Skip to main content
សទ្ទានុក្រម
Definisi

ឯកសារផ្លូវការ (លាយលក្ខណ៍អក្សរ) ដែលកំណត់លក្ខខណ្ឌ និងសន្ធិសញ្ញានៃ កិច្ចព្រមព្រៀង រវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ។ គម្រោង កិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាន អាចស្ថិតនៅចន្លោះ អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ, អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និង អ្នកម៉ៅការកិច្ចព្រមព្រៀង ចំពោះការងារកិច្ចសន្យា ឬកិច្ចសន្យាបន្តអាចពាក់ព័ន្ធនឹង អ្នកអភិវឌ្ឍន៍, អ្នកម៉ៅការ និង អ្នកម៉ៅការបន្តអ្នកធានា អាចចរចារ កិច្ចព្រមព្រៀងធានារ៉ាប់រង ជាមួយអ្នកហិរញ្ញវត្ថុ, អ្នកអភិវឌ្ឍន៍, អ្នកម៉ៅការអ្នកម៉ៅការបន្ត។ 

Sumber(-sumber)

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Project Glossary," accessed in 2022, View the Website.

Definisi

អ្នកទទួល ឬអ្នកទទួលផលគម្រោង ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ពីប្រទេសចិន ធនាគារគោលនយោបាយ, ធនាគារពាណិជ្ជចិន, មូលនិធិវិនិយោគចិន, ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគី (MDB) ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។ 

Sumber(-sumber)

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Enhancing AIIB's Accountability: The Project-Affected People's Mechanism," 2018, View the PDF.

Definisi

គម្រោងដែលមានស្រាប់ និងមានប្រតិបត្តិការដែលកំពុងត្រូវបានកែប្រែដើម្បីអនុលោមតាម ការអភិវឌ្ឍស្របច្បាប់ និងស្របតាមបច្ចេកវិទ្យា ឬពង្រីកដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព ឬផលិតកម្ម។

Sumber(-sumber)

Adapted from Thomson Reuters Practical Law Canada, "Project Finance, Overview," accessed in 2022, View the Website.

Definisi

សេចក្តីសង្ខេបជាធាតុនៃការចំណាយប៉ាន់ស្មាន ឬគ្រោងទុកសម្រាប់រយៈពេលដែលបានកំណត់មួយ រួមជាមួយនឹងសំណើសម្រាប់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ដល់វិធានការ ឬសកម្មភាពទាំងនេះ; ផែនការជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ការចំណាយប្រាក់ ឬពេលវេលា ក្នុងអំឡុងពេលដែលបានកំណត់មួយ និងផលបូកសរុបនៃប្រាក់ដែលបានបែងចែកសម្រាប់គម្រោងជាក់លាក់មួយក្នុងរយៈពេលមួយ។

Sumber(-sumber)

Adapted from United Nations (UN) Terminology Database, "Budget," accessed in 2022, View the Website.

Definisi

គម្រោងដែល ធនាគារគោលនយោបាយ, មូលនិធិវិនិយោគ ធនាគារពាណិជ្ជ ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតរបស់ចិនជាច្រើនផ្តល់មូលនិធិរួមគ្នា។

Sumber(-sumber)

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF

Definisi

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលផ្តល់ និងទទួលការប្រាក់ពី ប្រាក់កម្ចី និងផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។ ខណៈដែលធនាគារពាណិជ្ជអន្តរជាតិ និងធនាគារចិនអាច ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន គម្រោងមួយ សូមមើល ធនាគារឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសចិន (ICBC), ធនាគារចិន (BoC), ធនាគារកសិកម្មនៃប្រទេសចិន (ABC), ធនាគារសំណង់ចិន (CCB), និង ធនាគារទំនាក់ទំនង (BoCom) ដើម្បីស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីធនាគារធំទាំងប្រាំរបស់ប្រទេសចិន។

Definisi

ការរៀបចំផ្លូវច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុន — ជាធម្មតា ក្រុមហ៊ុនឯកជន — ទទួលបានសិទ្ធិពី រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មជាក់លាក់មួយ។ សម្បទានអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ទីផ្សារ។ ឧទាហរណ៍នៃសម្បទានរួមមាន កិច្ចសន្យាសាងសង់-ប្រតិបត្តិការ-ផ្ទេរ (BOT)  និងការជួល។

Sumber(-sumber)

Adapted from Michael Gray Kerf et al., “Concessions for Infrastructure : A Guide to Their Design and Award,” World Bank, 1998, View the Website.

Definisi

ប្រាក់កម្ចី ដែលត្រូវបានពង្រីកដោយលក្ខខណ្ឌអំណោយផលច្រើនជាងប្រាក់កម្ចីទីផ្សារ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា ប្រាក់កម្ចីមិនមែនសម្បទាន។ ការធ្វើសម្បទាននៃប្រាក់កម្ចីទាំងនេះត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈអត្រាការប្រាក់ក្រោមអត្រាការប្រាក់ដែលមាននៅលើទីផ្សារ និង/ឬមានរយៈពេលអនុគ្រោះយូរជាង។

Sumber(-sumber)

Adapted from International Monetary Fund (IMF), "External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users," 2003, View the PDF.

Definisi

គោលគំនិតនៃការគ្រប់គ្រងជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលក្រុមហ៊ុននានារួមបញ្ចូលកង្វល់សង្គម និងបរិស្ថាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងអន្តរកម្មជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុននឹងព្យាយាមធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៃកត្តាចាំបាច់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន និងសង្គម ខណៈពេលដែលដោះស្រាយការរំពឹងទុករបស់ ម្ចាស់ភាគហ៊ុន  និងអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេ។ CSR លើសពីការធ្វើសប្បុរសធម៌ ទោះបីយ៉ាងនេះក្តីក៏សកម្មភាពទាំងពីរប្រភេទអាចរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ លើកកម្ពស់់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន និងពង្រឹងម៉ាកយីហោរបស់ខ្លួន។

គោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន ដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ លើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ សហគមន៍ និង និរន្តរភាព ជំរុញការងារក្នុងស្រុក កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានសង្គមនៃគម្រោងរបស់ពួកគេ ពង្រឹងការអភិរក្ស បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ និងទេសភាពធម្មជាតិ ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងគុណភាព និងផ្តល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃការរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខដុមរមនា និងសហអភិវឌ្ឍន៍

Sumber(-sumber)

Adapted from United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), "What is CSR," accessed in 2022, View the Website; China International Contractors Association (CHINCA), "Sustainable Infrastructure Guidelines for Overseas Chinese Enterprises," 2016, View the PDF.

Definisi

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានកាតព្វកិច្ចជាក់លាក់នៃការសង។ ប្រភេទនៃឥណទានរួមមាន ប្រាក់កម្ចី ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម សញ្ញាប័ណ្ណ វិក្កយបត្រ និង កិច្ចព្រមព្រៀង ផ្សេងទៀតដែលត្រូវសងក្នុងរយៈពេលមួយ — ជាធម្មតា ប៉ុន្តែមិនតែងតែមានការប្រាក់ទេ។ 

Sumber(-sumber)

Adapted from International Monetary Fund (IMF), "External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users," 2003, View the PDF.

Definisi

សកម្មភាពដោយចេតនានៃការបង្វិលលុយ និងការវិនិយោគចេញពីឧស្សាហកម្មជាក់លាក់មួយសម្រាប់ហេតុផលសីលធម៌ ហិរញ្ញវត្ថុ ឬនយោបាយ។ ក្រុមហ៊ុន ធនាគារគោលនយោបាយ ធនាគារពាណិជ្ជ និងមូលនិធិវិនិយោគដែលលក់ ឬបោះបង់ភាគហ៊ុន និងការវិនិយោគ ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល អាចវិនិយោគលើ ថាមពលកកើតឡើងវិញ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផ្សេងទៀត។

Sumber(-sumber)

Adapted from Cassie Burke, “What Is Fossil Fuel Divestment?,” Unity College, 2022, View the Website.

Definisi

ដំណើរការសម្រាប់ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និង អ្នកម៉ៅការ ដើម្បីកំណត់ ទប់ស្កាត់ កាត់បន្ថយ និងពន្យល់ពីហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ បរិស្ថាន និងសង្គមដែលអាចកើតមាន។ វាបម្រើជាផ្នែកសំខាន់នៃការសម្រេចចិត្ត និងប្រព័ន្ធ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបរិស្ថាន និងសង្គម​ (ESRM)។ ជាជម្រើសផ្សេងទៀត ដំណើរការសម្រាប់ អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពិនិត្យមើល និងវិភាគហានិភ័យ មុនពេលចូលទៅក្នុងគម្រោង កិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍, អ្នកម៉ៅការ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

Sumber(-sumber)

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

Definisi

ជាផ្នែកមួយនៃការពិនិត្យឡើងវិញដំបូងរបស់ពួកគេអំពីហានិភ័យបរិស្ថាននិងសង្គម និងផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងដែលបានស្នើឡើង អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ប្រើដំណើរការនេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំហំនៃហានិភ័យនិងផលប៉ះពាល់។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃបឋម ប្រភេទលទ្ធផលជាញឹកញាប់ កំណត់ លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ESIA) និងការបង្ហាញព័ត៌មាន។ សូមមើល ការចាត់ថ្នាក់គម្រោងនិងការត្រួតពិនិត្យ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណើរការនេះ។

Sumber(-sumber)

Adapted from International Finance Corporation (IFC), “Environmental and Social Categorization,” accessed in 2022, View the Website.

Definisi

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែល ម្ចាស់ភាគហ៊ុន កាន់កាប់ ក្នុងទម្រង់ជាភាគហ៊ុនទូទៅ ឬភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបានដកស្រង់ជាសាធារណៈ ឬជាកម្មសិទ្ធិឯកជន

Sumber(-sumber)

Adapted from Sustainable Finance Advisory, "Environmental and Social Risk Due Diligence in the Financial Sector: Current Approaches and Practices," 2013, View the PDF.

Definisi

នៅពេលដែល អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ វិនិយោគប្រាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ ហើយជាលទ្ធផល ទទួលបានភាគហ៊ុន កម្មសិទ្ធិ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះ។ វាផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ វិនិយោគិន នូវចំណែកនៃប្រាក់ចំណេញ និងគុណតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ។

Sumber(-sumber)

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF; Thomson Reuters Practical Law, “Equity,” accessed in 2022, View the Website.

Definisi

ការធានារ៉ាប់រង ការធានា ឬ ការរៀបចំហិរញ្ញប្បទាន ដែលអាចឱ្យអ្នកទិញបរទេសនៃទំនិញ និង/ឬសេវាកម្មនាំចេញពន្យាពេលការទូទាត់ក្នុងរយៈពេលមួយ។ ឥណទាន ទាំងនេះជាទូទៅត្រូវបានបែងចែកទៅជាការទូទាត់សងរយៈពេលខ្លី ការទូទាត់សងរយៈពេលមធ្យម (ជាធម្មតាពីពីរទៅប្រំាឆ្នាំ) និងការទូទាត់សងរយៈពេលវែង (ជាធម្មតាលើសពីប្រាំឆ្នាំ)។

Sumber(-sumber)

Adapted from Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF.

Definisi

នៅពេលដែល អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់ ប្រាក់កម្ចី, ការវិនិយោគហ៊ុន, ជំនួយ ឬទម្រង់មូលធនផ្សេងទៀតសម្រាប់គម្រោងជាក់លាក់ ឬធាតុផ្សំនៃគម្រោងមួយ។

Sumber(-sumber)

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF.

Definisi

ចំណុចមួយនៅក្នុងកាលវិភាគដែល អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អ្នកម៉ៅការ មានសិទ្ធិផ្តល់មូលនិធិ ប្រាក់កម្ចី។ ជាធម្មតាវានឹងតម្រូវឱ្យឯកសារ ហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងអស់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា ហើយលក្ខខណ្ឌពីខាងដើមទាំងអស់មុនការគូរប្លង់ដំបូងនៃប្រាក់កម្ចីត្រូវបានប្រគល់ជូន ឬលើកលែងដោយ អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ

Sumber(-sumber)

Adapted from Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF; Thomson Reuters Practical Law, “Financial Close,” accessed in 2022, View the Website.

Definisi

គណនីសម្រាប់ការពិចារណាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាការចំណាយបន្ថែមនៃការទទួលយកវិធានការ និងសកម្មភាពមួយចំនួនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចំណាយសរុបរបស់គម្រោង និងថាតើការចំណាយបន្ថែមទាំងនេះអាចធ្វើឱ្យគម្រោងមិនអាចដំណើរការបានសម្រាប់ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អ្នកម៉ៅការ ឬយ៉ាងណា។

Sumber(-sumber)

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

Definisi

ធនាគារគោលនយោបាយ, ធនាគារពាណិជ្ជ, មូលនិធិវិនិយោគ ឬក្រុមហ៊ុនដែលប្រមូលមូលនិធិពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ដើម្បី ហិរញ្ញប្បទាន គម្រោង ឬប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។

Sumber(-sumber)

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF

Definisi

ក្រុមហ៊ុន, ធនាគារគោលនយោបាយ, ធនាគារពាណិជ្ជ, មូលនិធិវិនិយោគ, រដ្ឋាភិបាល ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដើមទុនដល់គម្រោង ទ្រព្យសកម្ម ឬប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។ ទោះបីជាគម្រោង BRI អាចទទួលបានមូលនិធិពីអ្នកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុក ក្នុងតំបន់ ឬអន្តរជាតិ ដែលប្រតិបត្តិការ ឬមានវត្តមាននៅក្នុង ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ សូមមើល អ្នកហិរញ្ញវត្ថុចិន សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវដែលអាចកើតមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Sumber(-sumber)

Adapted from James Chen, "Investor," Investopedia, 2021, View the Website.

Definisi

ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដែលគាំទ្រដោយអធិបតេយ្យភាពការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដែលមិនគាំទ្រដោយអធិបតេយ្យភាព សម្រាប់គម្រោងមួយ។ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបែបនេះអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា ដូចជាការធ្វើ ប្រាក់កម្ចី ការវិនិយោគលើមូលធន ភាគហ៊ុន របស់ក្រុមហ៊ុន និងការធានាប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច។ 

Sumber(-sumber)

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Enhancing AIIB's Accountability: The Project-Affected People's Mechanism," 2018, View the PDF.

Definisi

ការវិនិយោគឆ្លងដែន ដែលក្នុងនោះ វិនិយោគិន បង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍យូរអង្វែង និងកម្រិតឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់លើសហគ្រាសនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀត។

Sumber(-sumber)

Adapted from Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Foreign Direct Investment (FDI),” accessed in 2022, View the Website.

Definisi

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលផ្តល់ទៅឱ្យ រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ, អង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSO)/អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (NGO) ឬភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវការសងវិញ។

Sumber(-sumber)

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Project Glossary," accessed in 2022, View the Website.

Definisi

គម្រោង ឬដីដែលមិនទាន់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងមិនមានទ្រព្យ ឬប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់។

Sumber(-sumber)

Adapted from Thomson Reuters Practical Law Canada, "Project Finance, Overview," accessed in 2022, View the Website.

Definisi

សំណង សម្រាប់ការខាតបង់ ឬ ការទទួលខុសត្រូវ។ សំណងជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកិច្ចសន្យាមួយ ដែល រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ, អ្នកអភិវឌ្ឍន៍, អ្នកម៉ៅការ ឬភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតសន្យាថានឹងបង់ការខាតបង់ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ។

Sumber(-sumber)

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, “Indemnity,” accessed in 2022, View the Website.

Definisi

កិច្ចសន្យាដែល អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ, អ្នកអភិវឌ្ឍន៍, អ្នកម៉ៅការ, ឬ អ្នកម៉ៅការបន្ត ទទួលបានការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឬសំណងប្រឆាំងនឹងការខាតបង់ពី ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

Sumber(-sumber)

Adapted from Julia Kagan, "Insurance," Investopedia, 2021, View the Website.

Definisi

ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ការធានារ៉ាប់រង។ សូមមើល ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងចិន សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវដែលអាចកើតមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Definisi

ស្ថាប័នធនាគារអន្តរជាតិ ការវិនិយោគ និង ធានារ៉ាប់រង ដែលផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ការវិនិយោគ ធានារ៉ាប់រង ឬផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។

Sumber(-sumber)

Adapted from Sustainable Finance Advisory, "Environmental and Social Risk Due Diligence in the Financial Sector: Current Approaches and Practices," 2013, View the PDF.

Definisi

គម្រោង ឬទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀតដែលទទួលបានដោយក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬ មូលនិធិវិនិយោគ ជាមួយនឹងគោលដៅនៃការបង្កើតប្រាក់ចំណូល ឬតម្លៃក្នុងរយៈពេលយូរមួយ។ ការវិនិយោគនេះអាចជាផ្នែកមួយនៃ ផលប័ត្រ ធំជាងនៃគម្រោង និងទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ។

Sumber(-sumber)

Adapted from Adam Hayes, "Investment," Investopedia, 2021, View the Website.

Definisi

ការផ្គត់ផ្គង់ដើមទុនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ អ្នកវិនិយោគជាច្រើនដែលប្រើដើម្បីទិញមូលបត្រ។ ខណៈពេលដែលវិនិយោគិនម្នាក់ៗរក្សា ភាពជាម្ចាស់ និងការគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ មូលនិធិផ្តល់នូវឱកាស ការវិនិយោគ កាន់តែទូលំទូលាយ ជំនាញគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើន និងថ្លៃសេវាទាបជាងអ្វីដែលអ្នកវិនិយោគអាចទទួលបានផ្ទាល់ខ្លួន។ សូមមើល មូលនិធិវិនិយោគ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមូលនិធិសំខាន់ៗដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ BRI ។

Sumber(-sumber)

Adapted from James Chen, "Investment Fund," Investopedia, 2020, View the Website.

Definisi

ធនាគារគោលនយោបាយ, ធនាគារពាណិជ្ជ, មូលនិធិវិនិយោគ ក្រុមហ៊ុន ឬអង្គភាពផ្សេងទៀតដែលផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ឬ  អ្នកម៉ៅការ ដោយមានការរំពឹងទុកថាមូលនិធិនឹងត្រូវបានសងវិញ។ ការទូទាត់សងវិញច្រើនតែរួមបញ្ចូលការទូទាត់ការប្រាក់ ឬថ្លៃសេវាណាមួយ។

Sumber(-sumber)

Adapted from Adam Barone, "Lender," Investopedia, 2022, View the Website.

Definisi

ហានិភ័យផ្នែកច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិដែលអាចនឹងត្រូវការរ៉ាប់រងដោយ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

Sumber(-sumber)

Adapted from Adam Hayes, "Liabilities," Investopedia, 2022, View the Website.

Definisi

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យ រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ, អ្នកអភិវឌ្ឍន៍, អ្នកម៉ៅការ ឬភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍ សាងសង់ ប្រតិបត្តិការ និង/ឬរក្សាគម្រោង ឬ ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការទូទៅ។ មូលនិធិត្រូវតែសងវិញក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយជាមួយនឹងការប្រាក់។

Sumber(-sumber)

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF; Asian Development Bank (ADB), "Project Glossary," accessed in 2022, View the Website.

Definisi

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអំណាចសកលរៀបចំដោយប្រទេសមួយក្រុម។ ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់គឺ ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ដោយដើរតួជាម្ចាស់បំណុល និង/ឬ អ្នកខ្ចី។ MDBs ផ្តល់មូលនិធិដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗ ផ្តល់ ប្រាក់កម្ចី ទាក់ទងនឹងកំណែទម្រង់គោលនយោបាយ និងផ្តល់ទម្រង់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ។ 

Sumber(-sumber)

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF; European Investment Bank (EIB), "Multilateral development banks," accessed in 2022, View the Website; Congressional Research Service (CRS), "Multilateral Development Banks: Overview and Issues for Congress," 2020, View the PDF; Rebecca Ray, "Who Controls Multilateral Development Finance?," 2019, View the PDF.

Definisi

ប្រាក់កម្ចី ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ផ្អែកលើទីផ្សារ និងលក្ខខណ្ឌអំណោយផលតិចជាង ប្រាក់កម្ចីសម្បទាន

Sumber(-sumber)

Adapted from the Education Commission, “Glossary | the Education Commission Report,” accessed in 2022, View the Website.

Definisi

រាល់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ដល់ ឬជាផលប្រយោជន៍របស់ ក្រុមហ៊ុនឯកជន, សហគ្រាសរដ្ឋ (SOE) ឬអង្គភាពក្រោមអធិបតេយ្យ ដែលមិនត្រូវបានគាំទ្រដោយអ្នកធានា ឬប្រឆាំងអ្នកធានា ហើយ សំណង ដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលដល់ អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

Sumber(-sumber)

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Enhancing AIIB's Accountability: The Project-Affected People's Mechanism," 2018, View the PDF.

Definisi

ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលើកកម្ពស់ និងជាពិសេសកំណត់គោលដៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសុខុមាលភាពនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

Sumber(-sumber)

Adapted from Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Official Development Assistance (ODA) - OECD,” accessed in 2022, View the Website.

Definisi

គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធំរបស់រដ្ឋដែលគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយគោលបំណងគោលនយោបាយរបស់ រដ្ឋាភិបាលចិន។ សូមមើល ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិន (CDB) និង ធនាគារនាំចេញ-នាំចូលនៃប្រទេសចិន (China Exim Bank) ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីធនាគារគោលនយោបាយទាំងពីរដែលសកម្មនៅបរទេស។

Definisi

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ រួមទាំង ប្រាក់កម្ចី, ជំនួយ, ការធានា, ការវិនិយោគ​ហ៊ុន និងប្រភេទផ្សេងទៀតនៃទ្រព្យដែលគ្រប់គ្រងដោយ អ្នកហិរញ្ញវត្ថុអ្នកអភិវឌ្ឍន៍។ 

Sumber(-sumber)

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

Definisi

ដំណើរការនៃការជំនួស ប្រាក់កម្ចី ដែលមានស្រាប់ជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីថ្មី ដែលនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីសងប្រាក់កម្ចីដែលមានស្រាប់ផងដែរ។ ប្រាក់កម្ចីចាស់មិនគួរនៅក្បែរ ឬស្ថិតក្នុងការខកខានមិនបានសងនោះឡើយ 

Sumber(-sumber)

Adapted from Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF.

Definisi

ឧបករណ៍សម្រាប់ការប៉ាន់ស្មានប្រូបាប៊ីលីតេនៃគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងពីវត្តមាននៃលក្ខខណ្ឌគ្រោះថ្នាក់ ឬសម្ភារៈនៅកន្លែងគម្រោង។ ហានិភ័យតំណាងឱ្យលទ្ធភាព និងសារៈសំខាន់នៃគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន ដូច្នេះ ការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ច្រើនតែនាំមុខការវាយតម្លៃហានិភ័យ ឬក៏ទាំងពីរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលំហាត់តែមួយ។ ការវាយតម្លៃហានិភ័យគឺជាវិធីសាស្រ្តនៃការវិភាគដែលអាចបត់បែនបាន វិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធក្នុងការរៀបចំនិងវិភាគព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រអំពីសកម្មភាពដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ ឬអំពីសារធាតុដែលអាចបង្កហានិភ័យក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។ អ្នកហិរញ្ញវត្ថុអាចទាមទារការវាយតម្លៃហានិភ័យសម្រាប់គម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង ការស្តុកទុក ឬការចោលសម្ភារៈ និងកាកសំណល់គ្រោះថ្នាក់ ការសាងសង់ទំនប់ ឬការងារសំណង់ធំៗនៅក្នុងទីតាំងដែលងាយរងគ្រោះដោយសកម្មភាពរំញ័រដី ឬព្រឹត្តិការណ៍ធម្មជាតិដែលអាចបំផ្លាញផ្សេងទៀត។ សម្រាប់គម្រោងមួយចំនួន របាយការណ៍វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ESIA) អាចរួមបញ្ចូលការវាយតម្លៃហានិភ័យតែមួយ។ ក្នុងករណីផ្សេងទៀត ការវាយតម្លៃនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃឯកសារ ESIA ។

Sumber(-sumber)

Adapted from World Bank, “Operational Manual - OP 4.01 -- Annex A,” 1999, View the Website; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

Definisi

កម្រិតនៃភាពប្រែប្រួលនៅក្នុងផលទទួលបាននៃ ការវិនិយោគ ដែល វិនិយោគិន សុខចិត្តទ្រាំទ្រនៅក្នុងផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។

Sumber(-sumber)

Adapted from Alexandra Twin, "Risk Tolerance," Investopedia, 2020, View the Website.

Definisi

ប្រាក់កម្ចី ដល់ ឬធានាដោយអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល ឬការធានាដែលគ្របដណ្តប់លើការពន្យារសេវាបំណុលក្រោមប្រាក់កម្ចីដែលបណ្តាលមកពីការខកខានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងគម្រោង ឬដោយការខកខានរបស់ អ្នកខ្ចី ក្នុងការបង់ប្រាក់ក្រោមប្រាក់កម្ចី និងត្រូវបានអមដោយ សំណង របស់រដ្ឋាភិបាល។

Sumber(-sumber)

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Enhancing AIIB's Accountability: The Project-Affected People's Mechanism," 2018, View The PDF.

Definisi

បុគ្គល ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនយ៉ាងហោចណាស់មួយហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលគេស្គាល់ថាជា ហ៊ុន

Sumber(-sumber)

Adapted from Adam Hayes, "Shareholder," Investopedia, 2021, View the PDF.

Definisi

នៅពេលដែល អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ជាច្រើនបានរួមបញ្ជូលគ្នា ធ្វើហិរញ្ញប្បទាន ឬឧបត្ថម្ភដល់គម្រោងជាក់លាក់មួយ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់របស់ពួកគេ។ ការធ្វើហិរញ្ញប្បទានត្រូវបានបង្កើត រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងដោយអ្នករៀបចំនាំមុខ ដែលអាចជា ធនាគារគោលនយោបាយ, ធនាគារពាណិជ្ជ, មូលនិធិវិនិយោគ ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។ 

Sumber(-sumber)

Adapted from Sustainable Finance Advisory, "Environmental and Social Risk Due Diligence in the Financial Sector: Current Approaches and Practices," 2013, View the PDF

Definisi

សូមមើល ធនាគារពិភពលោក សម្រាប់ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពី ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគី (MDB) នេះ។