Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

International Association for Impact Assessment (IAIA)

ការពិពណ៌នា

IAIA ຈັດກອງປະຊຸມລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອເສີມສ້າງຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີສຸດ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA).

ໜ່ວຍງານນີ້ພັດທະນາວິທີການ ແລະ ຫຼັກປະຕິບັດສຳລັບການປະເມີນຜົນກະທົບຢ່າງຄອບຄຸມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັນ; ປັບປຸງຂະບວນການ ແລະ ວິທີການປະເມີນ; ສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມທາງເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງສາທາລະນະ; ໃຫ້ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວິຊາຊີບຜ່ານການທົບທວນແບບໝູ່; ແລະ ແບ່ງປັນເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນ, ສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ການປະຊຸມ.

ប្រភពនៃការពិពណ៌នា

Adapted from International Association for Impact Assessment (IAIA), “About IAIA,” accessed in 2022, View the Website.

អាសយ​ដ្ឋាន​អ៊ី​មែ​ល
គេហទំព័រ
អាសយដ្ឋានការិយាល័យ

Headquarters: No. 1330 23rd Street South, Suite C, Fargo, North Dakota, 58103-3705, United States

Executive Office: No. 1200 18th Street, NW, Suite 700, Washington DC, 20036-2531, United States

អាសយដ្ឋានផ្ញើសំបុត្រ

Headquarters: International Association for Impact Assessment, No. 1330 23rd Street South, Suite C, Fargo, North Dakota, 58103-3705, United States

Executive Office: International Association for Impact Assessment, No. 1200 18th Street, NW, Suite 700, Washington DC, 20036-2531, United States

លេខទូរស័ព្ទ

Headquarters: +1 701-297-7908
Executive Office: +1 202-567-7410

លេខទូរសារ

Headquarters: +1 701-297-7917

គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម