Skip to main content
ນິຍາມ

ເອກະສານທີ່ເປັນທາງການ (ເປັນລາຍລັກອັກສອນ) ທີ່ລະບຸຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ. ຂໍ້ຕົກລົງການສະໜອງທຶນຂອງໂຄງການອາດເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ. ຂໍ້ຕົກລົງຕໍ່ວຽກງານຮັບເໝົາ ຫຼື ວຽກງານຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ. ບໍລິສັດປະກັນໄພອາດເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການປະກັນໄພກັບຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Project Glossary," accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ເບິ່ງ Asian Development Bank (ADB) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ (MDB) ນີ້.

ນິຍາມ

ເບິ່ງ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ (MDB) ນີ້.

ນິຍາມ

ຜູ້ຮັບ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງການສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບໂຄງການຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍຂອງຈີນ, ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງຈີນ, ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຂອງຈີນ, ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ (MDB) ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ. 

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Enhancing AIIB's Accountability: The Project-Affected People's Mechanism," 2018, View the PDF.

ນິຍາມ

ໂຄງການທີ່ດຳເນີນການຢູ່ ແລະ ມີການປະຕິບັດງານທີ່ກຳລັງຖືກດັດສົມໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການພັດທະນາກົດໝາຍ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ຂະຫຍາຍອອກເພື່ອເພີ່ມສັກກະຍາພາບ ຫຼື ການຜະລິດ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Thomson Reuters Practical Law Canada, "Project Finance, Overview," accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ການສະຫຼຸບເປັນລາຍການຂອງລາຍຈ່າຍທີ່ຄາດຄະເນ ຫຼື ຕັ້ງໃຈໄວ້ສຳລັບຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້, ພ້ອມກັບການສະເໜີສຳລັບການສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບມາດຕະການ ຫຼື ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້; ແຜນການທີ່ເປັນລະບົບລະບຽບສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍເງິນ ຫຼື ເວລາໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້; ແລະ ຍອດລວມຂອງເງິນທີ່ຈັດສັນສຳລັບໂຄງການໃດໜຶ່ງສຳລັບຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from United Nations (UN) Terminology Database, "Budget," accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ເບິ່ງ China Banking Association (CBA) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳນີ້ຂອງຈີນ.

ນິຍາມ

ເບິ່ງ China Development Bank (CDB) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບ ທະນາຄານນະໂຍບາຍນີ້ຂອງຈີນ.

ນິຍາມ

ເບິ່ງ China Investment Corporation (CIC) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນນີ້ຂອງຈີນ.

ນິຍາມ

ໂຄງການທີ່ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆຂອງຈີນຮ່ວມກັນສະໜອງທຶນ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF

ນິຍາມ

ສະຖາບັນການເງິນທີ່ສະແຫວງຜົນກຳໄລທີ່ສະໜອງ ແລະ ມີລາຍໄດ້ຈາກດອກເບ້ຍຈາກເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທາງການເງິນອື່ນໆ. ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງຈີນອາດສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບໂຄງການ, ໃຫ້ເບິ່ງ Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)Bank of China (BoC)Agricultural Bank of China (ABC)China Construction Bank (CCB), and Bank of Communications (BoCom) ເພື່ອຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບທະນາຄານໃຫຍ່ຫ້າແຫ່ງຂອງປະເທດຈີນ.

ນິຍາມ

ການຈັດແຈງທາງກົດໝາຍທີ່ບໍລິສັດ ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິແມ່ນບໍລິສັດເອກະຊົນ ໄດ້ຮັບສິດທິຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການທີ່ສະເພາະ. ສາມາດນໍາໃຊ້ການສຳປະທານເພື່ອສ້າງການແຂ່ງຂັນສຳລັບຕະຫຼາດ. ຕົວຢ່າງຂອງການສຳປະທານລວມເຖິງສັນຍາກໍ່ສ້າງ-ດຳເນີນການ-ຖ່າຍໂອນ (BOT) ແລະ ສັນຍາປ່ອຍເຊົ່າ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Michael Gray Kerf et al., “Concessions for Infrastructure : A Guide to Their Design and Award,” World Bank, 1998, View the Website.

ນິຍາມ

ເງິນກູ້ຢືມທີ່ຂະຫຍາຍອອກດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເງິນກູ້ຢືມໃນຕະຫຼາດ, ເຊິ່ງຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄືເງິນກູ້ຢືມທີ່ບໍ່ແມ່ນສຳລັບການສຳປະທານ. ຄວາມເປັນການສຳປະທານຂອງເງິນກູ້ຢືມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຜ່ານອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕໍ່າກວ່າເງິນກູ້ຢືມຢູ່ຕະຫຼາດ ແລະ/ຫຼື ມີຊ່ວງເວລາຜ່ອນຜົນທີ່ດົນກວ່າ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from International Monetary Fund (IMF), "External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users," 2003, View the PDF.

ນິຍາມ

ແນວຄິດການຄຸ້ມຄອງຍຸດທະສາດທີ່ບໍລິສັດປະສົມປະສານຄວາມກັງວົນຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນການດຳເນີນງານຂອງທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ການສ້າງປະຕິສຳພັນກັບຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຂອງພວກເຂົາ. ບໍລິສັດຈະພະຍາຍາມສົມດຸມຄຳສັ່ງທາງເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ໃນຂະນະທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຄາດໝາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ. CSR ຢູ່ເໜືອການກຸສົນ, ເຖິງແມ່ນກິດຈະກຳທັງສອງປະເພດສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຍົກລະດັບຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເສີມສ້າງແບຣນຂອງບໍລິສັດ.

ເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດຈີນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການໂຄງສ້ານພື້ນຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ, ສົ່ງເສີມມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ, ກະຕຸ້ນການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຂອງໂຄງການພວກເຂົາຕໍ່ສັງຄົມ, ເສີມສ້າງການອະນຸລັກມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ທິວທັດທຳມະຊາດ, ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ແບກຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເໝາະສົມຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມໂດຍເຫັນແກ່ການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງປອງດອງ ແລະ ການພັດທະນາຮ່ວມກັນ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), "What is CSR," accessed in 2022, View the Website; China International Contractors Association (CHINCA), "Sustainable Infrastructure Guidelines for Overseas Chinese Enterprises," 2016, View the PDF.

ນິຍາມ

ຈຳນວນທີ່ມີພັນທະສະເພາະໃຫ້ຈ່າຍຄືນ. ປະເພດຂອງສິນເຊື່ອລວມເຖິງເງິນກູ້ຢືມ, ສິນເຊື່ອການຄ້າ, ພັນທະບັດ, ທະນະບັດ ແລະ ການຈັດແຈງອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄືນຕະຫຼອດຊ່ວງເວລາ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນມີດອກເບ້ຍ ແຕ່ບໍ່ສະເໝີໄປ. 

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from International Monetary Fund (IMF), "External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users," 2003, View the PDF.

ນິຍາມ

ການກະທຳທີ່ຕັ້ງໃຈຍ້າຍເງິນ ແລະ ການລົງທຶນອອກຈາກອຸດສາຫະກຳສະເພາະຍ້ອນເຫດຜົນທາງຈັນຍາທຳ, ການເງິນ ຫຼື ການເມືອງ. ຕົວຢ່າງ: ບໍລິສັດ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນທີ່ຂາຍ ຫຼື ຍົກເລີກຮຸ້ນ ແລະ ການລົງທຶນໃນເຊື້ອເພີງຊາກດຶກດຳບັນສາມາດລົງທຶນໃນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ໂຄງການລິເລີ່ມອື່ນໆທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Cassie Burke, “What Is Fossil Fuel Divestment?,” Unity College, 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ຂະບວນການສຳລັບນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາເພື່ອລະບຸ, ປ້ອງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສຳລັບຄວາມສ່ຽງທາງການເງິນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງລະບົບການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESRM). ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນຂະບວນການສຳລັບຜູ້ສະໜອງທຶນເພື່ອທົບທວນ ແລະ ວິເຄາະຄວາມສ່ຽງກ່ອນທີ່ຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການສະໜອງທຶນຂອງໂຄງການກັບນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມລາຍອື່ນໆ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

ນິຍາມ

ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການທົບທວນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທີ່ສະເໜີໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້ສະໜອງທຶນນໍາໃຊ້ຂະບວນການນີ້ເພື່ອໄຕ່ຕອງຂະໜາດຂອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ. ໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ໝວດໝູ່ທີ່ຕາມມາມັກກຳນົດຂໍ້ກຳນົດພາຍໃນຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນສຳລັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ. ເບິ່ງ ການຈັດໝວດໝູ່ໂຄງການ ແລະ ການກວດສອບ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂະບວນການນີ້.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from International Finance Corporation (IFC), “Environmental and Social Categorization,” accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ເບິ່ງ Equator Principles Association (EPA) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບອົງການທີ່ມີຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍນີ້.

ນິຍາມ

ຈຳນວນເງິນທີ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຄອບຄອງໃນຮູບແບບຂອງຮຸ້ນສາມັນ ຫຼື ຮຸ້ນບູລິມະສິດໃນບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນເປັນມະຫາຊົນ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ເອກະຊົນເປັນເຈົ້າຂອງ

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Sustainable Finance Advisory, "Environmental and Social Risk Due Diligence in the Financial Sector: Current Approaches and Practices," 2013, View the PDF.

ນິຍາມ

ເມື່ອຜູ້ສະໜອງທຶນລົງທຶນເງິນໃນບໍລິການ ແລະ ເພື່ອເປັນການຕອບແທນ ຜູ້ສະໜອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບສ່ວນຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງໃນບໍລິສັດນັ້ນ. ມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນມີສິດທິຕໍ່ສ່ວນແບ່ງໃນກຳໄລ ແລະ ມູນຄ່າຂອງບໍລິສັດ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF; Thomson Reuters Practical Law, “Equity,” accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ການປະກັນໄພ, ການຄໍ້າປະກັນ ຫຼື ການຈັດແຈງເພື່ອການສະໜອງທຶນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ການບໍລິການສົ່ງອອກຢູ່ຕ່າງປະເທດສາມາດເຍື້ອນຊໍາລະຕາມຊ່ວງເວລາ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ສິນເຊື່ອເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນການຈ່າຍຄືນໃນໄລຍະສັ້ນ, ການຈ່າຍຄືນໃນໄລຍະກາງ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນສອງຫາຫ້າປີ) ແລະ ການຈ່າຍຄືນໃນໄລຍະຍາວ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຫຼາຍກວ່າຫ້າປີ).

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF.

ນິຍາມ

ເມື່ອຜູ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມ, ການລົງທຶນໃນຮຸ້ນທຶນ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ຮູບແບບອື່ນຂອງທຶນສຳລັບໂຄງການທີ່ສະເພາະ ຫຼື ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF.

ນິຍາມ

ຈຸດເວລາທີ່ນັກພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາມີສິດທິຖອນເງິນກູ້ຢືມ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ສິ່ງນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຊັນເອກະສານທາງການເງິນທັງໝົດ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນຮັບເອົາ ຫຼື ສະລະສິດໃນສະພາບການທັງໝົດກ່ອນໜ້າການຖອນເງິນກູ້ຢືມໃນເບື້ອງຕົ້ນ. .

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF; Thomson Reuters Practical Law, “Financial Close,” accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ຮັບຜິດຊອບໃນການພິຈາລະນາທາງການເງິນ, ເຊັ່ນ: ຕົ້ນທຶນສ່ວນເພີ່ມຈາກການນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ສະເພາະ ແລະ ການປະຕິບັດງານເມື່ອທຽບໃສ່ຕົ້ນທຶນທັງໝົດຂອງໂຄງການ ແລະ ພິຈາລະນາວ່າຕົ້ນທຶນສ່ວນເພີ່ມເຫຼົ່ານີ້ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຄງການບໍ່ສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ສຳລັບນັກພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ບໍ່.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

ນິຍາມ

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານທຸລະກິດ, ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ດຶງດູດເອົາເງິນທຶນຈາກສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆເພື່ອສະໜຶງທຶນໃຫ້ກັບໂຄງການ ຫຼື ການດຳເນີນງານຂອງທຸລະກິດ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF

ນິຍາມ

ບໍລິສັດ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານທຸລະກິດ, ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ລັດຖະບານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນປະເພດອື່ນໆທີ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບໂຄງການ, ຊັບສິນ ຫຼື ການດຳເນີນງານຂອງທຸລະກິດ. ເຖິງແມ່ນໂຄງການ BRI ສາມາດໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກຜູ້ສະໜອງທຶນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ພາກພື້ນ ຫຼື ລະຫວ່າງປະເທດ, ເຊິ່ງດຳເນີນງານ ຫຼື ມີຕົວຕົນໃນປະເທດເຈົ້າພາບ, ໃຫ້ເບິ່ງ ຜູ້ສະໜອງທຶນຂອງຈີນ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from James Chen, "Investor," Investopedia, 2021, View the Website.

ນິຍາມ

ການສະໜອງທຶນທີ່ມີລັດໜູນຫຼັງ ຫຼື ການສະໜອງທຶນທີ່ບໍ່ມີລັດໜູນຫຼັງສຳລັບໂຄງການ. ການສະໜອງທຶນດັ່ງກ່າວອາດເກີດຂຶ້ນໃນຫຼາກຫຼາຍວິທີການ, ເຊັ່ນ: ການປ່ອຍເງິນກູ້ຢືມ, ການລົງທຶນໃນທຶນທີ່ເປັນຮຸ້ນທຶນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້ຢືມສຳລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ. 

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Enhancing AIIB's Accountability: The Project-Affected People's Mechanism," 2018, View the PDF.

ນິຍາມ

ການລົງທຶນຂ້າມຊາຍແດນທີ່ຜູ້ລົງທຶນສ້າງຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ ແລະ ອິດທິພົນໃນລະດັບທີ່ສຳຄັນຕໍ່ວິສາຫະກິດໃນເສດຖະກິດຂອງປະເທດອື່ນ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Foreign Direct Investment (FDI),” accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ຍອດລວມເງິນທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ອົງການປະຊາສັງຄົມ (CSO)/ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO) ຫຼື ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມລາຍອື່ນເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄືນ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Project Glossary," accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ໂຄງການ ຫຼື ດິນທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກພັດທະນາ ແລະ ບໍ່ມີຊັບສິນ ຫຼື ການດຳເນີນງານທີມີຢູ່.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Thomson Reuters Practical Law Canada, "Project Finance, Overview," accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ການຊົດເຊີຍສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຄວາມຮັບຜິດ. ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຫຼາຍຢ່າງແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍສັນຍາ, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມລາຍອື່ນສັນຍາວ່າຈະຈ່າຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, “Indemnity,” accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ສັນຍາທີ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທາງການເງິນ ຫຼື ການຈ່າຍເງິນຄືນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກບໍລິສັດປະກັນໄພ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Julia Kagan, "Insurance," Investopedia, 2021, View the Website.

ນິຍາມ

ບໍລິສັດ ຫຼື ສະຖາບັນອື່ນທີ່ໃຫ້ການປະກັນໄພ. ເບິ່ງ ບໍລິສັດປະກັນໄພຂອງຈີນ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI.

ນິຍາມ

ເບິ່ງ International Finance Corporation (IFC) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ (IFI) ນີ້, ເຊິ່ງຍັງເປັນສະມາຊິກຂອງ World Bank Group. 

ນິຍາມ

ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ການລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພລະຫວ່າງປະເທດທີ່ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມ, ການລົງທຶນ, ການປະກັນໄພ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທາງການເງິນອື່ນໆ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Sustainable Finance Advisory, "Environmental and Social Risk Due Diligence in the Financial Sector: Current Approaches and Practices," 2013, View the PDF.

ນິຍາມ

ໂຄງການ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆທີ່ບໍລິສັດ, ສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຮັບເອົາໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ ຫຼື ຄຸນຄ່າຕາມເວລາ. ການລົງທຶນນີ້ອາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫຼັກຊັບການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍໂຄງການ ແລະ ຊັບສິນ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Adam Hayes, "Investment," Investopedia, 2021, View the Website.

ນິຍາມ

ເບິ່ງ Investment Association of China (IAC) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳນີ້ຂອງຈີນ.

ນິຍາມ

ການສະໜອງທຶນທີ່ເປັນຂອງຜູ້ລົງທຶນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຄີຍຊື້ຫຼັກຊັບຮ່ວມກັນ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ລົງທຶນແຕ່ລະຄົນຜູກຂາດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຄວບຄຸມສ່ວນແບ່ງຂອງພວກເຂົາເອງ, ກອງທຶນສະໜອງໂອກາດການລົງທຶນໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ຄວາມຊຳນານໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ຕໍ່າກວ່າຜູ້ລົງທຶນອາດສາມາດໄດ້ຮັບດ້ວຍຕົນເອງ. ເບິ່ງ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກອງທຶນໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ໃນສັງກັດຂອງ BRI.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from James Chen, "Investment Fund," Investopedia, 2020, View the Website.

ນິຍາມ

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານທຸລະກິດ, ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ບໍລິສັດ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ມີກອງທຶນສຳລັບນັກພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາໂດຍມີຄວາມຄາດໝາຍວ່າຈະມີການຈ່າຍທຶນຄືນ. ການຈ່າຍຄືນມັກລວມເຖິງການຈ່າຍດອກເບ້ຍ ຫຼື ຄ່າທຳນຽມໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Adam Barone, "Lender," Investopedia, 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ຄວາມສ່ຽງທາງກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການທີ່ອາດຈຳເປັນຕ້ອງມີບໍລິສັດປະກັນໄພມາຄຸ້ມຄອງ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Adam Hayes, "Liabilities," Investopedia, 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ຍອດລວມເງິນທີ່ສະໜອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມລາຍອື່ນເພື່ອພັດທະນາ, ກໍ່ສ້າງ, ດຳເນີນການ ແລະ/ຫຼື ບຳລຸງຮັກສາໂຄງການ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດງານໂດຍທົ່ວໄປ. ຕ້ອງຈ່າຍທຶນຄືນພາຍໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສະເພາະໂດຍມີດອກເບ້ຍ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF; Asian Development Bank (ADB), "Project Glossary," accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ເບິ່ງ Ministry of Commerce (MOFCOM) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບກະຊວງນີ້ພາຍໃນລັດຖະບານຈີນ.

ນິຍາມ

ເບິ່ງ Ministry of Finance (MOF) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບກະຊວງນີ້ພາຍໃນ ລັດຖະບານຈີນ.

ນິຍາມ

ເບິ່ງ Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບກົນໄກການເງິນຫຼາຍຝ່າຍນີ້ທີ່ຢູ່ໃນສັງກັດຂອງລັດຖະບານຈີນ.

ນິຍາມ

ສະຖາບັນການເງິນເໜືອຊາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມປະເທດ. ປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດແມ່ນຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຈົ້າໜີ້ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ກູ້ຢືມ. MDB ສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂະໜາດໃຫຍ່, ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມທີ່ຕິດພັນການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນໃນຮູບແບບອື່ນໆແກ່ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. 

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF; European Investment Bank (EIB), "Multilateral development banks," accessed in 2022, View the Website; Congressional Research Service (CRS), "Multilateral Development Banks: Overview and Issues for Congress," 2020, View the PDF; Rebecca Ray, "Who Controls Multilateral Development Finance?," 2019, View the PDF.

ນິຍາມ

ເງິນກູ້ຢືມທີ່ມີດອກເບ້ຍໂດຍອີງໃສ່ຕະຫຼາດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ເອື້ອອຳນວຍໜ້ອຍກວ່າເງິນກູ້ຢືມສຳລັບການສຳປະທານ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from the Education Commission, “Glossary | the Education Commission Report,” accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ຫຼື ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນ, ວິສາຫະກິດທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ (SOE) ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນຮອງລັດທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ຫຼື ການຄໍ້າປະກັນຕອບກັບ ແລະ ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍທີ່ລັດຖະບານສະໜອງໃຫ້ກັບຜູ້ສະໜອງທຶນ

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Enhancing AIIB's Accountability: The Project-Affected People's Mechanism," 2018, View the PDF.

ນິຍາມ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໂດຍສະເພາະໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Official Development Assistance (ODA) - OECD,” accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ເບິ່ງ People's Bank of China (PBOC) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍລາຍນີ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃນລັດຖະບານຈີນ.

ນິຍາມ

ສະຖາບັນການເງິນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ລັດດຳເນີນງານເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຈີນ. ເບິ່ງ China Development Bank (CDB) ແລະ Export-Import Bank of China (China Exim Bank) ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທະນາຄານນະໂຍບາຍສອງແຫ່ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ນິຍາມ

ຊັບສິນທາງການເງິນທັງໝົດ, ເຊິ່ງລວມເຖິງເງິນກູ້ຢືມ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຄໍ້າປະກັນ, ການລົງທຶນໃນຮຸ້ນທຶນ ແລະ ຊັບສິນປະເພດອື່ນໆທີ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ ຫຼື ນັກພັດທະນາເປັນເຈົ້າຂອງ. 

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

ນິຍາມ

ຂະບວນການທົດແທນເງິນກູ້ຢືມທີ່ມີຢູ່ດ້ວຍເງິນກູ້ຢືມໃໝ່, ເຊິ່ງຍັງຈະນໍາໃຊ້ເພື່ອຈ່າຍຄືນເງິນກູ້ຢືມທີ່ມີຢູ່. ເງິນກູ້ເດີມບໍ່ຄວນໃກ້ ຫຼື ຜິດນັດ. 

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF.

ນິຍາມ

ເຄື່ອງມືເພື່ອຄາດຄະເນໂອກາດເກີດຂຶ້ນຂອງອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກການມີຢູ່ຂອງສະພາບການ ຫຼື ສານອັນຕະລາຍຢູ່ສະຖານທີ່ໂຄງການ. ຄວາມສ່ຽງສະແດງເຖິງໂອກາດເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຄວາມສຳຄັນທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈະກາຍເປັນຈິງ; ສະນັ້ນ, ການປະເມີນໄພອັນຕະລາຍມັກເກີດຂຶ້ນກ່ອນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ທັງສອງຢ່າງຈະຖືກດຳເນີນການເປັນຢ່າງດຽວກັນ. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແມ່ນວິທີການວິເຄາະທີ່ຫົດຍືດ, ວິທີການທີ່ເປັນລະບົບລະບຽບໃນການຈັດລະບົບ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບກິດຈະກຳທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ກ່ຽວກັບສານທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ກຳນົດໄວ້. ຜູ້ສະໜອງທຶນອາດຮຽກຮ້ອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງສຳລັບໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການ, ການເກັບຮັກສາ ຫຼື ການຖິ້ມສານ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ອັນຕະລາຍ, ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ຫຼື ວຽກງານກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ໃນສະຖານທີ່ຕັ້ງທີ່ບອບບາງຕໍ່ກິດຈະກຳແຜ່ນດິນໄຫວ ຫຼື ເຫດການທຳມະຊາດອື່ນໆທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ສຳລັບໂຄງການທີ່ສະເພາະ, ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ອາດປະກອບມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງເທົ່ານັ້ນ. ໃນກໍລະນີອື່ນໆ, ການປະເມີນນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານ ESIA.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from World Bank, “Operational Manual - OP 4.01 -- Annex A,” 1999, View the Website; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

ນິຍາມ

ລະດັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຜົນຕອບແທນການລົງທຶນທີ່ນັກລົງທຶນເຕັມໃຈຈະທົນຮັບໃນການວາງແຜນທາງການເງິນຂອງພວກເຂົາ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Alexandra Twin, "Risk Tolerance," Investopedia, 2020, View the Website.

ນິຍາມ

ເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ກັບ ຫຼື ມີການຄໍ້າປະກັນໂດຍໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ຫຼື ການຄໍ້າປະກັນທີ່ຄອບຄຸມການບໍລິການໜີຜິດນັດພາຍໃຕ້ເງິນກູ້ຢືມທີ່ເກີດຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລັດຖະບານໃນການບັນລຸພັນທະສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຫຼື ເກີດຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃນການຈ່າຍເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຕາມມາດ້ວຍການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຂອງລັດຖະບານ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Enhancing AIIB's Accountability: The Project-Affected People's Mechanism," 2018, View The PDF.

ນິຍາມ

ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດ ຫຼື ສະຖາບັນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສ່ວນແບ່ງໃນຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄືຮຸ້ນທຶນ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Adam Hayes, "Shareholder," Investopedia, 2021, View the PDF.

ນິຍາມ

ເມື່ອຜູ້ສະໜອງທຶນຫຼາຍລາຍຮ່ວມກັນສະໜອງທຶນ ຫຼື ຮັບປະກັນໂຄງການໃດໜຶ່ງເພື່ອຈຳກັດໂອກາດສ່ຽງໄພຂອງພວກເຂົາ. ການສະໜອງທຶນແມ່ນຖືກປັບໂຄງສ້າງ, ຈັດແຈງ ຫຼື ບໍລິຫານໂດຍຜູ້ຈັດແຈງນໍາ ເຊິ່ງສາມາດເປັນທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານທຸລະກິດ, ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ. 

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Sustainable Finance Advisory, "Environmental and Social Risk Due Diligence in the Financial Sector: Current Approaches and Practices," 2013, View the PDF

ນິຍາມ

ເບິ່ງ World Bank ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ (MDB) ນີ້.