Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Bank of Communications (BoCom)

ຄຳອະທິບາຍ

BoCom ໃຫ້ການບໍລິການໃນການທະນາຄານວິສາຫະກິດ ແລະ ການທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການຄັງ. ທະນາຄານດັ່ງກ່າວໃຫ້ການສະໜອງທຶນແບບລາຍບຸກຄົນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຮ່ວມສຳລັບໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະລັງານ, ແຕ່ຍັງສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບໂຄງການໃນຂະແໜງການອື່ນໆ ເຊິ່ງລວມເຖິງການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ; ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານທົ່ວໄປ; ແລະ ອຸດສາຫະກຳ, ການຂຸດແຮ່ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ.

 

ທະນາຄານດັ່ງກ່າວເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດຕໍ່ສັງຄົມ (CSR) ປະຈຳປີເຊິ່ງປະກອບມີແບບຟອມໃຫ້ຜູ້ອ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຕິຊົມຜ່ານອີເມວ, ໄປສະນີ ຫຼື ໂທລະສັບ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from dun and bradstreet, “Bank Of Communications Co., Ltd.,” accessed in 2022, View the Website; AidData, “AidData's Global Chinese Development Finance Dataset,” Version 2.0, 2021, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ

Beijing Office: [email protected]
Corporate Culture Department: [email protected]

ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 188 Yinchengzhong Road, Pilot Free Trade Zone Shanghai, Shanghai, 200120, People's Republic of China 

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Corporate Culture Department, Bank of Communications Co., Ltd., No. 188 Yingchengzhong Road, Pilot Free Trade Zone Shanghai, Shanghai, 200120, People's Republic of China 

ເລກໂທລະສັບ

Beijing Office: +86 21-5876-5588
Beijing Office (Board Office of BoCom): +86 21-5876-6688
Beijing Office (Corporate Culture Department): +86 21-5878-1234-3761

ເລກແຟັກ

Beijing Office: +86 21-5879-8398

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ