Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Forest Stewardship Council (FSC)

ຄຳອະທິບາຍ

FSC ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງທີ່ແທດເໝາະທາງສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສາມາດຢູ່ລອດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບໃນປ່າໄມ້ຂອງໂລກ.

ໜ່ວຍງານນີ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການພັດທະນາມາດຕະຖານ, ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ສິດທິ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຮັດວຽກ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນ ແລະ ຄຸນຄ່າໃນການອະນຸລັກ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Forest Stewardship Council (FSC), “About Us,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 134 Adenauerallee, Bonn, 53113, Germany

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Forest Stewardship Council, No. 134 Adenauerallee, Bonn, 53113, Germany

ເລກໂທລະສັບ

+49 22-836-7660

ເລກແຟັກ

+49 22-8367-6665

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ