Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

ຄຳອະທິບາຍ

ICBC ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນທຸລະກິດ. ທະນາຄານດັ່ງກ່າວໃຫ້ການສະໜອງທຶນແບບລາຍບຸກຄົນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຮ່ວມສຳລັບໂຄງການໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊິ່ງລວມເຖິງພະລັງງານ; ການສື່ສານ; ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ; ອຸດສາຫະກຳ, ການຂຸດແຮ່ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ; ການພັດທະນາທຸລະກິດ; ການກະສິກຳ; ການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນ; ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ.

 

ທະນາຄານດັ່ງກ່າວເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດຕໍ່ສັງຄົມ (CSR) ປະຈຳປີເຊິ່ງປະກອບມີແບບຟອມໃຫ້ຜູ້ອ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຕິຊົມຜ່ານອີເມວ, ໄປສະນີ ຫຼື ແຟັກ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from NIKKEI Asia, “Industrial & Commercial Bank of China Ltd.,” accessed in 2022, https://asia.nikkei.com/Companies/Industrial-Commercial-Bank-of-China-L…; AidData, “AidData's Global Chinese Development Finance Dataset,” Version 2.0, 2021, https://www.aiddata.org/data/aiddatas-global-chinese-development-financ….

ທີ່ຢູ່ອີເມວ

Beijing Office (Corporate Strategy and Investor Relations Department): [email protected]
Beijing Office (Board Secretary): [email protected]
Hong Kong Office (Complaint Officer): [email protected] 

ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 55 Fuxingmennei Street, Xicheng District, Beijing, 100140, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Corporate Strategy and Investor Relations Department, Industrial and Commercial Bank of China Limited, No. 55 Fuxingmennei Avenue, Beijing, 100140, People’s Republic of China

ICBC (Asia), G.P.O. Box 872, Hong Kong

ເລກໂທລະສັບ

Beijing Office: +86 10-6610-8608 or +86 10-6610-6114
Beijing Office (Business Enquiry and Complaint Hotline): +86 99588
Hong Kong Office (Complaint Officer): +852 2107-4700

ເລກແຟັກ

Beijing Office: +86 10-6610-7571
Beijing Office (Corporate Strategy and Investor Relations Department): +86 10-6610-8522
Hong Kong Office (Complaint Officer): +852 2758-1340

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ