Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

ກະຊວງ, ຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ຄະນະອື່ນໆຂອງລັດຖະບານຈີນຕິດຕາມກວດກາຫຼາກຫຼາຍລັກສະນະຂອງໂຄງການ BRI.  National Development and Reform Commission (NDRC) ແລະ Ministry of Commerce (MOFCOM) ເປັນສ່ວນກາງໃນການປະສານງານເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ BRI. ສຳນັກງານແຫ່ງຊາດຂອງທັງ MOFCOM ແລະ NDRC ຕ້ອງຮອງຮັບໂຄງການທີ່ສະເໜີໂດຍວິສາຫະກິດສ່ວນກາງທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ (CSOE). ວິສາຫະກິດທ້ອງຖິ່ນທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ (SOE) ພຽງແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍການອະນຸມັດຈາກສຳນັກງານແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ Development and Reform Commission (DRC) ພ້ອມທັງກົມການຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ. ບໍລິສັດທີ່ບໍ່ໄດ້ມີລັດເປັນເຈົ້າຂອງຕ້ອງຈົດທະບຽນການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດກັບກົມການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງລັດຖະບານຈີນ:

  • ກັ່ງຕອງ, ຈັດໝວດໝູ່ ແລະ ອະນຸມັດຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ, ພ້ອມທັງໂຄງການ BRI ທີ່ພວກເຂົາສະເໜີ.
  • ຈົດທະບຽນ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກຳຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍຂອງຈີນ.
  • ພັດທະນາລະບຽບການ ແລະ ແນວທາງເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາຄຸນນະພາບສູງໂດຍນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງແຕ່ະໂຄງການ.
  • ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຮັກສາຖານຂໍ້ມູນ ຂອງໂຄງການ BRI ທີ່ສະເໜີ ແລະ ກຳລັງດຳເນີນການຢູ່.
  • ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຮັກສາກົນໄກການຮ້ອງທຸກສຳລັບລັກສະນະທີ່ສະເພາະຂອງໂຄງການ BRI, ເຊັ່ນ: ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ.