Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

ຄຳອະທິບາຍ

AIIB ແມ່ນທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ (MDB) ທີ່ພະຍາຍາມເສີມສ້າງການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ. ປະເທດຈີນລິເລີ່ມການສ້າງຕັ້ງ AIIB ແລະ ປະເທດຈີນກໍເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງທະນາຄານ. ໂດຍມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, AIIB ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ “ສີຂຽວ”, ພາວະເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການລະດົມທຶນເອກະຊົນ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), “Who We Are,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ

Information Requests: [email protected]
Media Inquiries: [email protected]

ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

Tower A, Asia Financial Center, No.1 Tianchen East Road, Chaoyang District, Beijing, 100101, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Asian Infrastructure Investment Bank, Tower A, Asia Financial Center, No.1 Tianchen East Road, Chaoyang District, Beijing, 100101, People's Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

+86 10-8358-0000

ເລກແຟັກ

+86 10-8358-0920

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ