Skip to main content
សទ្ទានុក្រម
定义

សំដៅលើសិទ្ធិ ឬការរឹតត្បិតដែលដំណើរការជាមួយដីមួយ។ ជាឧទាហរណ៍ សិទ្ធិទាំងនេះផ្តល់ឱ្យម្ចាស់ដីជាបន្តបន្ទាប់នូវការប្រើប្រាស់ពេញលេញ និងរីករាយជាមួយនឹងប្រភពទឹកដែលហូរកាត់ដីនោះ។

原文

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, “Appurtenance,” accessed in 2022, View the Website; "Water Rights," Investopedia, 2021, View the PDF; Thomson Reuters Practical Law, “Appurtenant right," accessed in 2022, View the Website.

定义

បុគ្គល ឬអង្គភាពដែលមានសិទ្ធិពេញលេញលើដី ឬទ្រព្យសម្បត្តិ។

原文

Adapted from Bridges Across Borders, "A Cambodian Guide to Defending Land and Housing Rights Vol 1 - Part 2," 2009, View the PDF

定义

វិធីសាស្រ្តនៃការវាយតម្លៃផ្តល់ទិន្នផល សំណង គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសកម្ម បូកនឹងតម្លៃប្រតិបត្តិការចាំបាច់ដែលទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសកម្ម។ នៅកន្លែងដែលមានទីផ្សារដំណើរការ តម្លៃផ្លាស់ប្តូរ គឺជាតម្លៃទីផ្សារដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យឯករាជ្យ និងមានសមត្ថភាព បូកនឹងតម្លៃប្រតិបត្តិការ។ នៅពេលដែលមិនមានទីផ្សារដំណើរការ តម្លៃផ្លាស់ប្តូរ អាចត្រូវបានកំណត់តាមរយៈមធ្យោបាយ ជម្រើសផ្សេងទៀត ដូចជាការគណនាតម្លៃទិន្នផលសម្រាប់ដី ឬទ្រព្យផលិតភាព ឬតម្លៃថេរនៃសម្ភារៈផ្លាស់ប្តូរ និងកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ការសាងសង់នៃរចនាសម្ព័ន្ធ ឬទ្រព្យសកម្មថេរផ្សេងទៀត បូកនឹងតម្លៃប្រតិបត្តិការ។ នៅក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ដែល បន្លាស់ទិ នាំឱ្យបាត់បង់ទីជម្រក តម្លៃផ្លាស់ប្តូរ យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវតែគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបើកការទិញ ឬសាងសង់លំនៅដ្ឋានដែលស្របតាមស្តង់ដារសហគមន៍អប្បបរមា ដែលអាចទទួលយកបាននៃគុណភាព និងសុវត្ថិភាព។ វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃសម្រាប់កំណត់ តម្លៃផ្លាស់ប្តូរ គួរតែត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារ និងរួមបញ្ចូលក្នុងឯកសារធ្វើផែនការ ការតាំងទីលំនៅថ្មី ដែលពាក់ព័ន្ធ។ ការចំណាយលើប្រតិបត្តិការរួមមានថ្លៃរដ្ឋបាល ការចុះឈ្មោះ ឬថ្លៃសេវា ប្លង់កម្មសិទ្ធិ ការចំណាយលើការផ្លាស់ប្តូរសមរម្យ និងការចំណាយស្រដៀងគ្នាណាមួយដែលដាក់លើ មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់។ ដើម្បីធានាបាននូវ សំណង នៅ តម្លៃផ្លាស់ប្តូរ អត្រា សំណង ដែលបានគ្រោងទុកអាចតម្រូវឱ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុង តំបន់ឥទ្ធិពលនៃគម្រោង ដែលអតិផរណាខ្ពស់ ឬរយៈពេលនៃពេលវេលារវាងការគណនាអត្រា សំណង និងការផ្តល់ សំណង គឺទូលំទូលាយ។

原文

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

定义

ដែនកំណត់ ឬការហាមឃាត់លើការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្ម លំនៅដ្ឋាន ពាណិជ្ជកម្ម ឬដីផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានណែនាំដោយផ្ទាល់ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្នែកនៃគម្រោង។ ទាំងនេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការរឹតត្បិតលើការចូលទៅកាន់ឧទ្យានដែលបានចាត់តាំងស្របច្បាប់ និង តំបន់ការពារ ការរឹតត្បិតលើការចូលប្រើប្រាស់ធនធានទ្រព្យសម្បត្តិរួមផ្សេងទៀត និង ការរឹតត្បិតលើការប្រើប្រាស់ដី នៅក្នុងតំបន់សេវភាពសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី ឬតំបន់សុវត្ថិភាព។

原文

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

定义

នីតិវិធីជាក់លាក់នៃគម្រោងដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្ត ប្រសិនបើបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ មិនធ្លាប់បានដឹងពីមុន ត្រូវបានជួបប្រទះក្នុងអំឡុងពេលសកម្មភាពគម្រោង។ វានឹងពន្យល់ពីរបៀបដែលការរកឃើញដោយចៃដន្យទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយគម្រោងនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រង។ នីតិវិធីនឹងរួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអំពីវត្ថុ ឬទីតាំងដែលបានរកឃើញដោយអ្នកជំនាញបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌; ធ្វើរបងបិទកន្លែងរុករក ឬទីតាំងដើម្បីជៀសវាងការរំខានបន្ថែមទៀត; ធ្វើការវាយតម្លៃវត្ថុ ឬទីតាំងដែលបានរកឃើញដោយអ្នកជំនាញផ្នែកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌; កំណត់ និងអនុវត្តសកម្មភាពដែលស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវបរិស្ថាន និងសង្គម ក៏ដូចជាច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ; និងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និង កម្មករអំពីនីតិវិធីរកឃើញដោយចៃដន្យ ។

原文

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

定义

វត្តមានជាក់ស្តែង និងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយដី និងដែនដីដែលជាកម្មសិទ្ធិប្រពៃណី ឬប្រើប្រាស់ ឬកាន់កាប់តាមទម្លាប់ដោយ សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ឬក្រុមផ្សេងទៀត រួមទាំងកន្លែងពិសិដ្ឋ និងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលរាប់ជំនាន់មានអត្ថន័យពិសេសចំពោះ មនុស្សទាំងនោះ។

原文

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

定义

សិទ្ធិរបស់ ជនជាតិដើមភាគតិច មានចែងនៅក្នុង "សេចក្តីប្រកាសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច (UNDRIP)" និង "អនុសញ្ញាស្តីពីជនជាតិដើមភាគតិច និងកុលសម្ព័ន្ធ លេខ 169" របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO)។ សិទ្ធិទាំងនេះរួមមានការទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រ ភាសា អត្តសញ្ញាណ និងវប្បធម៌ប្លែកៗរបស់ពួកគេ; សិទ្ធិសមូហភាពរបស់ពួកគេលើដី ដែនដី និងធនធានធម្មជាតិដែលពួកគេបានកាន់កាប់ និងប្រើប្រាស់តាមបែបប្រពៃណី; និងសិទ្ធិរបស់ពួកគេចំពោះចំណេះដឹងប្រពៃណីសមូហភាពរបស់ពួកគេ។ UNDRIP បញ្ជាក់ថា សិទ្ធិសមូហភាព គឺមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់អត្ថិភាព សុខុមាលភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច និង ការអភិវឌ្ឍ ក្នុងនាមជាប្រជាជន។

原文

Adapted from International Fund for Agricultural Development (IFAD), "Indigenous peoples’ collective rights to lands, territories and natural resources: Lessons from IFAD-supported projects," accessed in 2022, View the Website.

定义

ចំនួនទឹកប្រាក់ ដី លំនៅឋាន ទ្រព្យសម្បត្តិ រចនាសម្ព័ន្ធ ឬទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានផ្តល់សម្រាប់ការខូចខាតរូបវ័ន្ត ឬសេដ្ឋកិច្ច ឬការផ្លាស់ទីលំនៅដែលបណ្តាលមកពីគម្រោង។ សំណង អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាគ្រប់គ្រាន់ ប្រសិនបើវាស្មើនឹង តម្លៃផ្លាស់ប្តូរ ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យ មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ ផ្លាស់ប្តូរដី លំនៅដ្ឋាន ទ្រព្យសម្បត្តិ សម្ភារៈបរិក្ខារមូលដ្ឋាន ជម្រើស ជីវភាព និង/ឬអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលបានបាត់បង់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី សំណង សូមមើល ការផ្តល់សំណងសមរម្យ ការតាំងទីលំនៅថ្មី និងការគាំទ្រការស្តារជីវភាព។

原文

Adapted from Bridges Across Borders, "A Cambodian Guide to Defending Land and Housing Rights Vol 1 - Part 1," 2009, View the PDF.

定义

សំដៅលើគំរូនៃការប្រើប្រាស់ដី និងធនធានរបស់ សហគមន៍ យូរអង្វែងដោយអនុលោមតាមច្បាប់នៃទំនៀមទម្លាប់ គុណតម្លៃ ទំនៀមទម្លាប់ និងប្រពៃណីរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន និង ជនជាតិដើមភាគតិច រួមទាំងការប្រើប្រាស់តាមរដូវ ឬជាវដ្ត — ជាជាងប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ផ្លូវការ ចំពោះដី និងធនធានដែលចេញដោយ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ

原文

Adapted from United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UN-REDD Program), "Customary rights," accessed in 2022, View the Website.

定义

បុគ្គល ឬក្រុមមនុស្សដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញ - តាមរយៈ ការផ្លាស់ទីលំនៅ ការបាត់បង់ដីលំនៅដ្ឋាន ឬការបាត់បង់ទីជំរក - និង/ឬការផ្លាស់ទីលំនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច - តាមរយៈការបាត់បង់ដីមានផលិតភាព ទ្រព្យសម្បត្តិ សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យ ប្រភពប្រាក់ចំណូល ឬមធ្យោបាយនៃ ជីវភាព — ដោយសារការចាប់យកដីដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់គម្រោង ឬការរឹតត្បិតលើការប្រើប្រាស់ដីធ្លីដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្ត ហើយដែលបាត់បង់សិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ឧទ្យាន និងតំបន់ការពារដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់។

原文

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Safeguard Policy Statement," 2009, View the PDF.

定义

ការបាត់បង់ដីធ្លី ទ្រព្យសម្បត្តិ ការចូលប្រើប្រាស់ទ្រព្យ ប្រភពចំណូល ឬមធ្យោបាយនៃ ជីវភាព ដោយសារការចាប់យកដីដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្ត ឬ ការរឹតត្បិតលើការប្រើប្រាស់ដី ដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្ត និងសិទ្ធិចូលទៅកាន់ឧទ្យាន និងតំបន់ការពារដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ការផ្លាស់ទីលំនៅសេដ្ឋកិច្ច សូមមើល ការចាប់យកដី និង ការផ្តល់សំណងសមរម្យ ការតាំងទីលំនៅថ្មីនិងការគាំទ្រការស្តារជីវភាព។ 

原文

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Safeguard Policy Statement," 2009, View the PDF.

定义

ការបណ្តេញជាអចិន្ត្រៃយ៍ ឬបណ្ដោះអាសន្នប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់បុគ្គល គ្រួសារ និង/ឬ សហគមន៍ ចេញពីផ្ទះ និង/ឬដីដែលពួកគេកាន់កាប់ដោយមិនមានការផ្តល់ និងការចូលប្រើប្រាស់ ឬទម្រង់សមស្របនៃការការពារផ្លូវច្បាប់ និងការការពារផ្សេងទៀត។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ការផ្លាស់ទីលំនៅ សូមមើល ការចាប់យកដី និង ការផ្តល់សំណងសមរម្យ ការតាំងទីលំនៅថ្មី និងការគាំទ្រការស្តារជីវភាព។ 

原文

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

定义

ការចាប់យកដី ការរឹតត្បិតលើការប្រើប្រាស់ដីទាក់ទងនឹងគម្រោង អាចបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ទីលំនៅ, ការផ្លាស់ទីលំនៅសេដ្ឋកិច្ច ឬទាំងពីរ។ ការតាំងទីលំនៅថ្មី ត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមានការស្ម័គ្រចិត្ត នៅពេលដែល មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់សហគមន៍ មិនមានសិទ្ធិបដិសេធ ការចាប់យកដីការរឹតត្បិតលើការប្រើប្រាស់ដី ដែលនាំឱ្យមានការផ្លាស់ទីលំនៅ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ការតាំងទីលំនៅថ្មីដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្ត សូមមើល ការចាប់យកដី និង ការផ្តល់សំណងសមរម្យ ការតាំងទីលំនៅថ្មី និងការគាំទ្រការស្តារជីវភា។ 

原文

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

定义

សំដៅលើវិធីសាស្រ្តទាំងអស់នៃការទទួលបានដីសម្រាប់គោលបំណងគម្រោង ដែលអាចរួមបញ្ចូលការទិញទាំងស្រុង ការដកហូតដី និងការទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ ដូចជាសេវភាព ឬសិទ្ធិបើកផ្លូវ។ ការចាប់យកដី ក៏អាចរាប់បញ្ចូលទាំងការចាប់យកដីដែលមិនបានកាន់កាប់ ឬមិនបានប្រើប្រាស់ផងដែរ មិនថាម្ចាស់ដីពឹងផ្អែកលើដីនោះសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូល ឬគោលបំណង ចិញ្ចឹមជីវិតឬអត់នោះទេ; ការដកហូតដីសាធារណៈដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬកាន់កាប់ដោយបុគ្គល ឬគ្រួសារ; និងផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងដែលនាំឱ្យដីលិចទឹក ឬបើមិនដូច្នេះទេធ្វើឱ្យមិនអាចប្រើប្រាស់បាន ឬមិនអាចចូលប្រើប្រាស់បាន។ ដីរួមបញ្ចូលអ្វីៗដែលដុះនៅលើដី ឬជាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍លើដី ដូចជាដំណាំ ប្រភពទឹកដែលជា ទ្រព្យចំណុះ របស់ដី អគារ និងការកែលម្អផ្សេងៗទៀត។ សូមមើល ការចាប់យកដី សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

原文

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

定义

ផែនការដែលពន្យល់រាល់ការចាត់ចែង ការតាំងទីលំនៅថ្មី និងវិធានការសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យ ឬការទូទាត់ផលប៉ះពាល់នៃ ការតាំងទីលំនៅថ្មី។ វាពិនិត្យឡើងវិញនូវក្របខ័ណ្ឌច្បាប់; កំណត់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលបណ្តាលមកពី ការតាំងទីលំនៅថ្មី; ពិពណ៌នាអំពីដំណើរការសម្រាប់ ការចាប់យកដី ក៏ដូចជាលទ្ធកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍ នៃដីសម្រាប់ ការតាំងទីលំនៅថ្មី; រួមបញ្ចូលកាលវិភាគសម្រាប់សកម្មភាព ការតាំងទីលំនៅថ្មី; ពិភាក្សាអំពីវិធានការផ្តល់ សំណង និងស្ដារ ជីវភាព របស់ប្រជាជននៅក្នុងទីតាំងថ្មី; គូសបញ្ជាក់ការរៀបចំស្ថាប័ន; និងប៉ាន់ស្មានបុគ្គលិក មូលនិធិ និងធនធានដែលត្រូវការផ្សេងទៀត។ ផែនការនេះគួរតែបង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់ កិច្ចព្រមព្រៀង ក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធ។ សូមមើល ការចាប់យកដី និង ការផ្តល់សំណងសមរម្យ ការតាំងទីលំនៅថ្មី និងការគាំទ្រការស្តារជីវភាព សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងទាំងនេះ។ 

原文

Adapted from International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Resettlement Action Plan (RAP)," 2018, View the PDF.

定义

ភស្តុតាងនៃសិទ្ធិរបស់បុគ្គល គ្រួសារ ឬសិទ្ធិរបស់ សហគមន៍ចំពោះដី ឬ ជាកម្មសិទ្ធិ នៃដី។ នៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះមួយចំនួន វាអាចមកជាទម្រង់វិញ្ញាបនបត្រជាក់ស្តែងនៃ កម្មសិទ្ធិ។

原文

Adapted from IGI Global, "What is Land Title," accessed in 2022, View the Website.

定义

មធ្យោបាយពេញលេញដែលមនុស្សប្រើដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិត និងផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ ឧទាហរណ៍រួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះតែប្រាក់ចំណូលផ្អែកលើប្រាក់ឈ្នួល កសិកម្ម នេសាទ ការស្វែងរកចំណី ជីវភាពពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀត ពាណិជ្ជកម្មតូចតាច ការដោះដូរ និងការបើកអាជីវកម្មខ្នាតតូច។

原文

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

定义

ផែនការដែលដោះស្រាយ ការផ្លាស់ទីលំនៅសេដ្ឋកិច្ច នៃ មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់។ វាពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈនៃការផ្លាស់ទីលំនៅដែលបណ្តាលមកពីគម្រោង; ពិនិត្យមើលច្បាប់ និងគោលនយោបាយដែលអាចអនុវត្តបាន; សង្ខេបសកម្មភាព និងការរកឃើញពីការប្រឹក្សាភាគីពាក់ព័ន្ធ; បង្ហាញពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមូលដ្ឋាន; ស្នើវិធានការដើម្បីផ្តល់សំណងដល់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ និងស្ដារ ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេដល់កម្រិតមុនគម្រោង ឬល្អជាងនេះ; កំណត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការត្រួតពិនិត្យ និងរាយការណ៍; គូសបញ្ជាក់ កាលវិភាគអនុវត្ត; និងប៉ាន់ស្មានបុគ្គលិក មូលនិធិ និងធនធានដែលត្រូវការផ្សេងទៀត។ វាអាចជាឯកសារឯករាជ្យ ឬជាផ្នែកនៃ ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងសង្គម (ESMP)។ 

原文

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF

定义

ដំណើរការនៃការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងការបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ដែលជាលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ទីលំនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង/ឬរូបវ័ន្ត។ តាមរយៈការគាំទ្រនៃ ការស្ដារជីវភាព, អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និង អ្នកម៉ៅការ គួរតែធ្វើការជាមួយ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ដើម្បីផ្តល់ជម្រើសសមរម្យសម្រាប់ មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ ដើម្បីរក្សា ឬលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ; ធានាថាជំនាញផលិតភាពរបស់មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់អាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងទីតាំងថ្មី; ផ្តល់សកម្មភាពកសាងសមត្ថភាព និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីដោះស្រាយគម្លាតក្នុងជំនាញ; និងជំរុញបរិយាកាសដែលមានឱកាសការងារចម្រុះ រួមទាំងការងារលើគម្រោង BRI ។ 

原文

Adapted from World Bank, "Resettlement, Livelihoods and Ethnic Minorities Development Program," 2011, View the PDF.

定义

ការផ្លាស់ទីលំនៅ ការបាត់បង់ដីលំនៅឋាន ឬការបាត់បង់ទីជម្រកជាលទ្ធផលនៃការចាប់យកដីដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្ត ឬ ការរឹតត្បិតលើការប្រើប្រាស់ដី ដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្ត ឬលើការចូលទៅកាន់ឧទ្យានដែលបានកំណត់ស្របច្បាប់ និង តំបន់ការពារ ។ ប្រសិនបើវាពិតជាចាំបាច់សម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍ របស់គម្រោងមួយនោះ រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ, អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និង អ្នកម៉ៅការ ត្រូវតែផ្តល់ការជូនដំណឹងជាមុនឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់; ផ្តល់ឱកាសដ៏មានអត្ថន័យក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹង សារទុក្ខ  និងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍; ជៀសវាងការប្រើកម្លាំងហួសហេតុ មិនចាំបាច់ មិនសមាមាត្រ ឬជ្រុលហួស; និងផ្តល់សំណងសម្រាប់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើបុគ្គល គ្រួសារ និង/ឬ សហគមន៍។ 

原文

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Safeguard Policy Statement," 2009, View the PDF.

定义

ដំណើរការនៃការផ្លាស់ទីបុគ្គល គ្រួសារមួយ សហគមន៍ ឬក្រុមសង្គមផ្សេងទៀតទៅកាន់កន្លែងផ្សេង។

定义

កន្លែងថ្មីសម្រាប់រស់នៅសម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីលំ និងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារគម្រោង។ កន្លែងទាំងនេះគួរតែធានាបាននូវ សុវត្ថិភាពនៃសិទ្ធិកាន់កាប់; មានតម្លៃសមរម្យ សុវត្ថិភាព និងអាចរស់នៅបាន; ផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានទឹក អនាម័យ ការថែទាំសុខភាព ឱកាសជីវភាពរស់នៅ ការអប់រំ និងសេវាកម្មសំខាន់ៗផ្សេងទៀត; បំពេញតម្រូវការរបស់ ក្រុមងាយរងគ្រោះ; និងគោរពអត្តសញ្ញាណ និងតម្រូវការវប្បធម៌។ វត្តមានរបស់គម្រោងគួរតែបង្កើន — ឬយ៉ាងហោចណាស់រក្សា — កម្រិតជីវភាពរបស់ មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់

原文

Adapted from Bridges Across Borders, "A Cambodian Guide to Defending Land and Housing Rights Vol 1 - Part 1," 2009, View the PDF.

定义

ដីដែល (តាំងទីលំនៅថ្មី) បុគ្គល គ្រួសារ ឬ សហគមន៍ អាចកាន់កាប់ដោយស្របច្បាប់ ដែលជាកន្លែងដែលពួកគេត្រូវបានការពារពីហានិភ័យនៃ ការបណ្តេញចេញ និងជាកន្លែងដែលសិទ្ធិកាន់កាប់ដែលបានផ្តល់ឱ្យពួកគេមានលក្ខណៈ  សមស្របតាមវប្បធម៌ និងសង្គម។ គ្មានករណីណាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅថ្មីនេះ នឹងត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពទាបជាងសិទ្ធិដែលពួកគេមានលើដី ឬទ្រព្យដែលពួកគេបានផ្លាស់ទីលំនៅនោះទេ។ 

ស្ត្រី យុវជន និង ក្រុមងាយរងគ្រោះ ដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីបែប ទំនៀមទម្លាប់កម្មសិទ្ធិលើដីបន្ទាប់បន្សំ  ទំនងជាមានសុវត្ថិភាពនៃសិទ្ធិកាន់កាប់ទាបជាង។

原文

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; World Bank, Land & Conflict: Thematic Guidance Note 03 Protecting and Strengthening the Land Tenure of Vulnerable Groups, accessed in 2022, View the PDF.

定义

សិទ្ធិរបស់បុគ្គលដែលប្រើប្រាស់ដី និង/ឬធនធានរបស់វា ដោយគ្មានកម្មសិទ្ធិ ច្បាស់លាស់។ ដោយសារសិទ្ធិបន្ទាប់បន្សំមានទំនោរជាលក្ខណៈគ្មានដែនកំណត់ ប្រជាជនអាចបាត់បង់សិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលចរចា ឬ ការចាប់យកដី សម្រាប់គម្រោងមួយ។ នៅពេលដែល  រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ, អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ, អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និង/ឬ អ្នកម៉ៅការមិនទទួលស្គាល់សិទ្ធិបន្ទាប់បន្សំដោយស្របច្បាប់ទេនោះ,  មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់  អាចប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការការពារដីរបស់ពួកគេ និងទទួលបានការគាំទ្រលើ សំណង, ការតាំងទីលំនៅថ្មី និង ការស្ដារឡើងវិញនូវជីវភាពរស់នៅបានគ្រប់គ្រាន់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សិទ្ធិទាំងនេះអាចត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងធ្វើជាផ្លូវការតាមរយៈឯកសារផ្លូវការ ផែនការប្រើប្រាស់ដីភូមិ ច្បាប់សហគមន៍ និងមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀត។


សហគមន៍ ឬគ្រួសារអាចមានសិទ្ធិបន្ទាប់បន្សំ ប្រសិនបើពួកគេប្រមូលផលអាហារព្រៃ និងរុក្ខជាតិឱសថ ប្រមូលឈើ បរបាញ់ ឬនេសាទ។ បុគ្គល ឬគ្រួសារអាចដាក់ជួលដីដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលកំណត់ និងក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ដូចជាសម្រាប់ផលិតផលដំណាំ និងការចិញ្ចឹមសត្វ។ នៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះមួយចំនួន បុរសដែលទំនងជាម្ចាស់ដីដែលបានចុះបញ្ជីនោះ អាចមានសិទ្ធិសម្រេចបានច្រើនលើដីធ្លី ចំណែកឯស្ត្រី និងយុវជនដែលធ្វើការលើដីនេះដែលទទួលបានកម្រៃតិចតួច ឬគ្មានប្រាក់កម្រៃ អាចមានត្រឹមតែសិទ្ធិបន្ទាប់បន្សំប៉ុណ្ណោះ។ 

原文

Adapted from The National Land Use Planning Commission, "Guidelines for Participatory Village Land Use Management in Tanzania," 1998, View the PDF; Mary Njeri Thiong’o and Sunday Baba, "Access to Land and Youths Participation in Agribusiness in Africa: a case of Sudan," 2019, View the PDF; World Bank, "Land & Conflict, Thematic Guidance Note 03: Protecting and Strengthening the Land Tenure of Vulnerable Groups," accessed in 2022, View the PDF; Carol W. Dickerman et al., "Security of Tenure and Land Registration in Africa: Literature Review and Synthesis," 1989, View the PDF; Mhd Ekbal Anak, "Housing, Land and Property Rights for Syrian Women in Contexts of Internal Displacement: Challenges and Opportunities," 2021, View the Website

定义

ការគាំទ្រដើម្បីជួយមនុស្សផ្លាស់ទីទៅ និងតាំងលំនៅនៅទីតាំងថ្មី និង/ឬស្ដារជីវភាពរស់នៅ របស់ពួកគេឡើងវិញ បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូររូបវ័ន្ត និង/ឬសេដ្ឋកិច្ច។ អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ, អ្នកអភិវឌ្ឍន៍, អ្នកម៉ៅការ, អ្នកម៉ៅការបន្ត និង រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការគាំទ្របន្ថែមដែលគឺជា ភាពរសើបផ្នែកយេនឌ័រ និង ភាពសមស្របផ្នែកវប្បធម៌ សម្រាប់ ក្រុមងាយរងគ្រោះ។ 

原文

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF