Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Agricultural Bank of China (ABC)

ຄຳອະທິບາຍ

ໃນຂະນະທີ່ກວດກາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທາງການເງິນສຳລັບການກະສິກຳ, ກະສິກອນ ແລະ ບ້ານຕ່າງໆ, ABC ຄອບຄຸມສາມສ່ວນທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນ: ການທະນາຄານວິສາຫະກິດ, ການທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການປະຕິບັດງານດ້ານການຄັງ. ທະນາຄານດັ່ງກ່າວໃຫ້ການສະໜອງທຶນແບບລາຍບຸກຄົນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຮ່ວມສຳລັບໂຄງການໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊິ່ງລວມເຖິງນະໂຍບາຍການຄ້າ; ອຸດສາຫະກຳ, ການຂຸດແຮ່ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ; ການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນ; ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ; ແລະ ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ.

 

ທະນາຄານດັ່ງກ່າວເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດຕໍ່ສັງຄົມ (CSR) ປະຈຳປີເຊິ່ງກຳນົດມີແບບຟອມໃຫ້ຜູ້ອ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຕິຊົມຜ່ານແຟັກ, ໄປສະນີ ຫຼື ເວັບໄຊຂອງ ABC.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Agricultural Bank of China (ABC), “Company of Overview,” accessed in 2022, View the Website; China EDGE, “Agricultural Bank of China(中国农业银行),” accessed in 2022, View the Website; NIKKEI Asia, “Agricultural Bank of China,” accessed in 2022, View the Website; AidData, “AidData's Global Chinese Development Finance Dataset,” Version 2.0, 2021, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ

Beijing Office (Investor Relations): [email protected]
Hong Kong Office (Complaint Officer): [email protected] 

ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

Beijing Headquarters: No. 69 Jianguomennei Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, People's Republic of China

 

Hong Kong Office: 25th Floor, Agricultural Bank of China Tower, No. 50 Connaught Road Central, Hong Kong

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Beijing Headquarters: Corporate Culture Department of Agricultural Bank of China Limited, No. 69 Jianguomennei Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, People's Republic of China

 

Hong Kong Office: Agricultural Bank of China Tower, No. 50 Connaught Road Central, Hong Kong

ເລກໂທລະສັບ

Beijing Office: +86 10-8510-9619
Hong Kong Office (Complaint Officer): +852 2863-1905

ເລກແຟັກ

Beijing Office: +86 10-8510-8557
Beijing Office (Corporate Culture Department): +86 10-8510-8214
Hong Kong Office (Complaint Officer): +852 2866-0133

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ