Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

World Bank

ຄຳອະທິບາຍ

ອ້າງອີງໃສ່ International Development Association (IDA), ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນປະເທດທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), ເຊິ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດທຸກຍາກທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ ແລະ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. World Bank ໃຫ້ການສະໜອງທຶນ, ຄຳແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກແກ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. 

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from World Bank, “Who We Are,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ

Headquarters: [email protected]

ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 1818 H Street, NW Washington, DC, 20433, United States

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

World Bank, No. 1818 H Street, NW Washington, DC, 20433, United States

ເລກໂທລະສັບ

Headquarters: +1 202-473-1000

ເລກແຟັກ

Headquarters: +1 202-477-6391

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ