Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

ຄຳອະທິບາຍ

OECD ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານຈາກ 38 ປະເທດສະມາຊິກ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ພົນລະເມືອງເພື່ອສ້າງມາດຕະຖານລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຄິດຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາສຳລັບຄວາມທ້າທາຍທາງເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ໜ່ວຍງານນີ້ຈັດກອງປະຊຸມທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ສູນຄວາມຮູ້ສຳລັບຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະ, ສະໜັບສະໜູນການແບ່ງປັນຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີສຸດ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສາທາລະນະ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “About the OECD,” accessed in 2022, View the Website.

ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

Headquarters: No. 2, rue André Pascal, Paris, 75016, France

Boulogne Office: No. 46, quai Alphonse Le Gallo, Boulogne-Billancourt, 92100, France

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Headquarters: Organisation for Economic Co-operation and Development, No. 2, rue André Pascal, Paris, 75016, France

Boulogne Office: Organisation for Economic Co-operation and Development, No. 46, quai Alphonse Le Gallo, Boulogne-Billancourt, 92100, France

ເລກໂທລະສັບ

+33 1-4524-8200

ເລກແຟັກ

+33 1-4524-8500

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ