Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Ministry of Finance (MOF)

ຄຳອະທິບາຍ

MOF ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຄະນະກຳມາທິການສ່ວນກາງຂອງພັກກອມມູນິດແຫ່ງປະເທດຈີນ (CCP) ກ່ຽວກັບການເງິນສາທາລະນະ. ກະຊວງດັ່ງກ່າວນໍາໃຊ້ຂໍ້ສະເໜີທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງກົມເພື່ອກຳນົດການຈັດສັນງົບປະມານສຳລັບໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ.

 

MOF ຕ້ອງອະນຸມັດການປະກັນໄພສິນເຊື່ອເພື່ອການສົ່ງອອກໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວສຳລັບໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $30 ລ້ານແຕ່ຕໍ່າກວ່າຂີດຈຳກັດທີ່ກຳນົດສະເພາະສຳລັບແຕ່ລະປະເທດທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ BRI. ສຳລັບໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າຂີດຈຳກັດຂອງປະເທດເຈົ້າພາບແຕ່ຕໍ່າກວ່າ $100 ລ້ານ, MOF ຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັບMinistry of Foreign Affairs (MFA) ແລະ Ministry of Commerce (MOFCOM) ກ່ອນທີ່ State Council ຈະສາມາດຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການປະກັນໄພສິນເຊື່ອເພື່ອການສົ່ງອອກໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Ministry of Finance (MOF), “Main Functions,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 3 Nansanxiang, Sanlihe, Xicheng District, Beijing, 100045, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Ministry of Finance, No. 3 Nansanxiang, Sanlihe, Xicheng District, Beijing, 100045, People's Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

+86 10-6855-1114

ເລກແຟັກ

+86 10-6855-1562

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ