Skip to main content
ភាគីពាក់ព័ន្ធ

Development Research Center of the State Council

ຄຳອະທິບາຍ

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍគឺជាស្ថាប័នមួយស្ថិតនៅក្រោមក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋផ្ទាល់ដែលអនុវត្តការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងការប្រឹក្សាយោបល់លើដំណើរការសម្រេចចិត្ត។ 

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Development Research Center of the State Council, “Scope of work of the center,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 225 Chaonei Street, Beijing, 100010, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Development Research Center of the State Council, No. 225 Chaonei Street, Beijing, 100010, People's Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

+86 10-601-8009

ເລກແຟັກ

+86 10-601-3530

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ