Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

China Banking Association (CBA)

ຄຳອະທິບາຍ

CBA ສົ່ງເສີມສະມາຊິກຂອງຕົນໃນການຄວບຄຸມຕົນເອງ ແລະ ການປະສານງານ. ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວພະຍາຍາມຄຸ້ມຄອງສິດທິຂອງສະຖາບັນການເງິນ, ຮັກສາຄວາມເປັນລະບົບລະບຽບໃນຂະແໜງການທະນາຄານ, ເສີມສ້າງສັກກະຍາພາບຂອງພະນັກງານທະນາຄານ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາໃນອຸດສາຫະກ.

 

ໃນເດືອນພະຈິກ 2018, CBA ມີສະມາຊິກ 699 ລາຍ, ເຊິ່ງລວມເຖິງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ທະນາຄານນະໂຍບາຍຂະໜາດໃຫຍ່.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Asian Financial Cooperation Association (AFCA), “China Banking Association,” accessed in 2022, View the Website.