Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Asian Development Bank (ADB)

ຄຳອະທິບາຍ

ADB ແມ່ນທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ (MDB) ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂຄງການທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ. ໜ່ວຍງານນີ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາຜ່ານການປະຕິບັດງານຂອງພາກສ່ວນລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຄວາມຮູ້.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Asian Development Bank (ADB), “What We Do,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, Metro Manila, 1550, Philippines

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Asian Development Bank, No. 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, Metro Manila, 1550, Philippines

ເລກໂທລະສັບ

+63 2-8632-4444

ເລກແຟັກ

+63 2-8636-2444

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ