Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

State Forestry and Grassland Administration (SFGA)

ຄຳອະທິບາຍ

SFGA ຮ່າງກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ກົດລະບຽບຂັ້ນກົມສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້, ທົ່ງຫຍ້າ, ພື້ນທີ່ຊຸ່ມນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ; ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Food and Agricultural Organization (FAO) of the United Nations (UN), “China (National Level): Provisions on the Functions, Structure and Staffing of the State Forestry and Grassland Administration,” accessed in 2022, View the Website.

ເວັບໄຊ