Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

China International Development Cooperation Agency (CIDCA)

ຄຳອະທິບາຍ

CIDCA ສ້າງແນວທາງ, ແຜນການ ແລະ ນະໂຍບາຍສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ; ໃຫ້ຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນ; ແລະ ພັດທະນາການປະຕິຮູບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ. ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວຍັງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ສຳຄັນ, ເຊັ່ນ: ການແຈກຢາຍວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from China International Development Cooperation Agency (CIDCA), “What we do,” accessed in 2022, View the Website.

ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 82 Dong'anmen Street, Dongcheng District, Beijing, 100006, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

China International Development Cooperation Agency, No. 82 Dong'anmen Street, Dongcheng District, Beijing, 100006, People's Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

+86 10-8660-1898

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ