Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

Department of International Cooperation, Ministry of Ecology and Environment (MEE)

ការពិពណ៌នា

ກົມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃສ່ການຮ່ວມມື ແລະ ການແລກປ່ຽນດ້ານລະບົບນິເວດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກຄອງສາກົນສຳລັບບັນຫາກ່ຽວກັບດິນ ແລະ ທາງທະເລ; ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ប្រភពនៃការពិពណ៌នា

Adapted from Ministry of Ecology and Environment (MEE), “Department of International Cooperation,” accessed in 2022, View the Website.

អាសយ​ដ្ឋាន​អ៊ី​មែ​ល
គេហទំព័រ
អាសយដ្ឋានការិយាល័យ

No. 12 East Chang’an Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, People's Republic of China

អាសយដ្ឋានផ្ញើសំបុត្រ

Department of International Cooperation, No. 12 East Chang’an Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, People's Republic of China

លេខទូរស័ព្ទ

+86 10-6555-6520

លេខទូរសារ

+86 10-6564-5821