Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

People's Bank of China (PBOC)

ຄຳອະທິບາຍ

ໃນຖານະທີ່ເປັນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດຈີນ, PBOC ເຮັດບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດ. ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວຕິດຕາມກວດການະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ຄວບຄຸມສະຖາບັນການເງິນຂອງຈີນ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from People's Bank of China (PBOC), “Purposes and Functions,” accessed in 2022, View the PDF.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 32 Chengfang Street, Xicheng District, Beijing, 100800, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

People's Bank of China, No. 32 Chengfang Street, Xicheng District, Beijing, 100800, People's Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

+86 10-6619-4114

ເລກແຟັກ

+86 10-601-6704

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ