Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳຈີນ ສົ່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕິດຕາມຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍທີ່ກ່ຽວພັນໃນໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ການລົງທຶນອື່ນໆຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງຈີນພາຍໃຕ້ແບຣນ BRI. ສະມາຄົມເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກຫຼາຍຮ້ອຍຫາຫຼາຍພັນຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນຂະແໜງການສະເພາະ ຫຼື ຊຸດຂະແໜງການ. ການປະຕິບັດງານຂອງສະມາຊິກພວກເຂົາມີຢູ່ຫຼາກຫຼາຍໃນເລື່ອງຂອງຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນ. ໃນຂະນະທີ່ China International Contractors Association (CHINCA) ແລະ ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳຫຼັກອື່ນໆຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ສາພາການຄ້າຂອງຈີນຢູ່ປະເທດເຈົ້າພາບ BRI ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍໃນການປະຕິບັດງານໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ.  

 

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳຂອງຈີນ: 

  • ຮອງຮັບສະມາຊິກກະພາບສຳລັບຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍຂອງຈີນ.  
    • ຈັດໝວດໝູ່ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນສະມາຊິກ. 
  • ຈົດທະບຽນ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກຳຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍຂອງຈີນ.  
  • ພັດທະນາແນວທາງ, ຄູ່ມທ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາຄຸນນະພາບສູງໂດຍສະມາຊິກຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການ. 
    • ຈັດຊ່ວງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຳມະນາ ເພື່ອຍົກລະດັບການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້.  
  • ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຮັກສາກົນໄກການຮ້ອງທຸກສຳລັບລັກສະນະທີ່ສະເພາະຂອງໂຄງການ BRI, ເຊັ່ນ: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ແລະ ການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESAM)