Skip to main content
ភាគីពាក់ព័ន្ធ

Forest Stewardship Council (FSC)

ຄຳອະທິບາຍ

FSC លើកកម្ពស់ការគោរព និងការគ្រប់គ្រង និងព្រៃឈើរបស់ពិភពលោកដែលសមស្របតាមលក្ខណៈបរិស្ថាន ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច។

អង្គការនេះផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍស្ដង់ដារ អនុលោមភាពផ្លូវច្បាប់ សិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌរបស់ កម្មករ និង ជនជាតិដើមភាគតិច បរិស្ថាន តម្លៃបរិស្ថាននិងផលប៉ះពាល់ ការពិនិត្យតាមដាននិងការវាយតម្លៃ ព្រមទាំងតម្លៃនៃការអភិរក្ស។

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Forest Stewardship Council (FSC), “About Us,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 134 Adenauerallee, Bonn, 53113, Germany

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Forest Stewardship Council, No. 134 Adenauerallee, Bonn, 53113, Germany

ເລກໂທລະສັບ

+49 22-836-7660

ເລກແຟັກ

+49 22-8367-6665

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ