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងប្រភេទផ្សេងៗនៃគ្រោះអាសន្នទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។

ប្រភព

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Environment Safeguards: A Good Practice Sourcebook Draft Working Document," 2012, View the PDF.

និយមន័យ

ផែនការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ ឧបទ្ទវហេតុ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលមិនបានរំពឹងទុក ឬការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសំខាន់ចំពោះធម្មជាតិ វិសាលភាព ការរចនា ការអនុវត្ត ឬប្រតិបត្តិការនៃគម្រោង។ វាពន្យល់ពីវិធានការចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹង ការអនុលោម របស់ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និង/ឬ អ្នកម៉ៅការ ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃបរិស្ថាននិងសង្គម។ កំណត់លទ្ធផលនិងសកម្មភាពដែលចង់បាន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយ; និងប៉ាន់ប្រមាណថវិកា ធនធាន និងទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់ការអនុវត្ត។

និយមន័យ

ដំណើរការនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ការព្យាករណ៍ ការវាយតម្លៃ ការកាត់បន្ថយ ការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃបរិស្ថាននិងសង្គមរបស់គម្រោង។

ប្រភព

Adapted from United Nations Development Programme (UNDP), "Guidance Note: UNDP Social and Environmental Standards, Social and Environmental Assessment and Management," 2020, View the PDF.

និយមន័យ

ឧបករណ៍មួយដើម្បីកំណត់ពីធម្មជាតិនិងវិសាលភាពនៃផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គមទាំងអស់នៃ កង្វល់ នៅក្នុងគម្រោងដែលមានស្រាប់ ឬនៅក្នុងសកម្មភាពដែលមានស្រាប់។ សវនកម្មកំណត់និងបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃវិធានការសមស្របដើម្បីកាត់បន្ថយផ្នែក កង្វល់ ប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃនៃវិធានការនិងសកម្មភាព និងណែនាំកាលវិភាគសម្រាប់ការអនុវត្តវា។ សម្រាប់គម្រោងមួយចំនួនរបាយការណ៍ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម (ESIA) អាចមានត្រឹមតែការធ្វើសវនកម្មបរិស្ថាននិងសង្គមប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងករណីផ្សេងទៀត សវនកម្មនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃឯកសារ ESIA ។

ប្រភព

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the Website; World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

និយមន័យ

ជាផ្នែកមួយនៃការពិនិត្យឡើងវិញដំបូងរបស់ពួកគេអំពីហានិភ័យបរិស្ថាននិងសង្គម និងផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងដែលបានស្នើឡើង អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ប្រើដំណើរការនេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំហំនៃហានិភ័យនិងផលប៉ះពាល់។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃបឋម ប្រភេទលទ្ធផលជាញឹកញាប់ កំណត់ លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ESIA) និងការបង្ហាញព័ត៌មាន។ សូមមើល ការចាត់ថ្នាក់គម្រោងនិងការត្រួតពិនិត្យ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណើរការនេះ។

ប្រភព

Adapted from International Finance Corporation (IFC), “Environmental and Social Categorization,” accessed in 2022, View the Website.

និយមន័យ

ដំណើរការដែលកំណត់ហានិភ័យនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដែលអាចកើតមាន (រួមទាំង សិទ្ធិមនុស្ស និង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់) នៃគម្រោងដែលបានស្នើឡើងនៅក្នុងតំបន់នៃឥទ្ធិពលរបស់វា។ វាក៏ជាឯកសារដ៏ពិស្តារនៃហានិភ័យនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដែលអាចកើតមានរបស់គម្រោងផងដែរ។ ESIA ជាធម្មតាត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍវាលបៃតង ឬការពង្រីកដ៏ធំជាមួយនឹងធាតុរូបវន្ត ទិដ្ឋភាព និងគ្រឿងបរិក្ខារដែលបានកំណត់ជាក់លាក់ដែលទំនងជាបង្កើតផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឬសង្គមយ៉ាងខ្លាំង។ នៅពេលដែលគម្រោងមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សិទ្ធិមនុស្ស ឯកសារគួរតែរួមបញ្ចូលការវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍នៃឯកសារវាយតម្លៃរួមមាន ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះតែ ដូចខាងក្រោម៖ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម, សវនកម្មបរិស្ថាននិងសង្គម, ការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់, ការវាយតម្លៃហានិភ័យ, ការវាយតម្លៃផលឥទ្ធិពលបង្គរ, ការវិភាគសង្គមនិងជម្លោះ, ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងសង្គម (ESMP), ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងសង្គម,  ESIA ក្នុងតំបន់, ESIA តាមវិស័យ, ការវាយតម្លៃបរិស្ថាននិងសង្គមជាយុទ្ធសាស្ត្រ (SESA), ផែនការតាំងទីលំនៅថ្មី, ផែនការស្តារជីវភាពរស់នៅ, ផែនការជនជាតិដើមភាគតិច (IPP), ផែនការសកម្មភាពជីវចម្រុះ (BAP), ផែនការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ (CHMP) និងការអនុញ្ញាតផ្នែកបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធគម្រោងជាក់លាក់។ ការសង្ខេបអំពីបរិស្ថាននិងសង្គមដែលមិនទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសអាចបំពេញបន្ថែមឯកសារវាយតម្លៃ ជាពិសេសនៅពេលដែលឯកសារទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការ ការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ  ទូលំទូលាយ។ ទោះបីជាផលប៉ះពាល់សង្គមនិងហានិភ័យអាចត្រូវបានពិនិត្យជាផ្នែកមួយនៃ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន (EIA)  នៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះមួយចំនួន វាជាការសំខាន់ដើម្បីកំណត់ថាតើ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម (SIA)  អាចនឹងមានភាពចាំបាច់ដើម្បីកំណត់ពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងពេញលេញព្រមទាំងហានិភ័យចំពោះសង្គម ជាពិសេសស្ត្រី; មនុស្សចាស់; កុមារនិងយុវជន; ជនមានពិការភាព; ជនជាតិដើមភាគតិច; ជនជាតិភាគតិច ភាសា និងសាសនា; ជនភៀសខ្លួន; និងប្រជាជនផ្លាស់ទីលំនៅ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់, អង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSO)/អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (NGOs) និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងការវាយតម្លៃនេះ សូមមើល ការរៀបចំនិងការអនុវត្តការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម (ESIA)

ប្រភព

Adapted from Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF.

និយមន័យ

ស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលផ្តុំក្រុម អ្នកជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រ/បច្ចេកទេស ដោយជ្រើសរើសអ្នកជំនាញជាក់លាក់ ឬទាក់ទាញការចូលរួមរបស់អ្នកតំណាងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យមើល ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម (ESIA), ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងសង្គម (ESMP) និងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននិងសង្គមតាមកាលកំណត់សម្រាប់គម្រោងមួយ។ ខណៈពេលដែលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះមួយចំនួនមានស្ថាប័នឯករាជ្យបម្រើជាអាជ្ញាធរ ESIA នោះ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ រក្សាតួនាទីនេះនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត។

និយមន័យ

អ្នកជំនាញ ឬក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ ដែលសម្របសម្រួលដំណើរការ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម (ESIA); ទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត; និងរៀបចំ ការសិក្សាវិសាលភាព, លក្ខខណ្ឌនៃឯកសារយោង (ToR), របាយការណ៍ ESIA, និង ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងសង្គម (ESMP)។ ជាពិសេសសម្រាប់គម្រោងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ភាពឯករាជ្យរបស់អ្នកជំនាញ ឬក្រុមហ៊ុនពីគម្រោង និងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួន អាចជួយធានាបាននូវវត្ថុបំណង ភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពពេញលេញនៃដំណើរការ ESIA ។

និយមន័យ

ឧបករណ៍ដែលពិនិត្យផលប៉ះពាល់និងហានិភ័យ នៅពេលដែលគម្រោងមួយមានកម្មវិធី និង/ឬគម្រោងរងមួយចំនួន ហើយផលប៉ះពាល់មិនអាចត្រូវបានកំណត់បានរហូតទាល់តែកម្មវិធីឬព័ត៌មានលម្អិតនៃគម្រោងរងត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។ ESMF ពន្យល់អំពីគោលការណ៍ ច្បាប់ គោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវិធីដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម។ វាមានវិធានការនិងផែនការកាត់បន្ថយ សម្រាល និង/ឬកាត់កងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងដើម្បីបង្កើនផលជាវិជ្ជមាន; បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណនិងរៀបចំថវិកាចំណាយនៃវិធានការនិងកំណត់កាលវិភាគសម្រាប់ការអនុវត្តវិធានការនិងផែនការ; និងព័ត៌មានអំពីទីភ្នាក់ងារមួយ ឬទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ និងហានិភ័យគម្រោង រួមទាំងសមត្ថភាពសម្រាប់ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបរិស្ថាននិងសង្គម (ESRM) ។ វារួមបញ្ចូលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីតំបន់ដែលគម្រោងរងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដាក់ទីតាំង រួមទាំងភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកបរិស្ថាន​និងសង្គមដែលមានសក្តានុពលនៃតំបន់នោះ ផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន និងវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលអាចត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់។

ប្រភព

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF; World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

និយមន័យ

ឧបករណ៍ដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ និងការគ្រប់គ្រងដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្ត និងប្រតិបត្តិការនៃគម្រោងដើម្បីកាត់បន្ថយ សម្រាល និង/ឬកាត់កងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាននិងសង្គម និងបង្កើនផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន; លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការត្រួតពិនិត្យ និងការរាយការណ៍អំពីបរិស្ថាន និងសង្គម; ការរៀបចំស្ថាប័ន ឬអង្គការពាក់ព័ន្ធ; បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការលាតត្រដាងព័ត៌មាន និង ការពិគ្រោះយោបល់ ក្នុងអំឡុងដំណាក់កាលធ្វើផែនការ និងការអនុវត្តគម្រោងជាមុន រួមទាំងវិធានការសម្រាប់ ទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ; វិធានការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងការបណ្តុះបណ្តាល រួមទាំងការចូលរួមពីអ្នកជំនាញបរិស្ថាន និងសង្គមណាមួយដែលតម្រូវសម្រាប់គោលបំណងនោះ; កាលវិភាគនៃការអនុវត្ត និងការប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃ ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកាលវិភាគរួមរបស់គម្រោង និង ថវិកា; និងសូចនាករការអនុវត្ត គោលដៅ ឬលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទទួលយក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់, អង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSO)/អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (NGOs) និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងផែនការនេះ សូមមើល ការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងសង្គម (ESMP)

ប្រភព

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន សង្គម សុខភាព និងសុវត្ថិភាព ដែលអាចអនុវត្តបាននៅកម្រិតក្រុមហ៊ុន ឬគម្រោង។ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ វាយតម្លៃ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់នៅគ្រប់ដំណើរការអនុវត្តគម្រោង និងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិការគម្រោង។ វាមានសៀវភៅណែនាំ គោលនយោបាយ ផែនការនិងកម្មវិធីគ្រប់គ្រង នីតិវិធី លក្ខខណ្ឌទាមទារ សូចនាករការអនុវត្ត ទំនួលខុសត្រូវ ការបណ្តុះបណ្តាល សវនកម្មតាមកាលកំណត់ ការត្រួតពិនិត្យ និងឯកសារប្រភពពាក់ព័ន្ធ។ វាគឺជាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដែលមានភាពសំខាន់ជាង ដែល ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងសង្គម (ESMP) ត្រូវបានអនុវត្ត។ 

ប្រភព

Adapted from Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF.

និយមន័យ

ដំណើរការនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ការវាយតម្លៃ ការដោះស្រាយ និងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងដែលបានស្នើឡើង និងហានិភ័យចំពោះបរិស្ថាន និងសង្គម។ វាប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបរិស្ថាន និងសង្គមនៅក្នុង ការពិនិត្យមើលគម្រោង, ការចាត់ថ្នាក់គម្រោង, និង ការវាយតម្លៃហានិភ័យបរិស្ថាន និងសង្គម ក្នុងចំណោមវិធានការ ជំហានត្រូវអនុវត្ត ផ្សេងទៀត ដើម្បីកំណត់លទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុនៃគម្រោងដែលបានស្នើឡើង។ 

និយមន័យ

ឯកសារយោងបច្ចេកទេសដែលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទូទៅ និងជាក់លាក់ក្នុងឧស្សាហកម្មនៃ ការអនុវត្តឧស្សាហកម្មអន្តរជាតិល្អ (GIIP)។ គោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះមានកម្រិតនៃការអនុវត្ត និងវិធានការដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាអាចសម្រេចបាននៅក្នុងបរិក្ខារថ្មីជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានស្រាប់ក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យ។ EHSGs អាចរកបាននៅទីនេះ៖

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

ឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចកើតមាន និងអត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោងដែលបានស្នើឡើងលើបរិស្ថានជុំវិញរបស់វា។

ប្រភព

Adapted from Tiffany Middleton, “What Is an Environmental Impact Statement?,” 2021, View the Website.

និយមន័យ

សកម្មភាពណាមួយដើម្បីរក្សា ឬស្តារគុណភាពបរិស្ថាន។ ជាឧទាហរណ៍ វាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំគម្រោងឡើងវិញដើម្បីការពារការបំភាយសារធាតុពុល ឬកាត់បន្ថយវត្តមានសារធាតុបំពុលក្នុងបរិស្ថាន។

រដ្ឋាភិបាលចិន ផ្តល់អាទិភាពដល់ការការពារបរិស្ថាន ការគ្រប់គ្រងដ៏ទូលំទូលាយ ការចូលរួមជាសាធារណៈ និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត។ យោងតាម "ច្បាប់ការពារបរិស្ថាននៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន" "បរិស្ថាន" សំដៅលើកត្តាធម្មជាតិដែលកែប្រែតាមបែបសិប្បនិម្មិត និងធម្មជាតិដែលប៉ះពាល់ដល់ការរស់រានមានជីវិតរបស់មនុស្ស និង ការអភិវឌ្ឍ រួមទាំងបរិយាកាស ទឹក សមុទ្រ ដី រ៉ែ ព្រៃឈើ វាលស្មៅ ដីសើម សត្វព្រៃ រិកធាតុធម្មជាតិ រិកធាតុវប្បធម៌ តំបន់ការពារធម្មជាតិ កន្លែងទេសភាព ទីក្រុង និងជនបទ។

ប្រភព

Adapted from Ministry of Environmental Protection (MEP) (now Ministry of Environment and Ecology (MEE)), “Environmental Protection Law of the People’s Republic of China (Chinese and English Text) | Congressional-Executive Commission on China,” 2009, View the Website; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “OECD Glossary of Statistical Terms - Environmental Protection Definition,” 2003, View the Website.

និយមន័យ

ការដកយកសារធាតុកខ្វក់ចេញពីដី ផ្ទៃទឹក ទឹកក្រោមដី ដីល្បាប់ និងតំបន់ផ្សេងៗទៀត។ ប្រសិនបើមានហានិភ័យនៃការខូចខាតបរិស្ថានឬហានិភ័យដល់សុខភាពមនុស្ស ការជួសជុលបរិស្ថានត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីយកតំបន់ដែលការបំពុលមកវិញ។

ប្រភព

Adapted from Alpha-Omega, “What Is Environmental Remediation?: A Guide,” AOTC, 2020, View the Website.

និយមន័យ

ទស្សនវិជ្ជា ការវិនិយោគ ដែលផ្តោតលើការអនុវត្តបរិស្ថាន ការអនុវត្តសង្គម និងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960 និងឆ្នាំ1970 ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ វិនិយោគិន  និងសាធារណៈជន។ គំនិតស្នូលនៃ ESG ដូចជា ហិរញ្ញវត្ថុ បៃតង និង ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព មានភាពដូចគ្នាខ្លាំងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្ត ការអភិវឌ្ឍ ដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសចិន។ ESG ក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិធីសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបង្កើតគុណតម្លៃរយៈពេលវែង និងការកសាងស្ថាប័នផ្ទៃក្នុងដែលអាចឱ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ។ វាបម្រើជាឯកសារយោងដ៏មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដើម្បីវិនិច្ឆ័យគុណតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយ កែលម្អយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តវិនិយោគ។ 

ប្រភព

Adapted from Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors (2021 Edition)-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021, View the Website.

និយមន័យ

ធ្យូងថ្ម ប្រេង និងឧស្ម័នធម្មជាតិ។ ឥន្ធនៈទាំងនេះត្រូវបានទាញយកមកពីសំណល់នៃរុក្ខជាតិបុរាណនិងជីវិតសត្វ។

ប្រភព

Adapted from Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “OECD Glossary of Statistical Terms - Fossil Fuels Definition,” 2001, View the Website.

និយមន័យ

រួមបញ្ចូលស្ថាប័ន គោលនយោបាយ បទដ្ឋាន នីតិវិធី និងគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេប្រើប្រាស់ ដើម្បីនាំមកនូវការព្យាករណ៍ ស្ថិរភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់បន្ថែមទៀតចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហាប្រឈមឆ្លងដែន។

ប្រភព

Adapted from United Nations (UN), "Global Governance and Global rules for Development in the Post-2015 Era," 2014, View the PDF.

និយមន័យ

ការអនុវត្តជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ការប្រឹងប្រែង ការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការគិតទុកជាមុនដែលនឹងរំពឹងទុកដោយសមហេតុផលពីអ្នកឯកទេសដែលមានជំនាញ និងបទពិសោធន៍ ដែលចូលរួមក្នុងប្រភេទការងារដូចគ្នាក្រោមកាលៈទេសៈដូចគ្នា ឬស្រដៀងគ្នានៅទូទាំងពិភពលោក ឬក្នុងតំបន់។ លទ្ធផលនៃការធ្វើបែបនេះគួរតែគម្រោងប្រើប្រាស់ការអនុវត្ត និងបច្ចេកវិទ្យាដែលសមស្របបំផុតនៅក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់របស់គម្រោង។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Enhancing AIIB's Accountability: The Project-Affected People's Mechanism," 2018, View the PDF.

និយមន័យ

របៀបនៃការអភិវឌ្ឍកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម សំដៅទៅលើប្រសិទ្ធភាព ភាពសុខដុមរមនា និង និរន្តរភាព។ វាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតថាជានិន្នាការសំខាន់មួយដែលស្របនឹងការសង្កត់ធ្ងន់របស់សកលលោកលើ ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

ប្រភព

Adapted from Baidu, “Green Development (绿色发展_百度百科),” 2021, View the Website.

និយមន័យ

ការលូតលាស់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ — ភាពស្អាតដែលវាកាត់បន្ថយ ការបំពុល និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងមានភាពធន់ ដែលវារាប់បញ្ចូលទាំងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ ក៏ដូចជាតួនាទីនៃការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងមូលធនធម្មជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយរូបវន្ត។ វាពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និង ការអភិវឌ្ឍ ខណៈពេលដែលធានាថា ទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិនៅតែបន្តផ្តល់នូវធនធាន និងសេវាបរិស្ថានដែលសុខុមាលភាពរបស់យើងពឹងផ្អែក។

ប្រភព

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “What Is Green Growth and How Can It Help Deliver Sustainable Development? - OECD,” 2012, View the Website.

និយមន័យ

ឧស្ម័នដែលទប់កម្ដៅក្នុងបរិយាកាសនិងធ្វើឱ្យភពផែនដីមានកម្ដៅ។ ឧស្ម័នសំខាន់ៗដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះឥទ្ធិពលផ្ទះកញ្ចក់រួមមាន កាបូនឌីអុកស៊ីត មេតាន អុកស៊ីដនីត្រាត និងចំហាយទឹក (ដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិ) និងឧស្ម័នហ្វ្លុយអូរីន (ដែលសំយោគ)។

ប្រភព

Adapted from Melissa Denchak, “Greenhouse Effect 101,” Natural Resource Defense Council (NDRC), 2019, View the Website.

និយមន័យ

ដំណើរការនៃការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍មិនពិត ឬការផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតអំពីរបៀបដែលប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនមានភាពដែលគិតគូរដល់បរិស្ថានឬនិរន្តរភាពរបស់បរិស្ថាន។ 

ប្រភព

Adapted from Khanyi Mlaba, “Greenwashing: What Is It and How to Avoid It,” Global Citizen, 2021, View the Website.

និយមន័យ

អង្គភាពភូមិសាស្ត្រ ទឹកសាប ឬសមុទ្រ ដីគោក ឬផ្លូវអាកាសដែលគាំទ្រការប្រមូលផ្តុំនៃសារពាង្គកាយមានជីវិត និងអន្តរកម្មរបស់វាជាមួយបរិស្ថានដែលគ្មានជីវិត។ ជម្រកមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងភាពប្រែប្រួលរបស់ពួកវាចំពោះផលប៉ះពាល់និងនៅក្នុងតម្លៃផ្សេងៗដែលសង្គមកំណត់ចំពោះពួកវា។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

ការសង្កត់ធ្ងន់ថ្មីៗនេះរបស់ រដ្ឋាភិបាលចិន លើការផ្តល់អាទិភាពដល់គុណភាពនៃ ការអភិវឌ្ឍ និងការផ្តល់ឱ្យមនុស្សនូវជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង។ ជាផ្នែកនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់ខ្លួនពីការចង់បានកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស រដ្ឋាភិបាលចិនអះអាងថា ឥឡូវនេះខ្លួនបានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះវឌ្ឍនភាពដែលផ្តោតលើមនុស្ស ក៏ដូចជា ការអភិវឌ្ឍបរិយាបន្នដែលមានការច្នៃប្រឌិត សម្របសម្រួល បរិស្ថានបៃតង និងបើកចំហ។ 

ប្រភព

Adapted from The State Council Information Office of The People's Republic of China, "Xi Jinping on China's high-quality development," 2021, View the Website.

និយមន័យ

ឧបករណ៍សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណ ការវិភាគ និងការគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់ដែលទាក់ទងនឹងវត្តមាននៃសម្ភារៈ និងលក្ខខណ្ឌគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងគម្រោង។ អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ អាចតម្រូវឱ្យមានការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុធាតុងាយឆេះ សារធាតុផ្ទុះ ប្រតិកម្ម និងសារធាតុពុល នៅពេលដែលពួកវាមានវត្តមាននៅលើទីតាំងក្នុងបរិមាណលើសពីកម្រិតដែលបានបញ្ជាក់។ សម្រាប់គម្រោងមួយចំនួន របាយការណ៍ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ESIA) អាចរួមបញ្ចូលការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់តែមួយ។ ក្នុងករណីផ្សេងទៀត ការវាយតម្លៃនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃឯកសារ ESIA ។

ប្រភព

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

កាលវិភាគគម្រោងដែលរៀបរាប់ពីសកម្មភាព និងទំនួលខុសត្រូវជាក់លាក់ដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌពេលវេលាដែលបានកំណត់ទុកជាមុន អំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ និងការអនុវត្តគម្រោង។ 

និយមន័យ

ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ឬសង្គមដែលបង្កឡើងដោយគម្រោង និងត្រូវបានដកចេញនៅពេលក្រោយ ឬឆ្ងាយជាង ផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ប៉ុន្តែនៅតែអាចព្យាករណ៍បានដោយសមហេតុផល។ វាមិនរាប់បញ្ចូលផលប៉ះពាល់មិនផ្ទាល់ទេ។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

និយមន័យ

ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ឬសង្គមលើតំបន់ និង សហគមន៍ពីការអភិវឌ្ឍ ដោយអចេតនាប៉ុន្តែអាចព្យាករណ៍បានដែលបណ្តាលមកពីគម្រោងមួយ។ វាអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តគម្រោងបានបញ្ចប់ និង/ឬនៅទីតាំងផ្សេង។ 

ប្រភព

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Environment Safeguards: A Good Practice Sourcebook Draft Working Document," 2012, View the PDF.

និយមន័យ

ឯកសារដែលវាយតម្លៃបឋម និងពិពណ៌នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងដែលបានស្នើឡើងនិងផ្តល់នូវវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលមានសក្តានុពល។ ជាញឹកញាប់វាត្រូវបានបង្កើតតាមរយៈ ការត្រួតពិនិត្យគម្រោងនិងបង្ហាញពីប្រភេទនៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ESIA) ដែលអាចត្រូវការសម្រាប់គម្រោង។

ប្រភព

Adapted from Food and Agricultural Organization (FAO) of the United Nations (UN), “Chapter 3: EIA Process,” 1995, View the Website.

និយមន័យ

ប្រភេទសត្វដែលមិនមានកំណើតដើម (ឬពីតំបន់ខាងក្រៅ) ចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលស្ថិតក្រោមការពិចារណា ហើយដែលការដាក់បញ្ចូលសត្វទាំងនេះធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ឬសុខភាពមនុស្ស និង/ឬសេដ្ឋកិច្ច។ 

ប្រភព

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF; Asian Development Bank (ADB), "Environment Safeguards: A Good Practice Sourcebook Draft Working Document," 2012, View the PDF.

និយមន័យ

វិធានការសម្រាប់អ្នកម៉ៅការ, អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និង អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅរកលទ្ធផលដែលចង់បានផ្នែកបរិស្ថាន និងសង្គម។ សូចនករទាំងនេះអាចជួយឱ្យក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃការអនុវត្តរបស់ពួកគេធៀបនឹងសំណុំនៃគោលដៅ គោលបំណង ឬដៃគូឧស្សាហកម្ម។

ប្រភព

Adapted from Investopedia, "Key Performance Indicator," 2022, View the Website.

និយមន័យ

តំបន់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយស្របច្បាប់ដើម្បីការពារ ឬអភិរក្សជីវចម្រុះ រួមទាំងតំបន់ដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការចាត់តាំងបែបនេះ។ 

ប្រភព

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Environment Safeguards: A Good Practice Sourcebook Draft Working Document," 2012, View the PDF.

និយមន័យ

ឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅក្នុងការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ESIA) ដែលផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តតាមជំហានក្នុងការដោះស្រាយហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់ដូចខាងក្រោម៖ គិតទុកជាមុន និងជៀសវាងហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់; នៅពេលដែលការជៀសវាងមិនអាចធ្វើទៅបាន ត្រូវកាត់បន្ថយឬសម្រាលហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់ដល់កម្រិតដែលអាចទទួលយកបាន; នៅពេលដែលហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់ត្រូវបានកាត់បន្ថយឬសម្រាលមកត្រឹមអប្បបរមា ត្រូវកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់; ហើយចំពោះកន្លែងដែលហានិភ័យ ឬផលប៉ះពាល់នៅសេសសល់ ទូទាត់សង ឬកាត់កងផលទាំងនេះនៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបានតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រភព

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

តំបន់ដែលអាចមានសមាមាត្រដ៏ធំនៃប្រភេទរុក្ខជាតិ និង/ឬសត្វដែលប្រភេទចំណូលស្រុក និង/ឬជាកន្លែងដែលសកម្មភាពរបស់មនុស្សបានកែប្រែយ៉ាងច្រើននូវមុខងារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបឋម និងសមាសភាពប្រភេទសត្វសំខាន់ៗរបស់តំបន់។ ជំរកដែលត្រូវបានកែប្រែ អាចរួមបញ្ចូលឧទាហរណ៍ តំបន់ដែលគ្រប់គ្រងសម្រាប់កសិកម្ម ចម្ការព្រៃឈើ តំបន់ឆ្នេរដែលបានចាក់បំពេញ និងតំបន់ដីសើមដែលបានចាក់បំពេញ។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

និយមន័យ

តំបន់ដែលមានការប្រមូលផ្តុំនៃប្រភេទរុក្ខជាតិ និង/ឬសត្វដែលស្ថិតស្ថេរមានកំណើតដើមភាគច្រើន និង/ឬជាកន្លែងដែលសកម្មភាពរបស់មនុស្សមិនបានកែប្រែមុខងារអេកូឡូស៊ីចម្បងរបស់តំបន់ និងសមាសភាពប្រភេទសត្វ។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃធនធានធម្មជាតិសំខាន់ៗ ដូចជាដី ទឹក ខ្យល់ រ៉ែ ព្រៃឈើ ជលផល និងរុក្ខជាតិ និងសត្វព្រៃ។

ប្រភព

Adapted from Manoj Kumar Jhariya, Arnab Banerjee, and Ram Swaroop Meena, “Chapter 1 - Importance of Natural Resources Conservation: Moving toward the Sustainable World,” in Natural Resources Conservation and Advances for Sustainability, ed. Manoj Kumar Jhariya et al. (Elsevier, 2022), 3–27.

និយមន័យ

លទ្ធផលការអភិរក្សបន្ថែមដែលអាចសម្រេចបានដោយការបង្កើតឬការលើកកម្ពស់ជម្រកធម្មជាតិ និងជម្រកសំខាន់ៗ។ ផលចំណេញសុទ្ធអាចសម្រេចបានតាមរយៈការអនុវត្តពេញលេញនៃ ឋានានុក្រមកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ និង/ឬការអនុវត្តកម្មវិធីបន្ថែមដើម្បីបង្កើនជម្រកទាំងនេះ និងការពារ ឬអភិរក្សជីវចម្រុះ

ប្រភព

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF; Leeds City Council, "Achieving net gain for biodiversity - guidance for developers," 2020, View the Website.

និយមន័យ

ចំណុចដែលការខាតបង់ផ្នែកជីវចម្រុះ ដែលទាក់ទងនឹងគម្រោងត្រូវបានធ្វើតុល្យភាពដោយផលចំនេញដែលទទួលបានពីវិធានការណ៍ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីជៀសវាង និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ; ដើម្បីធ្វើការស្តារនៅនឹងកន្លែង; ហើយជាចុងក្រោយ ដើម្បីកាត់កង ផលប៉ះពាល់សេសសល់ សំខាន់ៗលើមាត្រដ្ឋានភូមិសាស្ត្រសមស្របមួយ។

ប្រភព

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

គោលការណ៍បរិស្ថានដែលទាមទារការចំណាយក្នុងការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រង និងបង្ការការបំពុល  ក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយការខូចខាតបរិស្ថានផ្សេងទៀត ដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយអ្នកបង្កការបំពុល ឬការខូចខាត។ 

ប្រភព

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Environment Safeguards: A Good Practice Sourcebook Draft Working Document," 2012, View the PDF; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "The Polluter-Pays Principle, OECD Analyses and Recommendations," 1992, View the PDF.

និយមន័យ

ទាំងការបំពុលគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ និងមិនមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលរឹង រាវ ឬឧស្ម័ន។ វារួមបញ្ចូលធាតុផ្សំផ្សេងទៀតដូចជាការបញ្ចេញកម្តៅទៅក្នុងទឹក ការបំភាយសារធាតុបំពុលបរិយាកាសរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង ក្លិនរំខាន សំឡេងរំខាន រំញ័រ វិទ្យុសកម្ម ថាមពលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច និងការបង្កើតផលប៉ះពាល់ដែលអាចមើលឃើញរួមទាំងពន្លឺផងដែរ។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Development Bank (ADB), "Environment Safeguards: A Good Practice Sourcebook Draft Working Document," 2012, View the PDF.

និយមន័យ

រួមបញ្ចូលវិធានការដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីជៀសវាង ឬកាត់បន្ថយការបំភាយសារធាតុពុល រួមទាំងសារធាតុបំពុលអាកាសធាតុរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

ការមិនប្រើប្រាស់ការខ្វះខាតភាពប្រាកដប្រជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាហេតុផលដើម្បីផ្អាកវិធានការដើម្បីការពារការរិចរិលបរិស្ថាន នៅកន្លែងដែលមានការគំរាមកំហែងនៃការខូចខាតបរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរ ឬមិនអាចកែប្រែវិញបាន។

ប្រភព

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Environment Safeguards: A Good Practice Sourcebook Draft Working Document," 2012, View the PDF.

និយមន័យ

សកម្មភាពដែលបានស្នើឡើងដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ ឧបទ្ទវហេតុ ឬភាពអាសន្នមិនឱ្យកើតឡើងវិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តគម្រោង និងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិការគម្រោង។ សូមមើល ការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពបរិស្ថាន និងសង្គម សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែល សកម្មភាពកែតម្រូវ ត្រូវបានគ្រោងទុក អនុម័ត អនុវត្ត និងត្រួតពិនិត្យ។

និយមន័យ

តំបន់នេះទំនងជារងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងដែលបានស្នើឡើង រួមទាំងទិដ្ឋភាពបន្ថែមរបស់វា ដូចជាច្រករបៀងបញ្ជូនថាមពល បំពង់បង្ហូរប្រេង ប្រឡាយ ផ្លូវរូងក្រោមដី ការផ្លាស់ទីតាំង និងផ្លូវចូលប្រើប្រាស់ កន្លែងជីករណ្តៅ និងកន្លែងចោលសំរាម និងជំរុំសាងសង់; ក៏ដូចជាដោយការអភិវឌ្ឍ ដែលមិនបានគ្រោងទុកដែលបង្កឡើងដោយគម្រោង ដូចជាការតាំងទីលំនៅភ្លាមៗ ការកាប់ឈើ ឬការផ្លាស់ប្តូរកសិកម្មតាមដងផ្លូវចូល។ សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំ និងស្មុគ្រស្មាញជាងនេះ តំបន់នៃឥទ្ធិពលនេះអាចរួមបញ្ចូលមនុស្ស ដី និងប្រភពទឹក ដែលនៅជិត ឬសូម្បីតែឆ្ងាយពីទីតាំងគម្រោងដែលបានស្នើឡើងក្តី។ ជាឧទាហរណ៍ តំបន់នៃឥទ្ធិពលអាចរាប់បញ្ចូលទាំងទីជំរាលដែលគម្រោងស្ថិតនៅ; តំបន់មាត់ទន្លេ និងតំបន់ឆ្នេរដែលរងផលប៉ះពាល់ណាមួយ; តំបន់ក្រៅបណ្តាញដែលត្រូវការសម្រាប់ ការតាំងទីលំនៅថ្មី ឬតំបនដីសំណង; កន្លែងខ្យល់អាកាស (ឧទាហរណ៍ កន្លែងនៃការបំពុល ខ្យល់អាកាស ដូចជាផ្សែង ឬធូលីអាចចូល ឬចេញពីតំបន់នោះ); ផ្លូវធ្វើចំណាកស្រុករបស់មនុស្ស សត្វព្រៃ ឬត្រី ជាពិសេសកន្លែងដែលវាទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពសាធារណៈ សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ឬការអភិរក្សបរិស្ថាន; និងតំបន់ដែលប្រើសម្រាប់សកម្មភាព ជីវភាព (ឧទាហរណ៍ ការបរបាញ់ ការនេសាទ តំបន់វាលស្មៅ ការប្រមូលផ្តុំ និងកសិកម្ម) ឬគោលបំណងសាសនា ឬពិធីតាមបែបទំនៀមទម្លាប់។

ប្រភព

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Enhancing AIIB's Accountability: The Project-Affected People's Mechanism," 2018, View the PDF; World Bank, “Ext Opmanual - OP 4.01, Annex A - Definitions,” 1999, View the Website.

និយមន័យ

ដំណើរការសម្រាប់តាមដានវឌ្ឍនភាពលើការអនុវត្ត និង អនុលោមភាព ជាមួយ ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងសង្គម (ESMP) ។ ព័ត៌មានអំពីការអនុវត្តផ្នែកបរិស្ថាន និងសង្គមគួរតែត្រូវបានបញ្ចេញតាមអ៊ីនធឺណិត និងក្នុងវេទិកាសាធារណៈផ្សេងទៀត។ សូមមើល ការត្រួតពិនិត្យ និងរាយការណ៍គម្រោង សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណើរការនេះ។

និយមន័យ

ដំណើរការនៃការប្រមូលទិន្នន័យមូលដ្ឋាន និងកំណត់បញ្ហាសំខាន់បំផុត ដើម្បីពិនិត្យបន្ថែមនៅក្នុងការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ESIA)មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគួរតែត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងជំហាននេះ។ សូមមើល វិសាលភាពគម្រោង សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណើរការនេះ។

និយមន័យ

ដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តអំពីប្រភេទ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ESIA) ដែលនឹងត្រូវបានទាមទារសម្រាប់គម្រោងមួយ។ អ្នកហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់ការពិនិត្យមើលគម្រោងដែលបានស្នើឡើង។ សូមមើល ការចាត់ថ្នាក់គម្រោង និងការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណើរការនេះ។

និយមន័យ

ធានាថាការវាយតម្លៃ ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀតគឺសមរម្យសម្រាប់សភាពលក្ខណៈ និងទំហំនៃគម្រោង ហើយឆ្លុះបញ្ចាំងដោយសមហេតុផលអំពីកម្រិតនៃហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដែលអាចកើតមាន។

និយមន័យ

ឧបករណ៍ដែលពិនិត្យហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដែលទាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ គោលនយោបាយ ផែនការ ឬកម្មវិធីជាក់លាក់ ឬជាមួយគម្រោងជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់តំបន់ជាក់លាក់មួយ (ឧទាហរណ៍ តំបន់ទីក្រុង តំបន់ទីជំរាល ឬតំបន់ឆ្នេរ); វាយតម្លៃ និងប្រៀបធៀបផលប៉ះពាល់ទៅនឹងជម្រើសនៃជម្រើសផ្សេងទៀត ; វាយតម្លៃទិដ្ឋភាពច្បាប់ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់; និងផ្តល់អនុសាសន៍វិធានការទូលំទូលាយ ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងសង្គមក្នុងតំបន់។ ការវាយតម្លៃក្នុងតំបន់យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើឥទ្ធិពលបង្គរ ដែលមានសក្តានុពលនៃសកម្មភាពឬគម្រោងជាច្រើន ប៉ុន្តែអាចនឹងមិនរួមបញ្ចូលការវិភាគតំបន់បណ្តាញនៃគម្រោងជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ នៅក្នុងករណីទាំងនេះ អ្នកប្រឹក្សាការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ESIA) គួរតែបង្កើតព័ត៌មានបន្ថែម។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

ថាមពលចេញពីប្រភពធម្មជាតិ ឬដំណើរការដែលបំពេញបន្ថែមឥតឈប់ឈរ។ ប្រភពថាមពលទាំងនេះរួមមាន ថាមពលព្រះអាទិត្យ ថាមពលខ្យល់ ថាមពលកម្តៅក្នុងផែនដី ថាមពលវារីអគ្គិសនី ថាមពលជីវម៉ាស និងថាមពលទឹករលក និងជំនោរនាច។

ប្រភព

Adapted from Lora Shinn, “Renewable Energy: The Clean Facts,” Natural Resources Defense Council (NRDC), 2022, View the Website.

និយមន័យ

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិស្ថានឬសង្គម ដែលនៅតែមានបន្ទាប់ពីការអនុវត្តន៍វិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់។

ប្រភព

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Environment Safeguards: A Good Practice Sourcebook Draft Working Document," 2012, View the PDF; SOAS, "Unit 1: Introduction to Environmental Impact Assessment (EIA)," accessed in 2022, View the Website.

និយមន័យ

ឧបករណ៍សម្រាប់ការប៉ាន់ស្មានប្រូបាប៊ីលីតេនៃគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងពីវត្តមាននៃលក្ខខណ្ឌគ្រោះថ្នាក់ ឬសម្ភារៈនៅកន្លែងគម្រោង។ ហានិភ័យតំណាងឱ្យលទ្ធភាព និងសារៈសំខាន់នៃគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន ដូច្នេះ ការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ច្រើនតែនាំមុខការវាយតម្លៃហានិភ័យ ឬក៏ទាំងពីរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលំហាត់តែមួយ។ ការវាយតម្លៃហានិភ័យគឺជាវិធីសាស្រ្តនៃការវិភាគដែលអាចបត់បែនបាន វិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធក្នុងការរៀបចំនិងវិភាគព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រអំពីសកម្មភាពដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ ឬអំពីសារធាតុដែលអាចបង្កហានិភ័យក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។ អ្នកហិរញ្ញវត្ថុអាចទាមទារការវាយតម្លៃហានិភ័យសម្រាប់គម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង ការស្តុកទុក ឬការចោលសម្ភារៈ និងកាកសំណល់គ្រោះថ្នាក់ ការសាងសង់ទំនប់ ឬការងារសំណង់ធំៗនៅក្នុងទីតាំងដែលងាយរងគ្រោះដោយសកម្មភាពរំញ័រដី ឬព្រឹត្តិការណ៍ធម្មជាតិដែលអាចបំផ្លាញផ្សេងទៀត។ សម្រាប់គម្រោងមួយចំនួន របាយការណ៍វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ESIA) អាចរួមបញ្ចូលការវាយតម្លៃហានិភ័យតែមួយ។ ក្នុងករណីផ្សេងទៀត ការវាយតម្លៃនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃឯកសារ ESIA ។

ប្រភព

Adapted from World Bank, “Operational Manual - OP 4.01 -- Annex A,” 1999, View the Website; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

ការវាយតម្លៃដំបូងដើម្បីកំណត់វិសាលភាពសក្តានុពលនៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមរបស់គម្រោង។ វាគួរតែត្រូវបានអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេល វិសាលភាពគម្រោង ហើយគួរតែផ្តល់មូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយ មុននឹងរៀបចំ និងការអនុវត្តការវាយតម្លៃកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ESIA)។ 

និយមន័យ

ឧបករណ៍ដែលពិនិត្យបញ្ហា និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលទាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ គោលនយោបាយ ផែនការ ឬកម្មវិធីជាក់លាក់មួយ ឬជាមួយគម្រោងជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់វិស័យជាក់លាក់មួយ (ឧទាហរណ៍ ថាមពល ការដឹកជញ្ជូន ឬកសិកម្ម) នៅក្នុងតំបន់មួយ ឬទូទាំងប្រទេស; វាយតម្លៃ និងប្រៀបធៀបផលប៉ះពាល់ទៅនឹងជម្រើសផ្សេងៗ; វាយតម្លៃទិដ្ឋភាពច្បាប់ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា និងផលប៉ះពាល់; ព្រមទាំងផ្តល់អនុសាសន៍នៃវិធានការទូលំទូលាយ ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងសង្គមក្នុងវិស័យនេះ។ ការវាយតម្លៃតាមវិស័យយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើឥទ្ធិពលបង្គរដែលអាចកើតមាននៃសកម្មភាពជាច្រើន។ ESIA តាមវិស័យអាចនឹងត្រូវបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងព័ត៌មានគម្រោង និងព័ត៌មានជាក់លាក់នៃទីកន្លែង។

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

តំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិ ថ្នាក់ជាតិ ឬថ្នាក់តំបន់ ដូចជាដីសើម ព្រៃឈើដែលមានគុណតម្លៃ ជីវចម្រុះ ខ្ពស់ តំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់ខាងបុរាណវត្ថុ ឬវប្បធម៌ តំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ ជនជាតិដើមភាគតិចក្រុមងាយរងគ្រោះ ផ្សេងទៀត និងឧទ្យានជាតិ និង តំបន់ការពារស្របច្បាប់ ផ្សេងទៀត។

ប្រភព

Adapted from Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF.

និយមន័យ

ការលុបបំបាត់ ឬការថយចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃសុចរិតភាពនៃ ទីជម្រក ដែលបង្កឡើងដោយការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់ យូរអង្វែងក្នុងការប្រើប្រាស់ដីឬទឹក ឬការកែប្រែទីជម្រក ដែលកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវសមត្ថភាពរបស់ជម្រកក្នុងការរក្សាចំនួនសត្វដែលអាចរស់បាននៃប្រភេទសត្វកំណើតដើម។ 

ប្រភព

Adapted from International Finance Corporation (IFC), "Performance Standards on Environmental and Social Sustainability," 2012, View the PDF.

និយមន័យ

ការពិនិត្យជាប្រព័ន្ធនៃហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដែលទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយ ផែនការ ឬកម្មវិធី ជាទូទៅនៅថ្នាក់ជាតិ ប៉ុន្តែក៏នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរ។ ការពិនិត្យមើលហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមនឹងរួមបញ្ចូលការពិចារណាលើវិសាលភាពពេញលេញនៃហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម។ SESAs ជាធម្មតាមិនកំណត់ទីតាំងជាក់លាក់ទេ។ ដូច្នេះ ពួកគេត្រូវបានរៀបចំដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសិក្សាអំពីគម្រោងនិងទីកន្លែងជាក់លាក់ ដែលវាយតម្លៃហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់នៃគម្រោង។ 

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

និយមន័យ

គំរូសម្រាប់ការគិតអំពីអនាគត ដែលការពិចារណាលើបរិស្ថាន សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចមានតុល្យភាពក្នុងការសម្រេចបានការកែលម្អគុណភាពនៃជីវិត។


រដ្ឋាភិបាលចិនបង្កើតឱ្យមាននិរន្តរភាពជាសុខដុមរមនារវាងសង្គម និងបរិស្ថាន ដែលជំរុញឱ្យមានលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន និងសង្គម; ទាក់ទាញការអភិវឌ្ឍបៃតង; និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជំនាន់មនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។

ប្រភព

Adapted from United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), “Education for Sustainable Development | UNESCO,” accessed in 2022, View the Website; Chen Liu et al., “A Chinese Route to Sustainability: Postsocialist Transitions and the Construction of Ecological Civilization,” Sustainable Development 26, no. 6 (2018): 741–48.

និយមន័យ

ការអភិវឌ្ឍដែលបំពេញតម្រូវការបច្ចុប្បន្នដោយមិនធ្វើឱ្យខូចសមត្ថភាពរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេផ្ទាល់។ វាសំដៅទៅលើដំណើរការ និងផ្លូវជាច្រើនដើម្បីសម្រេចបាន និរន្តរភាព។ វាមានទិដ្ឋភាពដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាចំនួនបួន៖ សង្គម បរិស្ថាន វប្បធម៍ និងសេដ្ឋកិច្ច - ដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក មិនមែនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទេ។ 

ប្រភព

Adapted from United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), “Education for Sustainable Development | UNESCO,” accessed in 2022, View the Website.

និយមន័យ

អនុម័តដោយ អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) ក្នុងឆ្នាំ2015 ជាការអំពាវនាវជាសាកលដល់សកម្មភាពដើម្បីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រ ការពារភពផែនដី និងធានាថានៅឆ្នាំ 2030 មនុស្សទាំងអស់ទទួលបានសន្តិភាព និងវិបុលភាព។ គោលដៅ17 គ្របដណ្តប់លើទិដ្ឋភាពបីនៃ និរន្តរភាព៖ សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថាន។

ប្រភព

Adapted from United Nations Development Programme (UNDP), “Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme,” 2016, View the Website.

និយមន័យ

ឯកសារដែលកំណត់គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃរបៀបដែល អ្នកប្រឹក្សាយោបល់អំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ESIA) នឹងរៀបចំនិងអនុវត្ត ESIA ។ ជាផ្នែកមួយនៃ វិសាលភាពគម្រោង ជាទូទៅវាសង្ខេបលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃគម្រោង រាយបញ្ជីលក្ខខណ្ឌតម្រូវ បង្កើតផលប៉ះពាល់ និងហានិភ័យសំខាន់ៗដែលត្រូវគ្របដណ្តបដោយការវាយតម្លៃ ស្នើរឧបករណ៍ និងវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការវាយតម្លៃ ផ្តល់ជម្រើសបឋម បញ្ជាក់ប្រភេទការប្រឹក្សាអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដែលត្រូវធ្វើឡើង និងបង្ហាញអំពី ថវិកា និងកាលវិភាគសម្រាប់ការរៀបចំ ESIA និង ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងសង្គម (ESMP)។ 

ប្រភព

Adapted from International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Environmental & Social Management System (ESMS)," 2016, View the PDF; International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Environmental and Social Impact Assessment," 2020, View the PDF.

និយមន័យ

ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ឬសង្គមដែលលាតសន្ធឹងដល់ប្រទេសជាច្រើន លើសពីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ របស់គម្រោងមួយ។ វារួមបញ្ចូលផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់ ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលផលប៉ះពាល់ដែលមានលក្ខណៈជាសកល។

ប្រភព

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Environment Safeguards: A Good Practice Sourcebook Draft Working Document," 2012, View the PDF.