Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

China Development Bank (CDB)

ຄຳອະທິບາຍ

CDB ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປ່ອຍກູ້ ແລະ ການລົງທຶນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວເປັນຫຼັກເພື່ອສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງປະເທດຈີນ. ທະນາຄານດັ່ງກ່າວມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະອອກເງິນປ່ອຍກູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນສຳລັບການສຳປະທານ, ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານຈີນອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ CDB ສະເໜີເງິນປ່ອຍກູ້ດອກເບ້ຍຕໍ່າສຳັບໂຄງການທີ່ສະເພາະ. ໂດຍສະເພາະສຳລັບໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂະໜາດໃຫຍ່, ທະນາຄານດັ່ງກ່າວອາດອະນຸມັດເງິນປ່ອຍກູ້ເປັນກຸ່ມຮ່ວມກັບທະນາຄານທຸລະກິດ.

 

CDB ໃຫ້ການສະໜອງທຶນແບບລາຍບຸກຄົນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຮ່ວມສຳລັບໂຄງການໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊິ່ງລວມເຖິງນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ; ອຸດສາຫະກຳ, ການຂຸດແຮ່ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ; ການສື່ສານ; ພະລັງງານ; ສາທາລະນະສຸກ; ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ການບໍລິການທາງສັງຄົມ; ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ; ການສຶກສາ; ການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນ; ການກະສິກຳ, ການປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ; ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ; ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຄ້າ; ແລະ ວຽກງານຫຼາຍຂະແໜງການ.

 

ທະນາຄານດັ່ງກ່າວເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຄວາມຍືນຍົງປະຈຳປີ ແລະ ຮັບເອົາຄຳຕິຊົມຜ່ານແຟັກ, ອີເມວ ຫຼື ໂທລະສັບ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from China Development Bank (CDB), “About CDB,” accessed in 2022, View the Website; AidData, “AidData's Global Chinese Development Finance Dataset,” Version 2.0, 2021, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ

Beijing Office: [email protected]
Beijing Office (Board of Directors Office): [email protected] 

ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

Beijing Office: No. 18 Fuxingmennei Street, Xicheng District, Beijing, 100031, People's Republic of China

Compliance Reporting Office: China Development Bank, No. 16 Taipingqiao Avenue, Xicheng District, Beijing, 100021, People’s Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Beijing Office: Global Cooperation Department, China Development Bank, No. 18 Fuxingmennei Street, Xicheng District, Beijing, 100031, People's Republic of China

 

Compliance Reporting Office: China Development Bank, No. 16 Taipingqiao Avenue, Xicheng District, Beijing, 100021, People’s Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

Beijing Office: +86 10-6830-6688
Beijing Office (Board of Directors Office): +86 10-8830-9375
Compliance Reporting Office: +86 10-6833-3171
Hong Kong Office (Legal & Compliance Department): +852 3697-7110

ເລກແຟັກ

Beijing Office: +86 10-6830-6699
Beijing Office (Board of Directors Office): +86 10-8830-9169
Hong Kong Office (Legal & Compliance Department): +852 2530-4083

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ