Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

International Hydropower Association (IHA)

Description

IHA ພັດທະນາ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງພະລັງງານນໍ້າໃນລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນໍ້າຈືດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງສະພາບພູມິອາກາດ. ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜັບສະໜູນ, ການວິໄຈ ແລະ ໂຄງການລິເລີ່ມນະໂຍບາຍ, ໜ່ວຍງານນີ້ໄດ້ສົ່ງເສີມຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີກ່ຽວກັບພະລັງງານ, ສະພາບພູມິອາກາດ, ຄວາມຍືນຍົງ, ການເງິນ, ການເຮັດໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ນໍ້າ.

Source(s) for Description

Adapted from International Hydropower Association (IHA), “Our mission,” accessed in 2022, View the Website.

Email Address(es)
Website(s)
Office Address(es)

No. 1 Canada Square, Canary Wharf, London E14-5AA, United Kingdom

Mailing Address(es)

International Hydropower Association, No. 1 Canada Square, Canary Wharf, London E14-5AA, United Kingdom

Social Media Account(s)