Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

ອົງການມາດຕະຖານລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມໂດຍກົງໃນໂຄງການ BRI, ນອກຈາກໃນກໍລະນີຫາຍາກທີ່ໜຶ່ງໃນຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ນັກພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງທຶນ ໄດ້ເຊັນເຂົ້າຮ່ວມມາດຕະຖານລະຫວ່າງປະເທດຢ່າງເປັນທາງການ, ເຊັ່ນ: “Equator Principles.” ໂດຍມັກມີລັກສະນະຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼາຍຄົນ, ອົງການເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີສຸດ, ຄູ່ມື ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ແລະ ການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESAM).  

 

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງອົງການມາດຕະຖານລະຫວ່າງປະເທດ: 

  • ເປີດເຜີຍລາຍງານທີ່ກະກຽມໂດຍສະມາຊິກ ເຊິ່ງລວມເຖິງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ.   
  • ພັດທະນາຫຼັກປະຕິບັດລະຫວ່າງປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆສຳລັບຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ລັດຖະບານຈີນ, ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ.