Skip to main content
ភាគីពាក់ព័ន្ធ

Global Reporting Initiative (GRI)

ຄຳອະທິບາຍ

GRI ផ្តល់នូវសំណុំនៃស្តង់ដារទូទៅសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការផ្សេងទៀតដើម្បីរាយការណ៍ និងទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន និងសង្គមរបស់ពួកគេ។

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Global Reporting Initiative (GRI), “About GRI,” accessed in 2022, View the Website; Global Reporting Initiative (GRI), “Our mission and history,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ

General: [email protected]
Media Inquiries: [email protected]

ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

Barbara Strozzilaan No. 336, Amsterdam, 1083 HN, The Netherlands

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Global Reporting Initiative, P.O. Box 10039, 1001 EA, Amsterdam, The Netherlands

ເລກໂທລະສັບ

+31 20-531-0

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ