Skip to main content
ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ

China Export and Credit Insurance Corporation (SINOSURE)

ຄຳອະທິບາຍ

SINOSURE ຄືບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກລັດ ແລະ ເນັ້ນໜັກທີ່ນະໂຍບາຍ. ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າກັບຕ່າງຊາດຂອງຈີນ.

 

SINOSURE ສາມາດອະນຸມັດການປະກັນໄພສິນເຊື່ອເພື່ອການສົ່ງອອກໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວສຳລັບໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າ $30 ລ້ານ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from China Export and Credit Insurance Corporation, “Corporate Profile,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

Fortune Times Building, No. 11 Fenghuiyuan, Xicheng District, Beijing, 100033, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

China Export and Credit Insurance Corporation, Fortune Times Building, No. 11 Fenghuiyuan, Xicheng District, Beijing, 100033, People's Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

+86 10-6658-2288

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ