Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Forest Stewardship Council (FSC)

Deskripsi

FSC ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງທີ່ແທດເໝາະທາງສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສາມາດຢູ່ລອດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບໃນປ່າໄມ້ຂອງໂລກ.

ໜ່ວຍງານນີ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການພັດທະນາມາດຕະຖານ, ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ສິດທິ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຮັດວຽກ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນ ແລະ ຄຸນຄ່າໃນການອະນຸລັກ.

Sumber(-sumber) Deskripsi

Adapted from Forest Stewardship Council (FSC), “About Us,” accessed in 2022, View the Website.

Alamat(-alamat) Email
Situs Web
Alamat(-alamat) Kantor

No. 134 Adenauerallee, Bonn, 53113, Germany

Alamat(-alamat) Surat-menyurat

Forest Stewardship Council, No. 134 Adenauerallee, Bonn, 53113, Germany

Nomor(-nomor) Telepon

+49 22-836-7660

Nomor(-nomor) Faks

+49 22-8367-6665

Akun(-akun) Media Sosial