Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Ministry of Ecology and Environment (MEE)

ຄຳອະທິບາຍ

ໂດຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກ່ອນໜ້າຄືກະຊວງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ (MEP) ແລະ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານເພື່ອປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດ (SEPA), MEE ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບັນຫາດ້ານລະບົບນິເວດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຈີນ. ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວລິເລີ່ມການສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການລະດັບຊາດ.

 

MEE ຍັງຮຽກປະຊຸມສະມາຄົມການພັດທະນາສີຂຽວຂອງໂຄງການລິເລີ່ມເຂັມຂັດ ແລະ ເສັ້ນທາງ (BRIGDC), ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຂອງຈີນຈາກຂະແໜງການສາທາລະນະ, ເອກະຊົນ ແລະ ພາກປະຊາສັງຄົມ. ສາມາດຊອກຫາລາຍຊື່ສະມາຊິກຢູ່ບ່ອນນີ້: https://greenfdc.org/belt-and-road-initiative-green-coalition-brigc/

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Ministry of Ecology and Environment (MEE), “Mandates,” accessed in 2022, View the Website; Green Finance & Development Center, “Belt and Road Initiative International Green Development Coalition (BRIGC),” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 12 East Chang'an Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Ministry of Ecology and Environment, No. 12 East Chang'an Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, People's Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

+86 10-6564-6114

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ