Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

National Development and Reform Commission (NDRC)

ຄຳອະທິບາຍ

NDRC ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການສຳລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມລະດັບຊາດ, ຕິດຕາມເບິ່ງວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈີນຢູ່ຕ່າງປະເທດສົ່ງຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຄວບຄຸມ ແລະ ອະນຸມັດການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍປະສານງານກັບກະຊວງອື່ນໆ.

 

NDRC ຕ້ອງອະນຸມັດການລົງທຶນໃນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $300 ລ້ານ; ການລົງທຶນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $100 ລ້ານ; ການລົງທຶນໃນເຂດສົງຄາມ, ປະເທດທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຳພັນທາງການທູດກັບປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວໍ້າບາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UN); ແລະ ການລົງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າລະຫວ່າງຊາຍແດນ, ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກດິນຂະໜາດໃຫຍ່, ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ສື່ຂ່າວ.

 

ສຳນັກງານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການປະຕິຮູບ (DRC) ໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດອະນຸມັດໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີການສະເໜີໂດຍວິສາຫະກິດສ່ວນຍ່ອຍທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ (SOE) ແລະ ວິສາຫະກິດທີ່ເອກະຊົນເປັນເຈົ້າຂອງ (POE). ສຳນັກງານ DRC ໃນທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ NDRC ຮັບຊາບເຖິງການລົງທຶນໃນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີມູນຄ່າລະຫວ່າງ $30 ລ້ານ ແລະ $300 ລ້ານ, ພ້ອມທັງການລົງທຶນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີມູນຄ່າລະຫວ່າງ $10 ລ້ານ ແລະ $100 ລ້ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສຳນັກງານ DRC ໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດອະນຸມັດໂຄງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີມູນຄ່າລະຫວ່າງ $30 ລ້ານ ແລະ $300 ລ້ານຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from National Development and Reform Commission (NDRC), “Main Functions of the NDRC,” accessed in 2022, View the Website; Thomson Reuters: Practical Law, “Glossary: National Development and Reform Commission (NDRC) (国家发展和改革委员会),” accessed in 2022, View the Website; Thomas Hale, Chuyu Liu, and Johannes Urpelainen, “Belt and Road Decision-Making in China and Recipient Countries: How and to What Extent Does Sustainability Matter?,” ISEP & BSG Report, April 2020, View the PDF.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 38 Yuetan South Street, Xicheng District, Beijing, 100824, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

National Development and Reform Commission, No. 38 Yuetan South Street, Xicheng District, Beijing, 100824, People's Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

+86 10-6850-3333

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ