Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

China-ASEAN Investment Cooperation Fund (CAF)

ຄຳອະທິບາຍ

ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ Export-Import Bank of China (China Exim Bank) ແລະ ຜູ້ລົງທຶນທາງສະຖາບັນອື່ນໆ, CAF ແມ່ນກອງທຶນຮ່ວມຕາສານແຫ່ງທຶນເຄິ່ງອະທິປະໄຕພາຍໃຕ້ State Council. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວລົງທຶນໃນຕາສານແຫ່ງທຶນ ແລະ ຕາສານທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບທຶນສຳລັບສະຖານທີ່ການຂົນສົ່ງ, ໂຍທາທິການ, ພະລັງງານ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານອື່ນໆໃນປະເທດສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN) ເປັນຫຼັກ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from China-ASEAN Investment Cooperation Fund (CAF), “Background,” accessed in 2022, View the Website; International Finance Corporation (IFC), “China-ASEAN Fund on Investment Cooperation,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

29th Floor, No. 33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

China-ASEAN Investment Cooperation Fund, No. 33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong

ເລກໂທລະສັບ

+852 3125-1800

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ