Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

International Finance Corporation (IFC)

ຄຳອະທິບາຍ

ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ World Bank Group ແລະ ອົງການນ້ອງຂອງ World Bank, IFC ພະຍາຍາມເສີມສ້າງການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຜ່ານຕະຫຼາດໃໝ່, ການລະດົມທຶນເອກະຊົນ ແລະ ການແບ່ງປັນຄວາມຊຳນານໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from International Finance Corporation (IFC), “About IFC,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington DC, 20433, United States

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

International Finance Corporation, No. 2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington DC, 20433, United States

ເລກໂທລະສັບ

Headquarters: +1 202-473-1000
External relations: +1 202-458-2278
Media Enquiries: +1 202-473-1146

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ