Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

State Administration of Foreign Exchange (SAFE)

ຄຳອະທິບາຍ

SAFE ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາທຸລະກຳເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from US-China Business Council, “State Administration of Foreign Exchange (SAFE),” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 18 Fucheng Lu, Huanrong Dasha, Haidian Qu, Beijing, 100048, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

State Administration of Foreign Exchange, No. 18 Fucheng Lu, Huanrong Dasha, Haidian Qu, Beijing, 100048, People's Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

+86 10-6840-1188

+86 10-6840-2265

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ