Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Investment Association of China (IAC)

ຄຳອະທິບາຍ

IAC ສົ່ງເສີມການປະຕິຮູບລະບົບການລົງທຶນ ແລະ ການປັບປຸງຕະຫຼາດທຶນຢ່າງຂັນແຂງ. ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ.

 

ໃນປີ 2010, IAC ມີສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 1,000 ລາຍ, ເຊິ່ງລວມເຖິງວິສາຫະກິດທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ (SOE), ວິສາຫະກິດທີ່ເອກະຊົນເປັນເຈົ້າຂອງ (POE) ແລະ ບໍລິສັດທີ່ມີການສະໜອງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິຊາການຈາກເກືອບທຸກອຸດສາຫະກຳ. ສາມາດຊອກຫາລາຍຊື່ສະມາຊິກຢູ່ບ່ອນນີ້:

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Investment Association of China (IAC), “Brief introduction of China Investment Association,” accessed in 2022, View the Website.

ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

Block A, Guohong Building, No. 11 Beilijia, Muxidi, Xicheng District, Beijing, 100038, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Investment Association of China, Guohong Building, No. 11 Beilijia, Muxidi, Xicheng District, Beijing, 100038, People's Republic of China