Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Department of Environmental Impact Assessment and Emission Management, Ministry of Ecology and Environment (MEE)

Description

ກົມການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການປ່ອຍມົນລະພິດສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ຮັກສາກົດລະບຽບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂັ້ນກົມສຳລັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA) ພາຍໃນປະເທດຈີນ; ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດການປ່ອຍມົນລະພິດສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ. ກົມດັ່ງກ່າວຍັງໃຫ້ຄຳຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບການພັດທະນາບົດລາຍງານຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIS) ແລະ ບົດລາຍງານການທົບທວນສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ (ຍົກເວັ້ນໂຄງການນິວເຄລຍ, ການແຜ່ລັງສີ, ໂຄງການຕາມຊາຍຝັງ ແລະ ໂຄງການນອກຊາຍຝັງ).

Source(s) for Description

Adapted from Ministry of Ecology and Environment (MEE), “Department of Environmental Impact Assessment and Emission Management,” accessed in 2022, View the Website.

Website(s)
Office Address(es)

No. 12 East Chang'an Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, People's Republic of China

Mailing Address(es)

Department of Environmental Impact Assessment and Emission Management, No. 12 East Chang'an Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, People's Republic of China