Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF)

ຄຳອະທິບາຍ

MCDF ແມ່ນກົນໄກການເງິນເພື່ອການພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍທີ່ລິເລີ່ມໂດຍປະເທດຈີນ ເຊິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ກົນໄກດັ່ງກ່າວສົ່ງເສີມການປະສານງານໃນສະຖາບັນການສະໜອງທຶນ ແລະ ກົນໄກທີ່ມີຢູ່; ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການພັດທະນາໂຄງສ້າງພື້ນຖານແບບຍືນຍົງຜ່ານການປັບໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງສະຖາບັນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ (IFI) ເຊິ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນວົງກວ້າງ.

 

ໂດຍຢູ່ໃນການບໍລິຫານ-ຈັດການໂດຍAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB), MCDF ສະໜອງເງິນທຶນ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກ. ກົນໄກດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການສ້າງສັກກະຍາພາບ, ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ການຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆສາມາດກະກຽມໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF), “Who We Are: Introduction to MCDF,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

Tower A, Asia Financial Center, No.1 Tianchen East Road, Chaoyang District, Beijing, 100101, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Multilateral Cooperation Center for Development Finance, Tower A, Asia Financial Center, No.1 Tianchen East Road, Chaoyang District, Beijing, 100101, People's Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

+86 10-8358-0000

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ