Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Bank of China (BoC)

ຄຳອະທິບາຍ

BoC ສະໜອງການທະນາຄານທຸລະກິດ, ການທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນ, ການປະກັນໄພ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ການປ່ອຍກູ້ສຳລັບເຮືອບິນ ແລະ ການບໍລິການທາງການເງິນອື່ນໆ. ທະນາຄານດັ່ງກ່າວໃຫ້ການສະໜອງທຶນແບບລາຍບຸກຄົນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຮ່ວມສຳລັບໂຄງການໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊິ່ງລວມເຖິງພະລັງງານ; ອຸດສາຫະກຳ, ການຂຸດແຮ່ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ; ການສຶກສາ; ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ; ນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ; ການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນ; ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ; ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ການບໍລິການທາງສັງຄົມ; ການກະສິກຳ; ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ; ແລະ ການປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ.

 

ສຳນັກງານຂອງທະນາຄານດັ່ງກ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດຕໍ່ສັງຄົມ (CSR) ປະຈຳປີເຊິ່ງປະກອບມີແບບຟອມໃຫ້ຜູ້ອ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຕິຊົມຜ່ານອີເມວ, ໄປສະນີ, ໂທລະສັບ ຫຼື ແຟັກ. ສຳນັກງານທີ່ຮົງກົງເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຄວາມຍືນຍົງປະຈຳປີ ເຊິ່ງປະກອບມີລິ້ງສູ່ແບບຟອມໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມສາມາດສົ່ງຄຳຕິຊົມຜ່ານອີເມວ ຫຼື ໄປສະນີ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Bank of China (BoC), “Development Strategies of Bank of China,” accessed in 2022, View the Website; Bank of China, “Main Business of Bank of China,” accessed in 2022, View the Website; AidData, “AidData's Global Chinese Development Finance Dataset,” Version 2.0, 2021, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ

Beijing Office (Investor Relations): [email protected] 
Hong Kong Office (Investor Relations): [email protected] 
Beijing Office (CSR): [email protected] 
Hong Kong Office (CSR): [email protected] or [email protected]
Hong Kong Office (Complaints Handling Division): [email protected] 

ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

Beijing Headquarters: No. 1 Fuxingmennei Street, Xicheng District, Beijing, 100818, People's Republic of China

 

Hong Kong Office: Bank of China Tower, No. 1 Garden Road, Central, Hong Kong

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Beijing Headquarters: Executive Office, Bank of China, No. 1 Fuxingmen Nei Street, Xicheng District, Beijing, 100818, People's Republic of China

 

Hong Kong Office: Bank of China (Hong Kong) Limited, 11th Floor, Bank of China Tower, No. 1 Garden Road, Central, Hong Kong

ເລກໂທລະສັບ

Beijing Office: +86 10-6659-6688
Beijing Office (Executive Office for CSR): +86 10-6659-5921
Hong Kong Office (Financial Institutions Services Hotline): +852 2903-6666
Hong Kong Office (Corporate Finance and Commercial Loans Hotline): +852 3988-2288
Hong Kong Office (Complaints Handling Division): +852 8206-2389

ເລກແຟັກ

Beijing Office: +86 10-6601-6871
Beijing Office (Executive Office for CSR): +86 10-6601-4024
Hong Kong Office (Complaints Handling Division): +852 3412-8014

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ