Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Ministry of Commerce (MOFCOM)

ຄຳອະທິບາຍ

MOFCOM ສ້າງຍຸດທະສາດ, ແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍສຳລັບການຄ້າ ແລະ ການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດລະຫວ່າງປະເທດ; ຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການສຳລັບການຄ້າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການລົງທຶນຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ, ການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ກິດຈະກຳເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ.

 

ສຳລັບໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $100 ລ້ານ, MOFCOM ຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັບMinistry of Foreign Affairs (MFA) ແລະ Ministry of Finance (MOF) ກ່ອນທີ່ State Council ຈະສາມາດຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການປະກັນໄພສິນເຊື່ອເພື່ອການສົ່ງອອກໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Ministry of Commerce (MOFCOM), “Mission,” accessed in 2022, View the Website; Thomas Hale, Chuyu Liu, and Johannes Urpelainen, “Belt and Road Decision-Making in China and Recipient Countries: How and to What Extent Does Sustainability Matter?,” ISEP & BSG Report, April 2020, View the PDF.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ

Complaint Department: [email protected]

ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 2 Dong Chang'an Avenue, Beijing, 100731, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

General: Ministry of Commerce, No. 2 Dong Chang'an Avenue, Beijing, 100731, People's Republic of China

Discipline Office: Discipline Office of MOFCOM, No. 2 Dong Chang'an Avenue, Beijing, 100731, People's Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

General: +86 10-8509-3485

Complaint Department: +86 10-0651-98853 or +86 10-0651-98806

ເລກແຟັກ

+86 10-5377-1311

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ