Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Ministry of Foreign Affairs (MFA)

ຄຳອະທິບາຍ

MFA ແມ່ນກະຊວງຫຼັກທີ່ຮັບຜິດຊອບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານຈີນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນກັບຄູ່ຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການລະຫວ່າງປະເທດ. ກະຊວງດັ່ງກ່າວປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຈີນທົ່ວໂລກໂດຍຮັບປະກັນວ່າການສະໜອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດຈະປະຕິບັດຕາມວັດຖຸປະສົງທາງພູມິສາດການເມືອງຂອງລັດຖະບານຈີນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ MFA ກ່ຽວຂ້ອງໜ້ອຍກວ່າໃນການປະຕິບັດງານປະຈຳວັນຂອງ BRI, ກະຊວງດັ່ງກ່າວແກ້ໄຂບັນຫາເມື່ອຈຳເປັນຕ້ອງມີການແຊກແຊງ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງການທູດສຳລັບໂຄງການໃດໜຶ່ງ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Ministry of Foreign Affairs (MFA), “Main Responsibilities of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China,” accessed in 2022, View the Website; Thomas Hale, Chuyu Liu, and Johannes Urpelainen, “Belt and Road Decision-Making in China and Recipient Countries: How and to What Extent Does Sustainability Matter?,” ISEP & BSG Report, April 2020, View the PDF.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 2 Chaoyangmen South Street, Chaoyang District, Beijing, 100701, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Ministry of Foreign Affairs, No. 2 Chaoyangmen South Street, Chaoyang District, Beijing, 100701, People's Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

General: +86 10-6596-1114

Department of Asian Affairs: +86 10-6596-2100 

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ