Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

China Construction Bank (CCB)

ຄຳອະທິບາຍ

CCB ຄອບຄຸມສາມສ່ວນທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນ: ການທະນາຄານວິສາຫະກິດ, ການທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການປະຕິບັດງານດ້ານການຄັງ. ທະນາຄານດັ່ງກ່າວໃຫ້ການສະໜອງທຶນແບບລາຍບຸກຄົນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຮ່ວມສຳລັບໂຄງການໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊິ່ງລວມເຖິງອຸດສາຫະກຳ, ການຂຸດແຮ່ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ; ພະລັງງານ; ການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນ; ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ການບໍລິການທາງສັງຄົມ; ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ; ແລະ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ.

 

ທະນາຄານດັ່ງກ່າວເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດຕໍ່ສັງຄົມ (CSR) ປະຈຳປີເຊິ່ງປະກອບມີແບບຟອມໃຫ້ຜູ້ອ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຕິຊົມຜ່ານໄປສະນີ ຫຼື ແຟັກ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from China Construction Bank (CCB), “Overview,” accessed in 2022, View the Website; AidData, “AidData's Global Chinese Development Finance Dataset,” Version 2.0, 2021, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ

Beijing Office (Investor Relations): [email protected]
Hong Kong Office (Complaints Officer): [email protected]

ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

Beijing Headquarters: No. 25 Finance Street, Xicheng District, Beijing, 100033, People's Republic of China

 

Hong Kong Office: 16th Floor, CCB Centre, No. 18 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Beijing Headquarters: Public Relations & Corporate Culture Department, China Construction Bank Corporation, No. 25 Finance Street, Xicheng District, Beijing, 100033, People's Republic of China

 

Hong Kong Office: China Construction Bank, CCB Centre, No. 18 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong

ເລກໂທລະສັບ

Beijing Office (Investor Relations): +86 10-6621-5533
Hong Kong Office (Investor Relations): +852 3918-6212
Hong Kong Office (Complaints Officer): +852 3179-5524

ເລກແຟັກ

Beijing Office (Investor Relations): +86 10-6621-8888
Beijing Office (Public Relations & Corporate Culture Department): +86 10-6621-2659
Hong Kong Office (Investor Relations): +852 2532-8185
Hong Kong Office (Complaints Officer): +852 3111-6134