Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

International Association for Impact Assessment (IAIA)

ຄຳອະທິບາຍ

IAIA ຈັດກອງປະຊຸມລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອເສີມສ້າງຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີສຸດ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA).

ໜ່ວຍງານນີ້ພັດທະນາວິທີການ ແລະ ຫຼັກປະຕິບັດສຳລັບການປະເມີນຜົນກະທົບຢ່າງຄອບຄຸມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັນ; ປັບປຸງຂະບວນການ ແລະ ວິທີການປະເມີນ; ສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມທາງເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງສາທາລະນະ; ໃຫ້ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວິຊາຊີບຜ່ານການທົບທວນແບບໝູ່; ແລະ ແບ່ງປັນເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນ, ສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ການປະຊຸມ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from International Association for Impact Assessment (IAIA), “About IAIA,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

Headquarters: No. 1330 23rd Street South, Suite C, Fargo, North Dakota, 58103-3705, United States

Executive Office: No. 1200 18th Street, NW, Suite 700, Washington DC, 20036-2531, United States

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Headquarters: International Association for Impact Assessment, No. 1330 23rd Street South, Suite C, Fargo, North Dakota, 58103-3705, United States

Executive Office: International Association for Impact Assessment, No. 1200 18th Street, NW, Suite 700, Washington DC, 20036-2531, United States

ເລກໂທລະສັບ

Headquarters: +1 701-297-7908
Executive Office: +1 202-567-7410

ເລກແຟັກ

Headquarters: +1 701-297-7917

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ